П Р О Т О К О Л № 34

 

 15.05.2019 г.                                                      гр. ТОПОЛОВГРАД

 

ТОПОЛОВГРАДСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД           

 

На петнадесети май през две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

         

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА СЕМЕРДЖИЕВА

                                     

СЕКРЕТАР:  А.А.

 

сложи за разглеждане  докладваното от  съдия М. СЕМЕРДЖИЕВА

 Гр.д.№ 362  по описа за 2018   година.

 

          На именното повикване в 11.30  часа се явиха:

 

          Ищците – редовно призовани – явяват се лично, заедно с адв.Г.Д. ***

 Ответниците – редовно призовани –  не се явяват, вместо тях адв.К. от АК - Ямбол

          Адв.Д. – Да се даде ход на делото

          Адв.К. – Да се даде ход на делото

          Съдът счита, че няма пречки за даване ход на делото. Поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

          Адв.Д. -  Постигнали сме спогодба в следния смисъл:

          Ищцата Д.Ж.М. *** с ЕГН ********** получава в дял следните недвижими имоти:

ДЯЛ ПЪРВИ:

          - Нива от 6000 кв.м., седма категория, в местността “Гьолчетата”, представляваща поземлен имот с идентификатор 53895.140.39 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Орлов дол, с номер от предходен план 140039, при съседи: 53895.140.248, 53895.140.40, 53895.140.30, 53895.140.29, 53895.140.28, 53895.140.38;

- Нива от 3047 кв.м., девета категория, в местността “Кая Бунар”, представляваща поземлен имот с идентификатор 53895.206.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Орлов дол, с номер от предходен план 206028, при съседи: 53895.1.66, 53895.206.30, 53895.206.29, 53895.206.46, 53895.206.45.

          Данъчната оценка на този дял е 394,06 лв./триста деветдесет и четири лева и 06 стотинки/.

          Ищецът И.Ж.Ж. *** с ЕГН ********** получава в дял следните недвижими имоти:

          ДЯЛ ВТОРИ:

- Нива от 4646 кв.м., пета категория, в местността “Кисе алан”, представляваща поземлен имот с идентификатор 53895.135.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Орлов дол, с номер от предходен план 135040, при съседи: 53895.135.39, 53895.135.28, 53895.135.41, 53895.135.96;

         - Нива от 2000 кв.м., седма категория, в местността “Гьолчетата”, представляваща поземлен имот с идентификатор 53895.140.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Орлов дол, с номер от предходен план 140013, при съседи: 53895.140.12, 53895.140.10, 53895.140.74, 53895.140.14;

- Нива от 3300 кв.м., девета категория, в местността “Вети лозя”, представляваща поземлен имот с идентификатор 53895.162.51 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Орлов дол, с номер от предходен план 162051, при съседи: 53895.162.50, 53895.162.284, 53895.162.52, 53895.162.283, 53895.162.53, 53895.162.49;

          Данъчната оценка на този дял е 548,95 лв./петстотин четиридесет и осем лева и 95 стотинки/.

          Ответниците М.К. *** с ЕГН **********; С.К.Г. ***, ЕГН ********** и А.К.Г. ***, ЕГН **********  получават общ дял и стават собственици с равни права на следните недвижими имоти:

          ДЯЛ ТРЕТИ:

- Нива от 3000 кв.м., четвърта категория, в местността “Дюлгеря”, представляваща поземлен имот с идентификатор 53895.116.123 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Орлов дол, с номер от предходен план 116123, при съседи: 53895.116.121, 53895.500.36, 53895.500.42, 53895.116.124, 53895.500.38, 53895.116.122;

 - Нива от 3122 кв.м., седма категория, в местността “Казълджа юрт”, представляваща поземлен имот с идентификатор 53895.122.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Орлов дол, с номер от предходен план 122011, при съседи: 53895.122.99, 53895.122.12, 53895.122.10, 53895.122.77;

 - Нива от 14273 кв.м., пета категория, в местността “Никова Кория”, представляваща поземлен имот с идентификатор 53895.125.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Орлов дол, с номер от предходен план 125028, при съседи: 53895.125.115, 53895.125.27, 53895.125.29, 53895.125.31, 53895.125.32, 53895.125.33, 53895.125.34, 53895.125.35, 53895.125.18;

Данъчната оценка на този дял е 1693,36 лв./хиляда шестстотин деветдесет и три лева и 36 стотинки/.

          Страните заявяват, че няма да търсят парично уравняване на дяловете си помежду си.

 С настоящата спогодба страните-съделители заявяваме, че прекратяваме съсобствеността на описаните по-горе недвижими имоти, оставени в наследство от общия наследодател К.А. *** и за в бъдеще няма да имаме претенции един спрямо друг във връзка с тези имоти.

Страните сме се споразумели разноските да останат така както са направени.      

Изразяваме воля, тази спогодба, тъй като не противоречи на Закона и морала да бъде одобрена от съда и производството по гр.д.№362/2018 г. по описа на РС-Тополовград да бъде прекратено.

Адв.К. – Считам, че така постигнатата спогодба не противоречи на Закона и морала и моля да я одобрите.

                  

         СПОГОДИЛИ СЕ СТРАНИ-СЪДЕЛИТЕЛИ:

 

 

ЗА ИЩЦИТЕ:.………………………………………………………………

                                           /пълномощник адв.Г.Д./

                  

ЗА    ОТВЕТНИЦИТЕ:…………………………………………………..………                                           /пълномощник адв.М.К./

          С оглед изявленията на страните и съгласието им изразено непосредствено в съдебно заседание, съдът счита, че постигнатата спогодба не противоречи на закона и морала и няма пречки същата да бъде одобрена, а производството по делото прекратено, като следва всеки от съделителите да заплати държавна такса – 2 % върху стойността на дела си, с оглед Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. Съделителят получаващ дял първи, който е на стойност 394,06 лв., следва да заплати държавна такса по сметка на ТгРС съответно в размер на 7,88 лв. Съделителят получаващ дял втори, който е на стойност 548,95 лв. следва да заплати държавна такса по сметка на ТгРС в размер на 10,98 лв. Съделителите получаващи дял трети, който е на стойност 1693,36 лв. следва да заплатят държавна такса в размер на 33,87 лв. Поради което и на основание чл.234 от ГПК, съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И :  

 

ОДОБРЯВА постигната спогодба между:

 

Д.Ж.М. *** с ЕГН **********; И.Ж.Ж. *** с ЕГН **********, действащи чрез пълномощника си адв.Г.Д. *** – ищци и М.К. *** с ЕГН **********; С.К.Г. ***, ЕГН ********** и А.К.Г. ***, ЕГН **********, действащи чрез пълномощника си адвокат М.К. от АК-Ямбол - ОТВЕТНИЦИ, като ПОСТАВЯ в дял при установените квоти на:

           Д.Ж.М. следните недвижими имоти:

- Нива от 6000 кв.м., седма категория, в местността “Гьолчетата”, представляваща поземлен имот с идентификатор 53895.140.39 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Орлов дол, с номер от предходен план 140039, при съседи: 53895.140.248, 53895.140.40, 53895.140.30, 53895.140.29, 53895.140.28, 53895.140.38;

- Нива от 3047 кв.м., девета категория, в местността “Кая Бунар”, представляваща поземлен имот с идентификатор 53895.206.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Орлов дол, с номер от предходен план 206028, при съседи: 53895.1.66, 53895.206.30, 53895.206.29, 53895.206.46, 53895.206.45.

          Данъчната оценка на този дял е 394,06 лв./триста деветдесет и четири лева и 06 стотинки/.

 

           И.Ж.Ж.  следните недвижими имоти:

- Нива от 4646 кв.м., пета категория, в местността “Кисе алан”, представляваща поземлен имот с идентификатор 53895.135.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Орлов дол, с номер от предходен план 135040, при съседи: 53895.135.39, 53895.135.28, 53895.135.41, 53895.135.96;

         - Нива от 2000 кв.м., седма категория, в местността “Гьолчетата”, представляваща поземлен имот с идентификатор 53895.140.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Орлов дол, с номер от предходен план 140013, при съседи: 53895.140.12, 53895.140.10, 53895.140.74, 53895.140.14;

- Нива от 3300 кв.м., девета категория, в местността “Вети лозя”, представляваща поземлен имот с идентификатор 53895.162.51 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Орлов дол, с номер от предходен план 162051, при съседи: 53895.162.50, 53895.162.284, 53895.162.52, 53895.162.283, 53895.162.53, 53895.162.49;

          Данъчната оценка на този дял е 548,95 лв./петстотин четиридесет и осем лева и 95 стотинки/.

 

           М.К.К.,  С.К.Г.  и А.К.Г.  с равни права следните недвижими имоти:

- Нива от 3000 кв.м., четвърта категория, в местността “Дюлгеря”, представляваща поземлен имот с идентификатор 53895.116.123 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Орлов дол, с номер от предходен план 116123, при съседи: 53895.116.121, 53895.500.36, 53895.500.42, 53895.116.124, 53895.500.38, 53895.116.122;

 - Нива от 3122 кв.м., седма категория, в местността “Казълджа юрт”, представляваща поземлен имот с идентификатор 53895.122.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Орлов дол, с номер от предходен план 122011, при съседи: 53895.122.99, 53895.122.12, 53895.122.10, 53895.122.77;

 - Нива от 14273 кв.м., пета категория, в местността “Никова Кория”, представляваща поземлен имот с идентификатор 53895.125.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Орлов дол, с номер от предходен план 125028, при съседи: 53895.125.115, 53895.125.27, 53895.125.29, 53895.125.31, 53895.125.32, 53895.125.33, 53895.125.34, 53895.125.35, 53895.125.18;

Данъчната оценка на този дял е 1693,36 лв./хиляда шестстотин деветдесет и три лева и 36 стотинки/.

Страните не претендират парично уравняване на дяловете помежду си.

ОСЪЖДА  Д.Ж.М.  ДА ЗАПЛАТИ съобразно дела си държавна такса по сметка на ТгРС в размер на 7,88 лв. /седем лева и 88 ст./

ОСЪЖДА И.Ж.Ж. ДА ЗАПЛАТИ съобразно дела си държавна такса по сметка на ТгРС в размер на 10,98 лв. /десет лева и 98 ст./

ОСЪЖДА М.К.К.,  С.К.Г.  и А.К.Г. ДА ЗАПЛАТЯТ поравно по сметка на ТгРС държавна такса общо в размер на 33,87 лв. /тридесет и три лева и 87 стотинки/

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 362/2018 г. по описа на ТгРС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Протоколът се написа в съдебно заседание, което приключи в 12.30 часа.

 

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                  

                                                                  СЕКРЕТАР: