П Р О Т О К О Л

 

  24.10.2019 г.                                                     гр. ТОПОЛОВГРАД

 

ТОПОЛОВГРАДСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД            

 

На  двадесет и четвърти октомври   през две хиляди и деветнадесета  година

 

В публично заседание в следния състав:

         

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ХРИСТОВ

 

СЕКРЕТАР: К.П.

ПРОКУРОР:   

 сложи за разглеждане  докладваното от  съдия ИВАН ХРИСТОВ

 Гр.д. № 415  по описа за 2018  година.

 

          На именното повикване в  10.30 часа се явиха:

         

          От ищците – редовно призовани – не се явяват и не изпращат представител.

          Ответниците К.Д.В. и В.Д.Б. – редовно призовани – явява се лично, заедно с адв.З. ***

          Адв.Й. – Да се даде ход на делото

          Съдът

                                           О П Р Е Д Е Л И :

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

          Адв.Й. – Постигнали сме спогодба в следния смисъл:

         

И.С. ***, ЕГН **********, Д.Т. ***, ЕГН **********, С.Т.Ж. ***, ЕГН **********, П.С.В. ***, ЕГН **********, всички действащи чрез пълномощника си адвокат М.К., АК-Ямбол-ИЩЦИ и К.Д.В. с адрес ***, ЕГН ********** и В.Д.Б. с адрес ***, ЕГН **********, всички действащи чрез пълномощника си адвокат З.М.Й.-ОТВЕТНИЦИ, се сключи настоящата извънсъдебна спогодба, с която страните-съделители поделяме доброволно процесните недвижими имоти, признати с Решения №Т/12.05.1999 г., по преписка №Т996/28.02.1992 г и №Х996/06.01.1997 г., по преписка №Х996/28.02.1992 г. на Поземлена комисия-Тополовград, Договор за доброволна делба с вх. рег. №1374, том І, № по ред 173/16.11.2012 г. на Служба по вписванията при РС-Тополовград и Заповед №01-СЛ-220 от 16.02.2011 г. на кмет на община Тополовград, вписана с вх. рег. №96, том І, № по ред 78/15.03.2011 г. на наследниците на С.В. Г., находящи се в землищата на град Тополовград и село Хлябово, община Тополовград, а именно:

1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 9 184 кв.м., пета категория, в местността „Я. О.”, с идентификатор 72761.15.29, по кадастрална карта, номер по предходен план №015029 по КВСЗ на град Тополовград, НТП-НИВА; 

2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 9 018 кв.м., десета категория, в местността „К.”, с идентификатор 72761.20.87, по кадастрална карта, номер по предходен план №020087 по КВСЗ на град Тополовград, НТП-НИВА;

3.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 9 602 кв.м., пета категория, в местността „Ч.”, с идентификатор 72761.25.12, по кадастрална карта, номер по предходен план №025012 по КВСЗ на град Тополовград, НТП-НИВА;

4.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 3 996 кв.м., шест категория, в местността „К. К.”, с идентификатор 77325.22.33, по кадастрална карта, номер по предходен план №022033 по КВСЗ на село Хлябово, НТП-НИВА;

5.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 4 000 кв.м., десета категория, в местността „К.”, с идентификатор 72761.23.264, по кадастрална карта, номер по предходен план №023264 по КВСЗ на град Тополовград, НТП-НИВА;

6.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 1 563 кв.м., десета категория, в местността „Б. К.”, с идентификатор 72761.14.301 по кадастрална карта, номер по предходен план №014301 по КВСЗ на град Тополовград, НТП-НИВА;

7.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 1 250 кв.м., десета категория, в местността „Б. К.”, с идентификатор 72761.50.419, по плана на новообразуваните имоти на град Тополовград;

8.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 2 475 кв.м., десета категория, в местността „С. Л.”, с идентификатор 72761.52.614, по плана на новообразуваните имоти на град Тополовград;

9.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 2 533 кв.м., десета категория, в местността „С. Л.”, с идентификатор 72761.52.707, по плана на новообразуваните имоти на град Тополовград Тополовград;

          Страните-съделители заявяваме, че поделяме доброволно по дялове тези недвижими  имоти  както следва:

 

Д Я Л   П Ъ Р В И

 

И.С.А., Д.Т.Т., С.Т.Ж. и П.С.В., получават в съсобствен дял, при установените от Закона за наследството квоти и стават съсобственици  на следните недвижими  имоти,  находящи  се в землището на  град Т. и село Х., община Тополовград, област Хасковска:

1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 9 184 кв.м., пета категория, в местността „Я. О.”, с идентификатор 72761.15.29, по кадастрална карта, номер по предходен план №015029 по КВСЗ на град Тополовград, НТП-НИВА; 

2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 9 018 кв.м., десета категория, в местността „К.”, с идентификатор 72761.20.87, по кадастрална карта, номер по предходен план №020087 по КВСЗ на град Тополовград, НТП-НИВА;

3.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 3 996 кв.м., шест категория, в местността „К. К.”, с идентификатор 77325.22.33, по кадастрална карта, номер по предходен план №022033 по КВСЗ на село Хлябово, НТП-НИВА;

Данъчната оценка на този дял е 1 195.13 лева /хиляда сто деветдесет и пет лева и тринадесет стотинки/.

 

                                     Д Я Л  В Т О Р И

 

 К.Д.В., получава в дял и става собственик на следните недвижими имоти, находящи се в землището на град Т., област Хасковска:

1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 4 000 кв.м., десета категория, в местността „К.”, с идентификатор 72761.23.264, по кадастрална карта, номер по предходен план №023264 по КВСЗ на град Тополовград, НТП-НИВА;

2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 1 563 кв.м., десета категория, в местността „Б.К.”, с идентификатор 72761.14.301 по кадастрална карта, номер по предходен план №014301 по КВСЗ на град Тополовград, НТП-НИВА;

3.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 1 250 кв.м., десета категория, в местността „Б. К.”, с идентификатор 72761.50.419, по плана на новообразуваните имоти на град Тополовград;

4.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 2 475 кв.м., десета категория, в местността „С. Л.”, с идентификатор 72761.52.614, по плана на новообразуваните имоти на град Тополовград;

5.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 2 533 кв.м., десета категория, в местността „С. Л.”, с идентификатор 72761.52.707, по плана на новообразуваните имоти на град Тополовград;

  Данъчната оценка на този дял е 117.03 лева /сто и седемнадесет лева и три стотинки/.

 

                                     Д Я Л  Т Р Е Т И

 

 К.Д.В. и В.Д.Б. , получават в съсобствен дял, с равни права и стават съсобственици  на следния недвижим  имот,  находящ се в землището на  град Т., област Хасковска:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 9 602 кв.м., пета категория, в местността „Ч.”, с идентификатор 72761.25.12, по кадастрална карта, номер по предходен план №025012 по КВСЗ на град Тополовград, НТП-НИВА;

  Данъчната оценка на този дял е 941.00 лева /деветстотин четиридесет и един лева/.                                  

Страните заявяват, че няма да търсят парично уравняване на дяловете си помежду си, тъй като са уравнили дяловете си доброволно.

 С настоящата извънсъдебна спогодба страните-съделители заявяваме, че прекратяваме съсобствеността на описаните по-горе недвижими имоти, оставени в наследство от общия  наследодател С.В. Г. и за в бъдеще няма да имаме претенции един спрямо друг във връзка с тези имоти.

Изразяваме воля, тази извънсъдебна спогодба да бъде одобрена от съда и производството по гр.д.№415/2018 г. по описа на РС-Тополовград да бъде прекратено.

Адв.Й. – Считам, че така постигнатата спогодба не противоречи на Закона и морала и моля да я одобрите.

 

          С оглед изявленията на страните и съгласието им изразено непосредствено в съдебно заседание, съдът счита, че постигнатата спогодба не противоречи на закона и морала и няма пречки същата да бъде одобрена, а производството по делото прекратено, като следва всеки от съделителите да заплати държавна такса – 2 % върху стойността на дела си, с оглед Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. Съделителите получаващи дял първи, който е на стойност 1 195.13 лева, следва да заплатят държавна такса по сметка на ТгРС съответно в размер на 23,90 лв. Съделителите получаващи дял втори, който е на стойност 117,03 лв. следва да заплатят държавна такса по сметка на ТгРС в размер на 2,34 лв. Съделителите получаващи дял трети, който е на стойност 941 лв. следва да заплатят държавна такса по сметка на ТгРС в размер на 18,82 лв. Поради което и на основание чл.234 от ГПК, съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И : 66

 

ОДОБРЯВА постигната спогодба между:

 

И.С. ***, ЕГН **********, Д.Т. ***, ЕГН **********, С.Т.Ж. ***, ЕГН **********, П.С.В. ***, ЕГН **********, всички действащи чрез пълномощника си адвокат М.К., АК-Ямбол-ИЩЦИ и К.Д.В. с адрес ***, ЕГН **********

и В.Д.Б. с адрес ***, ЕГН **********, всички действащи чрез пълномощника си адвокат З.М.Й.-ОТВЕТНИЦИ на следните недвижими имоти, признати с Решения №Т/12.05.1999 г., по преписка №Т996/28.02.1992 г и №Х996/06.01.1997 г., по преписка №Х996/28.02.1992 г. на Поземлена комисия-Тополовград, Договор за доброволна делба с вх. рег. №1374, том І, № по ред 173/16.11.2012 г. на Служба по вписванията при РС-Тополовград и Заповед №01-СЛ-220 от 16.02.2011 г. на кмет на община Тополовград, вписана с вх. рег. №96, том І, № по ред 78/15.03.2011 г. на наследниците на С.В. Г., находящи се в землищата на град Тополовград и село Хлябово, община Тополовград, а именно:

1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 9 184 кв.м., пета категория, в местността „Я. О.”, с идентификатор 72761.15.29, по кадастрална карта, номер по предходен план №015029 по КВСЗ на град Тополовград, НТП-НИВА; 

2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 9 018 кв.м., десета категория, в местността „К.”, с идентификатор 72761.20.87, по кадастрална карта, номер по предходен план №020087 по КВСЗ на град Тополовград, НТП-НИВА;

3.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 9 602 кв.м., пета категория, в местността „Ч.”, с идентификатор 72761.25.12, по кадастрална карта, номер по предходен план №025012 по КВСЗ на град Тополовград, НТП-НИВА;

4.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 3 996 кв.м., шест категория, в местността „К. К.”, с идентификатор 77325.22.33, по кадастрална карта, номер по предходен план №022033 по КВСЗ на село Хлябово, НТП-НИВА;

5.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 4 000 кв.м., десета категория, в местността „К.”, с идентификатор 72761.23.264, по кадастрална карта, номер по предходен план №023264 по КВСЗ на град Тополовград, НТП-НИВА;

6.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 1 563 кв.м., десета категория, в местността „Б. К.”, с идентификатор 72761.14.301 по кадастрална карта, номер по предходен план №014301 по КВСЗ на град Тополовград, НТП-НИВА;

7.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 1 250 кв.м., десета категория, в местността „Б. К.”, с идентификатор 72761.50.419, по плана на новообразуваните имоти на град Тополовград;

8.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 2 475 кв.м., десета категория, в местността „С. Л.”, с идентификатор 72761.52.614, по плана на новообразуваните имоти на град Тополовград;

9.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 2 533 кв.м., десета категория, в местността „С. Л.”, с идентификатор 72761.52.707, по плана на новообразуваните имоти на град Тополовград Тополовград;

 

ПОСТАВЯ в дял с равни права:

 

Д Я Л   П Ъ Р В И

 

И.С.А., Д.Т.Т., С.Т.Ж. и П.С.В., получават в съсобствен дял, при установените от Закона за наследството квоти и стават съсобственици  на следните недвижими  имоти,  находящи  се в землището на  град Т. и село Х., община Тополовград, област Хасковска:

1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 9 184 кв.м., пета категория, в местността „Я. О.”, с идентификатор 72761.15.29, по кадастрална карта, номер по предходен план №015029 по КВСЗ на град Тополовград, НТП-НИВА; 

2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 9 018 кв.м., десета категория, в местността „К.”, с идентификатор 72761.20.87, по кадастрална карта, номер по предходен план №020087 по КВСЗ на град Тополовград, НТП-НИВА;

3.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 3 996 кв.м., шест категория, в местността „К. К.”, с идентификатор 77325.22.33, по кадастрална карта, номер по предходен план №022033 по КВСЗ на село Хлябово, НТП-НИВА;

Данъчната оценка на този дял е 1 195.13 лева /хиляда сто деветдесет и пет лева и тринадесет стотинки/.

 

                                     Д Я Л  В Т О Р И

 

 К.Д.В., получава в дял и става собственик на следните недвижими имоти, находящи се в землището на град Тополовград, област Хасковска:

1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 4 000 кв.м., десета категория, в местността „К.”, с идентификатор 72761.23.264, по кадастрална карта, номер по предходен план №023264 по КВСЗ на град Тополовград, НТП-НИВА;

2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 1 563 кв.м., десета категория, в местността „Б. К.”, с идентификатор 72761.14.301 по кадастрална карта, номер по предходен план №014301 по КВСЗ на град Тополовград, НТП-НИВА;

3.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 1 250 кв.м., десета категория, в местността „Б. К.”, с идентификатор 72761.50.419, по плана на новообразуваните имоти на град Тополовград;

4.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 2 475 кв.м., десета категория, в местността „С. Л.”, с идентификатор 72761.52.614, по плана на новообразуваните имоти на град Тополовград;

5.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 2 533 кв.м., десета категория, в местността „С. Л.”, с идентификатор 72761.52.707, по плана на новообразуваните имоти на град Тополовград;

  Данъчната оценка на този дял е 117.03 лева /сто и седемнадесет лева и три стотинки/.

 

                                     Д Я Л  Т Р Е Т И

 

 К.Д.В. и В.Д.Б. , получават в съсобствен дял, с равни права и стават съсобственици  на следния недвижим  имот,  находящ се в землището на  град Тополовград, област Хасковска:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 9 602 кв.м., пета категория, в местността „Ч.”, с идентификатор 72761.25.12, по кадастрална карта, номер по предходен план №025012 по КВСЗ на град Тополовград, НТП-НИВА;

  Данъчната оценка на този дял е 941.00 лева /деветстотин четиридесет и един лева/.                                  

Страните заявяват, че няма да търсят парично уравняване на дяловете си помежду си, тъй като са уравнили дяловете си доброволно.

 

ОСЪЖДА И.С.А., Д.Т.Т., С.Т.Ж. и П.С.В.       ДА ЗАПЛАТЯТ съобразно дяловете си държавна такса по сметка на ТгРС в общо в размер на 23,90 лв. /двадесет и три лева и 90 ст./

ОСЪЖДА К.Д.В. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ТгРС държавна такса общо в размер на 2,34 лв. /два лева и 34 стотинки/

ОСЪЖДА К.Д.В. и В.Д.Б. ДА ЗАПЛАТЯТ съобразно дяловете си държавна такса по сметка на ТгРС в общо в размер на 18,82 лв. /осемнадесет лева и 82 ст./.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 415/2018 г. по описа на ТгРС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Протоколът се написа в съдебно заседание, което приключи в 11.00 часа.

 

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                  

                                                                  СЕКРЕТАР: