Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О   Р Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 309

 

гр. Тополовград, 02.08.2019 г.

 

В    И М Е Т О    Н А   Н А Р О Д А

 

ТОПОЛОВГРАДСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в закрито заседание на втори август през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: И. ХРИСТОВ

 

При секретаря: К.П.

 

Като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 134 по описа за 2011 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано на основание чл. 250 ГПК.

Постъпила е молба К. С.И., чрез пълномощник адв.К. за допълване на постановеното решение на ТгРС по гражданското дело, като се запише в диспозитива номерата на новообразуваните имоти съобразно заключението на вещото лице.

Препис от молбата е изпратена на насрещните страни с указания за представяне на отговор в едноседмичен срок съгласно разпоредбата на чл.250, ал.2 от ГПК. Никоя от страните по делото не е  представила отговор в указания срок и не е взела становище по искането за допълване на решението.

От събраните по делото доказателства съдът приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Съгласно заключението на вещото лице прието в съдебно заседание на 25.04.2019 г., за всички новообразувани имоти са посочени нови номера, които следва да бъдат изписани и в диспозитива на решението за всеки един от дяловете.

         Съдът се е произнесъл с решението, като е изписал имотите със старите номера, а е следвало да даде новите номера.

С оглед на изложеното, съдът намира   след като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства,  че молбата за допълване на постановеното решение е допустима и основателна. Същата е подадена в законоустановения едномесечен срок от връчване на Решението от лице имащо правен интерес.

С оглед на изложеното и на основание чл. 250 ал.3  от ГПК съдът

 

                                      Р  Е  Ш  И :

 

ДОПЪЛВА Решение № 25/19.06.2019 г. по гр.д.№ 134/2011 г. по описа на ТгРС в следния смисъл:

 

1. ПОСТАВЯ  в общ дял  и обявява за собственици Х.С.Д. с ЕГН ********** ***, Н.С.Г. с ЕГН ********** *** , С.Н.В. с ЕГН ********** ***, Д.Н.С. с ЕГН ********** ***  и П.С.Д. с ЕГН ********** ***, на следните земеделски имоти:

 

- новообразуван имот с № 72761.56.328 с площ от 796.70 кв.м. при граници: имот № 72761.56.340 – на временно стопанисване от Общината, имот № 72761.56.231 – на временно стопанисвани от Община Тополовград, имот № 72761.56.225 – на н-ците на С. Р. М., имот № 72761.56.120 – на временно стопанисване от Община Тополовград;

         -  нива от 10.263 дка, V категория, в м. „Поляните”, имот № 72761.16.47 по картата на землището, при граници: имот № 016046 – нива на н-ците на И.С. У., имот № 000015 – полски път на Община Тополовград, имот № 016048 – нива на н-ците на Х.Г. У., имот № 016064 – нива на н-ците на И. П. У., имот № 016065 – нива на н-ците на П. С. Т.;

         - нива от 6,039 дка, V категория, новообразуван имот № 72761.13.628 от имот № 026101, м. „Локвата” картата на землището, при граници: имот № 000133 – полски път на Община Тополовград,  новообразуван имот К. С.И., имот № 026100 – нива на „Ставен” ООД, имот №026115 – нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ;

- новообразуван имот с № 72761.56.331 с площ от 864.15 кв.м., при граници: имот № 72761.56.317 – на МЗГ, имот № 72761.56.217 – на н-ци на В. К., имот № 72761.56.209 – на н-ците на С.Д.И. и имот № 72761.56.208 – на временно стопанисване от Общината;

- нива от 3,100 дка новообразуван имот  с № 72761.13.721 от имот № 013444,  Х категория, в м. „Черната чешма”, при граници и съседи:   имот 013445 – нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000256 – дере на Община Тополовград и новообразуван имот на К. С.И.;

- новообразуван имот с № 72761.56.209 с площ от 504.27 кв.м. при граници: имот № 72761.56.331 - на н-ците на С. Д. И. и имот № 72761.56.208 - на временно стопанисване от Общината;

 

2. ПОСТАВЯ  в  общ дял  и обявява за собственици Д.П.Ч.  с ЕГН ********** ***; Н.И.Ч. с ЕГН ********** ***; Г.И.Ч. с ЕГН ********** ***  и С.Д.Ч. с ЕГН ********** *** на следните земеделски имоти:

- новообразуван имот № 72761.57.58 с площ от 968.96 кв.м., при граници: имот № 72761.57.56 – н-ци на С. П. С., имот № 72761.57.57 – н-ци на С.Д.И., имот № 72761.57.81 – на МЗГ и имот № 72761.57.100 – на временно стопанисване от Общината,

- нива от 3,660 дка новообразуван имот с № 72761.13.720 от имот № 013444,  Х категория, в м. „Черната чешма”, при граници и съседи:     новообразуван имот на К. С.И.,  имот № 000245 – пасище с храсти на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 000257 – полски път на Община Тополовград;

- нива от 4.295 дка, V категория, в м. „Чернево”, имот № 72761.18.136 по картата на землището, при граници: имот № 018163 – нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 018135 – нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 019381 – пасище , мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 018134 – нива на „Ставен” ООД;

 

3. ПОСТАВЯ  в дял  и обявява  за собственик К. С.И. с ЕГН ********** *** на следните земеделски имоти:

- новообразуван имот с № 72761.57.55, с площ от 465.31 кв.м., при граници: имот № 72761.57.53 – на временно стопанисване от Общината, имот № 72761.57.54 – на н-ците на С. П. С., имот № 72761.57.56 – на н-ците на С. П. С.;

-  новообразуван имот – нива № 72761.57.57 с площ 1126,74 кв.м., Х категория в м.”Градище”, при граници и съседи на имота: имот № 72761.57.56 наследници на С. П. С. и имот № 72761,57.58 – наследници на С.Д.И..

- нива от 3,100 дка новообразуван имот № 72761.13.721 от имот № 013444,  Х категория, в м. „Черната чешма”, при граници и съседи:     новообразуван имот на И. и С. Ч.и новообразуван имот на П.С.Д., Х.С.Д. и К.С. Д.;

         - нива от 3 дка, V категория, новообразуван имот № 72761.26.627 от имот № 026101, м. „Локвата” картата на землището, при граници: имот № 000133 – полски път на Община Тополовград,  новообразуван имот на П.С.Д., Х.С.Д. и К.С. Д., имот № 026100 – нива на „С.” ООД, имот №026115 – нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ;

         - нива от 0.525 дка, Х категория, в м. „Маневица”, имот № 72761.40.263 по картата на землището, при граници: имот № 000627 – третокласен път на държавата, имот № 040257 – пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 040264 – нива на н-ците на А.Г. К., имот № 040262 – нива на н-ците на П.В. С..

 

Настоящото Решение е неразделна част от Решение № 25/19.06.2019 г. и подлежи на въззивно обжалване пред ЯОС в двуседмичен срок от съобщението.

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: