Р Е Ш Е Н И Е №  3

 

гр.Тополовград, 25.01.2019 год.

 

В  И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

          ТОПОЛОВГРАДСКИЯТ районен съд в публично заседание на десети януари  през две хиляди и деветнадесета  година в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ХРИСТОВ

 

при участието на секретаря: А.А.

 

като разгледа докладваното от съдията АНД № 139  по описа на 2018 год. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано на основание чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Жалбоподателят твърди, че издаденото против него наказателно постановление е незаконосъобразно, тъй като описаното в акта не е нарушение на чл.10 ал.2 от Наредба № 6 за  изискванията за пощенска сигурност. Сочи се, че правната уредба на охраната и опазването на паричните средства и ценни пратки била в глава 3 от Наредба № 6 за изискванията за пощенска сигурност което съгласно чл.22 от Наредбата е извън компетенциите на Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/. Сочи се, че съгласно параграф 1 от ДР на Наредбата в легалното определение за фактическа защита, тя е определена като комплекс от алтернативно изброени елементи, който може да включва персонала и физическа защита, физически бариери, сигнално-охранителна и известителна система, записващи технически средства за видеонаблюдение, охранително осветление, комуникационни средства и транспортни средства, т.е. системите са обединени като комплекс от алтернативно изброени елементи, в който се включва и видеонаблюдението. Сочи се че съгласно чл.3 от Инструкцията за охрана и опазване на имуществото реда за организиране охраната за ценни пратки в системата на „Български пощи” ЕАД е издадена на основание параграф 2 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 6 и охраната на пощенските служби в „Български пощи” ЕАД, в които се извършват парични дейност се осъществява със система за физическа защита с различни комбинации от елементите, в зависимост от категорията на отделния обект. Обектът на пощенска станция в село Хлябово е трета категория, съгласно утвърден списък  съгласно чл.8 т.2  от Инструкцията, обектите трета категория се оборудват със система за защита като видеонаблюдение не е предвидено като елемент на защитата. Твърди се, че в обекта има изградени елементи за защита съгласно инструкцията, които не са обект на издаденото НП.

Предвид на гореизложеното претендира съдът да отмени обжалваното НП като неправилно и незаконосъобразно.

В съдебно заседание жалбоподателят редовно призован, чрез процесуалния си представител юрк.М. поддържа жалбата и моли уважаването й.

Административно-наказващият орган – КРС чрез своя представител в съдебно заседание оспорва жалбата, като твърди че издаденото НП е напълно законосъобразно и мотивирано и следва да се потвърди изцяло.

От събраните по делото доказателства съдът приема следното за установено от фактическа и правна страна:

На 13.06.2018 г. е била извършена проверка от служители на КРС, за която е съставен констативен протокол № П-АИ-030/13.06.2018 г. в присъствието на Н.К.Б. При проверката е установено, че в ПС – с.Хлябово, която е трета категория обект се осъществяват парични дейности и се приемат и предават ценни пратки, и се намира в село Хлябово, на ул.”*********” № 14. При проверката се установило, че в самото помещение на ПС няма физическа защита, няма СОТ, паник бутон и физическа охрана. Има решетки на прозореца и входната врата.

Установено е по делото, че процесната пощенска станция е трета категория обект, видно от приложения списък на пощенски станции ІІІ-та категория в ОПС – Хасково, РУ – Пловдив, „Български пощи”ЕАД. Видно от приложената заповед от 13.01.2013 г. на Гл.изп.директор на „Български пощи” обекти трета категория са пощенските станции или помещения в тях, където се извършват парични дейности, в които паричните средства са в наличност до 20 000 лева.

Жалбоподателят „Български пощи” ЕАД разполага с индивидуална лицензия за извършване на универсална пощенска услуга на територията на Р България.

С оглед установеното в констативния протокол, след проверката е бил съставен АУАН № П-266/07.09.2018 г., за това, че към 13.06.2018 г. „Български пощи” ЕАД не е наблюдавало със записващо техническо средство за видеонаблюдение достъпа до две гишета, на които се приемат парични пратки и се извършват парични дейности, находящи се в помещение на ПС-6568, на ул.”***********” № 35, в с.Хлябово, общ.Тополовград, с което е нарушен чл.105в от Закона за пощенски услуги, във връзка с чл.10 ал.2 от Наредба № 6. Актът е подписан от актосъставителя, свидетеля присъствал при установяване на нарушението и съставянето на акта и от нарушителя, като екземпляр от него е връчен срещу разписка на упълномощен представител на дружеството. В тридневния законно установен срок е подадено писмено възражение от „Български пощи”ЕАД против АУАН, в което се твърди, че не е налице нарушение на чл.10 ал.2 от Наредбата за изискванията за пощенска сигурност.

Въз основа на съставения акт е издадено НП № 161 от 26.10.2018 г. от Председателя на КРС, с което на „Български пощи”ЕАД – София на основание чл.53 ал.1, вр.чл.83 ал.1 от ЗАНН, във вр.чл.105в, във вр.чл.106 от Закона за пощенските услуги, във вр.чл.10 ал.2 от Наредба № 6 за изискванията за пощенска сигурност е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. НП е връчено с обратна разписка на 01.11.2018 г. На 12.11.2018 г. е входирана подадената жалба в КРС, като видно от самата жалба тя е с изходящ номер от 08.11.2018 г., което е видно от клеймо върху пощенски плик от 08.11.2018 г.

По делото са разпитани актосъставителя и свидетеля присъствал при установяване на нарушението и съставянето на акта. И двамата подробно посочват обстоятелствата, при които е извършена проверката, съответно какво е констатирано при нея и между техните показания не са констатирани противоречия.

Така установената фактическа обстановка се доказва от приложените по делото писмени доказателства, които съдът кредитира, тъй като са издадени в съответната форма и ред, както и гласните такива, които съдът кредитира, тъй като са логични, обективни и непротиворечиви.

С оглед на изложеното и като прецени събраните доказателства, съдът достигна до следните правни изводи:

Жалбата е допустима, тъй като е подадена от лице имащо правен интерес, в законния срок и са спазени всички изисквания за нейното редовно разглеждане.

Жалбата е неоснователна и недоказана и следва да се отхвърли, а НП да се потвърди, като съображенията за това са следните:

На жалбоподателя е съставен АУАН и съответно НП за извършено нарушение по чл.105в от ЗПУ, във вр.чл.10 ал.2 от Наредба № 6 за изискванията за пощенска сигурност. В случая съдът намира, че извършването на процесното административно нарушение по този текст е безспорно установено и доказано и АНО законосъобразно и правилно е ангажирал отговорността на жалбоподателя. Действително съгласно чл.105в от ЗПУ за нарушение на този закон или издадените въз основа на него актове, за което не е предвидено друго наказание, нарушителите се наказват с глоба от 500 до 5000 лева , а съгласно чл.106 от ЗПУ за нарушение по чл.99-105в извършени от юридически лица и еднолични търговци се налагат имуществени санкции в размерите на предвидените глоби. Безспорно за нарушението по чл.10 ал.2 от Наредба № 6 не е предвидено друго наказание в ЗПУ, като посочената наредба е акт издаден въз основа на ЗПУ. Също така безспорно е установено, че тази наредба се прилага по отношение на жалбоподателя „Български пощи”ЕАД, тъй като тя намира приложение по отношение на всички пощенски оператори, извършващи пощенски услуги на територията на Р България, какъвто пощенски оператор е жалбоподателя, съгласно представената по делото индивидуална лицензия. Нарушението в случая само по себе си, както е описано в АУАН и НП касае нарушаване на задължението визирано в ал.2 на чл.10 от Наредба № 6, а именно достъпът до гишетата задължително се наблюдава със записващи технически средства за видеонаблюдение, като записите се съхраняват 30 дни. Безспорно по делото е установено, че ПС в с.Хлябово извършва приемане на ценни пратки и на парични дейности.

Безспорно по делото от показанията на актосъставителя и свидетеля се установи, че в тази пощенска станция единствено са поставени метални решетки на входната врата и на прозореца. Категорично се установява, че гишето не се наблюдава със записващи технически средства за видеонаблюдение, като записите да се съхраняват до 30 дни.

Не се установиха да са извършени от АНО съществени процесуални нарушения при издаването и връчването на АУАН и НП, каквито се твърдят в жалбата.

Съдът не възприема изложените в жалбата доводи – възраженията на жалбоподателя, че КРС в случая няма контролни правомощия и извършената проверка е извън компетенцията на КРС предвид разпоредбите на чл.22 от Наредбата. Съгласно този текст, действително контролът по спазването и прилагането на изискванията за пощенска сигурност с изключение на глава 3 и глава 6 се осъществява от КРС по реда на закона за пощенските услуги, но в случая процесното нарушение не е такова по глава 3 на процесната наредба, а по чл.10 ал.2 от Наредбата, регламентирано в глава 4. Следователно контролът по спазването му следва да се осъществява от КРС по реда на ЗПУ.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ЗАНН, съдът

 

 

                                      Р  Е  Ш  И  :

 

          ПОТВЪРЖДАВА НП № 161 от 26.10.2018 г. на Председателя на Комисия за регулиране на съобщенията, с което на „Български пощи”ЕАД, със седалище и адрес на управление:***, ж.к.*******, ул.”**********” № * бл.**, представлявано от Гл.изп.директор Д.Д., ЕИК ********** на основание чл.53 ал.1, във вр.чл.83 ал.1 от ЗАНН, във вр.чл.105в, вр.чл.106 от ЗПУ, във вр.чл.10 ал.2 от Наредба № 6 от 01.11.2011 г. за изискванията за пощенска сигурност е наложена имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева.

 

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Ямбол  в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: