Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 12

 

Гр. Тополовград, 08.04.2019 г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

          ТОПОЛОВГРАДСКИЯТ районен съд в публично заседание на  седми март  през две хиляди и  деветнадесета година, в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ХРИСТОВ

 

СЕКРЕТАР:  А.А.

 

Като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 415  по описа за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Предмет на делото е иск за делба на наследствени земеделски земи, чиято собственост е възстановена с два броя решения на Поземлена комисия – Тополовград, договор за доброволна делба и заповед на Кмета на Община Тополовград на наследниците на С.В. Г., б.ж. на гр.Тополовград, починал на 20.05.1974 г. в гр.Тополовград. В исковата молба се твърди, че наследниците не могат да поделят доброволно тези имоти и за ищците се поражда правен интерес да искат реална делба, с която да се прекрати съсобствеността. Ищците молят да бъде постановено решение, с което да се допусне делба на процесните имоти между страните при следните квоти: за П.С.В., И.С.А. по 2/8 ид.части, а за Д.Т.Т., С.  Т.Ж., К.Д.В. и В.Д.Б. по 1/8 идеална част.

          Ищците – редовно призовани  не се  явяват  в съдебно заседание, като вместо тях се явява адв.М.К. от АК Ямбол.  

          Ответниците – редовно призовани, не се явяват в съдебно заседание, като ответницата В.Д.Б. се представлява от адв.З.Й. ***, а отв.К.Д.В. се представлява от адв.С.М. ***.

          В хода на производството по делото ищецът С.С.В. от Тополовград почина и същият бе заличен като страна по делото, тъй като негови наследници по закон се явяват другите страни по настоящото дело.         

          В срока за отговор ответниците подадоха писмени отговори на исковата молба, в които същите не оспорват иска,  като заявяват че същият е основателен и допустим, а относно квотите заявяват, че делбата следва да бъде допусната при посочените по-горе квоти.   

           От анализа на събраните по делото писмени доказателства, включително и становищата на страните, съдът прие за установено следното от фактическа и правна страна:

          Общият наследодател на страните е  С.В. Г. – бивш жител ***, починал на 20.05.1974 г. в гр.Тополовград. С  решения на Поземлена комисия – Тополовград, а именно решение № Т от 12.05.1999 г. по преписка Т 996 от 20.02.1992 г. и решение № Х996 от  06.01.1997 г. по преписка № Х996 от 28.02.1992 г., договор за доброволна делба с вх.рег.№ 1374 том І, № по ред 173 от 16.11.2012 г. на Службата по вписванията при Районен съд – Тополовград и заповед № 01-СЛ-220 от 16.02.2011 г. на Кмета на Община Тополовград вписана с вх.-№ 96, том І, номер по ред 78 от 15.03.2011 г. на наследниците на С.В. Г. са възстановени следните земеделски имоти, находящи се в землищата на гр.Тополовград и село Хлябово, общ.Тополовград, както следва:

 

          - поземлен имот с площ от 9184 кв.м., V категория, в местността „Яневски орман”,    с идентификатор 72761.15.29 по кадастралната карта, № по предходен план 015029 по КВСЗ на Тополовград, НТП – нива;

          - поземлен имот с площ от 9018 кв.м., Х категория, в местността „Керемидарница”, с идентификатор 72761.20.87 по кадастрална карта, № по предходен план – 020087 по КВСЗ на Тополовград, НТП – нива;

          - поземлен имот с площ от 9602 кв.м., V категория, в местността”Чернозем”, с идентификатор 72761.25.12 по кадастрална карта, № по предходен план – 025012 по КВЗС на гр.Тополовград, НТП – нива;

          - поземлен имот с площ от 3996 кв.м., VІ категория, в местността”Курбан кория”, с идентификатор 77325.22.33 по кадастрална карта, № по предходен план – 022033 по КВСЗ на с.Хлябово, общ.Тополовград, НТП – нива;

          - поземлен имот с площ от 4000 кв.м., Х категория, в местността „Калово”, с идентификатор 72761.23.264 по кадастрална карта, № по предходен план – 023264 по КВСЗ на Тополовград, НТП – нива;

          - поземлен имот с площ от 1563 кв.м., Х категория, в местността”Бички колиба”, с идентификатор 72761.14.301 по кадастрална карта, № по предходен план – 014301 по КВСЗ на Тополовград, НТП – нива;

          - поземлен имот с площ от 1250 кв.м., Х категория, в местността ”Бекчи колиба”, с идентификатор 72761.50.419 по плана на новообразуваните имоти в Тополовград;

          - поземлен имот с площ от 2475 кв.м., Х категория, в местността „Старите лозя” с идентификатор 72761.52.614 по плана на новообразуваните имоти на Тополовград;

          - поземлен имот с площ от 2533 кв.м., Х категория, в местността”Старите лозя” с идентификатор 72761.52.707

След смъртта си наследодателят С.В. Гинев е оставил следните законни наследници: К.С.Д. – съпруга, починала на 21.02.1996 г. и С.С.В. – син, В.С.В. – син, починал на 12.01.1988 г.; Д.С.В. – син, починал 21.05.2009 г., който от своя страна е оставил две дъщери – К.Д.В. и В.Д.Б.. Освен това, общият наследодател С.В. Г. е оставил и следните наследници К.С.С. – дъщеря и К.С.Т. – дъщеря, починала на 19.11.2016 г., която от своя страна е оставила за наследници Д.Т.Т. – дъщеря и С.Т.Ж.. Видно от удостоверението за наследници се установява, че дъщерята на общия наследодател К.С.С. е починала на 21.10.2018 г. като за своя наследница е оставила И.А.С..  Освен това общият наследодател е оставил още един наследник П.С.В.  - дъщеря.

В хода на производството по делото почина ищецът С.С.В. на 15.12.2018 г., който от своя страна оставя следните наследници – страните по делото П.С.В. и  И.А.С., К.Д.В., В.Д.Б., Д.Т.Т. и С.Т.Ж..

Съгласно разпоредбите на Закона за наследството, общата наследствена маса следва да бъде разделена на две равни части между преките наследници на общия наследодател, тъй като останалите четири негови деца са починали, техните части следва да бъдат разделени на толкова части, колкото са наследниците.

          За да се определят идеалните части от общата наследствена маса за всеки един от наследниците, следва те да бъдат подведени под общ знаменател, който в случая е 8 или, както следва: 2/8 идеални части за П.С.В., 2/8 идеални части за И.С.А., и по 1/8 идеална част за Д.Т.Т., С.Т.Ж., К.Д.В. и В.Д.Б..

Така приетата фактическа обстановка се установява от писмените доказателства по делото, които съдът кредитира – решения на Поземлена комисия – Тополовград, скици за имоти, удостоверения за наследници,   удостоверения за данъчна оценка, договор за доброволна делба, заповед на кмета.

          Предвид на така установената фактическа обстановка съдът достигна до следните правни изводи:

          Предявен е иск с правно  основание чл. 34 от Закона за собствеността, че всеки от съсобствениците /сънаследниците/ може да иска делба на общата вещ. Искът е допустим, тъй като е подаден от лице, имащо правен интерес от това и са налице всички законови основания за неговото редовно разглеждане. Същият се явява основателен и доказан, тъй като от събраните доказателства по делото се установява качеството на съделителите като наследници – съсобственици, а също и наследствените им имоти /наследствена маса/.      

Предвид на гореизложеното съдът

 

 

                                      Р   Е   Ш   И :

 

          ДОПУСКА ДЕЛБАТА между  И.С.А. с ЕГН ********** ***; Д.Т. *** с ЕГН **********; С.Т.Ж. *** с ЕГН **********; П.С.В. *** с ЕГН **********; К.Д.В. *** с ЕГН ********** и В.Д.Б. *** с ЕГН **********  на следните земеделски имоти, оставени в наследство от общия им наследодател С.В. Г. – бивш жител ***, роден на *** г., починал на 20.05.1974 г. в Тополовград,  собствеността върху които е възстановена с влезли в сила Решения № Т от 12.05.1999 г., и решение № Х996 от 06.01.1997 г. на Поземлена комисия - Тополовград, договор за доброволна делба с вх.рег.№ 1374, том І, № по ред – 173 от 16.11.2012 г. на Служба по вписванията при Районен съд – Тополовград и заповед № 01-СЛ-220 от 16.02.2011 г. на Кмета на Община Тополовград, вписана с вх.рег.№ 96, том І, № по ред 78 от 15.03.2011 г. на Служба по вписванията при Районен съд – Тополовград, както следва:

          - поземлен имот с площ от 9184 кв.м., V категория, в местността „Яневски ормани”,    с идентификатор 72761.15.29 по кадастралната карта, № по предходен план 015029 по КВСЗ на Тополовград, НТП – нива, при граници: имот № 015030 нива на наследниците на А.К.К., имот № 015014 – нива на наследниците на Г.С.Д., имот № 015020 нива на наследниците на Н.Ф.А., полски път на Община Тополовград, път и дере;

          - поземлен имот с площ от 9018 кв.м., Х категория, в местността „Керемидарница”, с идентификатор 72761.20.87 по кадастрална карта, № по предходен план – 020087 по КВСЗ на Тополовград, НТП – нива при граници: имот № 020086 нива на наследниците на Иван Атанасов Урджанов, имот № 000130 – пасище, мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 020151 – пасище, мера на земи по чл.19 ЗСПЗЗ, имот № 020083 – нива на Г.К. Ж., имот № 000130 – пасище, мера на земи по чл.19 ЗСПЗЗ – ограничение при ползване на имота електропровод 20 kv на 10 метра от двете страни до крайните проводници или на 11 м от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност;

          - поземлен имот с площ от 9602 кв.м., V категория, в местността”Чернозем”, с идентификатор 72761.25.12 по кадастрална карта, № по предходен план – 025012 по КВЗС на гр.Тополовград, НТП – нива при граници: имот № 025010 – нива на наследниците на П.Г.К., имот № 026172 – нива на наследниците на С.Н.М., имот № 025014 – нива на А.М.И., имот № 025013 – нива на Община Тополовград;

          - поземлен имот с площ от 3996 кв.м., VІ категория, в местността”Курбан кория”, с идентификатор 77325.22.33 по кадастрална карта, № по предходен план – 022033 по КВСЗ на с.Хлябово, общ.Тополовград, НТП – нива, при граници: имот № 022032 – нива на „Предия”ООД, имот № 022034 – нива на Д.А.Й., имот № 022035 – нива на земи по чл.19 ЗСПЗЗ;

          - поземлен имот с площ от 4000 кв.м., Х категория, в местността „Калово”, с идентификатор 72761.23.264 по кадастрална карта, № по предходен план – 023264 по КВСЗ на Тополовград, НТП – нива, при граници: имоти с №№ 023259, 023265, 000161, 023200;

          - поземлен имот с площ от 1563 кв.м., Х категория, в местността”Бички колиба”, с идентификатор 72761.14.301 по кадастрална карта, № по предходен план – 014301 по КВСЗ на Тополовград, НТП – нива, при граници: имот № 000228, имот № 014297, имот № 014457, имот № 014348 и имот № 014347;

          - поземлен имот с площ от 1250 кв.м., Х категория, в местността ”Бекчи колиба”, с идентификатор 72761.50.419 по плана на новообразуваните имоти в Тополовград, НТП – нива, при граници: имот № 72761.50.420 – селскостопански, горски, ведомствен път на Община Тополовград, имот № 72761.50.158 – пасище на Община Тополовград, имот № 72761.50.156 – за земеделски труд и отдих на Община Тополовград;

          - поземлен имот с площ от 2475 кв.м., Х категория, в местността „Старите лозя” с идентификатор 72761.52.614 по плана на новообразуваните имоти на Тополовград, НТП – нива, при граници: имот № 72761.52.165 – пасище на кметство Тополовград, имот № 72761.52.618 – селскостопански, горски, ведомствен път на Кметство Тополовград, имот № 72761.52.613 – нива на Община Тополовград, имот № 72761.52.215 – пасище на кметство Тополовград;

          - поземлен имот с площ от 2533 кв.м., Х категория, в местността”Старите лозя” с идентификатор 72761.52.707,  НТП – нива, при граници: имот № 72761.52.705 – селскостопански, горски, ведомствен път, поземлен имот № 72761.52.251 – лозе, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, поземлен имот № 72761.52.712 – нива на наследниците на Н.Ф.А., поземлен имот № 72761.52.253 – нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, поземлен имот № 72761.52.706 – пасище на Кметство Тополовград    

 

ПРИ КВОТИ:

 

-         2/8 идеални части за П.С.В.

-         2/8 идеални части за И.С.А.

-         1/8 идеална част за Д.Т.Т.  

-         1/8 идеална част за С.Т.Ж.;

-         1/8 идеална част за К.Д.В.

-         1/8 идеална част за В.Д.Б.

 

След влизане в сила на решението делото да се докладва за назначаване на вещо лице, което да състави проекто-разделителен протокол.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред ЯОС в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: