Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О   Р Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 300

 

гр. Тополовград, 25.07.2019 г.

 

В    И М Е Т О    Н А   Н А Р О Д А

 

ТОПОЛОВГРАДСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в закрито заседание на двадесет и пети юли през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. СЕМЕРДЖИЕВА

 

При секретаря: К.П.  

 

Като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 308 по описа за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано на основание чл. 250 ГПК.

Постъпила е молба от К.Д.Д. и М.Д.К., подадена чрез пълномощника им адв.Е.Д. *** за допълване на постановеното решение на ТгРС по гражданското дело, като се запише в диспозитива правопораждащият факт на правото на собственост на ищците, а именно давностно владение. Молбата е обективирана и се съдържа във въззивна жалба, подадена от горепосочените страни по делото с вх.№ 259/08.03.2019 г. В нея се твърди, че в диспозитива на съдебното решение съдът не е посочил на какво правно основание признава за установено лицата К.Д.Д. и М.Д.К. да са единствени собственици на процесния недвижим имот. Поради което претендират да бъде допълнено съдебното решение, като се впише правното основание въз основа на което ищците черпят собственически права върху целия имот.

Препис от молбата е изпратена на насрещните страни с указания за представяне на отговор в едноседмичен срок съгласно разпоредбата на чл.250, ал.2 от ГПК. Никоя от страните по делото не е  представила отговор в указания срок и не е взела становище по искането за допълване на решението.

От събраните по делото доказателства съдът приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Горепосоченото гражданско дело е образувано по искова молба от К.Д.Д. и М.Д.К., подадена чрез адв.Е.Д. против М.К.М., К.К.К., Ж.Г.К., С.П.К., П.Ж.К., Т.Ж.П. и А. „И. А.“ гр.София с която се претендира да бъде постановено решение с което да се признае за установено на основание чл.124, ал.1 от ГПК, че по отношение на наследниците на К. К.К. и М.К. – б.ж. на с.Българска поляна, ищците са единствени собственици на недвижим имот, представляващ ПИ – 244 в квартал 10 по ПУП на с.Българска поляна и по отношение на „А. И.” АДСИЦ с ЕИК ******** ищците са единствени собственици на ПИ – представляващ нива с № 096022 по плана за земеразделяне на с.Българска поляна с площ 5,198 дка, 10 категория, находяща се в местността „Чукарата“, представляваща част от ПИ - 244 в квартал 10 по ПУП на с.Б. п..

 Съдът се е произнесъл с решение по предмета на иска, като ПРИЗНАВА за установено по отношение на наследниците на К. К.К. и М.К.,***, че К.Д.Д. с ЕГН ********** и М.Д.К. с ЕГН ********** са собственици на недвижим имот, представляващ ПИ-244, кв.10 по ПУП на село Българска поляна, с изключение на частта от имота, представляваща нива с № 096022 по КВС на землище село Б. п., с площ от 5,198 дка, десета категория, находяща се в местността „Ч.“, при граници: имот № 096021 – нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 000102 – индивид.застр. на село Б.п.; имот № 096023 – пасище, мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 096052- нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

         По отношение на „А. И.“ АДСИЦ гр.София, с ЕИК ******** ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявения иск за признаване правото на собственост върху нива с № 096022 по КВС на землище село Б. п., с площ от 5,198 дка, десета категория, находяща се в местността „Ч.“, при граници: имот № 096021 – нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 000102 – индивид.застр. на село Българска поляна; имот № 096023 – пасище, мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; имот № 096052- нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, представляваща част от ПИ-244 кв.10 по плана на село Българска поляна, общ.Тополовград.

С оглед на изложеното, съдът намира   след като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства,  че молбата за допълване на постановеното решение е допустима и частично основателна. Същата е подадена в законоустановения едномесечен срок от връчване на Решението от лица имащи правен интерес.

Действително в мотивите на решението е записано, че ищците са владели процесния имот, но не в неговата цялост така, както е описан в исковата молба. За това и съдът е приел, че те са собственици, но не на целия имот описан в исковата молба, а на част от него като приема че те не са собственици на тази част от имота, представляваща нива с № 096022 по КВС на землище с.Българска поляна, с площ от 5,198 дка, 10 категория, находяща се в месността „Ч.“. Действително в диспозитива на Решението не е записано правното основание въз основа на което съдът е признал собственическите права, а именно давностно владение и в тази част следва да се допълни решението. Но не може да се уважи цялото искане посочено във въззивната жалба, а именно да се допълни правното основание въз основа на което ищците черпят собственически права върху целия имот, тъй като с Решението не са им признати такива собственически права върху целия имот, а само върху част от него и тази част е изрично описана в диспозитива на решението. За това съдът приема, че молбата е частично основателна и следва да се допълни правното основание, но не за целия имот описан в исковата молба, а за тази част върху която са признати собственически права на ищците.

 С оглед на изложеното и на основание чл. 250 ал.3  от ГПК съдът

 

                                      Р  Е  Ш  И :

 

ДОПЪЛВА Решение № 4/08.02.2019 г. по гр.д.№ 308/2018 г. по описа на ТгРС, като на страница 10 /десета/ от Решението, на ред 18 /осемнадесети/, след думите „са собственици“, се добавя „по давностно владение“.

Настоящото Решение е неразделна част от Решение № 4/08.02.2019 г. и подлежи на въззивно обжалване пред ЯОС в двуседмичен срок от съобщението.

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: