П Р О Т О К О Л

 

 13.05.2019 г.                                                      гр. ТОПОЛОВГРАД

 

ТОПОЛОВГРАДСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД            

 

На тринадесети май през две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

         

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА СЕМЕРДЖИЕВА

                                     

СЕКРЕТАР: К.П.

ПРОКУРОР: 

 

сложи за разглеждане  докладваното от  съдия М. СЕМЕРДЖИЕВА

 Гр.д. № 59  по описа за 2019   година.

 

          На именното повикване в 11.30  часа се явиха:

         

          Ищцата З.Щ.Н., като майка и законна представителка на малолетното дете Ж.Д.В. – редовно призована – явява се лично, заедно с адв.С.Я. ***

          Ответникът Хотелски комплекс “Г. П.” - с.Срем, собственост на ДКЦ “Е. М.” - Бургас – редовно призован – не се явява, вместо него адв.Н.М. ***.

          Свидетелите – редовно призовани – явяват се лично

          Вещото лице -     

          Адв.Я. – Моля да се даде ход на делото.

          Адв.М. – Моля да се даде ход на делото.

          Съдът        

                                      О П Р Е Д  Е Л И :

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          СЪДЪТ Е ИЗПЪЛНИЛ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ ПО чл.146 от ГПК, КАТО С ОПРЕДЕЛНИЕ № 163/15.04.2019 г. Е ДОКЛАДВАЛ ДЕЛОТО

          Адв.Я. – Нямаме искания и възражения по доклада. За днешното съдебно заседание съм направил служебно справка в търговския регистър и в имотния регистър, които справки Ви представям и моля да приемете и от които се установява, че  хотелски комплекс “Г. П.” - с.Срем, въпреки че е записан с друго име „хижа Б.” е прехвърлен  от ДКЦ “Е. М.” - Бургас на новообразувано дружество „Е. М.Г.” ООД, т.е. ДКЦ “Е. М.” не може да бъде ответник и моля да прекратите производството по настоящото дело за да мога да предявя претенцията си по отношение на комплекса в с.Срем към новото дружество.

Адв.М. – Нямаме искания и възражения по доклада. Бих желала от страна на ответното дружество да представя справка от търговския регистър да бъде приета и относно факта, така както в писмения отговор твърдим, че липсва пасивна легитимация по иска.  Като процесуален представител на ответника ДКЦ “Е. М.” - Бургас аз още в писмения отговор съм оспорила пасивната легитимация по иска и сега от представените от колегата и от мен справки е видно, че хотелски комплекс “Г. П.” - с.Срем, не е собственост на ДКЦ “Е. М.” – Бургас, а е в патримониума на „Е. М. Г.” ООД. Това са две различни дружества с различни ЕИК и поддържаме искането си направено още в писмения отговор да бъде прекратено производството поради липса на ответна страна. Моля на основание чл.78, ал.2 и ал.4 от ГПК да ни присъдите направените разноски по делото, тъй като неправилно сме били привлечени като страна в настоящото производство.

Реплика на адв.Я. – По отношение на определението да се има в предвид досъдебното производство, което се е развило в Прокуратурата и Дознанието в гр.Тополовград от там сме взели данните за този хотелски комплекс и в този смисъл намирам настъпилата промяна, което води до обстоятелството, че следва да бъде прекратено делото по отношение на ДКЦ “Е.М.” - Бургас. Такива промени – от едно дружество да се прехвърля собствеността на друго, стават много често  и ние нямаме вина за да носим отговорност за разноски на този етап. За това моля да не присъждате разноски.

Дуплика на адв.М. - Категорично възразявам, че в такова производство не се дължат разноски. Това, че ищците не са си извършили навреме проверка в Търговския регистър за това на кое дружество се води хотелския комплекс и колегата едва сега е проверил в ТР и в имотния такъв ние не следва да понасяме последиците от това поведение. Моля да имате в предвид, че прехвърлянето на собствеността е от 2016 г., когато  ДКЦ “Е. М.” - Бургас прехвърля на „Е. М. Г.” ООД и от тогава до завеждане на настоящото дело са изминали близо три години. Дори инцидента за който се твърди в исковата молба, че е станал на 24.04.2018 г., е след прехвърлянето на тази собственост. За това ще моля да ни се присъди адвокатския хонорар, тъй като ние не сме дали повод за завеждане на делото и не следва да носим отговорност за това, че колегата не си е проверил навреме към кого да предяви иска. 

          В хода на настоящото производство ищцовата страна претендира да бъде прекратено производството по делото предвид това, че липсва пасивна легитимация по иска. Като взе предвид изявленията на страните и представените в днешното с.з. извлечения от търговския и имотния регистър, които следва да се приемат като доказателства по делото, съдът намира, че исковата молба е недопустима поради това, че липсва пасивна легитимация по предявеният иск. С настоящата искова молба е предявен иск с правно основание чл.50 от ЗЗД за присъждане на обезщетение за причинени вреди от непозволено увреждане към собственика на веща, в случая животно – куче. Твърди се, че собственик на процесното животно е хотелски комплекс „Г. П.” с. Срем. От представените в днешното с.з. извлечения от търговския и имотния регистър е видно, че на 05.05.2016 г., посочения в исковата молба ответник ДКЦ „Е.М.” – гр.Бургас е прехвърлил чрез апорт собствеността на процесния хотелски комплекс на друго дружество „Е. М. Г.” с друго ЕИК и в търговския регистър във внесения капитал на това дружество фигурира процесната хижа. Следователно близо две години преди инцидента посочен в исковата молба в която се твърди, че са нанесени вредите на 24.04.2018 г., процесната хижа е била собственост на другото дружество, а не на това сочено като ответник в исковата молба. Т.е. дружеството ДКЦ „Е. М.” гр.Бургас не е пасивно легитимирано по настоящия иск и последния се явява недопустим поради липса на пасивна легитимация. Поради което следва производството по делото да се прекрати на това основание. Тъй като ищцовата страна не се позовава и не предявява претенции на основание чл.228 от ГПК, нито пък е направил изрично искане за конституиране на нов ответник, съдът счита, че няма основание за служебно прилагане на този законов текст в случая.

          Съдът намира, че при този изход на делото ответника, съгласно разпоредбата на чл.78, ал.4 във вр. с ал.2 от ГПК има право на разноски по делото и искането на процесуалния представител на ответника е напълно допустимо и основателно и следва да се уважи. По никакъв начин така привлеченото дружество като ответник не е дал повод за завеждане на настоящото дело и именно ищеца е този който следва да определи против кого да заведе иска си. Това, че ищцовата страна едва в настоящото с.з. е издирила и представя доказателства касаещи пасивната легитимация по иска, а не е проверила тази легитимация преди завеждането на исковата молба, не следва да влече неблагоприятни последици за настоящия ответник и съвсем законосъобразно последния претендира за присъждане на направените по делото разноски – адвокатско възнаграждение.

          Водим от гореизложеното съдът

 

                                      О П Р Е Д  Е Л И : № 31

 

          ПРИЕМА: извлечение от Търговския регистър за ДКЦ “Е. М.” ООД, извлечение от Търговския регистър за “Е. М. Г.” ООД и справка по лице в цялата страна от 09.05.1919 г. до 09.05.2019 г. на Служба по Вписванията – гр.Димитровград.

          ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 59/2019 г. по описа на ТгРС поради липса на пасивна легитимация по иска.

          ОСЪЖДА З.Щ.Н. *** като майка и законна представителка на малолетното дете Ж.Д.В. ДА ЗАПЛАТИ на ДКЦ „Е. М.” – гр.Бургас с ЕИК ******** направените по делото разноски в размер на 1000 лв./хиляда лева/.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ЯОС в едноседмичен срок от днес.

 

 

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

          Протоколът се написа в съдебно заседание, което приключи в 12.00 часа.

 

 

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                                 СЕКРЕТАР: