Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 № 42                         18.07.2019 год.                   гр.Тополовград

 

 В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

ТОПОЛОВГРАДСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД  в публично заседание на двадесет и пети юни  през две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: И. ХРИСТОВ

 

при секретаря:  К.П.

 

като разгледа докладваното от съдията  ч.гр.д. № 90 по описа за 2019 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.51 ал.1 от Закона за наследството, във връзка с чл.530 и сл.от ГПК.

          Постъпила е молба от Банка ДСК ЕАД – София с искане да бъдат поканени наследниците на починалия Й. М.М., с ЕГН ********** да заявят дали приемат или се отказват от наследството на същия по реда на чл.51 ал.1 от ЗН.

          В подкрепа на молбата са представени удостоверение за наследници с изх.№ 18/29.01.2015 г. на Кметство село У.; удостоверение за съпруг и родствени връзки с изх.№ 606/03.07.2018 г. на О. Т., удостоверение № 3/11.05.2015 г. на РС – Тополовград; решение № 11 от 16.03.2016 г. на Районен съд – Тополовград; договор за издаване и обслужване на кредитна карта  с револвиращ кредит за физически лица от 22.02.2013 г. и  удостоверение за актуално състояние от Агенция по вписванията на „Банка ДСК”ЕАД. 

          Видно от представеното удостоверение за наследници Й. М.М. е починал на 12.01.2015 г. в с.У., общ.Т. и е оставил законни наследници Т. М. Й., К. Й. А., С. Й. М., И. Й. М. и З. Й. М..

          Видно от представеното удостоверение на РС – Тополовград Т. М. Й. – съпруга на наследодателя е направила отказ от наследството на съпруга си Й.М.М..

          Видно от представеното Решение № 11/2016 г. по описа на ТгРС, наследниците К. Й. А., С.Й.М., И. Й. М. и З. Й. М. са загубили право да приемат наследството останало от баща им Й.М.М. и отказът им е вписан в особената книга за приемане на наследството при Районен съд – Тополовград.

Поради което за “Банка ДСК” ЕАД – гр.София възниква правен интерес да бъдат поканени наследниците от следващите редове по смисъла на чл.6-8 от ЗН на починалия Й. М.М., предвид възникнало наследствено правоприемство.

Видно от представените удостоверения за наследници, наследници на починалия кредитополучател от следващия ред са: Е.М.С., М.М.М., Р.М.К., И.М.М., И.М.М., Х.М.М. и П.М.М. и молбата е насочена против тях.

          С определение № 116/12.03.2019 г. Районен съд – Тополовград е изпратил призовки до лицата съгласно разпоредбата на чл.51 ал.1 и 2 от ЗН, като им е даден срок най-късно в откритото съдебно заседание да заявят приемат ли или се отказват от наследството, оставено от наследодателя им Й. М.М..

          На наследниците са указани последиците от неспазване на разпореждането – ако не сторят това в указания от съда срок ще загубят правото си да приемат наследството.

В откритото съдебно заседание се явяват призованите наследници, с изключение на Х.М.М. и И.М.М., които не се явяват в открито с.з. и по никакъв начин не са направили изявление дали приемат или се отказват от наследството в указаният срок като последния не е намерен на посочения и след справка постоянен и настоящ адрес и за него е залепено уведомление по чл.47 от ГПК. Единствено за Т. М. Й. е представено удостоверение с изх. № 3/11.05.2015 г. на РС – Тополовград от който е видно, че същата се е отказала от наследството и този отказ е вписан в нотариалните книги на съда. Представеното Решение № 11/16.03.2016 г. по ч.гр.д. № 278/2015 г. на ТРС, касае единствено наследниците К. Й.А., С. Й. М., И. Й.М. и З.Й. М., които са загубили правото да приемат наследството останало от Й. М.М.. Всички наследници които са се явили лично в съдебното заседание от 25.04.2019 г. заявяват, че се отказват от наследството на Й. М.М. и молят отказа им да бъде вписан в нотариалните книги на съда.     

Предвид установената фактическа обстановка, съдът намира, че молителят “Банка ДСК” ЕАД е заинтересовано лице по смисъла на чл.51 ал.1 от ЗН и има право да иска от районния съдия след като призове лицата, които имат право да наследяват да им определи срок за да заявят приемат ли или се отказват от наследство.

          Съгласно чл.48 и следващите от ЗН наследството се придобива с приемането му, което произвежда действие от откриване на наследството – с писмено заявление до районния съдия, в района на който е открито; - извършване на действие от страна на наследника, което несъмнено предполага неговото намерение да приеме наследството или когато укрие наследствено имущество, като в последната хипотеза наследникът губи правото на наследствен дял.  Наследниците, които са приели наследството отговарят за задълженията, с които то е обременено, съобразно дяловете, които получават, като наследник, който е приел наследството по опис, отговаря само до размера на полученото наследство / чл.60 от ЗН/.

          За да се ангажира отговорността на наследниците на починало лице за негови задължения е необходимо съгласно чл.60 от ЗН те да са приели наследството. Наследството се приема по указания чл.49 от ЗН ред, както е посочено по-горе.  В настоящият случай лицата, призовани към наследяване в указания от съда срок в откритото съдебно заседание - Е.М.С., М.М.М., Р.М. Г., И.М.М. и П.М.М., явявайки се изрично посочват, че се отказват от наследството на наследодателя си Й. М.М. и молят този техен отказ да се впише  в нотариалните книги на Районен съд – Тополовград. Затова за тях следва единствено да се приеме за установено, че са се отказали от наследството и отказа им да бъде вписан.

          По отношение на лицето призовано към наследяване Х.М.С. в указания от съда срок не е изразила волеизявление дали приема или се отказва от наследството, нито пък са налице доказателства за извършване на действие, което несъмнено да предполага намерението й да приеме наследството.

          С изтичането на срока за това лице се погасява правото й да приеме наследството. Поради това, съдът следва да постанови да се впише в особената книга за приемане на наследството по чл.49 ал.1 от ЗН, че съгласно чл.51 ал.2 вр.ал.1 от ЗН последната е загубила правото да приеме наследството останало от Й. М.М..

          По отношение на уведомения по реда на чл.47 от ГПК И.М.М. и след като същия не се явява в съдебно заседание и не изразява волеизявление, следва искането да се остави без уважение. Мотивите за това са следните: приемането на наследството направо или по опис и отказът от наследство са актове свързани със строго личната преценка на лицето призовано към наследяване, поради което не могат да бъдат извършени от процесуален представител, разполагащ с обща процесуална представителна власт спрямо отсъстващото лице, какъвто е особения представител. Особения представител не може да извършва валидни, разпоредителни действия с материално-правен ефект от името и за сметка на представлявания, още по-малко такива при които действието е свързано с личността на представлявания. Приемането или отказа от наследство са едностранни и неотменими волеизявления, те имат строго личен характер и зависят изцяло от личната преценка на лицето призовано към наследяване. За това в охранителното производство по чл.51 от ЗС не е допустимо назначаване и участие на особен представител на призовано лице, чрез залепване на уведомление. За това в конкретния случай искането на заявителя за определяне на срок в който заинтересованото лице И.М.М. следва да заяви приема или се отказва от наследството на починалия Й. М.М. следва да се остави без уважение, след като на лицето не е връчено лично определението на съда, акта не е достигнал реално до него и срок за него не тече.

          Настоящото решение не се ползва със сила на присъдено нещо.

          Водим от горното и на основание на чл.51 от ЗН и чл.537 ал.1 от ГПК, съдът

                                         Р Е Ш И :

ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга за отказ от наследство при Районен съд – Тополовград, че съгласно чл.51 ал.2, във вр. с ал.1 от ЗН Е.М.С. с ЕГН ********** *** с  л.к.№ *********, издадена на **.**.**** г.; М.М.М. с ЕГН **********,***, л.к.№ *********, издадена на **.**.****  г.; Р.М.К. с ЕГН ********** ***, л.к. № *********, издадена на **.**.**** г.; И.М.М. с ЕГН ********** ***, с  л.к.№  ********* издадена на **.**.****г. и П.М.М. с ЕГН ********** ***, издадена на **.**.**** г.,  се отказват от наследството оставено от Й. М.М. ***, починал на **.**.**** г.

          ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга за приемане на наследство при Районен съд – Тополовград, че съгласно чл.51 ал.2, във вр. с ал.1 от ЗН,  Х.М.М. с ЕГН ********** е загубила правото да приеме наследството останало от Й. М.М. ***, починал на **.**.**** г.

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Банка ДСК“ ЕАД гр.София против И.М.М. с ЕГН **********.

 

          Решението не подлежи на обжалване.

          Препис от същото да се изпрати на страните.

 

           

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: