Р Е Ш Е Н И Е   № 55

 

гр. Тополовград, 11.06.2019 г.

 

          ТОПОЛОВГРАДСКИЯТ районен съд  в публично заседание на единадесети юни през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ХРИСТОВ

 

СЕКРЕТАР: К.П.

Като разгледа докладваното от съдия ИВАН ХРИСТОВ гр.д.№ 137 по описа  за 2019 г. на ТгРС и за да се произнесе, взе предвид следното:

         

Постъпила е молба от Я.Х.П. с ЕГН ********** *** на основание чл.8 ал.1 от ЗЗДН, вр. чл.10, ал.3 и чл.18 ал.1 от ЗЗДН, в която се сочи, че спрямо нея е извършен акт на домашно насилие от синът й Г.А.П. с ЕГН ********** *** и се претендира за издаването на заповед за  защита с налагане на мерки по чл. 5 от ЗЗДН и впоследствие за издаване на заповед за защита за максимален срок –предвиден в закона.

В молбата се твърди, че пострадалото лице Я.П. живее със сина си Г.А.П.. Същият постоянно злоупотребявал с алкохол и след като се напиел ставал агресивен, започвал да я бие с юмруци, да й реже ръката с нож и да я полива с вряла вода.

На 06.05.2019 г. Г.А.П., след употреба на алкохол започнал да нанася на майка си Я.Х.П. удари по главата с твърд предмет, намушкал я с нож, в резултат на което молителката получава прорезна рана на дясната гърда. След повикване от ФСМП е транспортирана до хирургично отделение в МБАЛ – С..

 За тези обстоятелства молителката е подписала писмена декларация по чл. 9 ал. 3 от ЗЗДН.

Ответникът – редовно призован явява се лично в съдебно заседание. От признанията му в съдебно заседание се установява, че същият наистина е извършвал актове на домашно насилие спрямо майка си си, като се оправдава с алкохола. По същество ответника пледира, че не е съгласен с молбата, тъй като същият няма къде да живее.

Въз основа на така установеното съдът счита, че молбата на пострадалата Я.Х.П. за издаване на заповед за защита по чл. 5 ал. 1 т. 1 и 3 от ЗЗДН е основателна и доказана. Налице са всички законови основания: домашно насилие, изразяващо се в случая чрез нанасяне на системни побои на молителката П. от страна на ответника Г.П., заплахи за живота й с нож. Молбата е подадена в законния едномесечен срок от последния акт на домашно насилие. Същата е подкрепена с писмени доказателства – декларация по чл. 9 ал. 3 от ЗЗДН, което дава основание съдът да уважи молбата и издаде заповед за защита с налагане на мерки за защита по чл. 5 ал. 1 т. 1 и т. 3 – задължаване извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие  за срок от 12 месеца  и забрана на извършителя да приближава жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице на разстояние до 100 метра за срок от 12 месеца. Отделно от това на извършителя следва да бъде наложена глоба в размер на 200 лв. – минималния размер, а също така да бъде осъден да заплати държавна такса в размер на 50 лв. по сметка на ТгРС. В заповедта да се впише предупреждението за последиците от неизпълнението й по чл. 21 ал. 2 от ЗЗДН.

Предвид на гореизложеното и на основание чл. 15 ал. 1 и 2 от ЗЗДН съдът   

                                            Р Е Ш И :

 

          УВАЖАВА молбата на пострадалото лице Я.Х.П. с ЕГН ********** ***  против лицето Г.А.П. с ЕГН ********** *** за издаване на заповед за  защита, с която да се наложат мерки за защита, предвидени в чл. 5 ал. 1 т. 1 и 3 от ЗЗДН.

          НАЛАГА на ответника Г.А.П. с установена по-горе самоличност ГЛОБА в размер на 200 лв. /двеста лева /.

          ОСЪЖДА Г.А.П. ДА ЗАПЛАТИ държавна такса в размер на 50  лв. /петдесет лева/  по сметка на ТРС.

          Решението подлежи на обжалване пред ЯОС в 7-дневен срок от връчването на страните.

 

                  

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: