ОБЯВА ЗА КОНКУРС

 

Районен съд – Тополовград обявява, че ще проведе конкурс за заемане на длъжността: „ЧИСТАЧ“.

 

1. Описание на длъжността: Поддържа чистотата и хигиената в съдебната сграда.
            Желаещите могат да получат длъжностната характеристика на конкурсната длъжност в администрацията на съда.

2. Минимални и специфични изисквания за длъжността:             - образование – средно,
          - професионален опитдве години трудов стаж

3. Трудово възнаграждение: 510.00 лв.

4. Допълнителни условия: Трудовият договор се сключва със срок за изпитване до шест месеца в полза на работодателя.

5.  Начин на провеждане на конкурса:  на два етапа:
            -    По документи ,
            -    Събеседване

6.  Необходими документи за участие в конкурса:

  1. Заявление за кандидатстване – по образец
  2. Автобиография /СV/
  3. Копие на лична карта
  4. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност
  5.  Декларация от кандидата по чл.136 от ПАС /по образец/
  6. Декларация по чл.137 от ПАС , във вр. с чл.107а,ал.1 от КТ /по образец/
  7. Свидетелство за съдимост
  8. Копие от трудова книжка
  9. Препоръки от предишни работодатели /не задължителни ,но препоръчителни

7. Място и срок на подаване на документи:
              -  на адрес: сградата на Районен съд – Тополовград при служител „човешки ресурси“ от 8.30 до 17.00 часа
              -  30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата
                 Кандидатите могат да получат необходимите документи по образец и длъжностната характеристика от  човешки ресурси  или от интернет-страницата на съда.  Телефон за връзка 0470/5-29-59.
          

  Всички съобщения и информации, свързани с конкурса ще се обявяват на електронната страница на съда и на информационното табло в сградата на Районен съд гр. Тополовград.

           

Обявата e публикувана във в. Сакар нюз на 10.11.2017г.


 

 

 

Резултати от конкурсаОбявления по изпълнителни дела
Година № на изп. дело
1 2016 20142320400003
2 2016 20142320400003
3 2017 19972320400040
4 2017 20072320400027
5 2017 20072320400027
6 2017 20072320400027
Министерство на правосъдието
Висш съдебен съвет
Върховен касационен съд
Върховен административен съд
Прокуратура на Република България
Ямболски окръжен съд
Национален институт на правосъдието
   
 

НАЧАЛО   ЗА НАС     ДЕЙНОСТ     ГАЛЕРИЯ      КОНТАКТИ     ВРЪЗКИ

 

Copyright © 2007 Районен съд - Тополовград. All rights reserved.