Р Е Ш Е Н И Е  № 41

 

гр.Тополовград, 22.07.2019 год.

 

В  И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

         Тополовградският районен съд в публично заседание на осемнадесети юни две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ХРИСТОВ

 

при секретаря: К.П.

като разгледа докладваното от съдията  гр.дело № 84  по описа за 2019 г. и за да се произнесе,  взе предвид следното:

 

Съдът е сезиран с искова молба от Г.А.П. с постоянен адрес:***, ЕГН: **********, против Т.Ш.А. с постоянен адрес:***, ЕГН: **********, с която са предявени искове  с правно основание чл.362-364, вр.  с чл.19 ал.3 ЗЗД за обявяване на предварителен договор за продажба на недвижим имот за окончателен.

Ищецът твърди, че на 01.02.2018 г., в гр.Тополовград е сключил с ответницата предварителен договор на основание чл.19, ал.3 ЗЗД за закупуване на следния недвижим имот: дворно място с площ от 920 кв.м., представляващо УПИ ІІІ-97, кв.9 по ПУП на село Р., общ.Тополовград, находящ се на ул.”Я.” № 8, заедно с построените в това дворно място масивна жилищна сграда  със застроена площ от 70 кв.м. и паянтова второстепенна сграда със застроена площ от 36 кв.м., при граници и съседи на имота: УПИ ІІ-98 А. Д. Ш., УПИ ІV-96 Х. Ж. А., УПИ ХІІ-99 Д. Г. Т. и УПИ ХІ-95 В. П. М. за сумата от 1500 лв., която сума при подписване на договора е изплатил изцяло на продавача. Твърди, че с плащането на сумата е изпълнил единственото си задължение по този облигационен договор, както и това, че продавача-ответник е поел задължение да прехвърли имота по нотариален ред на купувача-ищец в срок до 02.04.2018 г. Твърди, че това му задължение отпада, ако в същия срок възстанови на купувача продажната цена. Твърди, че до настоящия момент, ответницата нито е прехвърлила собствеността върху имота, нито пък е възстановила продажната цена.

Въз основа на изложеното от съда се иска да постанови решение с което да обяви за окончателен, предварителния договор за продажба на недвижим имот – дворно място с площ от 920 кв.м., представляващо УПИ ІІІ-97, кв.9 по ПУП на село Р., общ.Тополовград, находящ се на ул.”Я.” № 8, заедно с построените в това дворно място масивна жилищна сграда  със застроена площ от 70 кв.м. и паянтова второстепенна сграда със застроена площ от 36 кв.м., при граници и съседи на имота: УПИ ІІ-98 А. Д. Ш., УПИ ІV-96 Х. Ж. А., УПИ ХІІ-99 Д. Г. Т. и УПИ ХІ-95 В. П. М.. Претендира разноски.

Ответникът в срока за отговор на исковата молба не взема становище по нея, в открито съдебно заседание на 18.06.2019г., редовно призован не се явява, не изпраща представител.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства по свое убеждение и по реда на чл.235, ал.2, вр. с чл.12 от ГПК, обсъди възраженията, доводите и исканията на страните, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

На дата 01.02.2018 г. в гр.Тополовград, между Г.А.П. с постоянен адрес:***, ЕГН: **********, и Т.Ш.А. с постоянен адрес:***, ЕГН: ********** е сключен предварителен договор за продажба на недвижим имот а именно: дворно място с площ от 920 кв.м., представляващо УПИ ІІІ-97, кв.9 по ПУП на село Радовец, общ.Тополовград, находящ се на ул.”Я.” № 8, заедно с построените в това дворно място масивна жилищна сграда  със застроена площ от 70 кв.м. и паянтова второстепенна сграда със застроена площ от 36 кв.м., при граници и съседи на имота: УПИ ІІ-98 А. Д. Ш., УПИ ІV-96 Х.Ж. А., УПИ ХІІ-99 Д. Г. Т. и УПИ ХІ-95 В. П. М. за сумата от 1500 лв., която сума при подписване на договора е изплатена изцяло на продавача.

Видно от приложения по делото нотариален акт № 145, том ІІ, рег.№ 543, дело № 246 от 2016 г., имотът е собственост на ответницата. Съгласно приложеното по делото удостоверение за данъчна оценка на имота, тя е в размер на 3871,60 лв. към дата: 06.12.2018 г. Ответницата не е прехвърлила собствеността върху имота, нито пък е възстановила продажната цена.

Тази фактическа обстановка съдът възприе от събраните по делото писмени доказателства, които кредитира.

От така установената фактическа обстановка, съдът направи следните правни изводи:

Предявен е иск с правно основание чл.19 ЗЗД вр. с чл.362-364 ГПК

Искът е допустим, предявен при наличието на правен интерес от активно легитимирана страна – купувач по предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот със задължение за сключване на окончателен съгласно нормата на чл.19 ЗЗД.

         При конститутивния иск с правно основание чл.19 ал.3 от ЗЗД в тежест на ищците е да докажат кумулативно наличие на следните предпоставки: че между страните е сключен валиден предварителен договор по смисъла на чл.19, ал.1 и 2 от ЗЗД, че предмет на същия е прехвърляне правото на собственост върху конкретно определен обект, че ищците се явяват изправна страна по договора, т.е. изпълнили са поетите с него задължения, както и че към датата на приключване на устните състезания са налице условията за валидно прехвърляне на имота, в това число, че ответникът  се явява собственик на вещта.

          От доказателствата по делото се установи, че е сключен валиден предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот. Същият отговаря на законовите изисквания за редовност: писмена форма, страни, индивидуализиран имот по площ, местонахождение и граници, посочена продажна цена. За да е налице изправност на страна по предварителния договор е необходимо същата да е изпълнила поетите с договора задължения. Ищецът е изпълнил всички свои задължения по предварителния договор, а именно е платил цената, което се явява и единствено задължение.

         Съдът в производството по чл.19 ал.3 от ЗЗД замества действията на нотариуса.

         Установено е, че Т.А. е собственик на процесния имот. Представена е и скица на имота.

         Предвид установените предпоставки за положително произнасяне по предявения иск, същият следва да бъде уважен, като предварителния договор бъде обявен за окончателен. В диспозитива на решението си съдът е длъжен да възпроизведе клаузите на предварителния договор, това задължение произтича от разпоредбата на чл.362, ал.1 ГПК.

         Съобразно нормата на чл.364 от ГПК съдът следва да осъди ищеца да заплати на държавата следващите се разноски по прехвърлянето на имота и да впише възбрана върху имота до изплащането на тези разноски.

         Данъчната оценка на имота е 3871,60 лв.

Ищецът съгласно чл.364 ал.1 от ГПК следва да заплати дължимата държавна такса по прехвърлянето на имота в размер на 80,84 лв. по сметка на ТгРС, определена върху данъчната оценка, която е по-висока от уговорената по договора цена от 1500 лв., съгласно чл.8 от Тарифата за нотариалните такси към закона за нотариусите и нотариалната дейност и чл.96 от ЗННД.

Дължимият данък по чл.44 ал.1 от ЗМДТ в размер на 85,18 лв. също следва да бъде платен от ищеца-купувач в съответната данъчна служба по местонахождение на имота, като на основание чл.364, ал.2 от ГПК и чл.50 от ЗМДТ, заверен препис от настоящото решение следва да бъде издаден само след представяне на доказателства за платен данък и за липса на задължения към държавата.

Съгласно чл.364 ал.1 от ГПК настоящата инстанция следва да постанови вписване на възбрана от Съдията по вписванията при Районен съд – Тополовград върху процесния имот, обезпечаваща вземането за разноски по прехвърлянето на имота.

         При този изход на делото искането на ищеца за присъждане на разноски се явява основателно и следва да бъде уважено.

         Водим от горното, СЪДЪТ

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА за окончателен сключения на 24.04.2018г. между  Г.А.П. с постоянен адрес:***, ЕГН: ********** и  Т.Ш.А. с постоянен адрес:***, ЕГН: ********** предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот: дворно място с площ от 920 кв.м., представляващо УПИ ІІІ-97, кв.9 по ПУП на село Р., общ.Тополовград, находящ се на ул.”Я.” № 8, заедно с построените в това дворно място масивна жилищна сграда  със застроена площ от 70 кв.м. и паянтова второстепенна сграда със застроена площ от 36 кв.м., при граници и съседи на имота: УПИ ІІ-98 А. Д.Ш., УПИ ІV-96 Х. Ж. А., УПИ ХІІ-99 Д. Г. Т. и УПИ ХІ-95 В. П. М..

ОСЪЖДА Т.Ш.А. с постоянен адрес:***, ЕГН: **********да заплати на Г.А.П. с постоянен адрес:***, ЕГН: **********, разноски по делото в размер на 350 лева, от които: адвокатско възнаграждение в размер на 300 лв. /триста лева/ и 50 лв./петдесет лева/ - държавна такса.

ОСЪЖДА Т.Ш.А. да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на ТгРС нотариална такса в размер на 80.84 лв. /осемдесет лева 84 стотинки/, както и по сметка на Община Тополовград, сумата от 85,18 лв. /осемдесет и пет лева и 18 стотинки/ - представляваща местен данък.

ДА СЕ ВПИШЕ възбрана върху недвижим имот – дворно място с площ от 920 кв.м., представляващо УПИ ІІІ-97, кв.9 по ПУП на село Р., общ.Тополовград, находящ се на ул.”Я.” № 8, заедно с построените в това дворно място масивна жилищна сграда  със застроена площ от 70 кв.м. и паянтова второстепенна сграда със застроена площ от 36 кв.м., при граници и съседи на имота: УПИ ІІ-98 А. Д. Ш., УПИ ІV-96 Х.Ж. А., УПИ ХІІ-99 Д. Г.в Т. и УПИ ХІ-95 В. П.М., за обезпечение на вземането за сумата 80,84 лв., представляваща дължима от Т.Ш.А. такса за прехвърляне на недвижимия имот.

         Решението подлежи на вписване в шестмесечен срок от влизането му в сила, на основание чл.115 от ЗС, като указва на ищеца, че след изтичане на срока вписването на исковата молба губи действието си.

         УКАЗВА на страните, че препис от влязлото в сила решение могат да получат след представяне на доказателства за заплащането на дължимата нотариална такса и за заплатен в данъчната служба местен данък по чл.44 ал.1 от ЗМДТ, както и след представяне на удостоверение, че продавача няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски, на основание чл.264 от ДОПК, както и актуално удостоверение за данъчна оценка на недвижимия имот, необходимо за удостоверяване на липсата на непогасени данъчни задължения за имота.

         Да се изпрати на Службата по вписванията – Тополовград, след влизане в сила препис от решението за вписване на възбрана върху имота при неплащане на дължимите суми за публични вземания.

 

Решението подлежи на въззивно обжалване пред ЯОС в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

 

                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: