Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 11

 

Гр. Тополовград, 26.02.2019 г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

          ТОПОЛОВГРАДСКИЯТ районен съд в публично заседание на  осемнадесети февруари  през две хиляди и  деветнадесета година, в състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА СЕМЕРДЖИЕВА

 

СЕКРЕТАР: А.А.

Като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 423  по описа за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Ищцата Т.П.Ш. твърди че с ответника И.М.Ш. са бивши съпрузи, като брака между тях е прекратен с влязло в сила съдебно решение по гр.д. № 273/2018 г. по описа на ТгРС. По време на брачното съжителство с общи усилия, труд и средства са придобили под режим на СИО прекратена с прекратяването на брака лек автомобил, марка „Субаро Легаци“, който се намира във владение на ответника. Твърди се, че застрахователната стойност на веща е 1600 лева.

          Тъй като ищцата желае да бъде ликвидирана съсобствеността по отношение на описаното в исковата молба МПС претендира да бъде постановено решение, с което да се допусне делба на процесната вещ при равни за страните квоти.

          В съдебно заседание ищцата – редовно призована се явява лично и поддържа изцяло исковата молба, като претендира нейното уважаване.

          Ответникът в законоустановения едномесечен срок не е подал писмен отговор, нито е взел становище по допустимостта и основателността на иска и не се явява в съдебно заседание, без да е посочил уважителни причини за това.

          От събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа и правна страна:

          Страните са съсобственици на движима вещ  - лек автомобил, марка „Субаро Легаци“ придобит по време на брака в режим на СИО. Видно от приложеното свидетелство за регистрация, автомобилът е записан на името на ответника, но е придобит по време на брака на 28.01.2014 г., когато е и датата на издаване на свидетелството за регистрация. С решение № 69/12.11.2018 г. влязло в законна сила на същата дата бракът между страните е прекратен по взаимно съгласие и е одобрено постигнато между страните споразумение, в което не фигурира въпросният лек автомобил. Видно от приложеното удостоверение за застрахователна сума застрахователната стойност на автомобила е 1600 лв. 

          Към настоящия момент страните не са постигнали съгласие за доброволна делба.

          Така установената фактическа обстановка се доказва от събраните по делото писмени доказателства, които съдът кредитира изцяло, тъй като са документи, съставени по съответния ред и в съответната форма и неоспорени от страните.

          С оглед на изложеното и като прецени събраните доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

          Предявеният иск е с правно основание чл. 341 и сл. от ГПК, във вр.чл.34 от ЗС и чл.27 от СК.

          Същият е допустим и основателен и следва да се уважи.

Безспорно е установено по делото от приложените документи, че страните са придобили в режим на СИО движимата вещ, предмет на делбата. След прекратяване на брака съответно се прекратява и СИО и бившите съпрузи стават съсобственици и притежават в обикновена съсобственост процесната движима вещ – лекият автомобил. Съгласно разпоредбите на СК след като няма доказателства за по-голям дял на единия от съпрузите и не се оспорва факта, че страните с общи усилия, труд и средства са придобили въпросния автомобил, страните имат равни квоти, при каквито следва да се допусне делбата.

          С оглед на изложеното съдът намира, че следва да се допусне делба между страните при квоти по ½ идеална част, относно подробно описания в исковата молба  лек автомобил.

          Водим  от гореизложеното съдът

 

                                                Р   Е   Ш   И :

 

          ДОПУСКА ДЕЛБАТА между Т.П.Ш. *** с ЕГН ********** и И.М.Ш. *** с ЕГН ********** по отношение  на лек автомобил  с рег.№ *********, марка „Субару Легаци 2.5 И”, рама № **********, двигател № ************ при квоти по ½ идеална част.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред ЯОС в двуседмичен  срок от съобщението на страните.

 

                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: