НЕПРИСЪСТВЕНО  Р Е Ш Е Н И Е  № 40

 

гр.Тополовград, 11.07.2019 год.

 

 

В  И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

         Тополовградският районен съд в публично заседание на тринадесети юни през  две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ХРИСТОВ

 

при секретаря: К.П.

като разгледа докладваното от съдията  гр.д. № 421 по описа за 2018 г. и за да се произнесе,  взе предвид следното:

 

         Производството е образувано по редовна и допустима искова молба от „Т. Б.”ЕАД, ЕИК ***********  със седалище и адрес на управление:***, ж.к.Младост-4, Бизнес парк София, сграда 6, чрез адв.В.П.Г.  срещу С.А.Х. с ЕГН **********,***, с правно основание чл.422 ал.1 от ГПК – иск за установяване на вземането.

         Обстоятелствата, на които ищецът основава претендираните права и предявения иск са следните:

         Ищецът твърди, че с договор за мобилни услуги от 10.06.2016 г. сключен с мобилния оператор „Т. Б.”ЕАД ответникът С.А.Х. е абонат на дружеството – доставчик на мобилни услуги с клиентски номер № ********* и титуляр по предпочетен номер ******* с избрана абонаментна програма „Нонстоп” 30,99 лв. с уговорен срок на действие до 10.06.2018 г., като при възползване от преференциални условия на оператора абонатът е взел мобилно устройство „A.” модел „O. T. pop star color” на изплащане посредством месечни лизингови вноски в размер 6,99 лв. всяка съгласно уговорения погасителен план по лизинговия договор. Въз основа на посочения договор ответникът е ползвал представените от дружеството мобилни услуги, като потреблението е фактурирано под клиентския номер на абоната № ****** За потребените от абоната-ответник услуги за периода от 18.05.2016 г. до 17.10.2016 г. Т. е издал три броя фактури, както следва:

         - фактура № 7242328160 от 18.06.2016 г. за отчетения период на потребление от 10.06.2016 г. до 17.06.2016 г. е начислена за периода сума за разговори в размер на 34,84 лв., от които 23,21 лв. за месечен абонамент „нон стоп” и за лизингова вноска 6,99 лв., дължимата сума е платима в срок до 30.07.2016 г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението за ползвания мобилен номер;

         - фактура № 7243570907 от 18.07.2016 г. за отчетения период за потребление от 18.06.2016 г. до 17.07.2016 г. с начислена за периода сума за плащане в размер на 45,35 лв. с ДДС, от които: 18,32 лв. без ДДС за месечен абонамент „нонстоп” 30,99 лв., 1,24 лв. без ДДС временно възстановяване на изходящият трафик, начислена е и лизингова вноска 6,99 лв.; допълнителни услуги мобилен интернет 11,66 лв. Падежът за плащане на сумата по фактурата е 02.08.2016 г. и към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер;

         - фактура № 7244864733 от 18.08.2016 г. за отчетения период за потребление от 18.07.2016 г. до 17.08.2016 г. с начислена за периода сума за плащане е в размер на 29,00 лв, представляваща 18,32 лв. без ДДС за месечен абонамент „нон стоп” 30,99 лв. и е начислена лизингова вноска 6,99 лв., разговори към грижа за клиента 0,02 лв.Падежът за плащане на сумата по фактурата е 02.09.2016 г. и към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползвания номер.

         Абонатът е потребил и не е заплатил мобилни услуги на обща стойност 109,19 лв., фактурирани за три последователни отчетни месеца – за месец май 2016 г., за месец юни 2016 г. и за месец юли 2016 г. Към всяка една от фактурите има приложено извлечение от потреблението на ползвания номер.

         С кредитно известие № 72462811799 от 18.09.2016 г. за извършена корекция по дълга е сторнирана сумата в размер на 7,09 лв. с ДДС за върнати на абоната пропорционални начисления при сключване на абонамента такси и е начислена дължимата лизингова вноска в размер на 6,99 лв. и е отразен неизплатения баланс в размер на 109,19 лв. за предходните три отчетни периода, при което задължението за плащане възлиза на сума в размер на 109,09 лв.

         Неизпълнението на абоната-ответник да заплати стойността на потребените и фактурирани услуги на стойност 109,09 лв. е ангажирало договорната отговорност на абоната по т.11 от процесния договор за услуги, като във връзка с чл.75, вр.чл.19б, в от общите условия на мобилния оператор „Т.” е прекратил едностранно индивидуалните договори на ответника Х. за ползваните абонаменти и е издал по абонатен номер ********* на 18.10.2016 г. крайна фактура № 7247611441 с начислена обща сума за плащане в размер на 799,65 лв.

         В издадената крайна фактура е начислена неустойка за предсрочно прекратяване на договорните мобилни услуги в размер на 550,76 лв., фактурирана е цената дължима за оставащите неизплатени лизингови вноски, съгласно уговорения погасителен план в размер на 139,80 лв. и е включена сумата за потребените мобилни услуги за предходните три отчетни периода в размер на 109,09 лв.

         Датата на деактивация на процесния абонамент е 08.09.2016 г., като същата се генерира автоматично по вградената електронна система на оператора при нерегистрирано плащане и при наличието на незаплатени суми след изтичането на предвидените  в месечните фактури срокове за заплащане и съобразно уговорения краен срок на действие  на ползвания абонамент.

         Така според ищеца абонатът е в неизпълнение на договора си, като същият не е спазил крайния срок за ползване на абонамента „Нон-стоп” 30,99 лв. за мобилен номер ********* до 10.06.2018 г. съгласно договор за мобилни услуги от 10.06.2016 г.

         В настоящото производство операторът няма претенции по отношение на начислената неустойка при предсрочно прекратяване на договорите за услуги в размер на 550,76 лв.  като същата не е част от предмета на иска.

         Въз основа на подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл.410 от ГПК срещу С.А.Х. е образувано ч.гр.д. № 287/2018 г. по описа на Районен съд – Тополовград и против длъжника е издадена заповед за изпълнение на парично задължение в размер на 109,09 лв. за незаплатени далекосъобщителни услуги. Във връзка с връчване на заповедта за изпълнение на парично задължение на длъжника при условията на чл.47 ал.5 от ГПК е предявен иск на основание чл.422 във вр.чл.415 от ГПК за установяване на вземането по издадената заповед за изпълнение, до размера на 146,72 лв., която сума представлява цена на потребени и незаплатени мобилни услуги.

         Наред с установителния иск по чл.422 от ГПК и при условията на обективно кумулативно съединяване с исковата молба е предявен и осъдителен иск срещу ответника за плащане на дължими лизингови вноски в размер на 139,80 лв.

         Предвид на гореизложеното моли съда да приеме за установено между страните, че е налице вземане от страна на „Т. Б.”ЕАД по отношение на ответника С.А.Х. в размер на 109,80 лв. за незаплатени далекосъобщителни услуги за абонатен номер № ********* за периода от 18.05.2016 г. до 17.10.2016 г., ведно със законната лихва считано от датата на подаване на заявлението по реда на чл.410 от ГПК до окончателното плащане на сумата.

         Претендира се да бъде осъден ответника С.Х. да заплати на „Т. Б.”ЕАД и сума в размер на 139,80 лв. представляваща незаплатени лизингови вноски по договор за лизинг от 10.06.2016 г. за мобилен № ******** за периода от месец октомври 2016 г. до месец май 2018 г. с абонатен номер ********.

         Претендират се и разноските направени от ищеца от настоящото исково производство, представляващи доплатена държавна такса и адвокатски хонорар.

         Препис от исковата молба и приложенията към нея са редовно връчени на ответника на 24.01.2019 г. В законоустановения едномесечен срок по чл. 131 ал. 1 от ГПК  същият не е подал отговор на исковата молба и не е взел становище по нея.

         Ищецът редовно призован не изпраща представител в с.з., като е постъпила молба за гледане на делото в тяхно отсъствие. Процесуалният представител на ищеца моли съда в случай, че са налице условията на чл.238 от ГПК да постанови неприсъствено решение срещу ответника.

         Ответникът С.А.Х. не се явява в с.з. и в законно установения срок за отговор не е подала такъв и не е взела становище относно иска.

         От събраните по делото доказателства съдът приема за установено следното от фактическа и правна страна:   

         По повод Договор за мобилни услуги от дата 10.06.2019 г., сключен с мобилния оператор „Т* Б*” ЕАД, ответницата С.А.Х. е абонат на дружеството-доставчик на мобилни услуги с клиентски № ******* и титуляр по предпочетен мобилен номер ********* с избрана абонаментна програма нон-стоп 30,99 лева с уговорен срок на действие 10.06.2018 г., като при възползване при преференциални условия на оператора, ответницата е взела мобилно устройство A.” модел „O. T. pop star color на изплащане посредством 23 месечни лизингови вноски в размер на 6,99 лева всяка съгласно уговорения погасителен план по лизинговия договор. Въз основа на посочения договор, ответницата е ползвала доставените от дружеството мобилни услуги, като потреблението е фактурирано от клиентски номер на абоната ********. За потребените от абоната-ответник услуги за периода от 18.05.2016 г. до 17.10 .2016 „Т.Б.” ЕАД е издал три броя фактури:

- фактура № 7242328160 от 18.06.2016 г. за отчетения период на потребление от 10.06.2016 г. до 17.06.2016 г. е начислена за периода сума за разговори в размер на 34,84 лв., от които 23,21 лв. за месечен абонамент „нон стоп” и за лизингова вноска 6,99 лв., дължимата сума е платима в срок до 30.07.2016 г. Към фактурата е приложено извлечение от потреблението за ползвания мобилен номер;

         - фактура № 7243570907 от 18.07.2016 г. за отчетения период за потребление от 18.06.2016 г. до 17.07.2016 г. с начислена за периода сума за плащане в размер на 45,35 лв. с ДДС, от които: 18,32 лв. без ДДС за месечен абонамент „нонстоп” 30,99 лв., 1,24 лв. без ДДС временно възстановяване на изходящият трафик, начислена е и лизингова вноска 6,99 лв.; допълнителни услуги мобилен интернет 11,66 лв. Падежът за плащане на сумата по фактурата е 02.08.2016 г. и към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползвания мобилен номер;

         - фактура № 7244864733 от 18.08.2016 г. за отчетения период за потребление от 18.07.2016 г. до 17.08.2016 г. с начислена за периода сума за плащане е в размер на 29,00 лв., представляваща 18,32 лв. без ДДС за месечен абонамент „нон стоп” 30,99 лв. и е начислена лизингова вноска 6,99 лв., разговори към грижа за клиента 0,02 лв.Падежът за плащане на сумата по фактурата е 02.09.2016 г. и към фактурата е приложено извлечение от потреблението на ползвания номер.

Абонатът е потребил и не е заплатил мобилни услуги на обща стойност 109,19 лв., фактурирани за три последователни отчетни месеца – за месец май 2016 г., за месец юни 2016 г. и за месец юли 2016 г. Към всяка една от фактурите има приложено извлечение от потреблението на ползвания номер.

         С кредитно известие № 72462811799 от 18.09.2016 г. за извършена корекция по дълга е сторнирана сумата в размер на 7,09 лв. с ДДС за върнати на абоната пропорционални начисления при сключване на абонамента такси и е начислена дължимата лизингова вноска в размер на 6,99 лв. и е отразен неизплатения баланс в размер на 109,19 лв. за предходните три отчетни периода, при което задължението за плащане възлиза на сума в размер на 109,09 лв.

Неизпълнението на абоната-ответник да заплати стойността на потребените и фактурирани услуги на стойност 109,09 лв. е ангажирало договорната отговорност на абоната по т.11 от процесния договор за услуги, като във връзка с чл.75, вр. чл.19б, в от общите условия на мобилния оператор „Т* Б*”ЕАД е прекратил едностранно индивидуалните договори на ответницата Х. за ползваните абонаменти и е издал по абонатен номер 005623668 на 18.10.2016 г. крайна фактура № 7247611441 с начислена обща сума за плащане в размер на 799,65 лв.

         В издадената крайна фактура е начислена неустойка за предсрочно прекратяване на договорните мобилни услуги в размер на 550,76 лв., фактурирана е цената дължима за оставащите неизплатени лизингови вноски, съгласно уговорения погасителен план в размер на 139,80 лв. и е включена сумата за потребените мобилни услуги за предходните три отчетни периода в размер на 109,09 лв.

         Датата на деактивация на процесния абонамент е 08.09.2016 г., като същата се генерира автоматично по вградената електронна система на оператора при нерегистрирано плащане и при наличието на незаплатени суми след изтичането на предвидените  в месечните фактури срокове за заплащане и съобразно уговорения краен срок на действие  на ползвания абонамент.

         Така абонатът е в неизпълнение на договора си като същия не е спазил крайния срок за ползване на абонамента нон-стоп 30,99 лева за мобилен оператор ********* до 10.06.2018 г. съгласно договор за мобилни услуги от дата 10.06.2016 г. Поради прекратяване на договора за мобилни услуги и преустановяване на предоставените услуги, на основание т.12, ар.1 от общите условия приложени към лизинговия договор, дължимите месечни вноски за предоствения на абоната - мобилно устройство марка „A*” модел „O* T*pop star color” са обявени за предсрочно изискуеми. Съгласно чл.3 ал.2 от Договора за лизинг месечните лизингови вноски се фактурират от лизингодателя и се заплащат от лизингополучателя съгласно сроковете, условията и начина на плащане на задълженията от лизингополучателя в качеството му на абонат на мобилни услуги. При сключването на процесния договор е посочена предпочетена дата на фактуриране на услугите 18-то число на месеца. Така падежа на лизингови вноски е указания месечните фактури срок за заплащане на фактурираните услуги. Поради неизпълнението на абоната да заплати в указаните в срокове дължими към оператора месечни плащания, довело до предсрочно прекратяване по вина на абоната на индивидуалния му абонамент за ползване на мобилен оператор на основание чл.12 ал.2 от общите условия към договора за лизинг са обявени за предсрочно изискуеми, лизинговите вноски дължими след месец май 2016 г. когато е издадена крайната фактура № 7247611441/18.10.2016 г. съгласно уговорения погасителен план, както следва: за устройство марка „A.” модел „O. T. pop star color”, се дължи цена в размер на 109,09 лева след месец октомври 2016 г., съответно периода за който са дължими лизинговите вноски е след месец октомври 2016 до месец май 2018 г.

         Подадено е заявление за издаване на Заповед за изпълнение на парично задължение по реда на чл.410 от ГПК, срещу С.А.Х. и е образувано ч.гр.д. № 287/2018 г. по описа на ТгРС. Против длъжника е издадена заповед за изпълнение на парично задължение в размер на 109,09 лева за незаплатени далекосъобщителни услуги. Заповедта за изпълнение на парично задължение е връчена на ответницата при условията на чл.47, ал.5 от ГПК и в едномесечния срок е предявен иск по чл.422 от ГПК - иск да установяване на вземането по издадената заповед за изпълнение.

Така установената фактическа обстановка се установява въз основа на писмените доказателства по делото, които съдът кредитира.

         С оглед на изложеното и като прецени събраните доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

         Предявеният иск е с правно основание чл. 422 от ГПК – иск за съществуване на вземането. Едновременно с този иск е предявен и осъдителен иск по чл.79 от ЗЗД. Същите са допустими, тъй като е подадени от лице имащо правен интерес от това и в законоустановения едномесечен срок.

Съдът намира искането за постановяване на неприсъствено решение по реда на чл.238 и чл.239 от ГПК за основателно. Налице са предвидените в закона кумулативни предпоставки за постановяване.

На първо място на 24.01.2019 г. на ответницата е бил връчен препис от исковата молба, доказателствата към нея и разпореждането на съда от 15.01.2019 г. Със съобщението и с разпореждането са й указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа, включително възможността за постановяване на неприсъствено решение. Въпреки указанията ответницата не е депозирала писмен отговор.

На второ място призовката за съдебно заседание, връчена на ответницата на 03.06.2019 г., ответницата е предупредена за неявяване в съдебно заседание, както и за възможността за постановяване на неприсъствено решение. На проведеното съдебно заседание ответницата не се е явила и не е направила искане за разглеждане на делото в нейно отсъствие.

На следващо място съдът намира предявените искове за вероятно основателни. След преценка на събраните по делото доказателства съдът намира, че ответницата действително не е изпълнила паричните си задължения към ищеца/кредитора/ и  следва да бъде прието за установено между страните, че ответницата дължи на ищеца парично задължение в размер на 109,09 лева. Установява се, че ответницата следва да заплати на „.Т. Б.” ЕАД сума в размер на 139,80 лева представляваща незаплатени лизингови вноски по Договор за лизинг от 10.06.2016 г. за мобилен номер *******, за периода след месец октомври 2016 г. до месец май 2018 г.,  с абонатен номер ********.  

Предвид на изложеното съдът намира, че следва да постанови неприсъствено решение.

         При този изход на делото следва да се присъдят направените от ищеца разноски по настоящото дело, които са в размер на 25 лева за държавна такса и 180 лева за адвокатско възнаграждение.

          Водим от гореизложеното съдът

 

 

                                         Р  Е   Ш   И :

 

         УВАЖАВА  предявения иск от ищеца   „Т. Б.”  със седалище и адрес на управление:*** , Бизнес парк София, сграда 6 с ЕИК *********, ПРОТИВ  С.А.Х. *** с ЕГН **********, КАТО ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО между страните, че ответницата дължи на ищеца изпълнение на парично задължение в размер на сумата 109,80 лв. /сто и девет лева и 80 стотинки/  -  за незаплатени далекосъобщителни услуги за абонатен номер 005623668 за периода от 18.05.2016 г. до 17.10.2016 г., ведно със законната лихва за забава считано от датата на подаване на заявлението 09.08.2018 г., до окончателно изплащане на сумата.

 

         ОСЪЖДА С.А.Х. с ЕГН ********** да заплати на „Т* Б*” ЕАД с ЕИК ******** сума в размер на 139,80 лев/сто тридесет и девет лева и 80стотинки/ – представляващи незаплатени лизингови вноски по Договор за лизинг от 10.06.2016 г. за мобилен номер ******** за периода от месец октомври 2016 г до месец май 2018 г. с абонатен номер ***********.

        

ОСЪЖДА ответницата да заплати на ищеца сумата 205 лв. /двеста и пет лева/ - разноски по делото от настоящото производство, от които 180 лева/сто и осемдесет лева/ за адвокатско възнаграждение и 50 лева/петдесет лева/ за държавна такса.

 

         Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: