Р Е Ш Е Н И Е  № 68

 

гр.Тополовград, 22.11.2019 год.

 

 

В  И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

         Тополовградският районен съд в публично заседание на шести ноември  през  две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА СЕМЕРДЖИЕВА

 

при секретаря: А.А.

 

като разгледа докладваното от съдията  гр.дело № 223 по описа за 2019 г. и за да се произнесе,  взе предвид следното:

 

  Производството е по чл.25 ал.2 от ЗОСИ и е образувано по жалба на А.Д.А., в качеството му на ЕТ“А.А. – А.А.“ с ЕИК ********, със седалище и адрес на управление:*** против мълчалив отказ на Кмета на Община Тополовград да издаде индивидуален административен акт.

Жалбоподателят твърди, че в качеството си на ЕТ е регистриран като земеделски производител и обработва земеделска земя в землището на с.******** в местността „Селската кория“ ПИ № ********. Една част от имота е сертифициран за биологично отглеждане на зърнени култури. От имота 22,5 дка са засети с пролетен овес, а друга част с площ от 19,6 дка са засети с тритикале – зимно. В тази местност само семействата на К. и С.В. и синът им Д.К.В. отглеждат крави, телета и магарета, като животните са оставени без надзор и навлизат и пасат в селскостопанските имоти. Твърди  се, че не еднократно са подавани жалби до РУ – Тополовград и до Община Тополовград, но по тях няма произнасяне. На 11.07.2019 г., сутринта в 07.00 часа, жалбоподателя твърди, че е видял стадо от около 15 крави и телета да пасат в неговите насаждения за което е информирал Кмета и го е помолил за съдействие, като и двамата са установили, че животните продължават да пасат и са се обадили на полицейски патрул, който е дошъл на място и на който са разказали за случващото се. На 12.07.2019 г. отново се е повторило същото, пак е бил уведомен Кмета и със служителката в Кметството – Н.Д., жалбоподателя е установил, че отново в имота му има стадо крави с характерен цвят и външен вид, порода „Абардийн“. Направил е снимки на част от животните и ушните им марки. На следващите дни 13 и 14 07.2019 г., също е установил, че това безстопанствено стадо е в имота му. След което е подадено искане до Кмета на Община Тополовград и е издаден констативен протокол за оценка на нанесена щета по ЗОСИ. Твърди се, че администрацията при Община Тополовград не е изпълнила задълженията си вменени със Закон съгласно чл.18 и чл.19 от ЗОСИ, не е установила извършеното нарушение, не е направила опит да установи кой е извършителя, въпреки, че жалбата е изпратена до ОДБХ – Хасково.

Поради което се претендира след като се запознае съдът с цялата преписка, да постанови решение с което да задължи административния орган да изпълни задълженията си, вменени му с разпоредбите на чл.18 и сл. от ЗОСИ.

Жалбата се поддържа в съдебно заседание от пълномощника на жалбоподателя и се претендира нейното уважаване с всички законови последици. Претендират се и направените по делото разноски.

Ответната страна по жалбата в писмен отговор подаден в законоустановения едномесечен срок твърди, че не е налице мълчалив отказ от страна на кмета и жалбата е недопустима и неоснователна. В съдебно заседание последната не изпраща представител.

Съдът като взе предвид постъпилата жалба, становището на ответната страна и събраните по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Жалбоподателят като земеделски производител стопанисва поземлен имот - нива с № ******* находящ се в землището на село *******, общ.Тополовград, в местността“Селската кория“. Нивата е с площ 188,039 дка, видно от констативен протокол за оценка на нанесена щета и е наета с договор за аренда на земеделски земи от 08.06.2000 г. от жалбоподателя като арендатор. Съгласно рамков договор от 10.07.2014 г. за покупко-продажба на имоти частна общинска собственост, имотът предмет на сключения договор преминава в собственост на „******“ ЕООД – София, като договорните отношения се запазват. На 16.07.2019 г. жалбоподателят, в качеството си на арендатор е подал искане до Кмета на Община Тополовград за определяне на щета на селскостопанско имущество, съгласно чл.20 от ЗОСИ. На 22.07.2019 г. въз основа на Заповед на Кмета на Община Тополовград, комисия е посетила имота и в присъствието на жалбоподателя е извършила проверка на същия. Поради липса на кворум комисията извършва втора проверка на 02.08.2019 г. и констатира нанесена щета върху 80% от площта на посевите, подробно описани в изготвения констативен протокол за оценка, като в последния е оценена щетата на стойност 1398,40 лв. Видно от приложеното по делото писмо, констативния протокол за оценка по чл.20, чл.22 от ЗОСИ е представен на Кмета на Община Тополовград на 05.08.2019 г. за одобрение и съответно одобрен с подпис и печат на Кмета, видно от самия протокол. Констативният протокол е връчен на жалбоподателя на 13.08.2019 г.,  видно от приложената обратна разписка. На 01.08.2019 г. чрез Община Тополовград до Административен съд – Ямбол е депозирана жалба от А.Д.А. против мълчалив отказ на Община Тополовград да издаде индивидуален административен акт и последната е препратена по компетентност на ТРС.

В съдебно заседание по същество е представена оригиналната преписка, ведно със Заповед № 163/09.04.2019 г. на Кмета на Община Тополовград, от която е видно, че той е определил конкретни лица за актосъставители по смисъла на ЗАНН и за такъв, видно от заповедта е определен и кмета на село *******, общ.Тополовград Я.Б.М. По делото не е представен и не се твърди от ответната страна, че освен констативния протокол за оценка по чл.20, 22 от ЗОСИ има издадени други индивидуални административни актове по преписката.

С оглед изложената фактическа обстановка и като прецени събраните доказателства, които съдът кредитира изцяло като документи издадени в съответния ред и форма и неоспорени от страните достигна до следните правни изводи:

Производството е образувано по реда на чл.25 ал.2 от ЗОСИ.

Жалбата е подадена от легитимирана страна в преклузивния 14-дневен срок по чл.25 ал.2 от ЗОСИ, въпреки че в случая липсва акт, който да е връчен, 14-дневния срок следва да се преценя считано от деня, в който е следвало да се издаде съответния административен акт. Съгласно чл.24 ал.1 от ЗОСИ административно-наказващият орган се произнася по преписката в 7-дневен срок от представянето на протокола по чл.20 ал.2 от ЗОСИ. Видно от приложената по делото преписка протоколът по чл.20 ал.2 от ЗОСИ е представен на компетентния орган на 05.08.2019 г., т.е. 7-дневния срок е изтекъл на 12.08.2019 г. Видно от приложеното административно дело на АС – Ямбол жалбата е подадена дори преди този срок до АС – Ямбол и препратена по компетентност на ТРС. С оглед на изложеното, съдът намира, че жалбата е подадена в преклузивния 14-дневен срок и не се явява просрочена, т.е. последната е допустима и следва да бъде разгледана по същество.

Разгледана по същество жалбата се явява и основателна по следните съображения:

ЗОСИ е специален закон, който урежда детайлно процедурата по определянето на вреди, нанесени на селскостопанското имущество от трети лица, респективно техни вещи. Видно от чл.1 от Закона същият урежда опазването на селскостопанското имущество, както и реда за обезщетяване на причинените вреди. Съгласно чл.8 ал.1 кметовете на общините организират, ръководят и контролират опазването на селскостопанското имущество на територията на общината, а според ал.2  - кметовете на райони или кметства организират опазването на селскостопанското имущество на територията на района или кметството, организират полската охрана, издирват нарушителите, налагат административни наказания и вземат мерки за възстановяване на вредите. В този смисъл, съдът счита, че предвид горепосочената разпоредба и с оглед представената Заповед на Кмета на Община Тополовград, именно Кмета на Кметство село *******, където е и процесният случай, видно от констативния протокол за оценка е компетентният орган по приложението на закона, в частта касаеща обезщетяването на вредите, нанесени на селскостопански имоти в съответното кметство. Именно въпросният кмет е следвало да изпълни цялостната процедура, регламентирана в ЗОСИ – Глава трета, чл.18-25. Съгласно тези законови текстове, процедурата по установяване на вреди и обезщетяването им започва по заявление на увредения или служебно с акт, който се съставя незабавно от орган по охраната на селскостопанското имущество. В случая е налице заявление на увредения, което е подадено на 16.07.2019 г. под формата на искане за определяне на щета. Въз основа на това заявление законосъобразно назначената от Кмета на Община Тополовград със заповед № 253/22.05.2018 г. постоянна комисия за установяване на щети по ЗОСИ И ЗСПЗЗ е извършила проверка на място на земеделският имот, стопанисван от жалбоподателя и е съставила констативен протокол за оценка на нанесена щета по чл.20, 22 от ЗОСИ. Този протокол също напълно законосъобразно е предоставен за одобрение на Кмета на Община Тополовград и одобрен от същия. Но дотук процедурата по установяване на вреди и обезщетяването им е прекъсната и съответно компетентният орган не е направил необходимото за довършване на конкретната процедура и не е издал съответните индивидуални административни актове. Съгласно чл.24 от ЗОСИ в 7-дневен срок от представянето на протокола по чл.20, административният орган следва да се произнесе по преписката, като има три възможности, описани в т.1, 2 и 3 на ал.1 на чл.24 от ЗОСИ, а именно: съответно да прекрати преписката, ако се установи, че няма вреди или че те са вече обезщетени и няма основание за налагане на наказание; да прекрати преписката или да я изпрати на компетентния орган, ако установи, че случаят попада под разпорежданията на чл.6 от закона и третата възможност е ако се установи, че има причинени вреди да определи дължимото обезщетение в пълния му размер, без дори да е необходимо искане от увредения, освен ако последният заяви, че ще търси заплащане на вредите по общия исков ред. В случая компетентният орган не се е произнесъл съобразно предоставените му три възможности в посочените по-горе текстове. Също така, съгласно разпоредбата на чл.24 ал.2 от ЗОСИ, в случай че вредите са причини виновно, съответният орган налага и административно наказание на причинителя, като съставя АУАН и издава НП, а ако има данни за престъпление изпраща преписката на прокуратурата. Съгласно чл.25 ал.1 определянето на обезщетението и налагането на наказанието за вреди се извършват с наказателно постановление издадено по реда на ЗАНН, а съгласно ал.2 – когато няма основание за налагане на административно наказание, определяне на обезщетението за причинени вреди става със заповед, която може да се обжалва по реда на ГПК. В случая компетентният орган, както се посочи по-горе – кмета на Кметство село ********* не е издал нито АУАН и съответно НП, нито е приложил разпоредбата на ал.2, ако няма основание за налагане на административно наказание, да определи обезщетението със заповед. Следователно, жалбата на жалбоподателят е напълно доказана и основателна, тъй като по делото се установява, че компетентният административно-наказващ орган не е изпълнил задълженията си по ЗОСИ и не е издал съответните индивидуални административни актове, които е следвало да издаде според конкретиката на казуса, с оглед на подробно изложената по-горе процедура. Следователно е налице мълчалив отказ и неизпълнение на задълженията от страна на Кмета на Кметство село ********

Водим от гореизложеното, съдът счита, че следва жалбата да бъде уважена с всички законови последици, като основателна и доказана, като се отмени мълчаливия отказ и се задължи Кмета на Кметство с.******* да издаде предвидените в ЗОСИ индивидуални административни актове за процесния случай. При този изход на делото, следва да се присъдят направените разноски от жалбоподателя заплатената държавна такса в размер на 25 лв. и адвокатско възнаграждение в размер на 200 лева.

Водим от гореизложеното и на основание чл.25 ал.3 от ЗОСИ, съдът

 

                                      Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ мълчаливият отказ на Кмета на Община Тополовград, респективно на Кмета на Кметство село *********, общ.Тополовград да се произнесе по преписката, образувана по подадено заявление от А.Д.А. от гр.Тополовград, ул.“*******“ № *, в качеството му на ЕТ“А.А. – А.А.“ с ЕИК ********, като ЗАДЪЛЖАВА Кмета на Кметство село *********, общ.Тополовград да издаде съответните индивидуални административни актове, с оглед разпоредбите на чл.24 и сл. от ЗОСИ и съобразно посоченото в обстоятелствената част на настоящото решение.

ОСЪЖДА Кмета на Община Тополовград  ДА ЗАПЛАТИ на ЕТ“А.А. – А.А.“ с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление:*** сумата от 225 лв. /двеста двадесет и пет лева/, представляваща съдебно-деловодни разноски.

Решението е ОКОНЧАТЕЛНО и не подлежи на въззивно обжалване, съгласно чл.25 ал.3 от ЗОСИ.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: