О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 № 406

 

Гр. Тополовград, 08.10.2019 г.

 

         ТОПОЛОВГРАДСКИЯТ районен съд в закрито съдебно заседание на  осми октомври през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА СЕМЕРДЖИЕВА

 

 

Като разгледа докладваното от съдията Гр.д.№ 91  по описа за 2019 година и, за да се произнесе, взе предвид следното:   

 

Производството по делото е образувано по повод предявена искова молба от „А.з.к.н.п.з.” ЕООД ***, чрез процесуален представител юрисконсулт Д.А. против Д.Й.Д. с ЕГН ********** ***.

         С Определение № 150 от 05.04.2019 г. съдът е приел исковата молба и е разпоредил препис от същата, заедно с приложенията към нея да се връчат на ответницата. Съобщението ведно с препис от исковата молба са изпратени на посочения адрес в с.С., общ.Т., ул.”Г. Д.” № 11. Съответно връчителят е отбелязал, че в продължение на един месец не е могъл да намери ответницата на посоченият адрес и не е намерено лице, което е съгласно да получи съобщението, като са спазени всички изисквания на чл.47 ал.1 от ГПК относно посещенията на адреса. Разписката е върната от връчителя оформена на 29.05.2019 г.

Съгласно резолюция на съдията-докладчик от 29.05.2019 г. е залепено уведомление по чл.47 ГПК по постоянния адрес на ответницата и е извършена справка за актуално състояние на трудовите й договори. От справката е видно, че ответницата е имала сключен договор и съответно книжата са изпратени за връчване по месторабота. Но последните не са връчени, като писмото е върнато непотърсено. Уведомлението е залепено от връчителя на адреса на ответницата на 10.06.2019 г. и видно от приложената разписка в указания двуседмичен срок ответницата не се е явила за да получи съобщението и преписа от исковата молба.

         На основание чл.47 ал.3 от ГПК съдът служебно е извършил справка отново за постоянен и настоящ адрес на ответницата, от която се установява, че същата е с непроменен постоянен и настоящ адрес.

         С оглед разпоредбата на чл.47 ал.5 от ГПК съобщението се смята за връчено с изтичането на срока за получаването му от Кметство – с.Синапово и този срок е изтекъл на 24.06.2019 г. Разписката е оформена от връчителя  и върната в съда на 10.07.2019 г.

         След като е установил редовността на връчването на основание чл.47, ал.6 от ГПК с определение № 282/10.07.2019 г., съдът е разпоредил уведомлението ведно с разписката да се приложат към делото и е назначил особен представител на ответницата Д., при възнаграждение в размер на 335 лева, като е определил сумата да бъде внесена от ищеца в едноседмичен срок от съобщението, след което да се изпрати искане до АК – Ямбол за определянето му. Съобщението за внасяне на определеното възнаграждение е получено от ищеца на 22.07.2019 г., но в указания едноседмичен срок ищецът не е внесъл определеното възнаграждение. След което с Разпореждане с оглед изтеклият срок за внасяне на възнаграждението, съдът е разпоредил да се изпрати второ напомнително съобщение, което е получено от ищеца на 05.09.2019 г. и едноседмичният срок е изтекъл на 12.09.2019 г.

         Към настоящия момент ищеца не е внесъл определеното възнаграждение за особен представител.

         С оглед на изложеното съдът счита, че невнасянето от ищеца на възнаграждение за особен представител на ответницата съставлява нередовност на исковата молба препятстваща развитието на процеса. Поради което неизпълнението на указанието за внасяне е основание за връщане на исковата молба при условията на чл.129, ал.3 от ГПК. Когато ответникът е призован при условията на чл.47 от ГПК какъвто е случая, назначаването на особен представител е задължително условие за провеждане на производството по делото, а внасяне на разноските за особения представител е предпоставка за назначаването му, т.е. задължението на ищеца по чл.47, ал.6 от ГПК за внасяне на разноски за назначаване на особен представител е предпоставка за развитието на процеса. Невнасянето на разноски от ищеца, който е инициатор на процеса, заинтересован от развитието му, въпреки изрични указания на съда за това е основание за връщане на исковата молба, поради отсъствие на процесуална предпоставка за провеждане производството по делото.

         Водим от гореизложеното и на основание чл.129, ал.4 във вр. с  ал.3 от ГПК, съдът

                                         О П Р Е Д Е Л И :

 

         ВРЪЩА подадената искова молба от „А.з.к.н.п.з.” ЕООД ***, чрез процесуален представител юрисконсулт Д.А. против Д.Й.Д. с ЕГН ********** ***, ведно с приложенията към нея.

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 91/2019 г. по описа на ТгРС.

 

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ЯОС в едноседмичен срок от съобщението.

        

 

 

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: