Р Е Ш Е Н И Е №  104

 

гр.Тополовград, 11.01.2019 год.

 

В  И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

          ТОПОЛОВГРАДСКИЯТ районен съд в публично заседание на единадесети декември  през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ХРИСТОВ

 

при участието на секретаря: А.А.

 

като разгледа докладваното от съдията АНД № 116  по описа на 2018 год. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано на основание чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Жалбоподателят твърди, че издаденото против него наказателно постановление е незаконосъобразно, тъй като са нарушени административно-процесуалните правила и материалния закон. Жалбоподателят твърди, че съществуващите между дружеството и Д.С.Д. са превратно представени като трудови, вместо граждански такива. Твърди, че актосъставителят е подходил формално като целенасочено е използван предварително съставени документи – декларации по образец, с които да обоснове търсената от него административно-наказателна отговорност. Твърди се, че не е осъществен състава на вмененото административно нарушение от лицето посочено в АУАН и НП. Твърди, че АУАН нямат обвързваща доказателствена сила, т.е. посоченото в акта не се счита за доказано. В жалбата се твърди, че административно наказващия орган неправилно е квалифицирал правоотношенията между ******** – Хлябово и  Д.С.Д., като се твърди, че тези правоотношения са граждански, а не трудови правоотношения.  Отделно от това се твърди, че АУАН не отговаря на изискванията на чл.42 и чл.57 от ЗАНН, тъй като относно наложеното наказание по чл.414 ал.3 от КТ имуществена санкция в размер на 1500 лева за извършено нарушение по чл.61 ал.1 от КТ, а именно че трудовия договор се сключва между работника или служителя и работодателя преди постъпването на работа. Според жалбоподателя нито в АУАН, нито в НП е отразено в обстоятелствената част какво нарушение по този закон е извършено като само абстрактно е посочено че Д.С.Д. е работила като общ работник без точно да се уточнява какви са били функциите й. Твърди се, че актосъставителя и наказващият орган грубо са нарушили императивните разпоредби съответно на чл.42 т.4 и 5 и на чл.57 ал.1 т.5 и т.6 от ЗАНН, съобразно които следва да има пълно описание на нарушението, датата и мястото където е извършено, обстоятелствата при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават, а също така и законните разпоредби които са били нарушени виновно. Изложените в АУАН и в НП обстоятелства не кореспондират с посоченото от тях нарушено правило на чл.61 ал.1 от КТ. Според жалбоподателят въведеното с тази правна норма задължение се осъществява чрез задължението да се сключи писмен трудов договор по чл.62 ал.1 от КТ. Неизпълнение на същото осъществява състава на нарушение по чл.414 ал.3 от КТ въз основа на граматическото и логическо тълкуване на нормите на чл.61 ал.1 и чл.62 ал.1 от КТ от една страна  а от друго систематичното тълкуване на разпоредбите на чл.414 ал.3 съответно на чл.414 ал.1 от КТ следва да се формира извода, че в случаите на не сключване на трудов договор при фактическо съществуващо трудово правоотношение и полагането на труд по него представлява неизпълнение на задължението по чл.62 ал.1 от КТ. Според жалбоподателя то от своя страна поглъща задължението по чл.61 ал.1 от КТ и единствено наказуемо с предвиденото в закона административно наказание и неизпълнение на задължението по чл.62 ал.1 от КТ т.е. нарушението по чл.61 ал.1 от КТ не е предвиден самостоятелен административно наказателен състав. Според жалбоподателя административно наказващият орган е издал едно незоконосъобразно постановление поради което моли съда да отмени НП № 26-000579 от 31.08.2018 г.  издадено от Директора на  ДИТ – Хасково като незаконосъобразно.

Жалбоподателят редовно призован изпраща представител в съдебно заседание и се представлява от адв.К. от АК – Ямбол, който поддържа жалбата.

Административно-наказващият орган – редовно призовани, представлява се от юрисконсулт К.Г., която пледира , че жалбата е неоснователна и моли съда да потвърди НП.

От събраните по делото доказателства съдът приема за установено следното от фактическа и правна страна:

На 26.06.2018 г. служителите на Д”Инспекция по труда” – Хасково св.Н.Д. и Т.К. са извършили проверка на *********** – Хлябово. Проверката е била по работни места  и разсадника се е намирал в края на село Хлябово. Проверяващите са заварили на място три лица, като едното е бил В.Д.А. Проверяващите са се представили, че са инспектори от ДИТ и са влезли вътре в района на разсадника. После в далечината проверяващите са видели две жени, които са работили. Това са били св.Д.С.Д. и Г.С.Г. Проверяващите са казали на В.Д.А. да ги извика и те са отишли на беседката при проверяващите. Там проверяващите са им предоставили декларации по образ на тримата, в това число и на Д.С.Д. Тримата в присъствието на проверяващите доброволно и собственоръчно са попълнили съдържанието на декларацията, като са декларирали, че работят 5 дни като общи работници, с работно време от 08.00 часа до 17.30 часа, с обедна почивка и с уговорка за заплащане по 20 лева на ден. Декларациите са били подписани лично от работниците в присъствието на проверяващите и на св.Д.С.Д., който е бил представител на фирмата „********* – Хлябово”. Проверяващите са поискали с призовка документация във връзка с проверката и на 02.07.2018 г. са били представени в ДИТ – Хасково, като видно от документацията , която е била представена работещите , които са били заварени в разсадника са били без сключен трудов договор преди постъпване на работа. В последствие на 09.08.2018 г.служителят на ДИТ Т.Ч.К. е съставила АУАН № 26-000579 на „********* – Хлябово” в качеството му на работодател за това, че е нарушил разпоредбата на чл.61 ал.1 от КТ, като не е сключил трудов договор с лицето Д.С.Д. преди постъпването й на работа в „********* – Хлябово”ООД. Описаното нарушение е установено при проверка по работни места в описания обект на 26.06.2018 г.  около 08.30 часа и при проверка по документи в ДИТ – Хасково на 02.07.2018 г. В акта е записано, че около 08.30 часа на 26.06.2018 г. при проверката по работни места лицето Д.С.Д. е заварена да работи в обекта, като същата е декларирала писмено, че работи в „/********* – Хлябово” пет дни, като общ работник, с работно време, че няма сключен трудов договор и съответно не е получила такъв преди започване на работа и копие от уведомление, заверено от ТД на НАП. При поискване с призовка  в ДИТ – Хасково от страна на работодателя не е бил представен сключен трудов договор с лицето Д.С.Д. Видно от доказателствата нарушението е извършено на 26.06.2018 г. в обекта за контрол – ********** – Хлябово, в село Хлябово, общ.Тополовград, обл.Хасково. Актът е бил съставен в присъствието на Н.Т.Д., присъствал при извършване на проверката и е бил връчен на Л.Л.Т. в качеството му на управител на овощния разсадник. След това на 31.08.2018 г. е било издадено НП № 26-000579 от 31.08.2018 г. на Директора на Д”Инспекция по труда” – Хасково против „*********** – Хлябово” ООД, представлявано от Л.Л.Т., за това че като работодател е нарушил разпоредбата на чл.61 ал.1 от КТ като не е сключил трудов договор с лицето Д.С.Д. преди постъпването й на работа в „********* – Хлябово”. С това НП на „*********** – Хлябово” на основание чл.414 ал.3 КТ е била наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева. НП е било връчено по пощата на 13.09.2018 г. видно от известие за доставяне и е било обжалвано на 19.09.2018 г.

По делото са разпитани свидетелите Н.Т.Д., Т.Ч.К., Д.С.Д. и Д.С.Д. От показанията на първите двама свидетели  се установява реда и начина на извършване на проверката и съставянето на акта. От техните показания е видно, че работниците в ******** – Хлябово собственоръчно са попълнили и подписали декларации.  

Така установената фактическа обстановка се доказва от приложените към делото писмени доказателства, които съдът кредитира, тъй като са издадени в съответната форма и ред, и от показанията на свидетелите – служители на ДИТ,  на които съдът дава вяра, тъй като са обективни и непротиворечиви и в съответствие с писмените доказателства по делото.

          С оглед на изложеното и като прецени събраните доказателства, съдът достигна до следните правни изводи:

          Жалбата е допустима, тъй като е подадена от лице, имащо правен интерес, в законно установения срок и са спазени всички изисквания за нейното редовно разглеждане.

          Жалбата е неоснователна и следва да бъде отхвърлена, а НП на Директора на ДИТ – Хасково следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно. Съображенията за това са следните:

          Безспорно по делото се установи, че жалбоподателя „******** – Хлябово” безспорно е осъществил състава на чл.61 ал.1 от КТ, според който трудовия договор се сключва между работника или служителя и работодателя преди постъпване на работа. Безспорно в случая се установява, че лицето Д.С.Д. е била на работа на процесната дата, като между нея и жалбоподателя не е имало сключен трудов договор. Работодателят е длъжен да представи на работника или служителя преди постъпване на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни и копие от уведомлението, заверено от НАП. Безспорно при проверката на 26.06.2018 г. работникът Д.С.Д. е била заварена да работи в обекта. Същата е декларирала писмено, че работи в овощния разсадник на длъжност общ работник, с работно време и няма сключен трудов договор. Изпълнението на задълженията на трудов договор започва с постъпване на работника или служителя на работа, което се удостоверява писмено. По този начин  „*********** – Хлябово”  в качеството му на работодател е нарушил разпоредбата на чл.61 ал.1 от КТ.

Съдът счита, че в случая се касае за трудовоправни отношения, а не за гражданско-правни, тъй като лицето е заварено да работи в обекта и е декларирало писмено, че работи на определено работно място, с определена длъжност, работно време.

Съдът счита, че в случая не са допуснати нарушения на процесуалните правила, а именно на нормите на чл.42 т.4 и 5 и на чл.57 ал.1 т.5 и 6 от ЗАНН тъй като и в акта, и в НП е описано нарушението и обстоятелствата, при които е извършено, посочени са датата и мястото, обстоятелствата, при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават, а също така и законните разпоредби, които са нарушени.

Съдът счита, че нарушението е именно по чл.61 ал.1 от КТ, а не по чл.62 ал.1 от КТ, а именно, че трудовия договор се сключва между работника или служителя или работодателя преди постъпване на работа, като в този смисъл правилно е ангажирана и административно-наказателната отговорност по чл.414 ал.3 от КТ, където е записано: „работодател, който наруши разпоредбата на чл.61 ал.1 от КТ се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв.”. В случая правилно административно-наказващият орган е наложил минималната предвидена от закона имуществена санкция от 1500 лева.

Водим от гореизложеното, съдът

 

 

 

                                      Р  Е  Ш  И  :

 

          ПОТВЪРЖДАВА НП № 26-000579 от 31.08.2018 год. на Директора на Дирекция”ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” - Хасково, с което на „********** – ХЛЯБОВО” ООД,  със седалище и адрес на управление ****** и адрес ул.”**********” № *, като работодател е  наложена имуществена санкция на основание чл.414 ал.3 от КТ в размер на 1500 лева /хиляда и петстотин лева/ за извършено нарушение по чл.61 ал.1 от КТ.

 

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Ямбол  в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: