Р Е Ш Е Н И Е  

 

  20                                07.05.2019 г.                 Гр. Тополовград

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

         Тополовградският районен съд в публично заседание на четвърти април през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ХРИСТОВ

 

При секретаря: А.А.

Като разгледа докладваното от съдията ч.гр.д. № 50 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.51, ал.1 от Закона за наследството, във връзка с чл.530 и сл. от ГПК.

Постъпила е молба от “Банка ДСК” ЕАД – София с искане да бъдат поканени наследниците на починалия П.Х.Г. с ЕГН **********, да заявят дали приемат или се отказват от наследството на същия по реда на чл.51, ал.1 от ЗН.

В подкрепа на молбата са представени удостоверение за наследници № 11/29.11.2018 г., удостоверения от Районен съд – Тополовград по ч.гр.д. № 427, 428 и 429 от 2018 г.,  договор за кредит за текущо потребление,   общи условия за предоставяне на кредити за текущо потребление;   удостоверение за актуално състояние на Банка ДСК ЕАД; пълномощно, удостоверение за съпруг/а и родствени връзки от 20.02.2019 г.  

Видно от представените удостоверения от Тополовградски районен съд по ч.гр.дела 427, 428 и 429 от 2018 г. наследниците на починалия П.Х.Г. – К.П.Г., Х.П. Г. и Т.П.Г. са заявили, че се отказват от наследството на починалия П.Х.Г., които откази са вписани в особената книга при Районен съд - Тополовград.

Предвид възникнало наследствено правоприемство спрямо следващите редове наследници по смисъла на чл.6-8 от ЗН за “Банка ДСК” ЕАД – кредитор възниква право да узнае следващия кръг наследници и да ги покани по реда на чл.51, ал.1 от ЗН.

Видно от представеното удостоверение за съпруг/а и родствени връзки  следващият кръг наследници на П.Х.Г. са Д.Х.А. с ЕГН ********** – сестра и Г.Х.Т. с ЕГН ********** – сестра и молбата на банката е насочена против тях.

 

С определение № 92/27.02.2019 г. Районен съд – Тополовград е изпратил призовки до сестрите на починалия Д.Х.А. и Г.Х.Т., като им е даден срок най-късно в откритото съдебно заседание да заявят приемат ли или се отказват от наследството, оставено от  наследодателя Петко Христов Господинов.

На наследниците са указани последиците от неспазване на разпореждането – ако не сторят това в указания от съда срок ще загубят правото си да приемат наследството.

В откритото съдебно заседание призованата наследница Г.Х.Т. се явява лично, като заявява, че приема наследството на П.Х.Г.  

Другата наследница Д.Х.А. – редовно призована не се явява и не изпраща представител.

Предвид установената фактическа обстановка, съдът намира, че молителят “Банка ДСК” ЕАД е заинтересовано лице по смисъла на чл.51, ал.1 от ЗН и има право да иска от районния съдия, след като призове лицата, които имат право да наследяват да им определи срок за да заявят приемат ли или се отказват от наследство.

Съгласно чл.48 и следващите от ЗН, наследството се придобива с приемането му, което произвежда действие от откриване на наследството – с писмено заявление до районния съдия в района на който е открито; извършване на действие от страна на наследника, което несъмнено предполага неговото намерение да приеме наследството или когато укрие наследствено имущество, като в последната хипотеза наследникът губи правото на наследствен дял. Наследниците, които са приели наследството отговарят за задълженията с които то е обременено съобразно дяловете които получават, като наследник който е приел наследството по опис, отговаря само до размера на полученото наследство /чл.60 от ЗН/.

За да се ангажира отговорността на наследниците на починало лице за негови задължения е необходимо съгласно чл.60 от ЗН, те да са приели наследството. Наследството се приема по указания чл.49 от ЗН ред, както е посочено по-горе.

В настоящият случай, лицето призовано към наследяване – Г.Х.Т. – сестра на починалия П.Х.Г. се явява в откритото съдебно заседание ( в указания от съда срок),  изрично аявява, че приема наследството на П.Х.Г. и това приемане следва да бъде вписано в нотариалните книги на Районен съд – Тополовград.

Другата наследница Д.Х.А. – редовно призована, не се явява в съдебно заседание и не изпраща представител и по този начин губи правото си да приеме наследството, тъй като не е сторила това в указания от съда срок. Това следва да бъде вписано в особената книга на съда.

Настоящото решение не се ползва със сила на присъдено нещо.

 

Водим от гореизложеното и на основание чл.51 от ЗН и чл.537, ал.1 от ГПК, съдът

                                               Р   Е   Ш   И :

 

         ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга за приемане и отказ от наследство при Районен съд – Тополовград, че съгласно чл.51, ал.3 във вр. с ал.1 от ЗН,  че Г.Х.Т. с ЕГН **********,***, – сестра, ПРИЕМА наследството останало от брат й П.Х.Г. с ЕГН **********.

         ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга за приема и отказ от наследство при Районен съд – Тополовград, че съгласно чл.51, ал.2 от ЗН, че Д.Х.А. с ЕГН ********** *** е ЗАГУБИЛА ПРАВОТО си да приеме наследството останало от брат й П.Х.Г. с ЕГН **********.

          

         Решението не подлежи на обжалване.

         Препис от същото да се изпрати на страните.

 

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: