Р Е Ш Е Н И Е

 

  69                          14.11.2019 год.               гр.Тополовград

 

 В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

ТОПОЛОВГРАДСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД  в публично заседание на дванадесети ноември  през две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ХРИСТОВ

 

при секретаря:  К.П.

като разгледа докладваното от съдията  ч.гр.д. № 249 по описа за 2019 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.51 ал.1 от Закона за наследството, във връзка с чл.530 и сл.от ГПК.

          Постъпила е молба от Б. ДСК ЕАД – София с искане да бъдат поканени наследниците на починалия К. С. К., с ЕГН ********** да заявят дали приемат или се отказват от наследството на същия по реда на чл.51 ал.1 от ЗН.

          В подкрепа на молбата са представени договор за кредит за текущо потребление от 19.06.2015 г. с общи условия на „Б.ДСК” ЕАД; договор за залог върху вземания от 19.06.2015 г., ведно с промоционални условия по стандартен кредит за текущо потребление и погасителен план; решение № 49/05.08.2019 г. по по ч.гр.д.№ 157/2019 г. по описа на ТгРС; удостоверение за наследници № 173/18.06.2019 г. на Община Тополовград; удостоверение за актуално състояние  на Банката с изх. № 20190430132112/30.04.2019 г. на Агенция по вписванията; удостоверение за съпруг/а и родствени връзки № 864/30.09.2019 г. на Община Тополовград и писмо с изх.№ 17-00-11/30.09.2019 г. на Община Тополовград.

          Видно от представеното удостоверение за наследници К. С. К. е починал на 22.01.2019 г. в гр.Свиленград и е оставил законни наследници К. А. К. – съпруга и три дъщери: З.К. Е., Р. К. Е. и С. К. Е..

          Видно от представеното Решение № 49/2019 г. по ч.гр.д.№ 157/2019 г. по описа на ТгРС, наследниците З. К. Е., Р. К. Е. и С. К. Е. са се отказали от наследството останало  от баща им К. С. К. и тези откази са вписани в особената книга за отказ от наследство при РС – Тополовград, а К. А. К. е загубила правото да приеме наследството останало от К. С. К., което е вписано в особената книга за приемане на наследството при Районен съд – Тополовград.

Поради което за “Б. ДСК” ЕАД – гр.София възниква правен интерес да бъдат поканени наследниците от следващите редове по смисъла на чл.6-8 от ЗН на починалия К. С. К., предвид възникнало наследствено правоприемство.

Видно от представените удостоверения за съпруг/а и родствени връзки, наследници на починалия кредитополучател от следващия ред е Д.С.Е.  и молбата е насочена против него.

          С определение № 404/07.10.2019 г. Районен съд – Тополовград е изпратил призовка до лицето съгласно разпоредбата на чл.51 ал.1 и 2 от ЗН, като му е даден срок, най-късно в откритото съдебно заседание да заяви приема ли или се отказва от наследството, оставено от наследодателя му К. С. К..

          На наследникът са указани последиците от неспазване на разпореждането – ако не стори това в указания от съда срок ще загуби правото си да приеме наследството.

В откритото съдебно заседание не се явява призованият наследник, като е подал писмен отговор с вх. № 1013/01.11.2019 г. в който заявява, че се отказва от наследството оставено му от наследодателя К. С. К..   

Предвид установената фактическа обстановка, съдът намира, че молителят “Б. ДСК” ЕАД е заинтересовано лице по смисъла на чл.51 ал.1 от ЗН и има право да иска от районния съдия след като призове лицата, които имат право да наследяват, да им определи срок за да заявят приемат ли или се отказват от наследство.

          Съгласно чл.48 и следващите от ЗН наследството се придобива с приемането му, което произвежда действие от откриване на наследството – с писмено заявление до районния съдия, в района на който е открито; - извършване на действие от страна на наследника, което несъмнено предполага неговото намерение да приеме наследството или когато укрие наследствено имущество, като в последната хипотеза наследникът губи правото на наследствен дял.  Наследниците, които са приели наследството отговарят за задълженията, с които то е обременено, съобразно дяловете, които получават, като наследник, който е приел наследството по опис, отговаря само до размера на полученото наследство / чл.60 от ЗН/.

          За да се ангажира отговорността на наследниците на починало лице за негови задължения е необходимо съгласно чл.60 от ЗН те да са приели наследството. Наследството се приема по указания чл.49 от ЗН ред, както е посочено по-горе.  В настоящият случай лицето, призовано към наследяване в указания от съда срок в откритото съдебно заседание – Д.С.Е., подавайки писмено заявление изрично посочва, че се отказва от наследството на наследодателя си К. С. К.. Затова за него следва единствено да се приеме за установено, че се е отказал от наследството и отказа му да бъде вписан.

          Настоящото решение не се ползва със сила на присъдено нещо.

          Водим от горното и на основание на чл.51 от ЗН и чл.537 ал.1 от ГПК, съдът

                                         Р Е Ш И :

 

ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга за отказ от наследство при Районен съд – Тополовград, че съгласно чл.51 ал.2, във вр. с ал.1 от ЗН Д.С.Е. с ЕГН ********** *** се отказва от наследството оставено му от К. С. *** починал на 21.01.2019 г.

           

          Решението не подлежи на обжалване.

          Препис от същото да се изпрати на страните.

 

           

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: