Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 25

 

Гр. Тополовград, 19.06.2019 г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

          ТОПОЛОВГРАДСКИЯТ районен съд в публично заседание на  двадесет и пети април  през две хиляди и  деветнадесета година, в състав:

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: И. ХРИСТОВ

 

СЕКРЕТАР: А.А.

 

Като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 134 по описа за 2011 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е във фаза след допускане на делбата.

          С решение № 33/17.10.2011 г. влязло в законна сила съдът е допуснал делба, която да се извърши между Х.С.Д. с ЕГН **********,***, М.С.С. с ЕГН ********** ***, К.С.Г. с ЕГН **********,***, К.С.И. с ЕГН **********,***, И.Д.Ч. с ЕГН **********,*** и С.Д.Ч. с ЕГН ********** ***, на следните недвижими имоти, оставени в наследство от общия им наследодател С.Д.И. – бивш жител ***, с ЕГН **********, починал на 26.04.1996 г., както следва земеделски имоти, находящи се в землището на гр. Тополовград:

- нива от 9.860 дка, Х категория, в м. „Черната чешма”, имот № 012444, при граници и съседи: имот № 000246 - пасище с храсти на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 013442 - нива н-ци на Х. Г. Урджанов, имот № 000245 – пасище с храсти на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000257 – полски път на Община Тополовград – път и дере, имот 013445 – нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000256 – дере на Община Тополовград;

          - нива от 10.263 дка, V категория, в м. „Поляните”, имот № 016047 по картата на землището, при граници: имот № 016046 – нива на н-ците на И.С. Узунов, имот № 000015 – полски път на Община Тополовград, имот № 016048 – нива на н-ците на Х.Г. Урджанов, имот № 016064 – нива на н-ците на И. Петров Узунов, имот № 016065 – нива на н-ците на Петко С. Терзиев;

          - нива от 4.295 дка, V категория, в м. „Чернево”, имот № 018136 по картата на землището, при граници: имот № 018163 – нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 018135 – нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 019381 – пасище , мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 018134 – нива на „Ставен” ООД;

          - нива от 9.039 дка, V категория, м. „Локвата”, имот № 026101 по картата на землището, при граници: имот № 000133 – полски път на Община Тополовград, имот № 026098 – нива на н-ци на Господин Вълков Дишлиев, имот № 026100 – нива на „Ставен” ООД, имот №026115 – нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ;

          - нива от 0.525 дка, Х категория, в м. „Маневица”, имот № 040263 по картата на землището, при граници: имот № 000627 – третокласен път на държавата, имот № 040257 – пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 040264 – нива на н-ците на Атанас Г. Карагеоргиев, имот № 040262 – нива на н-ците на Петко Вълчев Сариев.

          - новообразуван имот с № 72761.56.209 с площ от 504.27 кв.м. при граници: имот № 72761.56.331 - на н-ците на С. Д. И. и имот № 72761.56.208 - на временно стопанисване от Общината;

- новообразуван имот с № 72761.56.328 с площ от 796.70 кв.м. при граници: имот № 72761.56.340 – на временно стопанисване от Общината, имот № 72761.56.231 – на временно стопанисвани от Община Тополовград, имот № 72761.56.225 – на н-ците на С. Радичков Манчев, имот № 72761.56.120 – на временно стопанисване от Община Тополовград;

- новообразуван имот с № 72761.56.331 с площ от 864.15 кв.м., при граници: имот № 72761.56.317 – на МЗГ, имот № 72761.56.217 – на н-ци на Вълчо Карастоянов, имот № 72761.56.209 – на н-ците на С.Д.И. и имот № 72761.56.208 – на временно стопанисване от Общината;

- новообразуван имот с № 72761.57.55, с площ от 465.31 кв.м., при граници: имот № 72761.57.53 – на временно стопанисване от Общината, имот № 72761.57.54 – на н-ците на Стайко Петков Сираков, имот № 72761.57.56 – на н-ците на Стайко Петков Сираков;

- новообразуван имот № 72761.57.58 с площ от 968.96 кв.м., при граници: имот № 72761.57.56 – н-ци на Стайко Петков Сираков, имот № 72761.57.57 – н-ци на С.Д.И., имот № 72761.57.81 – на МЗГ и имот № 72761.57.100 – на временно стопанисване от Общината,

ПРИ КВОТИ:

-         1/5 идеална част за Х.С.Д.,

-         1/5 идеална част за М.С.С.

-         1/5 идеална част за К.С.Г.

-         1/5 идеална част за К.С.И.

-         1/10 идеална част за С.Д.Ч.

-         1/10 идеална част за И.Д.Ч.

 

С влязло в сила решение № 133/16.10.2013 г.  на Окръжен съд – Ямбол е допусната делбата между същите страни  и по отношение на следния недвижим имот: новообразуван имот – нива № 72761.57.57 с площ 1126,74 кв.м., Х категория в м.”Градище”, при граници и съседи на имота: имот № 72761.57.56 наследници на Стайко Петков Сираков и имот № 72761,57.58 – наследници на С.Д.И..

Ищците редовно призовани, не се явяват, и не изпращат представител.

Ответниците редовно призовани, от тях се явява  ответникът Кольо И., заедно с адв.К. от АК – Ямбол, а ответниците  С.Ч., Д.П.Ч., Н.И.Ч. и Г.И.Ч. не се явяват в съдебно заседание, като се представляват от адв.К. от АК – Ямбол.

Във втората фаза на делбата, съдът конституира като ищци по делото наследниците на ищцата М.С.С., починала на 16.02.2014 г., а именно: сина й Д.С.Д. и дъщеря й П.С.Д., като сина й Д.С.Д. в хода на производството по делото направи отказ от наследството на майка си  и същият бе заличен от списъка за призоваване.

Почина ищцата К.С.Г. на 21.01.2018 г. и съдът конституира като ищци по делото наследниците й Н.С.Г. с ЕГН ********** – съпруг, дъщеря й С.Н.В. с ЕГН ********** и синът й Д.С.Н. с ЕГН **********.

Предявен е иск с правно основание чл.34 от Закона за собствеността, във вр.чл.69 от ЗН за делба на съсобствени недвижими имоти, обективно съединени с предявен по реда на сметките по чл.346 от ГПК  иск по чл.31 ал.2 от ЗС от ищците  Х.С.Д., К.С.Г. и П.С.Д..

Ищците Х.С.Д., К.С.Г. и П.С.Д., чрез процесуалния си представител предявиха иск по чл.31 ал.2 от ЗС за сумата от 1309,70 лв. за лишаване им от правото на ползване от момента на завеждането на исковата молба.

Този иск се оспорва от отв.Кольо И. като неоснователен.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът прие за установено следното от фактическа и правна страна:

По иска по чл.31 ал.2 от ЗС цитираната разпоредба предвижда, че когато общата вещ се използва лично само от някой от съсобствениците те дължат обезщетение на останалите за ползата, от която са лишени, от деня на писменото поискване. В делбеното производството обезщетението за лишаване от ползването на процесния жилищен имот може да се претендира по два процесуални способа: на първо място възможно е това обезщетение да бъде претендирано още в първата фаза на делбата, чрез искане по чл.344 ал.2 от ГПК. Съществува възможност обаче обезщетението да бъде претендирано във втора фаза на делбата, чрез иск по сметките по чл.346 от ГПК, както е в случая. Разлика има в периодите, за които може да се претендира посоченото обезщетение чрез всеки от двата процесуални способа – по реда на чл.344 ал.2 от ГПК обезщетението може да се иска за периода от постановяване на решението по допускане на делбата до неговото окончателно приключването.

 По реда на чл.344 ал.2 от ГПК съдът може да постанови кой от съделители от кои делбени имоти ще се ползва до окончателно извършване на делбата и какви суми следва да бъдат заплащани между съделителите срещу ползването, като по този начин се извършва привременно разпределение на имотите предмет на делбата, до приключване на делбеното производство. Така определените суми които следва да бъдат заплащани между съделителите по реда на чл.344 ал.2 от ГПК уреждат отношенията им по повод ползването само по време на висящността на делбеното производство, имат характер на привременна мярка, досежно ползването. Съдебният акт постановен по реда на (чл.344 ал.2 от ГПК има действие и значение само за делбеното производство и съответно с него съответната привременна мярка може да бъде постановена занапред във времето и само до окончателното приключване на делбеното производство. Един от съделителите може да бъде осъден да заплаща по този ред на друг съделител суми срещу ползването на имота. Следователно, винаги и само за напред във времето т.е. от момента на влизане на постановения по реда на чл.344 ал.2 от ГПК акт в сила. От друга страна, претенцията за заплащане на обезщетение за лишаване от ползване по чл.31 ал.2 от Закона за собствеността е допустимо да бъде предявена и да бъда разгледана от съда за период от време през който делбеното производство или следващ в предявяването на иска за делба. Тази материално правна претенция за обезщетение по чл.31 ал.2 от Закона за собствеността обаче е допустимо да бъде разгледана единствено и само по реда на чл.346 от ГПК във втората фаза на делбата. Правната квалификация на отправеното до съда искане за присъждане на обезщетение се основава на изложените при предявяването му факти и обстоятелства. Ако искането касае обезщетение за ползване за минал период, каквато претенция е заявена от ищците в открито съдебно заседание, то е налице самостоятелна претенция по чл.31 ал.2 от Закона за собствеността за заплащане на обезщетение за ползване на имота за този период. Т.е. претенция по сметките между съделителите, която следва да бъде разгледана по реда на чл.346 от ГПК. Ако обаче делбеното производство се претендира от съсобственика за плащане на суми срещу ползването на имота от другите съсобственици занапред до окончателно извършване на делбата следва да се приеме, че е налице искане за постановяване на привременни мерки по чл.344 ал.2 от ГПК като данни за такова искане направено пред ТРС няма. Възможно е един съделител да предяви още преди постановяване на решението по допускане на делбата, както искане за постановяване занапред на привременни мерки по чл.344 ал.2 от ГПК, така и претенция за изминал период от време по чл.31 ал.2 от Закона за собствеността.

Пред Районен съд – Тополовград е предявен за разглеждане иск с правно основание чл.31 ал.2 от Закона за собствеността за осъждане на ответника Кольо И. да заплати обезщетение в размер на 1309,70 лв. за лишаването им от ползването на делбени имоти за периода от 20.04.2011 до 19.06.2014 г.. Съдът счита, че този иск е неоснователен и недоказан, поради следните съображения:

Въз основа на събраните по делото доказателства не може да се направи извод, че ответникът Кольо И. е ползвал целият съсобствен имот за задоволяване на семейните му нужд9и по начин препятстващ ищеца да го ползва според правата си на собственост, тъй като имота и построените в него сгради е с достатъчна площ, която може да бъде използвана от страните съобразно правата им за собствеността и според предназначението на сградите. В случая за дължимостта на обезщетението не е отправена нотариална покана за заплащане на обезщетение за ползване на частта на ищците, като такова обезщетение е дължимо само след покана, но само ако съсобственика-ищец е демонстрирал намерението си да ползва съответната част от имота, но ответникът със свои конкретни действия да е препятствал реализирането на това право. В случая не се събраха никакви доказателства в тази насока.

За да възникне правото на обезщетение по чл.31 ал.2 от Закона за собствеността е необходимо кумулативното наличие на следните материално правни предпоставки: наличието на съсобственост между страните, лично ползване на съответната вещ от единия от съсобствениците и отправянето на писмена покана от не владеещият съсобственик. Фактът, че единият от съсобствениците ползва цялата вещ сам по себе си дава правото на другия съсобственик да претендира за плащане на обезщетение от деня на писменото поискване, каквото в случая не е налице, тъй като е лишен от възможността да извлича ползите от вещта. Разпоредбата на чл.31 ал.2 от ЗС обвързва задължението за заплащане на обезщетение пряко с осъществяването само от единия съсобственик ползване на цялата вещ, без да е необходимо не ползващия съсобственик да доказва, че не е допускан до същата. Достатъчно е не ползващият вещта съсобственик да отправи писмена покана за заплащане на обезщетение , каквото в случая не е налице за да възникне основание за ангажиране на отговорността на ползващия вещта съсобственик.  В  случая не е налице една от материално правните предпоставки за ангажиране на отговорността по чл.31 ал.2 от ЗС – отправянето на писмена покана на не владеещият съсобственик.

Предвид на гореизложеното, съдът счита, че този иск е неоснователен и недоказан, още повече че ищците по делото не направиха искания за оценка на това обезщетение, което също се явява довод за отхвърляне на предявения иск.

          В съдебно заседание във втората фаза на производството съделителите, чрез процесуалните   си представители пледират  делбата на процесните недвижими имоти да бъде извършена по реда на чл. 353 ГПК, като съдът разпредели съсобствените имоти между съделителите, без да се тегли жребие и не изразяват предпочитания към вариантите за разпределение на делбените имоти.

          В съдебно заседание ищците Х.Д., К.Г., П.Д. и Д.Д., чрез процесуалният си представител правят искане полагащите им се имоти да бъдат поставени в общ дял за всичките, в размер на 3/5, като съдът счете същото за основателно и следва да бъде уважено.

В случая, съда избра първия вариант за разпределение на делбените имоти,  тъй като същият е по-справедлив с оглед площта и категориите на имотите. Тъй като нито една от страните не направи искания за присъждане на разноски, съдът счита, че най-справедливо в случая би било те да останат за страните така, както са ги направили.

Съдът счита, че в случая не се налага страните да заплащат една на друга суми за уравнение на дяловете, тъй като същите са с приблизително еднаква стойност, като има разлика само от 5 лв. в дяловете на И. и С.Ч. и Кольо И.. Видно от експертизата ако се разделят на 5 както са по колена, четирите дяла са по 2200 лв., само дела на Кольо И. е с 5 лева по-скъп. Тъй като на останалите съделители съдът определи общ дял, те не могат да имат претенции спрямо един друг за уравнение на дяловете.

          При този изход на делото следва всяка една от страните да заплати дължимата държавна такса съобразно стойността на дела, който получава съгласно Тарифа № 1 към ЗДТ и съобразно приложената към делото оценка на имотите.  

          Водим от гореизложеното съдът

 

                                      Р   Е   Ш   И  :

 

         

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявения иск с правно основание чл.31 ал.2 от Закона за собствеността за заплащането на обезщетение в общ размер на 1309,70 лв.  от Х.С.Д. с ЕГН ********** ***, К.С.Г. с ЕГН ********** ***, П.С.Д. с ЕГН ********** *** п р о т и в Кольо С.И. с ЕГН ********** *** за лишаването им от ползването на делбените имоти за периода от 20.04.2011 до 19.06.2014 г.

 

1. ПОСТАВЯ  в общ дял  и обявява за собственици Х.С.Д. с ЕГН ********** ***, Н.С.Г. с ЕГН ********** *** , С.Н.В. с ЕГН ********** ***, Д.Н.С. с ЕГН ********** ***  и П.С.Д. с ЕГН ********** ***, на следните земеделски имоти:

 

- новообразуван имот с № 72761.56.328 с площ от 796.70 кв.м. при граници: имот № 72761.56.340 – на временно стопанисване от Общината, имот № 72761.56.231 – на временно стопанисвани от Община Тополовград, имот № 72761.56.225 – на н-ците на С. Радичков Манчев, имот № 72761.56.120 – на временно стопанисване от Община Тополовград;

          -  нива от 10.263 дка, V категория, в м. „Поляните”, имот № 016047 по картата на землището, при граници: имот № 016046 – нива на н-ците на И.С. Узунов, имот № 000015 – полски път на Община Тополовград, имот № 016048 – нива на н-ците на Х.Г. Урджанов, имот № 016064 – нива на н-ците на И. Петров Узунов, имот № 016065 – нива на н-ците на Петко С. Терзиев;

          - нива от 6,039 дка, V категория, новообразуван имот от имот № 026101, м. „Локвата” картата на землището, при граници: имот № 000133 – полски път на Община Тополовград,  новообразуван имот Кольо С.И., имот № 026100 – нива на „Ставен” ООД, имот №026115 – нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ;

- новообразуван имот с № 72761.56.331 с площ от 864.15 кв.м., при граници: имот № 72761.56.317 – на МЗГ, имот № 72761.56.217 – на н-ци на Вълчо Карастоянов, имот № 72761.56.209 – на н-ците на С.Д.И. и имот № 72761.56.208 – на временно стопанисване от Общината;

- нива от 3,100 дка новообразуван имот  с № 72761.13.721 от имот № 013444,  Х категория, в м. „Черната чешма”, при граници и съседи:   имот 013445 – нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000256 – дере на Община Тополовград и новообразуван имот на Кольо С.И.;

- новообразуван имот с № 72761.56.209 с площ от 504.27 кв.м. при граници: имот № 72761.56.331 - на н-ците на С. Д. И. и имот № 72761.56.208 - на временно стопанисване от Общината;

 

2. ПОСТАВЯ  в  общ дял  и обявява за собственици Д.П.Ч.  с ЕГН ********** ***; Н.И.Ч. с ЕГН ********** ***; Г.И.Ч. с ЕГН ********** ***  и С.Д.Ч. с ЕГН ********** *** на следните земеделски имоти:

- новообразуван имот № 72761.57.58 с площ от 968.96 кв.м., при граници: имот № 72761.57.56 – н-ци на Стайко Петков Сираков, имот № 72761.57.57 – н-ци на С.Д.И., имот № 72761.57.81 – на МЗГ и имот № 72761.57.100 – на временно стопанисване от Общината,

- нива от 3,660 дка новообразуван имот с № 72761.13.720 от имот № 013444,  Х категория, в м. „Черната чешма”, при граници и съседи:     новообразуван имот на Кольо С.И.,  имот № 000245 – пасище с храсти на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000257 – полски път на Община Тополовград;

- нива от 4.295 дка, V категория, в м. „Чернево”, имот № 018136 по картата на землището, при граници: имот № 018163 – нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 018135 – нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 019381 – пасище , мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 018134 – нива на „Ставен” ООД;

 

3. ПОСТАВЯ  в дял  и обявява  за собственик К.С.И. с ЕГН ********** *** на следните земеделски имоти:

- новообразуван имот с № 72761.57.55, с площ от 465.31 кв.м., при граници: имот № 72761.57.53 – на временно стопанисване от Общината, имот № 72761.57.54 – на н-ците на Стайко Петков Сираков, имот № 72761.57.56 – на н-ците на Стайко Петков Сираков;

-  новообразуван имот – нива № 72761.57.57 с площ 1126,74 кв.м., Х категория в м.”Градище”, при граници и съседи на имота: имот № 72761.57.56 наследници на Стайко Петков Сираков и имот № 72761,57.58 – наследници на С.Д.И..

- нива от 3,100 дка новообразуван имот от имот № 013444,  Х категория, в м. „Черната чешма”, при граници и съседи:     новообразуван имот на И. и С. Чакърови и новообразуван имот на П.С.Д., Х.С.Д. и К.С. Димитрова;

          - нива от 3 дка, V категория, новообразуван имот от имот № 026101, м. „Локвата” картата на землището, при граници: имот № 000133 – полски път на Община Тополовград,  новообразуван имот на П.С.Д., Х.С.Д. и К.С. Димитрова, имот № 026100 – нива на „Ставен” ООД, имот №026115 – нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ;

          - нива от 0.525 дка, Х категория, в м. „Маневица”, имот № 040263 по картата на землището, при граници: имот № 000627 – третокласен път на държавата, имот № 040257 – пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 040264 – нива на н-ците на Атанас Г. Карагеоргиев, имот № 040262 – нива на н-ците на Петко Вълчев Сариев.

 

          ОСЪЖДА съделителите да заплатят по сметка на ТРС държавна такса, както следва:

          Х.С.Д. с ЕГН ********** ***, Н.С.Г. с ЕГН ********** ***, С.Н.В. с ЕГН ********** ***; Д.Н.С. с ЕГН ********** *** и П.С.Д. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТЯТ СОЛИДАРНО държавна такса  в размер на 242,40 лв. /двеста четиридесет и два лева и 40 стотинки/ - 4% от стойността на дела им.

 Кольо С.И. с ЕГН ********** ***  ДА ЗАПЛАТИ сумата 81,00  лв. /осемдесет и един лв./;

          Д.П.Ч. с ЕГН ********** ***; Н.И.Ч. с ЕГН ********** ***; Г.И.Ч. с ЕГН ********** ***   и С.Д.Ч. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТЯТ СОЛИДАРНО държавна такса сумата  81,00 лв. /осемдесет и един лв./ - 4% от стойността на дела им.

 

          Решението подлежи на обжалване пред Ямболски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: