Р Е Ш Е Н И Е

 

   49                        05.08.2019 год.              гр.Тополовград

 

 В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

ТОПОЛОВГРАДСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД  в публично заседание на двадесет и втори юли  през две хиляди и деветнадесета  година в състав:

 

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА СЕМЕРДЖИЕВА

 

при секретаря: А.А.

 

като разгледа докладваното от съдията  ч.гр.д. № 157  по описа за 2019 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.51 ал.1 от Закона за наследството, във връзка с чл.530 и сл.от ГПК.

          Постъпила е молба от Банка ДСК ЕАД – София с искане да бъдат поканени наследниците на починалия К.С.К., с ЕГН ********** от гр.Тополовград  да заявят дали приемат или се отказват от наследството на същия по реда на чл.51 ал.1 от ЗН.

          В подкрепа на молбата са представени удостоверение за наследници,  договори за кредит, ведно с Общи условия, удостоверение за актуално състояние

          Видно от представеното удостоверение за наследници К.С.К. е починал на 22.01.2019 г. и е оставил законни наследници: К.А.К. – съпруга; З.К.Е. – дъщеря; Р.К.Е. – дъщеря и С.К.Е. – дъщеря.

С определение № 269  от 25.06.2019 г. Районен съд – Тополовград е изпратил призовки до лицата съгласно разпоредбата на чл.51 ал.1 и 2 от ЗН, като им е даден срок най-късно в първото съдебно заседание да заявят приемат ли или се отказват от наследството, оставено от наследодателя им К.С.К.

          На наследниците са указани последиците от неспазване на разпореждането – ако не сторят това в указания от съда срок ще загубят правото си да приемат наследството.

          В откритото съдебно заседание от призованите наследници се явява С.К.Е.,  която представя удостоверение за отказ от наследство. Останалите заинтересовани лица не се явяват. От заинтересованите лица Р.К.Е. и З.К. Елхова са постъпили молби с вх.№№ 640/05.07.2019 г. и 656/12.07.2019 г., с приложени към тях удостоверения за отказ от наследство. Заинтересованото лице К.А.К., не се явява в съдебно заседание и по никакъв начин не е направила изявление дали приема  или се отказва от наследството в указаният срок.  

          Предвид установената фактическа обстановка, съдът намира, че молителят “Банка ДСК” ЕАД е заинтересовано лице по смисъла на чл.51 ал.1 от ЗН и има право да иска от районния съдия след като призове лицата, които имат право да наследяват да им определи срок за да заявят приемат ли или се отказват от наследство.

          Съгласно чл.48 и следващите от ЗН наследството се придобива с приемането му, което произвежда действие от откриване на наследството – с писмено заявление до районния съдия, в района на който е открито; извършване на действие от страна на наследника, което несъмнено предполага неговото намерение да приеме наследството или когато укрие наследствено имущество, като в последната хипотеза наследникът губи правото на наследствен дял.  Наследниците, които са приели наследството отговарят за задълженията, с които то е обременено, съобразно дяловете, които получават, като наследник, който е приел наследството по опис, отговаря само до размера на полученото наследство / чл.60 от ЗН/.

          За да се ангажира отговорността на наследниците на починало лице за негови задължения е необходимо съгласно чл.60 от ЗН те да са приели наследството. Наследството се приема по указания чл.49 от ЗН ред, както е посочено по-горе.

          В настоящият случай  лицата призовани към наследяване –    З.К.Е., Р.К.Е. и С.К.Е.  се отказват от наследството оставено от общия им наследодател и този техен отказ е вписан в нотариалните книги на Районен съд – Тополовград.  

          Лицето призовано към наследяване – К.А.К. не се явява в съдебно заседание и  в указания от съда срок не е изразила волеизявление дали приема или се отказва от наследството, нито пък са налице доказателства за извършване на действие, което несъмнено да предполага намерението й да приеме наследството.

          С изтичането на срока за това лице се погасява правото му да приеме наследството. Поради това, съдът следва да постанови да се впише в особената книга за приемане на наследството по чл.49 ал.1 от ЗН, че съгласно чл.51 ал.2 вр.ал.1 от ЗН последната е загубила правото да приеме наследството останало от К.С.К.

          Настоящото решение не се ползва със сила на присъдено нещо.

          Водим от горното и на основание на чл.51 от ЗН и чл.537 ал.1 от ГПК, съдът

                                                Р Е Ш И :

 

           ПРИЕМА за установено, че З.К.Е. с ЕГН ********** с адрес: ***;  Р.К.Е.  с  ЕГН **********, с  адрес: *** и С.К.Е. с ЕГН **********, с адрес: ***    са се ОТКАЗАЛИ  от наследството останало от К.С.К. с ЕГН ********** и тези откази са ВПИСАНИ в особената книга за отказ от наследство при РС – Тополовград.

 

ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга за приемане на наследство при  Районен съд – Тополовград, че съгласно чл.51 ал.2, във вр. с ал.1 от ЗН К.А.К. с ЕГН ********** с адрес: ***  е загубила правото да приеме наследството останало от  К.С.К. с ЕГН **********. 

  

          Решението не подлежи на обжалване.

          Препис от същото да се изпрати на страните.

 

 

           

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: