Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 26

 

Гр. Тополовград, 03.06.2019 г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

          ТОПОЛОВГРАДСКИЯТ районен съд в публично заседание на   втори май  през две хиляди и  деветнадесета година, в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: И. ХРИСТОВ

 

СЕКРЕТАР: А.А.

 

Като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 230 по описа за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е във фаза след допускане на делбата.

          В съдебно заседание във втората фаза на производството страните по делото пледират делбата на процесните недвижими имоти да бъде извършена по реда на чл. 353 ГПК, като съдът разпредели съсобствените имоти между съделителите, без да се тегли жребие. Страните пледира съдът да разпредели имотите съобразно първия вариант, предложен от вещото лице, тъй като при него има по-малко новообразувани имоти.  

          От събраните по делото доказателства съдът приема за установено следното от фактическа и правна страна:

          С Решение № 28/20.04.2018 г. по гр.д. № 230/2017 г. на ТРС е била допусната делбата между страните както следва:  

          ДОПУСКА ДЕЛБАТА между Г.С.К. с ЕГН **********, с адрес: ***, ПРОТИВ С.Д.Б.,  с ЕГН **********, с адрес: ***; Р.С.Д. с ЕГН **********, с адрес: ***; М.С.М. с ЕГН **********, с адрес: ***; К.Й.К. с ЕГН **********, с адрес: ***; И.Н.И. с ЕГН **********, с адрес: ***; Б.Ц.С. с ЕГН **********, с адрес: ***; С.Б.С. с ЕГН **********, с адрес: ***; Г.К.И. с ЕГН **********, с адрес: ***; К.Г.К. с ЕГН **********, с адрес: ***; М.Г.К.-С. с ЕГН **********, с адрес: ***; И.Г.К. с ЕГН **********,  с адрес: ***; Н.Д.Р. с ЕГН **********, с адрес: ***; К.Г.С. с ЕГН **********, с адрес: ***; З.И.И. с ЕГН **********, с адрес: ***; Н.И.А. с ЕГН **********, с адрес: ***; Б.Д.Б. с ЕГН **********, с адрес: ***, Р.С.З. с ЕГН  **********, с адрес: ***; И.С.Т. с ЕГН **********, с адрес: ***; М.С.М. с ЕГН **********, с адрес: ***; Д.С.Д. с ЕГН **********, с адрес: ***; и И.Д.С. с ЕГН **********, с адрес: ***  на следните земеделски имоти, оставени в наследство от общия им наследодател И. ВЪЛЧЕВ СТРАТИЕВ – бивш жител ***, роден на *** г., починал на 28.12.1961 г. в Тополовград,  собствеността върху които е възстановена с влезли в сила Решения с №№ Т от 12.05.1999 г., ЧК от 15.11.1995 г., ЧК от 15.11.1995 г. и  ЧК от 15.11.1995 г. на ОСЗ – Тополовград, находящи се в землището на гр.Тополовград и с. Чукарово, община Тополовград,  както следва:

- нива от 17,451 дка, ІV категория, в местността „Солена вода”, в землището на гр.Тополовград, имот № 031215 по картата на землището, при граници: имот № 031214 – нива на наследниците на Г.Я.К.; имот № 000503 – полски път на Община Тополовград – път и дере; имот № 031200 – нива на наследниците на Т.У.Х.; имот № 031201 – нива на „С.”ООД; имот № 000505 – полски път на Община Тополовград – път и дере; имот № 031228 – нива на наследниците на А.Ю.А. и имот № 031213 – нива на наследниците на И.Д.С.

          - лозе от 29,625 дка, от които: 1,300 дка ІV категория и 28,325 дка – Х категория, в землището на Тополовград, в местността „Тархан дере”, имот № 031307 по картата на землището, при граници: имот № 031306 – лозе на наследниците на М.В.П. имот № 000566 – полски път на Община Тополовград – път и дере; имот № 000373 – полски път на Община Тополовград – път и дере; имот № 031322 – лозе на Х.И.Т.; имот № 031323 – лозе на Х.И.Т. и имот № 031324 – лозе на Т.Д.К.

          Ограничения при ползване на имота: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

          - нива от 17,287 дка, Х категория, в землището на Тополовград, местността „Додова чешма”, имот № 034145 по картата на землището, при граници: имот № 000393 – полски път на Община Тополовград – път и дере; имот № 034143 – нива на В.К.Р.; имот № 034112 – нива на наследниците на Г. В.В.; имот № 000525 – нелесопр.голина на МЗГ – ДЛС; имот № 034175 – пасище мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ

          - нива от 4,236 дка, Х категория, в землището на Тополовград, в местността „Низините”, имот № 039092 по картата на землището, при граници: имот № 000477 – полски път на Община Тополовград – път и дере; имот № 039073 – пасище-мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ

          Ограничения при ползване на имота: Електропровод 20 KV, на 10 метра от двете страни до крайните проводници и на 11 метра от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения, и засажда високостеблена растителност.

          - нива от 4,760 дка, Х категория, в землището на Тополовград, местност”Низините”, имот № 039093 по картата на землището, при граници: имот № 000477 – полски път на Община Тополовград – път и дере; имот № 039073 – пасище-мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 000726 – полски път на Община Тополовград – път и дере; имот № 039252 – пасище-мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ

          Ограничения при ползване на имота: Електропровод 20 KV, на 10 метра от двете страни до крайните проводници и на 11 метра от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения, и засажда високостеблена растителност.

          - нива от 3,939 дка, Х категория, в землището на Тополовград, местност „Маневица”, имот № 040142 по картата на землището, при граници: имот № 040125 – нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 040126 – нива на наследниците на К.Х.К.; имот № 040143 – нива на наследниците на К.П.Н. и имот № 040179 – пасище-мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ

          - нива от 1,810 дка, Х категория, в землището на Тополовград, местност „Маневица”, имот № 040286 по картата на землището, при граници: имот № 040257 – пасище-мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 040288 – нива на наследниците на М.Н.Д.; имот № 000430 – дере на Община Тополовград – път и дере и имот № 040285 – нива на наследниците на П.С.К.

          Ограничения при ползване на имота: Електропровод 20 KV, на 10 метра от двете страни до крайните проводници и на 11 метра от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения, и засажда високостеблена растителност.

          - нива от 30,670 дка, Х категория, в землището на село Чукарово, общ.Тополовград, местност” Лимана”, имот № 019056 по картата на землището, при граници: имот № 019049 - нива на М.П.М.; имот № 019048 – нива на „Р.” ООД; имот № 000525 – полски път на Община Тополовград – път и дере; имот № 000524 – полски път на Община Тополовград – път и дере; имот № 019053 – нива на наследниците на И. Д.В.

          - нива от 28,386 дка, V категория, в землището на село Чукарово, общ.Тополовград, местност”Локвата”, имот № 021022 по картата на землището, при граници: имот № 021024 – нива на наследниците на С. А.С. имот № 021023 – нива на наследниците на М.М. А.; имот № 021018 – нива на наследниците Х.К.Г.; имот № 021019 – нива на наследниците на П.К.Д.; имот № 021021 – нива на Д.П.Д.; имот № 000322 – полски път на Община Тополовград – път и дере

          - нива от 5,258 дка, V категория, в землището на село Чукарово,  местност „Локвата”, имот № 021030 по картата на землището, при граници: имот № 021029 – нива на П.С.Х.; имот № 000322 – полски път на Община Тополовград – път и дере

          - нива от 3,200 дка, V категория, в землището на село Чукарово, общ.Тополовград, местност „Горен герен” имот № 033051 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 033050 – нива на наследниците на М.Т.П.; имот № 033063 – полски път на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 033052 – нива на наследниците на Т.И.Т.; имот № 033057 – нива на наследниците на В.С.Б.; имот № 033058 – нива на И. С.Д.; имот № 033059 – нива на наследниците на Д.А.М.

          - нива от 10,723 дка, V категория, в землището на село Чукарово, местност „Локвата”, имот № 022024 по картата на землището, при граници: имот № 022050 – нива на наследниците на К.Т. С.; имот № 022026 – нива на наследниците на Д.М.П.; имот № 000331 – полски път на Община Тополовград – път и дере; имот № 022022 – нива на наследниците на К.Х.К., имот № 022052 – нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 000308 – залесена нива на МЗГ – ДЛС; имот № 022051 – нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ

 

ПРИ КВОТИ:

 

-         6/270 ид.части за С.Д.Б.;

-         6/270 ид.части за Р.С.Д.;

-         9/270 ид.части за М.С.М.;

-         9/270 ид.части за М.С.М.;

-         6/270 ид.части за К.Й.К.;

-         6/270 ид.части за И.Н.И.;

-         3/270 ид.части за Б.Ц.С.;

-         3/270 ид.части за С.Б.С.;

-         18/270 ид.части за Г.К.И.;

-         6/270 ид.части за К.Г.К.;

-         6/270 ид.части за М.Г.К.-С.;

-         6/270 ид.части за И.Г.К.;

-         30/270 ид.части за Н.Д.Р.;

-         10/270 ид.ч. за К.Г.С.;

-         10/270 ид.ч.за З.И.И.;

-         10/270 ид.ч. за Н.И.А.;

-         6/270 ид.ч. за Д.С.Д.;

-         30/270 ид.ч.за Б.Д.Б.;

-         15/270 ид.ч. за Р.С.З.;

-         15/270 ид.ч. за И.С.Т.;

-         15/270 ид.ч. за Г.С.К.

-         45/270 ид.ч. за И.Д.С..

 

          Назначената от съда експертиза дава заключение, че процесните земеделски имоти са поделяеми и могат да се образуват самостоятелни реални дялове, като са посочени два варианта за разделение на имотите съобразно площта, категорията и местоположението им.

          С оглед на събраните по делото доказателства и най-вече като взе предвид заключението на вещото лице, съдът счита, че са налице предпоставките на чл. 353 от ГПК и следва да извърши делбата като се разпределят наследствените имоти между съделителите съобразно техните квоти, без да се тегли жребий.

          С оглед на заключението на вещото лице може да се постигне функционално разпределение при определените квоти на страните и всеки от съделителите да получи реален дял. При преценка на обстоятелството кои от посочените дялове следва да бъдат предоставени на ищцта и съответно на ответниците, съдът взе предвид искането на страните имотите да бъдат поделени съобразно първия вариант предложен от вещото лице, тъй като при него има по-малко новообразувани имоти и по-малки доплащания между страните. При този вариант разпределението на земеделските земи по дялове е почти равностойно, като са взети предвид категорията, площта и местоположението.

          При този изход на делото следва всяка една от страните да заплати дължимата държавна такса съобразно стойността на дела, който получава съгласно Тарифа № 1 към ЗДТ и съобразно приложената към делото оценка на имотите. Разноските по делото съгласно разпоредбите на закона се разпределят между страните, съобразно стойността на дяловете. Общата дължима държавна такса е 4% от общата пазарна стойност на имотите 54 393 лв. е 2175 лв., като тази сума следва да бъде разделена съобразно дяловете на страните.   Ищцата представи списък на разноските в първата фаза на делбата, от който е видно, че  ищцата е направила разноските в размер на 225 лв. и отделно от това в производството същата внесе 400 лева депозит за възнаграждение за вещо лице. Освен това направените разноски от страните по делото са в общ размер на 604 лв. за експертизи.  Всички тези разноски също следва да бъдат разпределени между съделителите, съобразно дяловете им.  

 

          Водим от гореизложеното съдът

 

                                      Р   Е   Ш   И  :

 

1. ПОСТАВЯ  в  дял  и обявява за собственик  С.Д.Б. с ЕГН  ********** *** на следните земеделски имоти в землището на село Чукарово:

- новообразуван имот с № 84654.19.538, представляващ нива, с площ от 3952 кв.м., Х категория, в землището на село Чукарово, общ.Тополовград, местност „Лимана”, при граници и съседи: нива на М.П.М., нива на „Р.” , полски път на Община Тополовград, полски път на Община Тополовград, и нива на наследниците на И. Д.В.

     

2. ПОСТАВЯ  в дял  и обявява за собственик  Р.С.Д. с ЕГН ********** ***  на следните земеделски имоти:

- новообразуван имот с № 84654.19.539, представляващ нива от 3952 кв.м., Х категория, в землището на село Чукарово, общ.Тополовград, местност” Лимана”, при граници и съседи: нива на М.П.М., нива на „Р.” , полски път на Община Тополовград, полски път на Община Тополовград, и нива на наследниците на И. Д.В.

 

3. ПОСТАВЯ  в дял  и обявява за собственик М.С.М. с ЕГН ********** *** на следните земеделски имоти:

- новообразуван имот с № 72761.31.633, представляващ лозе от 1000 кв.м., Х категория, в землището на гр.Тополовград, в местността” Тархан дере”, при граници и съседи: имот № 031306 – лозе на наследниците на М.В.П., имот № 000566 полски път на Община Тополовград – път и дере, имот № 000373 – полски път на Община Тополовград, път и дере, имот № 031323 – лозе на Х.И. Тонев и имот № 031324 – лозе на Т.Д.К.;

- новообразуван имот с № 84654.22.410, представляващ нива от 3978 кв.м., V категория, в землището на село Чукарово, общ.Тополовград, местност „Локвата”, при граници и съседи: имот № 022050 – нива на наследниците на К.Т.С., имот № 022026 – нива на наследниците на Д.М.П., имот № 000331 – полски път на Община Тополовград, път и дере, имот № 022022 – нива на наследниците на К.Х.К., имот № 022052 – нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 000308 – залесена нива на МЗГ; имот № 022051 – нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

 

4. ПОСТАВЯ  в дял  и обявява за собственик М.С.М. с ЕГН ********** *** на следните земеделски имоти:

- новообразуван имот с № 72761.31.638, представляващ лозе от 1000 кв.м, десета категория, в землището на гр.Тополовград, местност „Тархан дере”, при граници и съседи: имот № 031306 лозе на наследниците на М.В.Петров, имот № 000566 – полски път на Община Тополовград, път и дере; имот № 000373 – полски път .Община Тополовград – път и дере; имот № 031322 лозе на Х.И.Т. и имот № 031323 – лозе на Х. И. Т. и имот № 031324 – лозе на Т.Д.К.

- новообразуван имот с № 84654.22.411,  представляващ нива от 3798 кв.м., пета категория, в землището на с.Чукарово, общ.Тополовград, местност”Локвата”, при граници и съседи: имот № 022050 – нива на наследниците на К.Т.С.; имот № 022026 – нива на наследниците на Д.М.П.; имот № 000331 – полски път на Община Тополовград – път и дере; имот № 022022 – нива на наследниците на К.Х.К.; имот № 022052 – нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 000308 – залесена нива на МЗГ – ДЛС и имот № 022051 – нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

5. ПОСТАВЯ  в дял  и обявява за собственик К.Й.К. с ЕГН ********** ***  на следните земеделски земи:

- новообразуван имот № 84654.22.440 образуван от имот № 019056, представляващ нива от 3952 кв.м., десета категория, в землището на с.Чукарово, общ.Тополовград, местност „Лимана”, при граници и съседи: имот № 019049 – нива на М.П.М., нива на „Р.” , полски път на Община Тополовград, полски път на Община Тополовград, и нива на наследниците на И. Д.В.

 

6. ПОСТАВЯ  в дял  и обявява за собственик И.Н.И. с ЕГН ********** ***  на следните земеделски имоти:

- новообразуван имот с № 84654.22.441, представляващ нива от 3952 кв.м., десета категория, в землището на с.Чукарово, общ.Тополовград, местност „Лимана”, при граници и съседи:  имот № 019049 – нива на М.П.М., нива на „Р.” , полски път на Община Тополовград, полски път на Община Тополовград, и нива на наследниците на И. Д.В.

 

7. ПОСТАВЯ  в ОБЩ дял  и обявява за собственици Б.Ц.С. с ЕГН ********** *** и С.Б.С. ***  на следните земеделски имоти:

- имот № 84654.33.51, представляващ нива от 3200 дка, пета категория, в землището на село Чукарово, общ.Тополовград, местност „Горен герен”, имот № 033051, при граници и съседи: имот № 033050 – нива на наследниците на М.Т.П.; имот № 033063 – полски път на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 033052 – нива на наследниците Т.И.Т.; имот № 033057 – нива на наследниците В.С. У.; имот № 033058 – нива на И. С.Д.; имот № 033059 – нива на наследниците на Д.А.М.

 

           8. ПОСТАВЯ в дял и обявява за собственик Г.К.И. с ЕГН ********** *** на следните земеделски земи:

- новообразуван имот № 72761.31.637 от имот № 031307, представляващ лозе от 1000 кв.м, десета категория в землището на Тополовград, местност „Тархан дере”, при граници и съседи: имот № 031306 – лозе на наследници на М.В.П.; имот № 000566 – полски път на Община Тополовград – път и дере; имот № 000373 – полски път на Община Тополовград – път и дере; имот № 031322 – лозе на Х.И.Т., имот № 031323 – лозе на Х.И.Т. и имот № 031324 – лозе на Т.Д. К.

 - имот с № 84654.21.30 представляващ нива от 5258 кв.м., пета категория, в землището на с.Чукарово ,общ.Тополовград, местност „Локвата”, при граници и съседи: имот № 021029 – нива на П.С.Х.; имот № 000322 – полски път на Община Тополовград – път и дере,

- новообразуван имот с № 84654.22.412, образуван от имот № 022024, представляващ нива от 3126 кв.м., пета категория, в землището на с.Чукарово, общ.Тополовград, местност”Локвата”, при граници и съседи: имот № 022050 – нива на наследниците на К.Т.С.; имот № 022026 – нива на наследниците на Д.М. П. и имот № 000333 – полски път на Община Тополовград – път и дере, имот № 022022 – нива на наследниците на К.Х.К. и имот № 022052 – нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 000308 – заселена нива на МЗГ – ДЛС; имот № 022051 – нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

 

9.ПОСТАВЯ в дял и обявява за собственик К.Г.К. с ЕГН ********** ***  на следните земеделски земи:

- новообразуван имот с № 84654.19.642 от имот № 019056, представляващ нива от 3952 кв.м, десета категория,  в землището на село Чукарово, общ.Тополовград, местност”Лимана”, при граници и съседи: нива на М.П.М., нива на „Р.”, полски път на Община Тополовград, полски път на Община Тополовград и нива на наследниците на И. Д. В.

 

10.ПОСТАВЯ в дял и обявява за собственик М.Г.К.-С. с ЕГН ********** *** на следните земеделски имоти:

                                                - новообразуван имот с № 84654.19.543 от имот № 019056, представляващ нива от 3952 кв.м., десета категория,  в землището на село Чукарово, общ.Тополовград, местност”Лимана”, при граници и съседи: нива на М.П.М., нива на „Р.”, полски път на Община Тополовград, полски път на Община Тополовград и нива на наследниците на И. Д. В.

 

                                                11. ПОСТАВЯ в дял и обявява за собственик И.Г.К. с ЕГН ********** *** на следните земеделски имоти:

                                                - новообразуван имот с № 84654.19.544 от имот № 019056, представляващ нива от 3952 кв.м., десета категория,  в землището на село Чукарово, общ.Тополовград, местност”Лимана”, при граници и съседи: нива на Митрю Павлов Митрев, нива на „Росагрофонд”, полски път на Община Тополовград, полски път на Община Тополовград и нива на наследниците на И. Делчев Вълков.

                                                12. ПОСТАВЯ в дял и обявява за собственик Н.Д.Р. с ЕГН ********** *** на следните земеделски имоти:

                                                - имот с № 72761.34.144 представляващ нива от 17286 кв.м., десета категория, в землището на гр.Тополовград, местност „Додова чешма”, имот № 034145 по картата на землището, при граници и съседи:  имот № 000393 – полски път на Община Тополовград – път и дере; имот № 034143 – нива на В.К.Р.; имот № 034112 – нива на наследниците на Г. В.В.; имот № 000525 – голина на МЗГ-ДЛС; имот № 034175 – пасище, мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ

- новообразуван имот с № 72761.31.604 образуван от имот № 031307, представляващ лозе от 2957 кв.м., десета категория, в землището на Тополовград, местност”Тархан дере”, при граници и съседи: имот № 031306 – лозе на наследници на М.В.П.; имот № 000566 – полски път на Община Тополовград – път и дере; имот № 000373 – полски път на Община Тополовград – път и дере; имот № 031322 – лозе на Х.И.Тонев, имот № 031323 – лозе на Христо И. Тонев и имот № 031324 – лозе на Тодор Д. Колев.

 

13. ПОСТАВЯ в дял и обявява за собственик К.Г.С. с ЕГН ********** *** на следните земеделски имоти:

- новообразуван имот с № 72761.31.632, образуван от имот № 031215, представляващ нива 4360 кв.м., четвърта категория, в местността „Солена вода” в землището на Тополовград, при граници и съседи: имот № 031214 – нива на наследниците на Г. Я.К.; имот № 000503 – полски път на Община Тополовград, път и дере; имот № 031200 – нива на наследниците Т.У.Х. имот № 031201 – нива на „Ставен”ООД; имот № 000505 – полски път на Община Тополовград – път и дере; имот № 031228 – нива на наследниците на А.Ю.А.и имот № 031215 – нива на И.Д.С.

- новообразуван имот с № 72761.31.634 образуван от имот № 031307, представляващ лозе от 1000 кв.м., десета категория, в землището на Тополовград, местност”Тархан дере”, при граници и съседи: имот № 031306 – лозе на наследници на М.В.П.; имот № 000566 – полски път на Община Тополовград – път и дере; имот № 000373 – полски път на Община Тополовград – път и дере; имот № 031322 – лозе на Х.И. Т., имот № 031323 – лозе на Х.И.Т. и имот № 031324 – лозе на Т.Д..

14. ПОСТАВЯ в дял и обявява за собственик  З.И.И. с ЕГН ********** *** на следните земеделски имоти:

                                                - новообразуван имот с № 72761.31.631 образуван от имот № 031215, представляващ нива 4360 кв.м., четвърта категория, в местността „Солена вода” в землището на Тополовград, при граници и съседи: имот № 031214 – нива на наследниците на Г.Я.К.; имот № 000503 – полски път на Община Тополовград, път и дере; имот № 031200 – нива на наследниците Т.У.Х.; имот № 031201 – нива на „С.”ООД; имот № 000505 – полски път на Община Тополовград – път и дере; имот № 031228 – нива на наследниците на А.Ю.А. и имот № 031215 – нива на И.Д.С.

- новообразуван имот с № 72761.31.639 образуван от имот № 031307, представляващ лозе от 1000 кв.м., десета категория, в землището на Тополовград, местност”Тархан дере”, при граници и съседи: имот № 031306 – лозе на наследници на М.В.П.; имот № 000566 – полски път на Община Тополовград – път и дере; имот № 000373 – полски път на Община Тополовград – път и дере; имот № 031322 – лозе на Х.И. № 031323 – лозе на Христо И. Тонев и имот № 031324 – лозе на Тодор Д. Колев.

15. ПОСТАВЯ в дял и обявява за собственик Н.И.А. с ЕГН  ********** *** на следните земеделски имоти:

- новообразуван имот с № 72761.31.630 образуван от имот № 031215, представляващ нива 4360 кв.м., четвърта категория, в местността „Солена вода” в землището на Тополовград, при граници и съседи: имот № 031214 – нива на наследниците на Господ Янчев Кечелиев; имот № 000503 – полски път на Община Тополовград, път и дере; имот № 031200 – нива на наследниците Таню Урджанов Харизанов; имот № 031201 – нива на „Ставен”ООД; имот № 000505 – полски път на Община Тополовград – път и дере; имот № 031228 – нива на наследниците на Атанас Юрданов Атанасов и имот № 031215 – нива на И.Д.С.

- новообразуван имот с № 72761.31.640 образуван от имот № 031307, представляващ лозе от 1000 кв.м., десета категория, в землището на Тополовград, местност”Тархан дере”, при граници и съседи: имот № 031306 – лозе на наследници на Манол Вълчев Петров; имот № 000566 – полски път на Община Тополовград – път и дере; имот № 000373 – полски път на Община Тополовград – път и дере; имот № 031322 – лозе на Христо И. Тонев, имот № 031323 – лозе на Христо И. Тонев и имот № 031324 – лозе на Тодор Д. Колев.

 

16. ПОСТАВЯ в дял и обявява за собственик Д.С.Д. с ЕГН ********** *** на следните земеделски имоти:

- имот № 72761.39.92, представляващ нива от 4236 кв.м., десета категория, в землището на Тополовград, местността „Низините” имот № 039092, при граници и съседи: имот № 000477 – полски път на Община Тополовград – път и дере; имот № 039073 – пасище, мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ

 

17. ПОСТАВЯ в дял и обявява за собственик Б.Д.Б. с ЕГН ********** *** на следните земеделски имоти:

- новообразуван имот с № 72761.31.629 образуван от имот № 031215, представляващ нива от 4370 кв.м., четвърта категория, в местността „Солената вода”, в землището на Тополовград, при граници и съседи: имот № 031214 – нива на наследниците на Господ Янчев Кечелиев; имот № 000503 – полски път на Община Тополовград, път и дере; имот № 031200 – нива на наследниците Таню Урджанов Харизанов; имот № 031201 – нива на „Ставен”ООД; имот № 000505 – полски път на Община Тополовград – път и дере; имот № 031228 – нива на наследниците на Атанас Юрданов Атанасов и имот № 031215 – нива на И.Д.С.

- новообразуван имот с № 72761.31.642 образуван от имот № 031307, представляващ лозе от 10622 кв.м., десета категория, в землището на Тополовград, местността”Тархан дере”, при граници и съседи: имот № 031306 – лозе на наследници на Манол Вълчев Петров; имот № 000566 – полски път на Община Тополовград – път и дере; имот № 000373 – полски път на Община Тополовград – път и дере; имот № 031322 – лозе на Христо И. Тонев, имот № 031323 – лозе на Христо И. Тонев и имот № 031324 – лозе на Тодор Д. Колев

- имот с № 72761.39.93 представляващ нива от 4760 кв.м., десета категория, в землището на Тополовград, местност”Низините”, имот № 039093 по картата на землището, при граници и съседи: имот № 000477 – полски път на Община Тополовград – път и дере; имот № 039073 – пасище, мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 000726 – полски път на Община Тополовград, път и дере; имот № 039252 – пасище, мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ

 

18. ПОСТАВЯ в дял и обявява за собственик Р.С.З. с ЕГН ********** *** на следните земеделски имоти:

- новообразуван имот с № 72761.31.635, образуван от имот № 031307, представляващ лозе от 1000 кв.м., десета категория, в землището на Тополовград, местността”Тархан дере”, при граници и съседи: имот № 031306 – лозе на наследници на Манол Вълчев Петров; имот № 000566 – полски път на Община Тополовград – път и дере; имот № 000373 – полски път на Община Тополовград – път и дере; имот № 031322 – лозе на Христо И. Тонев, имот № 031323 – лозе на Христо И. Тонев и имот № 031324 – лозе на Тодор Д. Колев

 - новообразуван имот с № 84654.21.544 образуван от имот № 021022,  представляващ нива от 6100 кв.м., пета категория, в землището на с.Чукарово, общ.Тополовград, местност „Локвата”, при граници и съседи:  имот № 021024 – нива на наследниците на С. Андреев Стоев; имот № 021023- нива на наследниците на Манол М. Андреев; имот № 021018 – нива на наследниците на Хараламби Киров Г.; имот № 021019 – нива на наследниците на Петър Костадинов Д.; имот № 021021 – нива на Делчо Петков Делчев; имот № 000322 – полски път на Община Тополовград – път и дере.

 

19. ПОСТАВЯ в дял и обявява за собственик И.С.Т. с ЕГН ********** *** на следните земеделски имоти:

- новообразуван имот с № 72761.31.636, образуван от имот № 031307, представляващ лозе от 1000 кв.м., десета категория, в землището на Тополовград, местността”Тархан дере”, при граници и съседи: имот № 031306 – лозе на наследници на Манол Вълчев Петров; имот № 000566 – полски път на Община Тополовград – път и дере; имот № 000373 – полски път на Община Тополовград – път и дере; имот № 031322 – лозе на Христо И. Тонев, имот № 031323 – лозе на Христо И. Тонев и имот № 031324 – лозе на Тодор Д. Колев 

- новообразуван имот с № 84654.21.545, образуван от имот № 021022  представляващ нива от 6100 кв.м., пета категория, в землището на с.Чукарово, общ.Тополовград, местност „Локвата”, при граници и съседи:  имот № 021024 – нива на наследниците на С. Андреев Стоев; имот № 021023- нива на наследниците на Манол М. Андреев; имот № 021018 – нива на наследниците на Хараламби Киров Г.; имот № 021019 – нива на наследниците на Петър Костадинов Д.; имот № 021021 – нива на Делчо Петков Делчев; имот № 000322 – полски път на Община Тополовград – път и дере.

 

20. ПОСТАВЯ в дял и обявява за собственик Г.С.К. с ЕГН ********** *** на следните земеделски имоти:

- новообразуван имот с № 72761.31.641, образуван от имот № 031307, представляващ лозе от 1000 кв.м., десета категория, в землището на Тополовград, местността”Тархан дере”, при граници и съседи: имот № 031306 – лозе на наследници на Манол Вълчев Петров; имот № 000566 – полски път на Община Тополовград – път и дере; имот № 000373 – полски път на Община Тополовград – път и дере; имот № 031322 – лозе на Христо И. Тонев, имот № 031323 – лозе на Христо И. Тонев и имот № 031324 – лозе на Тодор Д. Колев

- новообразуван имот с № 84654.21.546, образуван от имот № 021022,  представляващ нива от 6100 кв.м., пета категория, в землището на с.Чукарово, общ.Тополовград, местност „Локвата”, при граници и съседи:  имот № 021024 – нива на наследниците на С. Андреев Стоев; имот № 021023- нива на наследниците на Манол М. Андреев; имот № 021018 – нива на наследниците на Хараламби Киров Г.; имот № 021019 – нива на наследниците на Петър Костадинов Д.; имот № 021021 – нива на Делчо Петков Делчев; имот № 000322 – полски път на Община Тополовград – път и дере.

 

21. ПОСТАВЯ в дял и обявява за собственик И.Д.С. с ЕГН ********** *** на следните земеделски имоти:

- новообразуван имот с № 72761.31.643, образуван от имот № 031307, представляващ лозе от 7044 кв.м., десета категория, в землището на Тополовград, местността”Тархан дере”, при граници и съседи: имот № 031306 – лозе на наследници на Манол Вълчев Петров; имот № 000566 – полски път на Община Тополовград – път и дере; имот № 000373 – полски път на Община Тополовград – път и дере; имот № 031322 – лозе на Христо И. Тонев, имот № 031323 – лозе на Христо И. Тонев и имот № 031324 – лозе на Тодор Д. Колев

- имот № 72761.40.142, представляващ нива от 3339 кв.м., десета категория, в землището на Тополовград, местност”Маневица”, имот № 040142, при граници и съседи: имот № 040125 – нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 040126- нива на наследниците на Коста Христов Колев; имот № 040143 – нива на наследниците  на Кольо Петков Н. имот № 040179 – пасище, мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ

- имот № 72761.40.286 представляващ нива от 1800 кв.м., десета категория, в землището на Тополовград, местност „ Маневица”, имот № 040286 по картата на землището, при граници и съседи: имот № 040257 – пасище, мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 040288 – нива на наследниците на Митра Николова Гайдарова; имот № 000430 – дере на Община Тополовград; имот № 040285 – нива на наследниците на Петър Стоев Карандилов;

- новообразуван имот с № 84654.19.544 образуван от имот № 019056, представляващ нива от 3004 дка, десета категория, в землището на село Чукарово, общ.Тополовград, местност „Лимана”, имот № 019056 по картата на землището, при граници и съседи: имот № 019049 – нива на Митрю Павлов Митров, имот № 019048 – нива на „Росагрофонд”ООД; имот № 000525 – полски път на Община Тополовград – път и дере; имот № 000524 – полски път на Община Тополовград – път и дере; имот № 019053 – нива на наследниците на И. Делчев Вълков;

- новообразуван имот с № 84654.21.547, образуван от имот № 021022 представляващ нива от 10 084 кв.м., пета категория, в землището на с.Чукарово, общ.Тополовград, местност”Локвата”, при граници и съседи: имот № имот № 021024 – нива на наследниците на С. Андреев Стоев; имот № 021023- нива на наследниците на Манол М. Андреев; имот № 021018 – нива на наследниците на Хараламби Киров Г.; имот № 021019 – нива на наследниците на Петър Костадинов Д.; имот № 021021 – нива на Делчо Петков Делчев; имот № 000322 – полски път на Община Тополовград – път и дере.

 

 

 

 

ОСЪЖДА съделителите да заплатят по сметка на ТРС държавна такса, както следва:

 

С.Д.Б., Р.С.Д., К.Й.К., И.Н.И., К.Г.К., М.Г.К.-Станкова, И.Г.К. и Д.С.Д.  ДА ЗАПЛАТЯТ  по сметка на ТРС – бюджета на съдебната власт държавна такса в размер на  48,30 лв. за всеки един от тях.

М.С.М. и М.С.М. ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на ТРС – бюджета на съдебната власт държавна такса в размер на  72,50 лв.(седемдесет и два лева и 50 ст.) за всеки един от тях.

Б.Ц.С. и С.Б.С. ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на ТРС – бюджета на съдебната власт държавна такса в размер на  24,16 лв.(двадесет и четири лв. и 16 ст.) за всеки един от тях.

Г.К.И. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ТРС – бюджета на съдебната власт държавна такса в размер на   145,00 лв. (сто четиридесет и пет лв.)

Н.Д.Р. и Б.Д.Б. ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на ТРС – бюджета на съдебната власт държавна такса в размер на  241,66 лв. (двеста четиридесет и един лв. и 66 дн.) за всеки един от тях.

К.Г.С., З.И.И., Н.И.А. ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на ТРС – бюджета на съдебната власт държавна такса в размер на  77,67 лв. (седемдесет и седем лв. и 67 ст.)  за всеки един от тях.

Р.С.З., И.С.Т. и Г.С.К. ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на ТРС – бюджета на съдебната власт държавна такса в размер на  120,80 лв. (сто и двадесет лева и 80 ст.) за всеки един от тях.

И.Д.С. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ТРС – бюджета на съдебната власт държавна такса в размер на  362,50 лв. (триста шестдесет и два лева и 50 ст.)

 

 

 

 

 ОСЪЖДА С.Д.Б., Р.С.Д., К.Й.К., И.Н.И., К.Г.К., М.Г.К.-Станкова, И.Г.К. и Д.С.Д., М.С.М., М.С.М., Б.Ц.С., С.Б.С.,  Г.К.И.,  Н.Д.Р., Б.Д.Б.,  К.Г.С., З.И.И., Н.И.А., Р.С.З., И.С.Т.  и  И.Д.С. ДА ЗАПЛАТЯТ на Г.С.К. направените от нея разноски по делото – за завеждане на делото и за депозит на вещи лица, сумата от по 28,00 лв. (двадесет и осем лв.) всеки един от тях.

 

                                                Решението подлежи на обжалване пред Ямболски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: