НЕПРИСЪСТВЕНО  Р Е Ш Е Н И Е  № 7

 

гр.Тополовград, 15.02.2019 год.

 

 

В  И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

         Тополовградският районен съд в публично заседание на седемнадесети януари през  две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ХРИСТОВ

 

при секретаря: А.А.

като разгледа докладваното от съдията  гр.д. № 329  по описа за 2018 г. и за да се произнесе,  взе предвид следното:

 

         Производството е образувано по редовна и допустима искова молба от ЗАД”Б.В.И.Г.” с ЕИК ********, чрез пълномощника адв.Н.Т. *** с ******* с постоянен адрес:***, пл.”**********” № *.

         Обстоятелствата, на които ищецът основава претендираните права и предявения иск са следните:

         В исковата молба се твърди, че на 18.07.2018 г. ЗАД”Б.” е подало заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК до Районен съд – Тополовград, с което ЗАД”Б.В.И.Г.” в качеството си на застраховател на лек автомобил „Шкода Октавия” с № ********, собственост на АЛД”А.”ООД с ЕИК ********, на който автомобил са причинени щети в следствие на противоправно деяние, действие или бездействие от страна на Община Тополовград е платило обезщетение по сключена застраховка „Каско”, тъй като са били налице законните основания по Кодекса на застраховането, търси по пътя на регреса – плащане на платените суми от причинителя на щетата – Община Тополовград за сумите:  общо 508,72 лв., от които главница по платена щета – 489,12 лв., мораторна лихва по чл.86 ЗЗД от 19.07.2018 до 26.02.2018 г. 19,60 лв., както и законната лихва върху посочената по-горе главница, считано от датата на подаване на заявлението, а именно 20.07.2018 г. до окончателното погасяване на задължението, както и разноските по делото в размер на 25 лв. за държавна такса и 300 лв. за адвокатски хонорар на основание чл.78 ал.8 от ГПК.

         Твърди се, че ведно със заявлението пред съда са представени още документи по чл.410 от ГПК  установяващи вземането и основание за издаване заповед за изпълнение.

         На основание така подадените заявление за издаване заповед за изпълнение и приложени документи по чл.410 от ГПК е образувано ч.гр.д.254/2018 г. по описа на Районен съд – Тополовград. Съдът е издал разпореждане и заповед за изпълнение и последната е била връчена на длъжника, но съгласно разпоредбите на процесуалния закон уреждащи производството по издаване заповед за изпълнение, последната влиза в сила когато възражението не е подадено в срок или е оттеглено.

         В законния срок на основание чл.414 ал.2 от ГПК е постъпило възражение по образувано ч.гр.д. № 254/2018 г. от соченото като длъжник по него лице – Община Тополовград, с което се твърди, че не дължи изпълнение на вземането по издадената заповед.

         Твърди се, че със съобщение на РС – Тополовград получено от „Булстрад” на 15.08.2018 г. на заявителя е указано, че може да предяви иск относно вземането в едномесечен срок, както и че при не представяне на доказателства за последното, издадената заповед за изпълнение ще бъде обезсилена от съда.

         Твърди се, че едномесечния срок за подаване на исковата молба е спазен, като исковата молба е подадена на 17.09.2018 г.

         Тъй като разпореждането на съда за издаване заповед за изпълнение не е влязло в законна сила и не се ползва със сила на присъдено нещо за ЗАД”Булстрад” възниква правен интерес от предявяването на настоящият иск с правно основание чл.414, вр.чл.422 от ГПК.

         Вземането е във връзка с регресно вземане на ЗАД”Б.В.И.Г.” като застраховател по застраховка „Каско стандарт” спрямо длъжника, който се явява деликвент причинил ПТП от което са произтекли щети.

         Тъй като в дена на ПТП Община Тополовград не е упражнила правата си по стопанисване на общинско имущество, което е станало причина за нанасяне на материални щети по застраховано имущество, то съгласно КЗ чл.410 ал.1 т.1 след изплащане на застрахователно обезщетение за нанесените щети ЗАД”Б.” встъпва в правата на увредено лице и има право на регресен иск за посочената по-горе сума срещу причинителя на вредата, в размер на 489,12 лв. ведно със законната лихва за забава по чл.86 от ЗЗД, считано от деня на изплащане на обезщетението – 26.02.2018 г.

         Предвид на което моли съда да признае за установено, че е налице вземане на ЗАД”Б.В.И.Г. от Община Тополовград за сумата от 508лв., от които главница по платена щета 489,12 лв., ведно с мораторна лихва за забава от 19.07.2017 г. до 26.02.2018 г. в размер на 19,60 лв., като главницата бъде присъдена със законната лихва от датата на подаване на заявлението, а именно: 20.07.2018 г. в съда, до окончателното погасявяне на задължението. Претендират се и направените разноски по делото.

         Препис от исковата молба и приложенията към нея са редовно връчени на ответника на 08.10.2018 г. В законоустановения едномесечен срок по чл. 131 ал. 1 от ГПК  същият не е подал отговор на исковата молба и не е взел становище по нея.

         Ищецът ЗАД”Б.” редовно призовани се представляват в съдебно заседание от адв.Н.Т. от АК – Стара Загора, която поддържа иска и в писмената защита е направила искане за постановяване на неприсъствено решение по чл.238 ал.1 от ГПК, тъй като са налице условията за това.

         Община Тополовград – редовно призовани не са представили в срок отговор на исковата молба и не са изпратили представител в първото заседание по делото, без да са направили искане за разглеждането му в тяхно отсъствие.

         От събраните по делото доказателства съдът приема за установено следното от фактическа и правна страна:   

         От застрахователна полица с № 5С058835396 от 12.04.2017 г. се установява наличие на валидно застрахователно договорно правоотношение с ЗАД”Б.” и АЛД”А.”ООД с ЕИК ********с адрес: гр.С., бул.”А.С.” **. Предмет на така сключената между горепосочените страни застраховка „Каско Стандарт” е лек автомобил собственост на АЛД”А.”ООД марка „Шкода Октавия” с рег.№ **********. За застраховането на посочения автомобил е уговорена застрахователна премия в размер на 856,30 лв., която е платена разсрочено в брой при сключване на застрахователната полица. Така сключената застраховка е с валидност от 13.04.2017 г. до 13.04.2018 г.

         Видно от представената служебна бележка издадена от РУ – Тополовград е реализирано на ПТП в следствие на неправомерно деяние от страна на Община Тополовград, при което е пострадал служебен автомобил „Шкода Октавия” с № *********, собственост на АЛД”А.”ЕООД с водач по време на произшествието А.Д.А. с ЕГН **********. Реализираното ПТП е настъпило поради наличие на неравност на пътя и е отсечка между път ІІІ-761 разклона за мина У. и мина У., намираща се върху платното за движение, а именно: дупка, като автомобилът е пропаднал в нея и е спукал картер. След настъпването на инцидента, водачът на увреденото МПС  А.Д.А. е подал заявление за изплащане на застрахователно обезщетение по застраховка „Каско” и „Гражданска отговорност” на автомобилистите при ЗАД”Булстрад”. По така подаденото заявление ЗАД”Б.” в качеството си на застраховател по сключена застраховка „Каско Стандарт” със застрахователна полица № 5С058835396 от 12.04.2017 г. с водача на увреденото имущество е съставило опис на претенция № 50-05030-01097/17/06.12.2017 г., в която е направен опис на нанесените на застрахованото имущество щети. Отстраняването на така нанесените щети по застрахованото МПС е възложено с възлагателно писмо от ЗАД”Б.” на „Е.А.”ООД – София, съгласно предходно сключен договор между двете страни за извършване на авто-сервизни услуги. Щетите са съгласно фактура № 4200002549 от 28.01.2018 г. – кожух на картер, спукан картер, кора под двигател. Съгласно описна претенция № 50-0503001097/17/06.12.2017 г. кора под двигател, маслен картер, защитна кора картер. За така извършения от „Е.А”ООД – ремонт на увреденото имущество е издадена фактура № 4200002549 от 28.01.2018 г., от която е видно, че ремонтът на увредения служебен автомобил възли за стойност в размер на общо 586,94 лв. с ДДС, от които данъчна основа в размер на 489,12 лв. и ставка 20% ДДС – 97,82 лв. издадена спрямо АЛД”Аутомотив” и заплатена от последния по банков път. В тази връзка ЗАД”Булстрад” в качеството си на застраховател на собственика на увреденото имущество по застрахователна полица № 5С058835396 от 12.04.2017 г. е съставило доклад по щета № 470417171761843, с който ЗАД”Б.” по застраховка „Каско” предлага да бъде изплатено съответното обезщетение на АЛД”А.”ООД общо на стойност 489,12 лв. Видно от представеното платежно нареждане по сметка на АЛД”Аутомотив”ООД с наредител ЗАД”Булстрад” е постъпила сума в размер на 489,12 лв.

         Видно от писмо на адв.Т. до Областно пътно управление – Хасково с вх.№ 53-00-600 от 12.07.2018 г. и отговор от същата институция с изх.№ 53-00-607 от 16.07.2018 г. процесната отсечка, където е станало ПТП е местен общински път и не е част от републиканската мрежа.

         Отговорността на Община Тополовград произтича от неизпълнение на нейните задължения установени в чл.9 ал.1, чл.28 ал.1 и чл.35 ал.1 от Наредбата за управление на общинските пътища в община Тополовград, както и от чл.29 и чл.31 от Закона за пътищата. Според тези разпоредби собствеността на общината се разпростира върху всички основни елементи на пътищата, обхват, пътни съоръжения и пътни принадлежности, както и върху всички изоставена при реконструкцията пътни участъци, които са запазени и не е възстановено първоначалното предназначение на земята. Изграждането, ремонтът и поддържането на общинските пътища се осъществява от общината. Поддържането включва полагането на системни грижи за осигуряване на целогодишна нормална експлоатация на пътя и осъществяване на мерки за защита на неговите съоръжения и принадлежности. Според Закона за пътищата – чл.31 – ремонтът и поддържането на общинските пътища се осъществява от общините. Видно от писмо на Агенция „Пътна инфраструктура” и видно от публичната карта на Р България, от която по делото бе представена разпечатка, пътният участък, на който е реализирано ПТП – отсечка между път ІІІ-761, разклона за мина У. и мина У. представлява общински път с кадастрален идентификатор № 75191.75.364 село У., общ.Тополовград, местност”Грамадите”, вид собственост – общинска публична, вид територия – територия на транспорта, с начин на трайно предназначение – местен път с площ от 20510 кв.м., който път попада под юрисдикцията на Община Тополовград, следователно този път е част от пътната мрежа на община Тополовград. Материалните щети в следствие на реализираното ПТП са настъпили поради не извършване на дейности по ремонт и поддръжка на конкретния пътен участък – наличие на не обезопасена  и не сигнализирана дупка, намираща се на пътното платно. Неподдържането на този пътен участък, част от общински път представлява неизпълнение на задължението за ремонт и поддържане на пътищата от Община Тополовград. Видно от показанията на св.А.А. след като се е отклонил към мина Устрем пътят е бил много неравен, колата е подскочила и се е ударила в картера. Тъй като реализираното ПТП констатирано от представената служебна бележка, издадена от РУ – Тополовград, при което е пострадал лек автомобил „Шковда Октавия” с № ******, собственост на АЛД”А.”ООД е настъпило в следствие на неправомерно деяние, изразяващо се в бездействие, имайки предвид посочените по-горе законоустановени задължения за ремонт и поддръжка на общинските пътища от страна на Община Тополовград.

         След изплащане на застрахователното обезщетение за така нанесените на застрахованото имущество щети, ЗАД”Б.” има право на регрес, съгласно чл.410 ал.1 т.1 от КЗ, според който изплащането на застрахователното обезщетение застрахователят встъпва в правата на застрахования срещу причинителя на вредата до размера на платеното обезщетение и обичайните разноски, направени за неговото определяне. От така цитираната законова разпоредба се налага извода, че след изплащане на застрахователно обезщетение за нанесени щети на собственика на пострадалото имущество, застраховано при ЗАД”Б.” с имуществена застраховка „Каско Стандарт” за ЗАД”Булстрад” възниква правото на регрес за така заплатената от него сума срещу деликвента, причинил пряко или косвено щетите, в случая Община Тополовград. За така възникналото задължение ЗАД”Б.” е уведомил с покана за доброволно плащане Областно пътно управление – Хасково, с която същият е бил поканен да изплати доброволно по посочената щата платеното от ЗАД”Булстрад” обезщетение в размер общо 489,12 лв.

         Безспорно по делото се установява, че процесната отсечка, където е станало ПТП е местен общински път, поради което ЗАД”Булстрад” насочва своята претенция към Община Тополовград.

         На 18.07.2018 г. по пощата  ЗАД”Б.” е подало заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 ГПК до Районен съд – Тополовград, с което ЗАД”Б.” в качеството си на застраховател на лек автомобил „Шкода Октавия” с № *******, собственост на АЛД”А.”ООД, на който са причинени щети в следствие на противоправно деяние – действие или бездействие на Община Тополовград е платил обезщетение по сключена застраховка „Каско Стандарт” и тъй като са налице законните основания по КЗ търси по пътя на регреса плащане на платените суми от причинителя на щетата Община Тополовград за сумите общо 508,72 лв., от които: главница по платена щета 489,12 лв., мораторна лихва по чл.86 ЗЗД от 26.02.2018 г. до 19.07.2018 г., ведно със законната лихва върху посочената по-горе главница, считано от датата на подаване на заявлението, а именно : 20.07.2018 г. до окончателно погасяване на задължението, както и разноски по делото – 25 лв. държавна такса и 300 лв. за адвокатски хонорар. На основание така подаденото заявление за заповед за изпълнение е било образувано ч.гр.д. № 254/2018 г. по описа на Районен съд – Тополовград. Съдът е издал разпореждане за издаване на заповедта и последната е била връчена на длъжника, като в законовия срок е постъпило възражение по образуваното ч.гр.д. от Община Тополовград, в което се твърди, че не дължи изпълнение по издадената заповед за изпълнение. В законоустановения едномесечен срок ЗАД”Б.” е подал настоящата искова молба.

Така установената фактическа обстановка се установява въз основа на писмените доказателства по делото, които съдът кредитира, както и на устните такива.

         С оглед на изложеното и като прецени събраните доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

         Предявеният иск е с правно основание чл. 422 от ГПК – иск за съществуване на вземането. Същият е допустим, тъй като е подаден от лице имащо правен интерес от това в законоустановения едномесечен срок.

Съдът намира искането за постановяване на неприсъствено решение по реда на чл.238 и чл.239 от ГПК за основателно. Налице са предвидените в закона кумулативни предпоставки за постановяване.

На първо място на 08.10.2018 г. на ответника е бил връчен препис от исковата молба, доказателствата към нея и разпореждането на съда от 04.10.2018 г. Със съобщението и с разпореждането са му указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа, включително възможността за постановяване на неприсъствено решение. Въпреки указанията ответника не е депозирал писмен отговор.

На второ място призовката за съдебно заседание, връчена на ответника на 19.11.2018 г. ответникът е предупреден за неявяване в съдебно заседание, както и за възможността за постановяване на неприсъствено решение. На проведеното съдебно заседание ответника не се е явил и не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

На следващо място съдът намира предявения иск за вероятно основателен. След преценка на събраните по делото доказателства съдът намира, че ответника действително не е изпълнил паричните си задължения към ищеца и  следва да бъде прието за установено между страните, че ответникът дължи на ищеца парично задължение в общ размер на 508,72 лв.  

Предвид на изложеното съдът намира, че следва да постанови неприсъствено решение.

         При този изход на делото следва да се присъдят направените от ищеца разноски по настоящото дело и по производството по ч.гр.д. № 254/2018 г. на ТгРС, които са в размер на 600 лв. за адвокатско възнаграждение и 50 лв. за ДТ.  

          Водим от гореизложеното съдът

 

 

                                         Р  Е   Ш   И :

 

         УВАЖАВА  предявения иск от ищеца ЗАД”Б.В.И.Г.” ЕИК ******, с адрес на управление: гр.******, общ.*******, район Т., площад „П.” № *, със законни представителя Н.Д.Ч. и К.Р. – изпълнителни директори, чрез пълномощника адв.Н.Т.Т. *** с ЕИК *********, с адрес: гр.Тополовград, площад”******” № 1, КАТО ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО между страните, че ответникът дължи на ищеца изпълнение на парично задължение в размер на сумата 508,72 лв. /петстотин и осем лв. и 72 ст./ от които: 489,12 лв. /четиристотин осемдесет и девет лв. и 12 ст./ - главница  по платена щета, ведно със законната лихва, считано от подаване на заявлението – 19.07.2018 г. до окончателно изплащане на сумата, 19,60 лв. /деветнадесет лв. и 60 ст./ мораторна лихва по чл.86 ЗЗД за периода от 26.02.2018 г. до 19.07.2018 г.

 

ОСЪЖДА ответника да заплати на ищеца сумата  650 лв. /шестстотин и петдесет лева/ - разноски по делото от настоящото производство и от производството по ч.гр.д. № 254/2018 г. на ТРС, от които 50,00 лв. /петдесет лв./ за държавна такса и 600,00 лв. /шестстотин лв./ за адвокатско  възнаграждение.

ОСЪЖДА ответника да ЗАПЛАТИ на ищеца сумата от 40,00 лв. /четиридесет лв./ разноски по настоящото дело, от които  30 лв. депозит за призоваване на свидетели и 10 лв. държавна такса за издаване на съдебни удостоверения.

 

         Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: