Р Е Ш Е Н И Е

 

   33                        05.06.2019 год.              гр.Тополовград

 

 В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

ТОПОЛОВГРАДСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД  в публично заседание на петнадесети май  през две хиляди и деветнадесета  година в състав:

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА СЕМЕРДЖИЕВА

 

при секретаря: А.А.

 

като разгледа докладваното от съдията  ч.гр.д. № 88  по описа за 2019 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.51 ал.1 от Закона за наследството, във връзка с чл.530 и сл.от ГПК.

          Постъпила е молба от Банка ДСК ЕАД – София с искане да бъдат поканени наследниците на починалата К.Д. Ж., с ЕГН **********  да заявят дали приемат или се отказват от наследството на същия по реда на чл.51 ал.1 от ЗН.

          В подкрепа на молбата са представени удостоверение за съпруг/а и родствени връзки, решение № 77/20.12.2017 г. по ч.гр.д. № 334/2017 г. на РС – Тополовград, удостоверение за наследници, Решение № 32/04.09.2015 г. по ч.гр.д. № 90/2015 г. на РС – Тополовград, договори за кредит, ведно с Общи условия, удостоверение за актуално състояние

          Видно от представените удостоверения за наследници К.Д. Ж. е починала на 28.05.2014 г. и е оставила законни наследници трима сина – Д.И. П., М. И. П. и П. И. П., като последния е починал и една дъщеря – Р.И.И., наследници от трети ред – трима братя: И.Д.И., М.Д.И. и И.Д.И., като последния е починал.

          Видно от представените Решение № 77/20.12.2017 г. по описа на РС – Тополовград и Решение № 32/04.09.2015 г. по описа на РС – Тополовград – И.Д.И. е направил отказ от наследството, оставено му от наследодателя К.Д. Ж.; М. И. П. и Р.И.И. са загубили правото да приемат наследството останало от К.Д. Ж.; Д. И. П., И.П.И., Р.П.П. и П.П.П. са се отказали от наследството на К.Д. Ж. Поради което за „Банка ДСК”ЕАД – гр.София възниква правен интерес да бъдат поканени наследниците от четвърти ред на починалата К.Д. Ж.

Предвид възникнало наследствено правоприемство спрямо следващите редове наследници по смисъла на чл.6-8 от ЗН, за “Банка ДСК” ЕАД - кредитор възниква право да узнае следващия кръг наследници и да ги покани по реда на чл.51, ал.1 от ЗН.

          Видно от представеното удостоверение за наследници на починалата К.Д. Ж. наследници от четвърти ред са:  К.М.И., М.М.Д., К.М.И., С.М.Д., И.М.Д., Ж.И.Д., С.И.А., М.И.Д. и И.И.Д. и молбата е насочена против тях.

С определение № 165 от 17.04.2019 г. Районен съд – Тополовград е изпратил призовки до лицата съгласно разпоредбата на чл.51 ал.1 и 2 от ЗН, като им е даден срок най-късно в първото съдебно заседание да заявят приемат ли или се отказват от наследството, оставено от наследодателя им К.Д. Желева.

          На наследниците са указани последиците от неспазване на разпореждането – ако не сторят това в указания от съда срок ще загубят правото си да приемат наследството.

          В откритото съдебно заседание се явяват призованите наследници, с изключение на К.М.И. и С.М.Д., които не се явяват в съдебно заседание и по никакъв начин не са направили изявление дали приемат или се отказват от наследството в указаният срок. Всички наследници,  които са се явили лично в съдебното заседание заявяват, че се отказват от наследството на К.Д. Ж. и молят отказа им да бъде вписан в нотариалните книги на съда.

          Предвид установената фактическа обстановка, съдът намира, че молителят “Банка ДСК” ЕАД е заинтересовано лице по смисъла на чл.51 ал.1 от ЗН и има право да иска от районния съдия след като призове лицата, които имат право да наследяват да им определи срок за да заявят приемат ли или се отказват от наследство.

          Съгласно чл.48 и следващите от ЗН наследството се придобива с приемането му, което произвежда действие от откриване на наследството – с писмено заявление до районния съдия, в района на който е открито; извършване на действие от страна на наследника, което несъмнено предполага неговото намерение да приеме наследството или когато укрие наследствено имущество, като в последната хипотеза наследникът губи правото на наследствен дял.  Наследниците, които са приели наследството отговарят за задълженията, с които то е обременено, съобразно дяловете, които получават, като наследник, който е приел наследството по опис, отговаря само до размера на полученото наследство / чл.60 от ЗН/.

          За да се ангажира отговорността на наследниците на починало лице за негови задължения е необходимо съгласно чл.60 от ЗН те да са приели наследството. Наследството се приема по указания чл.49 от ЗН ред, както е посочено по-горе.

          В настоящият случай  лицата призовани към наследяване –  К.М.И., М.М.Д., И.М.Д., Ж.И.Д., С.И.А., М.И.Д. и И.И.Д. се отказват от наследството оставено от общия им наследодател и този техен отказ следва да се впише в нотариалните книги на Районен съд – Тополовград.  

          Лицата призовани към наследяване – К.М.И. и С.М.Д. не се явяват в съдебно заседание и  в указания от съда срок не са изразили волеизявление дали приемат или се отказват от наследството, нито пък са налице доказателства за извършване на действие, което несъмнено да предполага намерението им да приемат наследството.

          С изтичането на срока за тези лица се погасява правото им да приемат наследството. Поради това, съдът следва да постанови да се впише в особената книга за приемане на наследството по чл.49 ал.1 от ЗН, че съгласно чл.51 ал.2 вр.ал.1 от ЗН последните са загубили правото да приемат наследството останало от К.Д. Ж.

          Настоящото решение не се ползва със сила на присъдено нещо.

          Водим от горното и на основание на чл.51 от ЗН и чл.537 ал.1 от ГПК, съдът

                                                Р Е Ш И :

 

           ПРИЕМА за установено, че К.М.И. с ЕГН ********** с постоянен адрес: ***; М.М.Д. с ЕГН **********,***; И.М.Д. с ЕГН **********, с постоянен адрес: ***; Ж.И.Д. с ЕГН **********, с постоянен адрес:***; С.И.А. с ЕГН **********, с постоянен адрес:***; М.И.Д. с ЕГН ********** с постоянен адрес: ***  и И.И.Д. с ЕГН **********,*** са се ОТКАЗАЛИ  от наследството останало от К.Д. Ж. с ЕГН ********** и тези откази да се ВПИШАТ в особената книга за отказ от наследство при РС – Тополовград.

 

ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга за приемане на наследство при  Районен съд – Тополовград, че съгласно чл.51 ал.2, във вр. с ал.1 от ЗН, К.М.И. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** и С.М.Д. с ЕГН ********** с постоянен адрес: *** са загубили правото да приемат наследството останало от  К.Д. Ж. с ЕГН **********

  

          Решението не подлежи на обжалване.

          Препис от същото да се изпрати на страните.

 

 

           

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: