Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 18

 

гр. Тополовград, 01.04.2019 г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

          ТОПОЛОВГРАДСКИЯТ районен съд в публично заседание на първи април през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА СЕМЕРДЖИЕВА

 

СЕКРЕТАР: К.П.

 

Като разгледа докладваното от съдия М. Семерджиева гр.д. № 86 по описа за 2019 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Постъпила е молба от Н.И.М. от гр.Тополовград, чрез пълномощник В.П.С. за промяна на фамилното име от М. на П. с правно основание чл. 19 ал. 1 от ЗГР, като се излагат доводи, навеждащи на важни обстоятелства по чл. 19 от ЗГР. В молбата се твърди, че молителката е сключила граждански брак с П. С. П. през 2004 г., като при сключване на брака е запазила фамилията си преди брака, поради предстоящо заминаване в чужбина и невъзможност да се снабди с нови документи. В последствие това се указва неудачно, тъй като семейството навсякъде е назовавано с фамилията на мъжа – П., така са известни сред обществото, съседи и приятели. От брака си имат родени две деца, които са с фамилно име П.. И съпруга, и  децата са с българско и американско гражданство, като и в американските паспорти, а децата и в удостоверенията за раждане са записани с фамилията П.. Единствено молителката в личната карта, за разлика от всички други членове на семейството не е записана с фамилията П., което освен затруднения в общуването й създава и неудобства при идентификация на семейството в Р.България и при пътуванията в страните от Европейския съюз. Поради което се претендира фамилното име да бъде променено от М. на П. със законните последици.

          Община Тополовград не изпраща представител в с.з., но в писмен отговор се твърди, че иска е допустим и основателен и предоставят на съда да вземе решение по предявената молба.

          Районна прокуратура – Ямбол, ТО - Тополовград не изпраща представител и не взема становище по молбата.

          От събраните по делото доказателства съдът приема следното от фактическа и правна страна:

          От приложените по делото писмени и гласни доказателства /показанията на св. П. А./ е видно, че молителката по лична карта е с фамилия М., която фамилия е тази преди сключване на гражданския брак. В последствие при сключване на гражданския брак молителката е запазила фамилното си име преди брака както позволява Българското законодателство предвид това, че се е налагало да замине за чужбина и не е имала възможност да изготви нови документи за самоличност. В последствие обаче молителката, а по-късно и съпруга й заживяват в А., където се раждат и двете им деца и понастоящем семейството живее там. И съпруга и децата са с фамилното име П., видно от приложените удостоверения за раждане и удостоверение за граждански брак. Единствено молителката е с фамилия М. От свидетелските показания е видно, че това фамилно име е създавало неудобства на молителката в чужбина и в България, както и в личните и служебните й контакти и при семейните пътувания в страната и чужбина.

          След съвкупна преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства, които кредитира като обективни и непротиворечиви, съдът достигна до следните правни изводи:

          Молбата за промяна на фамилното име с правно основание чл. 19 ал. 1 от ЗГР съдът счита за основателна и доказана и като такава следва да се уважи. Съгласно разпоредбата на горепосочения текст промяна на фамилното име се допуска от съда въз основа на писмена молба от заинтересованата страна в четири случая: когато то е осмиващо, опозоряващо, обществено неприемливо или важни обстоятелства налагат това. В молбата си до ТгРС молителката мотивира искането си за промяна на фамилното си име с последната алтернатива – “важни обстоятелства налагат това”. От събраните по делото доказателства съдът намира, че в случая действително са налице важни обстоятелства, които налагат промяна на фамилното име. От писмените и гласни доказателства се установи, че фамилното име на молителката й създава изключително неудобство в обществото, в личните и служебни контакти и при пътуванията й в страната и чужбина, предвид факта, че другите членове на семейството са с фамилията П. и само тя единствено носи фамилията М.. Съдът счита, че са налице  предпоставките на Закона за уважаване на предявената молба с всички законни последици. Промяната на фамилното име на “П.”, въпреки пола на лицето – женски род, не противоречи на Закона, въпреки, че в чл.14, ал.1 от ЗГР е посочено, че фамилното име на всяко лице е фамилното или бащиното име на бащата с наставка  - ов или – ев и окончание съобразно пола на детето, но е добавено едно изключение освен ако семейните, етническите или религиозните традиции на родителите налагат друго. В случая този общ текст, приложим към молителката не забранява фамилията да е с наставка – ов, без окончание съобразно пола й, тъй като семейните традиции налагат друго. Видно е от свидетелските показания и от справка ГРАО, че семейството живее дълги години в А., всички членове имат и българско и американско гражданство, съпругът и децата са със фамилията П., въпреки, че едно от децата е момиче, а и всеизвестно е, че в А. фамилните имена окончават на – ов, независимо от пола на лицето. За това няма пречка да се допусне исканата промяна.

          Водим от гореизложеното съдът

 

                                                Р   Е   Ш   И :

 

          ДОПУСКА промяна на фамилното име на Н.И.М., родена в гр. Тополовград, с ЕГН **********, с постоянен адрес:***, живуща в С А Щ,  от М. на П..

 

          Решението подлежи на въззивно обжалване пред ЯОС в двуседмичен срок от днес за молителката и от съобщението за Община Тополовград и РП – Ямбол, ТО - Тополовград.

 

Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Община Тополовград за вписване на промяната в удостоверителните  документи на лицето.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: