Д О К Л А Д

 

 

 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН

 

СЪД – ТОПОЛОВГРАД

 

ЗА    2017   ГОДИНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪД – ТОПОЛОВГРАД

 

I. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

 

Съдии, ДСИ и СВ.

В периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г., утвърдената щатна численост на магистратите в Районен съд - Тополовград, е 2 районни съдии, в т.ч. председател – 1 щ. бр.

В РС – Тополовград, през 2017 г., работят един държавен съдебен изпълнител и един съдия по вписванията – при запълнен изцяло щат.

 

Съдебна администрация.

Към 01.01.2017 г. утвърдената щатна численост на съдебните служителите в РС – Тополовград е 11 щ. бр обща и специализирана администрация. През отчетния период един служител е напуснал поради пенсиониране и след провеждане на конкурсна процедура щата на съда е запълнен изцяло.

В РС – Тополовград съотношението съдии /в т.ч. и ДСИ и СВ/ към съдебни служители е 1/2.7.

В Районен съд - Тополовград няма обособени колегии за разглеждане на делата предвид малкия брой съдии, характера и вида на постъпилите дела и невъзможността да се обособят такива колегии. И двамата съдии разглеждат граждански и наказателни дела.

         В ТгРС, делата се разпределят на съдиите-докладчици, чрез ЦСРД на ВСС. В деловодството на ТгРС, за управление на делата, се използва Система за управление на съдебните дела – САС „Съдебно деловодство”, разработка на „Информационно обслужване” – ЕАД – клон Варна. В Бюро съдимост се работи с Единна система за издаване на свидетелства за съдимост „Бюро съдимост” на Index-Bulgaria, а в съдебно изпълнителната служба – с Програмна система „JES” на доц. Еди Чакъров за управление движението на делата на ДСИ. В РС – Тополовград, се използва и Софтуер за автоматичен аудио запис на съдебните дела – MSRS Conference&Court Recording System. В изпълнение на ЗФУКПС в РС - Тополовград са разработени и въведени необходимите вътрешни документи.

 

 

 

 

 

II. ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

 

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛА

Общ брой на делата за разглеждане през 2017 г. в РС - Тополовград е 562, от които 398 граждански дела и 164 наказателни дела. В сравнение с предходните две години се отчита увеличаване броя на делата  – спрямо 2016 г. - с 76 дела  /за 2016 г. – 486 дела/ и спрямо 2015 г. - с 108 дела /за 2015 г. – 454 дела/.

Броят на свършените дела през отчетната година е 534, от тях 378 граждански и 156 наказателни. През 2016 г., свършените дела са 457, а през 2015 г. - 433. Спрямо предходните две години е налице значително увеличаване на приключените дела – с 47 броя спрямо 2016 г. и с 101 бр. спрямо 2015 година. Увеличаването на този показател е свързано с по-високото постъпление на дела през отчетния период. От всички свършените дела през 2017 г., 520 дела или 97% са приключили в 3-месечен срок.

                                           

1. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

 

През 2017 г. общия брой на наказателните дела за разглеждане е  164 бр., от които 12 бр. остатък от 2016г. и 152 бр. новообразувани.  През 2016 г., общия брой на наказателните дела за разглеждане е бил 160 бр., от които 11 бр. остатък от 2015 г. и 149 бр. - новообразувани. През 2015 г., общия брой на наказателните дела за разглеждане е бил 151бр., от които 9бр. остатък от 2014 г. и 142 бр. - новообразувани.

За 2017 г. общо приключените наказателни дела 156 бр. , от тях приключени в тримесечен срок са 151бр. или 97 %. За 2016 г., общо приключените наказателни дела са 148 бр. от тях приключени в 3 месечен срок са 137бр. или 93%. За 2015 г., общо приключените наказателни дела са 140 бр., от тях приключени в 3 месечен срок са 129бр. дела или 92%.

 

ВИДОВЕ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

 

Наказателни общ характер дела

През 2017 г., броят на наказателните общ характер дела за разглеждане беше 63бр., от които 5 бр. несвършени  от  2016 год. и 58 бр. новопостъпили. От всичките свършени 58 НОХД, приключили в срок до три месеца са 55 дела или 95% от общия брой. Със съдебен акт по същество са приключили 30 НОХД. Прекратените дела са 28, като от тях 12 са прекратени, след като са приключили със споразумение за решаване на делото, внесено така от Районна прокуратура - Тополовград /по чл. 382 НПК/ и 14 са прекратени, след като са приключили със споразумение за решаване на делото, след внесен Обвинителен акт /по реда на чл. 384 НПК/. Общо 1 бр. дело е прекратено по чл. 249 и чл. 288 от НПК и върнато на прокуратурата за отстраняване на съществени процесуални нарушения, допуснати в хода на досъдебното производство и 1бр. дело е прекратено по други причини. В края на периода са останали несвършени 5 дела. Няма съдебни актове  обжалвани пред по-горния по степен съд.

По глава ІІ от НК „Престъпления против личността”

Общият брой на делата за разглеждане е 1, и е  свършено 1 дело. 

По глава ІІІ от НК „Престъпления против правата на граждани”

От този вид няма постъпили дела.

По глава ІV от НК „Престъпление против брака, семейството и младежта”

Общо за разглеждане са били 2 дела, от тях свършени са 2 дела.

По глава V от НК „Престъпление против собствеността”

Общият брой на делата за разглеждане е 12, от които 10 бр. дела са свършени в края на отчетния период.

По глава VІ от НК „Престъпление против стопанството”

Общият брой на делата за разглеждане е 7. Приключени са 7 броя дела.

По глава VІІІ от НК „Престъпление против дейността на държавни органи, обществени организации и лица изпълняващи публични функции”

Общият брой на делата за разглеждане е 13, от които приключени в края на периода са 13 броя дела.

По глава ІХ от НК „Документни престъпления”

Общият брой на делата за разглеждане е 2, от които общо свършените дела са 1.

По глава Х от НК „Престъпление против реда и общественото спокойствие”

Общият брой на разгледаните от тази група  дела е 2. Всички са приключили в края на отчетния период. 

По глава ХІ от НК „Общоопасни престъпления”

Общият брой на разгледаните дела е 24, от които общо приключените дела са 22.

 

 

Наказателни частен характер дела.

През 2017 г. в ТгРС няма постъпили наказателни дела от частен характер.

Дела по 78а от НК.

През 2017г са разгледани 8, от които свършени през годината са 8 бр. дела.

 

Частни наказателни дела.

Разгледани са 70 частни наказателни дела.  Свършени са 68 дела.

Административно-наказателен характер дела.

През 2017г са разгледани общо 23 бр. НАХД. Свършени са 22 бр. дела.

 

Бързи производства.

Общият брой на бързите производства, постъпили за разглеждане в Районен съд Тополовград  през 2017 г. е 16 бр., срещу 9 бр. за 2016 година и 8 бр. за 2015г..

 

Незабавни производства.

Броят на постъпилите и свършени незабавни производства за 2017 г. са 9 дела, при 10 дела за 2016 година и 4 дела за 2015г..

 

Съкратено съдебно следствие.

Свършените НОХД дела с прилагането на съкратено съдебно следствие за 2017 г. е 1 брой, при 2 бр. за 2016г.

 

СТРУКТУРА НА ОСЪДЕНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

През 2017 г. структурата на осъдената престъпност по глави от НК съгласно таблицата за отчет на наказателните дела е както следва:

По Глава ІІ от  НК „Престъпление против личността”

През отчетния период общо съдените лица са 1, осъдено е 1 лице. През 2016 г.- няма постъпили и осъдени лица по Глава 2 от НК  а спрямо 2015 г. – 1 бр. осъдени лица.

По Глава ІІІ от НК „Престъпления против правата на гражданите”

През 2017 г. за този вид престъпления няма осъдени лица, при три осъдени лица за 2016 и за 2015 г.- няма осъдени лица.

По Глава ІV от НК „Престъпления против брака, семейството и младежта”

През отчетния период общо съдените лица по тази глава от НК, са 2. Осъдените лица са 2. Налице е незначително намаляване на съдените лица спрямо 2016 г 3 бр. и спрямо 2014 г. – 4 бр.

По Глава V от НК „Престъпление против собствеността”

През отчетния период общо съдените лица за престъпления по Глава V от НК са 10, няма оправдани. За този вид престъпления осъдените лица са общо 10.  Налице е тенденция за намаляване при едни от най-разпространените престъпления в съдебния район , като спрямо 2016 – 15 бр. и спрямо 2015г. – 16 бр.. 

По Глава VІ от НК „Престъпления против стопанството”

През отчетния период общо съдените лица са 7. Осъдените лица са общо 7. Налице е намаляване на нивото на този вид престъпност спрямо 2016 г.- 15 бр. и леко завишаване спрямо 2015 г. – 3 бр.

По Глава VІІІ от НК „Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции”

През отчетния период са съдени 14 лица. Броят на осъдените лица е 14. През 2017 г. се наблюдава запазване на съотношението спрямо 2016 г.- 14 броя на осъдените лица за този вид престъпления и значително увеличаване в сравнение с 2015 година.

По Глава ІХ от НК „Документни престъпления”

През отчетния период общо съдените  и осъдени лица са 1. Видно от данните за отчетния период в сравнение с предходните, е налице запазване на съотношението  броя на осъдените лица спрямо 2016г. и 2015 г. 

По Глава Х от НК „Престъпление против реда и общественото спокойствие”

През отчетния период общо съдени и осъдени са 5 лица. Налице е незначително увеличение на съдените и осъдени лица за този вид престъпления спрямо 2016 г. и спрямо 2015 г.

По Глава ХІ от НК „Общоопасни престъпления”

През отчетния период общо съдените лица са 21, от тях осъдени за този вид престъпления са общо 21 лица. Налице е запазване на нивото на осъдените лица за най-масовия вид престъпност в съдебния район.

 

БРОЙ НА ОСЪДЕНИТЕ ЛИЦА

През 2017 г. общият брой на съдените лица по НОХД в РС - Тополовград е 61. От тях оправдани няма, осъдените лица са 61, в това число 3 непълнолетни. На 35 лица е наложено наказание „Лишаване от свобода до три години”, като от тях спрямо 30 лица е приложен института на условното осъждане. На 5 е наложено наказание „Глоба”, на 18 – „Пробация”, а на 3 лица са наложени други видове наказания по НК.  28 от осъдените лица са получили наказание, при одобряване на споразумение по реда на чл. 381/384 НПК.

Налице е запазване на  нивото на съдените, съответно осъдени лица в РС – Тополовград за 2016г. и намаляване спрямо 2015г.

 

ПОСТАНОВЕНИ ПРИСЪДИ

През 2017 г., в Районен съд – Тополовград са разгледани общо 63 НОХД. Свършените наказателни дела от общ характер през отчетния период са 58. Постановени са 56 съдебни акта /присъди и определения по споразумения за решаване на делото/. Постановени оправдателни съдебни акта няма.

През отчетния период са влезли в сила 56 присъди и определения по споразумения, от които постановени през 2017 г. са 51 акта и 5 са от предходен период.

През 2017 г. в РС – Тополовград, няма постановени  оправдателни присъди, като три от актовете са обжалвани. През отчетния период са върнати 5 бр. обжалвани дела от които 2 бр. са обжалвани в края на 2016г. По 4 от делата присъдите са потвърдени от въззивния съд. По едно от делата присъдата е изменена в наказателната част.

ДЕЛА СЪС ЗНАЧИТЕЛЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС

През 2017 г., при зададените от ВСС критерии, в РС – Тополовград, не са постъпили дела със значителен обществен интерес.

 

ПРЕКРАТЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

От общия брой разгледани наказателни дела в Районен съд Тополовград за 2017 г., 39 бр. са прекратени. От тях 26 са приключили със споразумение  по реда на чл. 382-384 НПК, 1 бр. дело е върнато на прокуратурата за доразследване и 12 са прекратени по други причини. Основните причини за прекратяването на делата, извън постигнатите споразумения, са отводи, прекратени съдебни поръчки, настъпила реабилитация по давност, не се налага настаняване на освидетелствания за лечение, изпращане по подсъдност.

НЕПРИКЛЮЧЕНИ  НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

В РС – Тополовград, в края на отчетния период са останали несвършени 8 наказателни дела. От тях с изтекъл срок  от първото образуване на делото до три месеца са 8 дела, като всички са образувани през м.ноември и м.декември.

 

2. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

 

ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА.

 

През 2017 г., общо разгледани в Районен съд – Тополовград, са 398 граждански дела, като 17 бр. от тях са останали висящи от 2016г., а новообразуваните са 381 броя. Свършените дела са общо 378 бр., от които със съдебен акт по същество – 330 дела. Прекратените производства са общо 48, от които 4 са приключили със спогодба по чл. 234 от ГПК, а 44 са прекратени по други причини. Останали висящи към 31.12.2017 г. са 20 дела. Обжалвани са 8 акта, постановени от съдиите от РС – Тополовград  по граждански дела. Видно от данните за отчетния период в сравнение с предходните такива е налице значително увеличаване на броя на образуваните и разгледани дела. 

Приключените граждански дела през 2017г. са 378 бр., за  2016 г. са 309 бр., а през 2015 г. – 293 бр. Налице е увеличаване на броя на приключените граждански дела през 2017 г., спрямо 2016 г. с 69 дела и   спрямо 2015 г – с 85 дела, което се обяснява както с увеличеното постъпление на дела през отчетния период, така и с добрата работа на съдиите, разглеждащи граждански дела.

 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПО ВИДОВЕ.

 

Искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет, ЗБЖИРБ

Исковете по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет, ЗБЖИРБ разгледани в РС - Тополовград през 2017 г. са общо 47, от които 3 остатък от 2016 г., 43 новообразувани и  1 получени по подсъдност . Свършените дела са 42, от тях с акт по същество – 36 дела, прекратените производства са  6, от които 3 по спогодба и 3 по други причини. 39 от тези дела са приключили в срок до три месеца. Обжалваните дела са 1. Останали несвършени в края на отчетния период са 5 дела.

Исковете по Семейния кодекс (за развод и недействителност на брака, за издръжка, изменение на издръжка) разгледани през 2017 г. са 17 дела, от които остатък от 2016 г. - 1 дело, 16 – новообразувани. От тях свършени през отчетния период са 15 дела, с акт по същество – 12 дела, прекратените производства са 1 по спогодба и 2 дела – по други причини,  В срок до 3 месеца са приключили 13 дела. Обжалвани дела няма. Останали несвършени в края на отчетния период са 2 дела.

Разгледаните през 2017 г. дела по ЗЗДН е 1 дело -  новообразувано. Свършено е 1 дело, което е приключено с акт по същество в срок до три месеца. Обжалван е 1 съдебен акт.

 Облигационни искове

Облигационните искове разгледани в РС – Тополовград през 2017 г., са общо 21, от които 2 остатък от 2016 г., 18 - новообразувани и 1 получено по подсъдност. Свършените дела са 14 дела, а от тях  с акт по същество – 12 дела, прекратени по други причини са 2 дела.  Приключили в срок до три месеца са 13 дела. Обжалван е 1 акт. Останали несвършени в края на отчетния период са  7 дела. Разгледаните облигационни искове са за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение.

 Искове по ЗОДОВ – няма постъпили.

 Искове по ЗЗДискр. – няма постъпили.

 Искове по Кодекса за застраховането – постъпило е 1 дело – новообразувано, което е останало несвършено в края на отчетния период. Няма обжалвани актове.

Вещни искове

Общият брой дела за разглеждане на вещни искове през 2017г., е бил 4, от които 2 остатък от 2016 г., 2 новообразувани. Свършените дела са 3 на брой, от тях 3 дела са приключили с акт по същество. В края на отчетния период е останало несвършено 1 дело.  3 акта са обжалвани пред горната инстанция.

Делби

Общо за разглеждане през 2017 г. в РС – Тополовград, делбени производства са били 12, от които 5 остатък от 2016 г. и 7 – новообразувани. Общо свършените дела са 8, от които с акт по същество са приключили 3 дела като прекратените са 5, от тях със спогодба 1 и 4 по други причини. В края на отчетния период са останали несвършени 4 дела Обжалваните актове от този вид няма.

Установителни искове

През 2017 г. в РС – Тополовград са разгледани общо 11 дела с установителни искове, от тях 9 дела са новообразувани и остатък от 2016г.  2 дела. Общо свършените дела са 11, от които с акт по същество са приключили 6 дела, а  прекратените по други причини са 5. В края на отчетния период няма останали несвършени  дела. Обжалваните актове от този вид са 3.

Искове по Кодекса на труда

Искове по Кодекса на труда – общият брой на разглеждани такива дела през 2017 г. е 4, като 2 са остатък от 2016 г., 2 са новообразувани.  Общо свършените дела за отчетния период са 2 на брой, от които 2 дела – с акт по същество. Останали са несвършени в края на отчетния период 2 дела. Тук обжалвани актове няма.

Всички искове по Кодекса на труда са за трудово възнаграждение.

За обезщетение по чл. 200 КТ няма постъпили дела.

По искове на работника и служителя за други обезщетения по КТ при непрекратено ТПО – нямаме.

По искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка“ и „предупреждение за уволнение“ – няма постъпили дела.

Административни производства.

През отчетния период в Районен съд – Тополовград няма постъпили административни производства.

 

 

Обезпечения

През отчетния период са разгледани 2 дела, които са новообразувани. Свършени са 2 дела, от които 1 дело е приключило с акт по същество и 1 дело е прекратено по други причини. Няма обжалвани съдебни актове.

Частни  граждански дела.

През отчетния период са разгледани 29 частни граждански дела. От тях останали несвършени от минал период е 1 дело, новообразувани са 27 дела и 1 дело получено по подсъдност. Общият брой на свършените дела е 28, от които 21 дела са приключили с акт по същество и по 7 дела производството е било прекратено по други причини. В края на отчетния период е останало несвършено 1 дело. Обжалвани   съдебни актове няма.

 

Частни граждански дела - заповедни производства.

Общо за разглеждане през 2017 г. дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК са 268 бр., като 241 са новообразувани, 27 са получени по подсъдност. Приключените дела от този вид са 268, от които с акт по същество са приключили 246 дела. По 22 дела производството е прекратено по други причини. Останали несвършени в края на отчетния период - няма. От постановените актове по тези дела няма обжалвани.

 

Частни производства – регламенти.

През отчетния период в Районен съд – Тополовград няма постъпили от този вид дела.

 

Други граждански дела.

През отчетния период в Районен съд – Тополовград няма постъпили други граждански дела.

 

 

ПРЕКРАТЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

От общия брой разгледани граждански дела в Районен съд Тополовград за 2017 г., 48 бр. са прекратени. От тях 4 са приключили със спогодба, а 44 дела са прекратени по други причини. Основните причини за прекратяването на делата извън постигнатите спогодби, са оттегляне на иска, неизпълнение на дадените от съда указания за отстраняване на нередовности по исковите молби и изпратени по подсъдност на друг съд.

 

НЕПРИКЛЮЧЕНИ  ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

В РС – Тополовград, през 2017 г. има неприключени  20 бр. дела,  които са постъпили в края на 2017г., с изтекъл срок от първото образуване на делото до три месеца.

 

3. ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ

 

Обжалвани присъди и решения.

Общо обжалвани през 2017 г., са 11 решения и присъди, постановени от съдиите от РС – Тополовград. От тях решения по граждански дела 8  и 3 решения и присъди по наказателни дела /ОХ и ЧХ/  През отчетния период са върнати от въззивна и касационна инстанция 9 съдебни акта. От тях 8  са потвърдени – 89%,  и 1 бр. изменен в наказателната част.

В Районен съд – Тополовград са обжалвани 4 бр. решения по АНД пред Административния съд – Ямбол. Върнати са 9 бр. дела, от които 7 бр. са потвърдени, 1 бр. изцяло отменено с постановен акт по същество и 1 бр. отменено и върнато за ново разглеждане.

 

Обжалвани определения.

 Обжалвани определения през 2017 г. няма.

 През отчетния период е върнат от въззивна  инстанция 1 съдебен акт, който е обжалван в края на 2016г. и е върнат за ново разглеждане,  

 

III. ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ.

 

Техническото оборудване на съда  с компютри и програмни продукти за тях е добро, благодарение на усилията, които са положени в тази насока за подобряване работата на съдиите и съдебната администрация. Всички съдии, вкл.и съдията по вписванията и съдия-изпълнителят разполагат с компютърни конфигурации и с инсталирана правно-информационна система “Сиела”. От съдебните служители се ползват осем броя компютърни конфигурации, част от които са доставени централно, а друга част закупени. Въведена е  деловодна програма САС „Съдебно деловодство”, разработена от „Информационно обслужване”- гр.Варна с множество модули, благодарение на което се подобри значително работата в деловодството на съда, тъй като сега регистрирането, движението и обработката на делата и документите по тях е изцяло компютъризирано. Въведена е и автоматизирана информационна система – Бюро съдимост. Всички компютри са свързани в локална компютърна мрежа, което способства за подобряване връзката между отделните служби и работата в екип. Всички съдии и служители разполагат и с интернет връзка. През 2007 г. с оглед решение на ВСС беше създадена самостоятелна интернет страница на съда , която се актуализира и поддържа с цел максимална прозрачност и  осигуряване възможност за получаване на бърза и точна информация за движението на делата и постановените съдебни актове по тях.

 

IV. АНАЛИЗ НА РАБОТАТА В РС – ТОПОЛОВГРАД

 

Натовареност на съдиите в РС – Тополовград.

Средната щатна натовареност на съдиите в РС - Тополовград, спрямо броя на всички дела за разглеждане в РС – Тополовград през 2017 г. е 23.42 дела месечно /562 дела за разглеждане и 2 щатни бройки съдии/. Спрямо свършените дела е 22.25.

Действителната натовареност /при отработени 24 човекомесеца/, спрямо броя на разгледаните дела в съда през 2017 г. е 23.42 дела месечно за разглеждане на съдия, а спрямо броя на приключените дела в съда е 22.25 дела месечно разгледани от съдия.

В РС – Тополовград и двамата съдии разглеждат граждански и наказателни дела.

                    Действителната месечна натовареност на съдиите през  2017 г., спрямо броя на гражданските дела за разглеждане е 16.58 дела месечно на съдия, а спрямо броя на всички свършени /110 бр./ е 15.75 дела месечно на съдия.

Действителната натовареност на съдиите спрямо общия брой на всички наказателни дела за разглеждане за 2017 г. /164 бр./ е 6.83 дела месечно на съдия, а действителната натовареност  спрямо свършените наказателни дела през 2017 г. /156 бр./ е 6.50 дела месечно на съдия. Общата действителна натовареност на съдиите спрямо общия брой на всички разгледани от тях дела за 2017 г. /562 бр./ е 23.42  дела месечно на съдия, а спрямо свършените дела през 2017 г. /534 бр./ – 22.25 дела месечно на съдия.

 

Служба „Държавно съдебно изпълнение”.

Постъпилите дела в служба ДСИ при РС-Тополовград през 2017 г. са 65 бр. дела при 16 бр. дела за 2016 година.  Общият брой на несвършените изпълнителни дела в ДСИ при ТгРС към края на отчетния период са 374 дела, включително образувани и в предходни периоди,

Общо свършените от ДСИ при Районен съд Тополовград за 2017 г. са 14 бр., от които 12 свършени поради реализиране на вземането, 1 бр. е прекратено по други причини и 1 изпратено на друг СИ.

При осъществяване на своята дейност ДСИ през изминалата 2017 г. не са извършили публични продажби на движими вещи и недвижими имоти .

Срещу действията на ДСИ през отчетния период е подадена 1 жалба.

Постъпленията през  2017 г. в ДСИ при ТгРС са 58 307 лв., при 74 874 лв. за 2016 г. и 117 648 лв., за 2015 г.

Налице е увеличаване на броя на заведените изпълнителни дела спрямо 2016 г. – 16 бр.  и 2015 г. – 49 бр.

 

Съдии по вписванията.

 

Извършени вписвания, отбелязвания и заличавания – общо 859 бр., издадени удостоверения, преписи и справки на държавни органи - 419 бр. общо /95 бр.удостоверения, 104 бр. преписи и 220 бр. справки на държавен орган/, постановени откази – 3 бр.

През отчетния период се наблюдава минимално намаление на броя извършени вписвания, отбелязвания и заличавания и значително увеличение на броя на издадените удостоверения,  преписи и справки на държавни органи.

От общо 1770 бр. нотариални удостоверявания  - 1680 бр. са нотариални удостоверявания  на подписи и 90 бр. са удостоверявания съдържание на документи, при 1865 бр. нотариални удостоверявания на подписи и 81 бр. удостоверявания съдържание на документи за 2016г.

В съда ни са изведени и изпратени 39 бр. нотариални покани и са вписани 16 бр. откази от наследство.

 

Бюро „Съдимост”

 

През 2017 г. в Бюро „Съдимост” при Районен съд Тополовград са издадени 1351 броя свидетелства за съдимост и 1499 броя справки за съдимост.

 

Извод.

 

През 2017 г. съдиите от РС - Тополовград не допуснаха неоснователно забавяне на дела и некачествено правораздаване. През отчетната година не са констатирани нарушения от страна на магистратите и служителите и не са налагани наказания. Няма постъпили сигнали и оплаквания  по отношение работата и обслужването на гражданите от съдебната администрация. От изложените данни се налага извода, че в РС – Тополовград, през отчетния период се  запази постигнатото високо качество и срочност в правораздаването и дейността на съдебната администрация.

 

 

 

 

V. АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА НА РАЙОНЕН СЪД - ТОПОЛОВГРАД

 

През отчетната 2017 г. са постигнати добри резултати в работата на Районен съд – Тополовград. Броят на постъпилите дела – и наказателни и граждански незначително е увеличен в сравнение с предходните години. В деня на постъпването им делата се насрочват от съдиите в нормативно определените срокове, а повечето от тях дори и в по-кратки от тези срокове. В много редки случаи се отлагат делата и това отлагане винаги е основателно, с мотивирано определение на съда, като насрочването става в кратки срокове при спазване разпоредбите на ГПК и НПК. От общо  разгледаните през годината  граждански и наказателни дела са приключени от съдиите по-голям брой дела в сравнение с предходните години в нормативно и инструктивно определените срокове, което е показател за бързината на правораздаването. Всички съдебни актове са изготвени в сроковете по ГПК и НПК, такива извън сроковете няма. Висок е и процентът на потвърдените съдебни актове при обжалване, което говори за качеството на правораздавателната  дейност.

         Служителите от съдебната администрация на съда  също работят с високо чувство за отговорност, изпълняват добросъвестно задълженията си, гражданите се обслужват бързо и качествено, атмосферата в колектива е много добра, като всички проявяват разбиране и умения за работа в екип. 

         И през настоящата година продължи традицията за провеждане на Дни на отворени врати в органите на съдебната власт. Инициативата бе отбелязана на 21 април 2017 г.

         Убеден съм, че у всички е налице непрекъснат стремеж към повишаване на квалификацията и качеството на работа и ще постигнем необходимото съгласно изискванията на ЕС ниво за пълно и изчерпателно осъществяване на функцията  по правораздаването и укрепване авторитета на съдебната власт.

 

 

 

 

 

 

 

 

             АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                            РАЙОНЕН СЪД – ТОПОЛОВГРАД:

                                                                                         ИВАН ХРИСТОВ