Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 57

 

гр. Тополовград, 06.11.2019 г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

          ТОПОЛОВГРАДСКИЯТ районен съд в публично заседание на десети септември през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ХРИСТОВ

СЕКРЕТАР: К.П.

ПРОКУРОР: НЕДА МИХАЛЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Иван Христов гр.д. № 145 по описа за 2019 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Постъпила е молба от А.К.А. с ЕГН ********** *** и Н.К.Т. с ЕГН **********, чрез пълномощника си адв.Я.Х. – АК Ямбол, за промяна на фамилното име на детето им  К.А.А. с ЕГН ********** от А. на К. с правно основание чл.19, ал.1 от ЗГР, като се излагат доводи навеждащи на важни обстоятелства по чл. 14, ал.1 от ЗГР, а именно че детето трябва да носи фамилията К., поради факта, че това е малкото име на дядото по бащина линия на детето. Съгласно разпоредбата на чл.14, ал.1 от ЗГР фамилното име на всяко лице е фамилното или бащиното име на бащата с наставка –ов или –ев и окончание съобразно пола на детето, освен ако семейните, етническите или религиозните традиции на родителите налагат друго. В случая бащиното име на бащата е К..*** не изпраща представител и не взема становище по молбата.

          Районна прокуратура Ямбол, ТО - Тополовград изпраща представител, който изразява становище за основателност на молбата и счита, че са налице основанията на чл.19 и чл.14, ал.1 от ЗГР за допускане промяна на фамилното име на детето на молителите от А. на К. и удостоверяване на промяната в съответните актове за гражданско състояние от компетентния орган.

          От събраните по делото доказателства съдът приема следното от фактическа и правна страна:

                От приложените по делото писмени доказателства е видно, че молителите са сключили брак на 01.08.2015 г. в гр.Ямбол. На 01.12.2017 г. им се ражда син в гр.София, който те кръщават с лично име К. Поради неизвестни причини при записването името на детето в акта за раждане е записан с фамилното име А.. Желанието и на двамата родители е фамилното име на детето от А. да бъде променено на К., като последното е бащиното име на бащата и съгласно разпоредбата на чл.14, ал.1 от ЗГР фамилното име на всяко лице е фамилното или бащиното име на бащата с наставка –ов или –ев и окончание съобразно пола на детето, освен ако семейните, етническите или религиозните традиции на родителите налагат друго. В случая бащиното име на бащата е К..

          След съвкупна преценка на събраните по делото писмени доказателства, които кредитира като обективни и непротиворечиви, съдът достигна до следните правни изводи:

Молбата за промяна на фамилно име с правно основание чл. 19, ал.1 от ЗГР съдът счита за основателна и доказана и като такава следва да се уважи. Съгласно разпоредбата на горепосочения текст промяна на фамилно име се допуска от съда въз основа на писмена молба от заинтересованата страна в четири случая: когато то е осмиващо, опозоряващо, обществено неприемливо или важни обстоятелства налагат това. В молбата си молителите мотивират искането си за промяна на фамилното име на малолетния им син на последната алтернатива - "важни обстоятелства" налагат това. От събраните по делото доказателства съдът намира, че в случая са налице "важни обстоятелства", които налагат промяна на фамилното име. От писмените и гласни доказателства се установи, че молителите желаят да променят фамилното име на детето си от А. на К. и че детето е все още твърде малко и промяната няма да повлече неблагоприятни последици за него. В чл.14, ал.1 от ЗГР е посочено, че фамилното име на всяко лице е фамилното или бащиното име на бащата с наставка  - ов  или – ев  и окончание съобразно пола на детето, освен ако семейните, етническите или религиозните традиции на родителите налагат друго. В случая бащиното име на бащата е К.. Съдът счита, че е налице несъответствие между фактическото и правното положение и са налице предпоставките на закона за уважаване на предявената молба.

          Водим от гореизложеното съдът

 

                                             Р   Е   Ш   И :

 

ДОПУСКА ПРОМЯНА на фамилното име на К. А.А., роден на *** *** с ЕГН **********,*** от А. на К. по молба на А.К.А. с ЕГН ********** *** и Н.К.Т. с ЕГН **********, в качеството им на родители и законни представители на детето К.А.А. с ЕГН ********** на основание чл.19 ал.1 и чл.14, ал.1  от ЗГР.

 

Решението подлежи на въззивно обжалване пред ЯОС в двуседмичен срок от съобщението.

 

Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние при Община Столична, район Триадица за отбелязване промяната в регистъра на населението.

 

 

 

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: