Д О К Л А Д

 

 

 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН

 

СЪД – ТОПОЛОВГРАД

 

ЗА    2018   ГОДИНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪД – ТОПОЛОВГРАД

 

I. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

 

Съдии, ДСИ и СВ.

В периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г., утвърдената щатна численост на магистратите в Районен съд - Тополовград, е 2 районни съдии, в т.ч. председател – 1 щ. бр.

В РС – Тополовград, през 2017 г., работят един държавен съдебен изпълнител и един съдия по вписванията – при запълнен изцяло щат.

 

Съдебна администрация.

Към 01.01.2018 г. утвърдената щатна численост на съдебните служителите в РС – Тополовград е 11 щ. бр обща и специализирана администрация.

В РС – Тополовград съотношението съдии /в т.ч. и ДСИ и СВ/ към съдебни служители е 1/2.7.

В Районен съд - Тополовград няма обособени колегии за разглеждане на делата предвид малкия брой съдии, характера и вида на постъпилите дела и невъзможността да се обособят такива колегии. И двамата съдии разглеждат граждански и наказателни дела.

         В ТгРС, делата се разпределят на съдиите-докладчици, чрез ЦСРД на ВСС. В деловодството на ТгРС, за управление на делата, се използва Система за управление на съдебните дела – САС „Съдебно деловодство”, разработка на „Информационно обслужване” – ЕАД – клон Варна. В Бюро съдимост се работи с Единна система за издаване на свидетелства за съдимост „Бюро съдимост” на Index-Bulgaria, а в съдебно изпълнителната служба – с Програмна система „JES” на доц. Еди Чакъров за управление движението на делата на ДСИ. В РС – Тополовград, се използва и Софтуер за автоматичен аудио запис на съдебните дела – MSRS Conference&Court Recording System. В изпълнение на ЗФУКПС в РС - Тополовград са разработени и въведени необходимите вътрешни документи.

 

 

 

 

 

II. ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

 

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛА

Общ брой на делата за разглеждане през 2018 г. в РС - Тополовград е 632, от които 455 граждански дела и 177 наказателни дела. В сравнение с предходните две години се отчита увеличаване броя на делата  – спрямо 2017г – с 70 дела, /за 2017г. - 562 дела/ и спрямо 2016 г. - с 146 дела  /за 2016 г. – 486 дела/.

Броят на свършените дела през отчетната година е 571, от тях 428 граждански и 143 наказателни. През 2017г. свършените дела са 534, а през 2016 г.  са 457. Спрямо предходните две години е налице значително увеличаване на приключените дела – с 37 броя спрямо 2017 г. и с 114 бр. спрямо 2016 година. Увеличаването на този показател е свързано с по-високото постъпление на дела през отчетния период. От всички свършените дела през 2018 г., 571 дела или 95% са приключили в 3-месечен срок.

                                            

1. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

 

През 2018 г. общия брой на наказателните дела за разглеждане е 177 бр., от които 8 бр. остатък от 2017г. и 169 бр. новообразувани.През 2017г. общия брой на наказателните дела за разглеждане е бил 164 бр., от които 12 бр. остатък от 2016г. и 152 бр. новообразувани.  През 2016 г., общия брой на наказателните дела за разглеждане е бил 160 бр., от които 11 бр. остатък от 2015 г. и 149 бр. - новообразувани.

За 2018 г. общо приключените наказателни дела 143 бр., от тях приключени в тримесечен срок са 127 бр. или 89%. За 2017г. общо приключените наказателни дела са 156 бр. , от тях приключени в тримесечен срок са 151 бр. или 97 %. За 2016 г., общо приключените наказателни дела са 148 бр. от тях приключени в 3 месечен срок са 137бр. или 93%.

 

ВИДОВЕ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

 

Наказателни общ характер дела

През 2018 г., броят на наказателните общ характер дела за разглеждане беше 40 бр., от които 5 бр. несвършени  от  2017 год. и 35 бр. новопостъпили. От всичките свършени 37 НОХД, приключили в срок до три месеца са 33 дела или 89% от общия брой. Със съдебен акт по същество са приключили 11 НОХД. Прекратените дела са 26, като от тях 13 са прекратени, след като са приключили със споразумение за решаване на делото, внесено така от Районна прокуратура - Тополовград /по чл. 382 НПК/ и 12 са прекратени, след като са приключили със споразумение за решаване на делото, след внесен Обвинителен акт /по реда на чл. 384 НПК/. Общо 1 бр. дело е прекратено по други причини. В края на периода са останали несвършени 3 дела. 2 бр. съдебни актове са обжалвани пред по-горния по степен съд.

По глава ІІ от НК „Престъпления против личността”

Общият брой на делата за разглеждане е 1, и е  свършено 1 дело. 

По глава ІІІ от НК „Престъпления против правата на граждани”

От този вид няма постъпили дела.

По глава ІV от НК „Престъпление против брака, семейството и младежта”

Общо за разглеждане са били 2 дела, от тях свършени са 2 дела.

По глава V от НК „Престъпление против собствеността”

Общият брой на делата за разглеждане е 11, от които 10 бр. дела са свършени в края на отчетния период.

По глава VІ от НК „Престъпление против стопанството”

Общият брой на делата за разглеждане е 3. Приключени са 3 броя дела.

По глава VІІІ от НК „Престъпление против дейността на държавни органи, обществени организации и лица изпълняващи публични функции”

Общият брой на делата за разглеждане е 9, от които приключени в края на периода са 9 броя дела.

По глава ІХ от НК „Документни престъпления”

Общият брой на делата за разглеждане е 3, от които общо свършените дела са 1.

По глава Х от НК „Престъпление против реда и общественото спокойствие”

От този вид няма постъпили дела.

По глава ХІ от НК „Общоопасни престъпления”

Общият брой на разгледаните дела е 11, от които общо приключените дела са 11.

 

 

Наказателни частен характер дела.

Общият брой на делата за разглеждане е 3, от които общо приключените дела са 3.

Дела по 78а от НК.

През 2018г са разгледани 10, от които свършени през годината са 8 бр. дела.

 

Частни наказателни дела.

Разгледани са 58 частни наказателни дела.  Свършени са 55 дела.

Административно-наказателен характер дела.

През 2018г са разгледани общо 66 бр. АНД. Свършени са 40 бр. дела. Останалите несвършени дела са 26 бр., които повечето от тях са постъпили в края на 2018г.

 

Бързи производства.

Общият брой на бързите производства, постъпили за разглеждане в Районен съд Тополовград  през 2018 г. е 19 бр., срещу 16 бр. за 2017г. и 9 бр. за 2016 година.

 

                   Съкратено съдебно следствие.

Свършените НОХД дела с прилагането на съкратено съдебно следствие за 2018г. са 2 бр., при 1 брой за 2017 г.

 

СТРУКТУРА НА ОСЪДЕНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

През 2018 г. структурата на осъдената престъпност по глави от НК съгласно таблицата за отчет на наказателните дела е както следва:

 

По Глава ІІ от  НК „Престъпление против личността”

През отчетния период общо съдените лица са 1, осъдено е 1 лице. През 2017г. – 1 бр. осъдени лица а през 2016 г.- няма постъпили и осъдени лица по Глава 2 от НК.

 

По Глава ІІІ от НК „Престъпления против правата на гражданите”

През 2018 г. за този вид престъпления няма осъдени лица,  през 2017г. – няма осъдени лица, при 3 осъдени лица за 2016.

 

По Глава ІV от НК „Престъпления против брака, семейството и младежта”

През отчетния период общо съдените лица по тази глава от НК, са 2. Осъдените лица са 2. През 2017г. съдените лица са 2 и осъдените 2бр. Налице е незначително намаляване на съдените лица спрямо 2016 г 3 бр.

 

По Глава V от НК „Престъпление против собствеността”

През отчетния период общо съдените лица за престъпления по Глава V от НК са 13, няма оправдани. За този вид престъпления осъдените лица са общо 13.  Налице е леко завишаване  на осъдените лица при едни от най-разпространените престъпления в съдебния район , като спрямо 2017г. – 10 бр.и леко намаляване спрямо 2016 – 15 бр.

 

По Глава VІ от НК „Престъпления против стопанството”

През отчетния период съдените лица са 3.Осъдените лица са общо 3. Налице е намаляване на нивото на този вид престъпност спрямо 2017г. – 7 бр. и през 2016 г.- 1 бр.

 

По Глава VІІІ от НК „Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции”

През отчетния период са съдени 14 лица. Броят на осъдените лица е 14. През 2018 г. се наблюдава запазване на съотношението спрямо 2017 г.- 14 броя и 2016г. също 14 бр.на осъдените лица за този вид престъпления

 

По Глава ІХ от НК „Документни престъпления”

През отчетния период общо съдените  и осъдени лица са 1. Видно от данните за отчетния период в сравнение с предходните, е налице запазване на съотношението  броя на осъдените лица спрямо 2017г. и 2016 г. 

По Глава Х от НК „Престъпление против реда и общественото спокойствие”

През отчетния период от този вид дела нямаме съдени и осъдени лица.  Съдените и осъдени лица за този вид престъпления спрямо 2017 г.- 5 бр. и спрямо 2016 – 1 бр. г.

По Глава ХІ от НК „Общоопасни престъпления”

През отчетния период общо съдените лица са 12, от тях осъдени за този вид престъпления са общо 10 лица. Налице е намаляване на нивото на осъдените лица за най-масовия вид престъпност в съдебния район. Спрямо 2017г. осъдените лица са 21 и за 2016.- 23бр.

 

БРОЙ НА ОСЪДЕНИТЕ ЛИЦА

През 2018 г. общият брой на съдените лица по НОХД в РС - Тополовград е 46. От тях оправданите лица са 2. Осъдените лица са 44 в това число 1 непълнолетно лице. На 37 лица е наложено наказание „Лишаване от свобода до три години”, като от тях спрямо 33 лица е приложен института на условното осъждане. На 7 е наложено наказание „Пробация“. 33 от осъдените лица са получили наказание, при одобряване на споразумение по реда на чл. 381/384 НПК.

Налице е намаляване на  нивото на съдените, съответно осъдени лица в РС – Тополовград за 2017г. и спрямо 2016г.

 

ПОСТАНОВЕНИ ПРИСЪДИ

През 2018 г., в Районен съд – Тополовград са разгледани общо 40 НОХД. Свършените наказателни дела от общ характер през отчетния период са 37. Постановени са 36 съдебни акта /присъди и определения по споразумения за решаване на делото/. Постановен е 1 бр. съдебен акт с оправдателна присъда.

През отчетния период са влезли в сила 37 присъди и определения по споразумения, от които постановени през 2018 г. са 33 акта и 4 са от предходен период.

През 2018 г. в РС – Тополовград, има постановена една   оправдателна присъда, като два от актовете са обжалвани. През отчетния период са върнати 2 бр. обжалвани дела. Присъдите са потвърдени от въззивния съд.

ДЕЛА СЪС ЗНАЧИТЕЛЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС

През 2018 г., при зададените от ВСС критерии, в РС – Тополовград, не са постъпили дела със значителен обществен интерес.

 

ПРЕКРАТЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

От общия брой разгледани наказателни дела в Районен съд Тополовград за 2018 г., 36 бр. са прекратени. От тях 26 са приключили със споразумение  по реда на чл. 382-384 НПК, и 10 са прекратени по други причини. Основните причини за прекратяването на делата, извън постигнатите споразумения, са отводи, прекратени съдебни поръчки, не се налага настаняване на освидетелствания за лечение, изпращане по подсъдност.

НЕПРИКЛЮЧЕНИ  НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

В РС – Тополовград, в края на отчетния период са останали несвършени 34 наказателни дела, от които 3 бр. НОХД, 2 бр. по 78а НК, 3 бр. ЧНД и 26 бр. АНД. От тях с изтекъл срок  от първото образуване на делото до три месеца са 33 дела, като всички са образувани през м.ноември и м.декември и 1 бр. НОХД с изтекъл срок над 1 година, което дело е спряно за общодържавно или международно издирване на подсъдимия.

 

2. ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

 

ДВИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА.

 

През 2018 г., общо разгледани в Районен съд – Тополовград, са 455 граждански дела, като 20 бр. от тях са останали висящи от 2017г., а новообразуваните са 435 броя. Свършените дела са общо 428 бр., от които със съдебен акт по същество – 375 дела. Прекратените производства са общо 53, от които 2 са приключили със спогодба по чл. 234 от ГПК, а 51 са прекратени по други причини. Останали висящи към 31.12.2018 г. са 27 дела. Обжалвани са 9 акта, постановени от съдиите от РС – Тополовград  по граждански дела. Видно от данните за отчетния период в сравнение с предходните такива е налице значително увеличаване на броя на образуваните и разгледани дела. 

Приключените граждански дела през 2018г. са 428 бр., за   2017г. са 378 бр., а през  2016 г. са 309 бр. Налице е увеличаване на броя на приключените граждански дела през 2018 г., спрямо 2017 г. с 50 дела и   спрямо 2016г. – с 119 дела, което се обяснява както с увеличеното постъпление на дела през отчетния период, така и с добрата работа на съдиите, разглеждащи граждански дела.

 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ПО ВИДОВЕ.

 

Искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет, ЗБЖИРБ

Исковете по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет, ЗБЖИРБ разгледани в РС - Тополовград през 2018 г. са общо 48, от които 5 остатък от 2017 г., 42 новообразувани и  1 получени по подсъдност . Свършените дела са 44, от тях с акт по същество – 40 дела, прекратените производства са  4, от които 2 по спогодба и 2 по други причини. 41 от тези дела са приключили в срок до три месеца и 3 дела са свършени от 3 до 6 месеца. От този вид няма обжалвани дела. Останали несвършени в края на отчетния период са 4 дела.

Исковете по Семейния кодекс (за развод и недействителност на брака, за издръжка, изменение на издръжка) разгледани през 2018 г. са 17 дела, от които остатък от 2017 г. - 2 дела, 15 – новообразувани. От тях свършени през отчетния период са 15 дела, с акт по същество – 12 дела, прекратените производства са 2 по спогодба и 1 дело – по други причини,  В срок до 3 месеца са приключили 13 дела и 2 дела над 3 месеца. Обжалвани дела няма. Останали несвършени в края на отчетния период са 2 дела.

 През 2018г. няма постъпили дела по ЗЗДН.

 

Облигационни искове

Облигационните искове разгледани в РС – Тополовград през 2018 г., са общо 15, от които 7 остатък от 2017 г. и 8 - новообразувани. Свършените дела са 12 дела, а от тях  с акт по същество – 8 дела, прекратени по други причини са 4 дела.  Приключили в срок до три месеца са 9 дела, свършени над 3 месеца – 3 бр. дела. Обжалвани са 4 акта. Останали несвършени в края на отчетния период са  3 дела. Разгледаните облигационни искове са за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение.

 Искове по ЗОДОВ – няма постъпили.

 Искове по ЗЗДискр. – няма постъпили.

 Искове по Кодекса за застраховането – постъпило е 1 дело – новообразувано и 1 дело, което е останало несвършено в края на отчетния период. Свършено е 1 дело с акт по същество, което е приключено до 6 месеца и 1 бр. останало несвършено. Обжалвани актове 1 бр.

 

Вещни искове

Общият брой дела за разглеждане на вещни искове през 2018г., е бил 2, от които 1 остатък от 2017 г.и 1 новообразувано. Свършените дела са 1 на брой, което е прекратено по други причини. В края на отчетния период е останало несвършено 1 дело. Няма обжалвани пред горната инстанция дела.

 

Делби

Общо за разглеждане през 2018 г. в РС – Тополовград, делбени производства са били 13, от които 4 остатък от 2017 г. и 9 – новообразувани. Общо свършените дела са 5, от които с акт по същество са приключили 4 дела и прекратено е  1 дело по други причини. 2 дела са свършени до 3 месеца и 3 бр. дела – над 3 месеца. В края на отчетния период са останали несвършени 8 дела. Обжалваните актове от този вид са 2.

Установителни искове

През 2018 г. в РС – Тополовград са разгледани общо 20 дела с установителни искове, които са новообразувани. Общо свършените дела са 11, от които с акт по същество са приключили 7 дела, а  прекратените по други причини са 4. Свършени до 3 месеца са 9 дела и 2 бр. свършени от 3 до 6 месеца. В края на отчетния период 9 бр. дела са останали несвършени.   Обжалваните актове от този вид са 2

.

Искове по Кодекса на труда

Искове по Кодекса на труда – общият брой на разглеждани такива дела през 2018 г. е 3, като 2 са остатък от 2017 г., 1 дело е  новообразувано.  Общо свършените дела за отчетния период са 2 на брой, от които 2 дела – с акт по същество.И двете дела са свършени до 3 месеца. Останало несвършено в края на отчетния период 1 дело. Тук обжалвани актове няма.

Всички искове по Кодекса на труда са за трудово възнаграждение.

За обезщетение по чл. 200 КТ няма постъпили дела.

По искове на работника и служителя за други обезщетения по КТ при непрекратено ТПО – нямаме.

По искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка“ и „предупреждение за уволнение“ –  постъпили дела – 1 бр

.

Административни производства.

През отчетния период в Районен съд – Тополовград няма постъпили административни производства.

 

Обезпечения

През отчетния период няма постъпили дела за обезпечения.

 

Частни  граждански дела.

През отчетния период са разгледани 40 частни граждански дела. От тях останали несвършени от минал период е 1 дело, новообразувани са 39 дела. Общият брой на свършените дела е 40, от които 29 дела са приключили с акт по същество и по 11 дела производството е било прекратено по други причини. В края на отчетния период няма останали несвършени дела. Обжалвани   съдебни актове няма.

 

Частни граждански дела - заповедни производства.

Общо за разглеждане през 2018 г. дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК са 313 бр., като 295 са новообразувани, 18 са получени по подсъдност. Приключените дела от този вид са 312, от които с акт по същество са приключили 285 дела. По 27 дела производството е прекратено по други причини. Останали несвършени в края на отчетния период – 1 дело. От постановените актове по тези дела има обжалвани – 1 бр. дело.

 

Частни производства – регламенти.

През отчетния период в Районен съд – Тополовград е постъпило 1 бр. от този вид дела. Свършени дела – 1 бр. прекратено по други причини.

 

Други граждански дела.

През отчетния период в Районен съд – Тополовград няма постъпили други граждански дела.

 

 

ПРЕКРАТЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

От общия брой разгледани граждански дела в Районен съд Тополовград за 2018 г., 53 бр. са прекратени. От тях 2 са приключили със спогодба, а 51 дела са прекратени по други причини. Основните причини за прекратяването на делата извън постигнатите спогодби, са оттегляне на иска, неизпълнение на дадените от съда указания за отстраняване на нередовности по исковите молби и изпратени по подсъдност на друг съд.

 

НЕПРИКЛЮЧЕНИ  ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

В РС – Тополовград, през 2018 г. има неприключени  27 бр. дела,  които са постъпили в края на 2018г., с изтекъл срок от първото образуване на делото до три месеца и 2 бр. дела /делби/ образувани и останали несвършени от 2017г.

 

3. ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ

 

Обжалвани присъди и решения.

Общо обжалвани през 2018 г., са 7 решения  и присъди, постановени от съдиите от РС – Тополовград. От тях решения по граждански дела 5 , 2 присъди по наказателни дела /ОХ/.  През отчетния период са върнати от въззивна инстанция 11 съдебни акта. От тях 8  са потвърдени – 73%,  и 3 бр. гр.д. потвърдени в едната част и в друга част отменени и  постановен акт по същество.

В Районен съд – Тополовград са обжалвани 14 бр. решения по АНД пред Административния съд – Ямбол. Върнати са 13 бр. дела, от които 1 бр. са потвърдени и 12 бр. изцяло отменено с постановен акт по същество.

Обжалвани определения.

 През отчетния период са обжалвани 11 бр. определения. От тях по граждански дела 4 бр. и 7 бр. наказателни дела. През отчетния период върнати от въззивната инстанция са 11. От тях 6 бр. са потвърдени изцяло, 4 бр. са изцяло отменени и 1 бр. изменен в наказателната част.

 

III. ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ.

 

Техническото оборудване на съда  с компютри и програмни продукти  е добро, благодарение на усилията, които са положени в тази насока за подобряване работата на съдиите и съдебната администрация. Всички съдии, вкл.и съдията по вписванията и съдия-изпълнителят разполагат с компютърни конфигурации и с инсталирана правно-информационна система “Сиела”. От съдебните служители се ползват осем броя компютърни конфигурации, част от които са доставени централно, а друга част закупени. Въведена е  деловодна програма САС „Съдебно деловодство”, разработена от „Информационно обслужване”- гр.Варна с множество модули, благодарение на което се подобри значително работата в деловодството на съда, тъй като сега регистрирането, движението и обработката на делата и документите по тях е изцяло компютъризирано. Въведена е и автоматизирана информационна система – Бюро съдимост. Всички компютри са свързани в локална компютърна мрежа, което способства за подобряване връзката между отделните служби и работата в екип. Всички съдии и служители разполагат и с интернет връзка. През 2007 г. с оглед решение на ВСС беше създадена самостоятелна интернет страница на съда , която се актуализира и поддържа с цел максимална прозрачност и  осигуряване възможност за получаване на бърза и точна информация за движението на делата и постановените съдебни актове по тях.

 

IV. АНАЛИЗ НА РАБОТАТА В РС – ТОПОЛОВГРАД

 

Натовареност на съдиите в РС – Тополовград.

Средната щатна натовареност на съдиите в РС - Тополовград, спрямо броя на всички дела за разглеждане в РС – Тополовград през 2018 г. е 26.33 дела месечно /632 дела за разглеждане и 2 щатни бройки съдии/. Спрямо свършените дела е 23.79.

Действителната натовареност /при отработени 24 човекомесеца/, спрямо броя на разгледаните дела в съда през 2018 г. е 26.33 дела месечно за разглеждане на съдия, а спрямо броя на приключените дела в съда е 23.79 дела месечно разгледани от съдия.

В РС – Тополовград и двамата съдии разглеждат граждански и наказателни дела.

                    Действителната месечна натовареност на съдиите през  2018 г., спрямо броя на гражданските дела за разглеждане е 18.96 дела месечно на съдия, а спрямо броя на всички свършени /428 бр./ е 17.83 дела месечно на съдия.

Действителната натовареност на съдиите спрямо общия брой на всички наказателни дела за разглеждане за 2018 г. /177 бр./ е 7.38 дела месечно на съдия, а действителната натовареност  спрямо свършените наказателни дела през 2018 г. /143 бр./ е 5.96 дела месечно на съдия. Общата действителна натовареност на съдиите спрямо общия брой на всички разгледани от тях дела за 2018 г. /632 бр./ е 26.3  дела месечно на съдия, а спрямо свършените дела през 2018 г. /571 бр./ – 23.79 дела месечно на съдия.

Съгласно Правила за оценка на натовареността на съдиите и работата със Системата за изчисляване на натовареността на съдиите  /СИНС/, видно от приложената справка за 2018г. индивидуалната натовареност за разгледани и приключили дела на съдия Иван Христов е 125.39 а на съдия Милена Семерджиева е 86.78, което се приема за нормално натоварени.

 

 

Служба „Държавно съдебно изпълнение”.

Постъпилите дела в служба ДСИ при РС-Тополовград през 2018 г. са 52 бр. дела при 65 бр. дела за 2017 година.  Общият брой на несвършените изпълнителни дела в ДСИ при ТгРС към края на отчетния период са 387 дела, включително образувани и в предходни периоди,

Общо свършените от ДСИ при Районен съд Тополовград за 2018 г. са 39 бр., от които 23 свършени поради реализиране на вземането, 3 бр. е прекратено по други причини и 13 изпратени на друг СИ.

При осъществяване на своята дейност ДСИ през изминалата 2018 г.  има 17 бр. обявени  публични продажби на движими вещи и недвижими имоти , по които има постъпило само 1 бр. наддавателно предложение по ГПК .

Срещу действията на ДСИ през отчетния период е подадена 1 жалба, производството по която е прекратено.

Постъпленията през  2018 г. в ДСИ при ТгРС са 70 386 лв., при 58 307 лв. за 2017 г. и 74 874 лв., за 2016 г.

Налице е намаляване на броя на заведените изпълнителни дела спрямо 2017 г. с 13 бр. и увеличаване спрямо 2016 г. с 36 бр.

 

 

Съдии по вписванията.

 

Извършени вписвания, отбелязвания и заличавания – общо 899 бр., издадени удостоверения, преписи и справки на държавни органи - 415 бр. общо /64 бр.удостоверения, 79 бр. преписи и 272 бр. справки на държавен орган/, постановени откази – 3 бр.

През отчетния период се наблюдава увеличение на броя извършени вписвания, отбелязвания и заличавания и минимално намаление на броя на издадените удостоверения,  преписи и справки на държавни органи.

 Нотариалните удостоверявания  са 2957 бр. при 1770 бр. за 2017г. От месец октомври се води общ регистър на нотариални удостоверявания  на подписи и удостоверявания съдържание на документи.

В съда ни са изведени и изпратени 40 бр. нотариални покани и са вписани 18 бр. откази от наследство.

 

Бюро „Съдимост”

 

През 2018 г. в Бюро „Съдимост” при Районен съд Тополовград са издадени 1376 броя свидетелства за съдимост и 1662 броя справки за съдимост.

 

Извод.

 

През 2018 г. съдиите от РС - Тополовград не допуснаха неоснователно забавяне на дела и некачествено правораздаване. През отчетната година не са констатирани нарушения от страна на магистратите и служителите и не са налагани наказания. Няма постъпили сигнали и оплаквания  по отношение работата и обслужването на гражданите от съдебната администрация. От изложените данни се налага извода, че в РС – Тополовград, през отчетния период се  запази постигнатото високо качество и срочност в правораздаването и дейността на съдебната администрация.

 

 

 

 

V. АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА НА РАЙОНЕН СЪД - ТОПОЛОВГРАД

 

През отчетната 2018 г. са постигнати добри резултати в работата на Районен съд – Тополовград. Броят на постъпилите дела – и наказателни и граждански е увеличен в сравнение с предходните години. В деня на постъпването им делата се насрочват от съдиите в нормативно определените срокове, а повечето от тях дори и в по-кратки от тези срокове. В много редки случаи се отлагат делата и това отлагане винаги е основателно, с мотивирано определение на съда, като насрочването става в кратки срокове при спазване разпоредбите на ГПК и НПК. От общо  разгледаните през годината  граждански и наказателни дела са приключени от съдиите по-голям брой дела в сравнение с предходните години в нормативно и инструктивно определените срокове, което е показател за бързината на правораздаването. Всички съдебни актове са изготвени в сроковете по ГПК и НПК, такива извън сроковете няма. Висок е и процентът на потвърдените съдебни актове при обжалване, което говори за качеството на правораздавателната  дейност.

         Служителите от съдебната администрация на съда  също работят с високо чувство за отговорност, изпълняват добросъвестно задълженията си, гражданите се обслужват бързо и качествено, атмосферата в колектива е много добра, като всички проявяват разбиране и умения за работа в екип. 

         И през настоящата година продължи традицията за провеждане на Дни на отворени врати в органите на съдебната власт. Инициативата бе отбелязана на 20 април 2018 г.

         Убеден съм, че у всички е налице непрекъснат стремеж към повишаване на квалификацията и качеството на работа и ще постигнем необходимото съгласно изискванията на ЕС ниво за пълно и изчерпателно осъществяване на функцията  по правораздаването и укрепване авторитета на съдебната власт.

 

 

 

 

 

 

 

 

             АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                            РАЙОНЕН СЪД – ТОПОЛОВГРАД:

                                                                                         ИВАН ХРИСТОВ