Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 15

 

Гр. Тополовград, 06.02.2019 г.

 

В     И М Е Т О     Н А    Н А Р О Д А

 

          ТОПОЛОВГРАДСКИЯТ районен съд в публично заседание на    двадесет и втори януари през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ХРИСТОВ

 

СЕКРЕТАР: К.П.

 

Като разгледа докладваното от съдията  АНД   144 по описа за 2018 г.  и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Жалбоподателят Я.А.В. *** твърди, че издаденото против нея наказателно постановление № 18-0358-000178/22.10.2018 г. на Началник група към ОД на МВР Хасково, с което й е наложено наказание глоба в размер на 300 лева за извършено от нея нарушение по чл.150 от ЗДвП е  незаконосъобразно, тъй като е издадено при нарушение и противоречие на процесуалния и материалния закон и не съответства на реалната фактическа обстановка. Жалбоподателят твърди, че не е осъществила състава на административното нарушение, които са й вменени. Същата оспорва фактическата обстановка в акта и НП, тъй като според нея е управлявала МПС по черен път, което не е забранено то ЗДвП, а не по улица „Т.” в с.С.. Същата твърди, че служителя на МВР й е съставил акта след обяд около 16.00 часа, като преди това й е взел писмени обяснения и твърди че тя не е подписвала акта и не й е била дадена възможност да направи възражения по него. Поради това моли съда да отмени НП на Началника група съм ОД на МВР Хасково като незаконосъобразно, противоречащо на материалния и процесуалния закон.

          Жалбоподателят – редовно призована, не се явява в съдебно заседание заедно с упълномощения от нея адвокат А. Б. от АК Ямбол.

Наказващият орган - ОД на МВР – Хасково, редовно призовани,  не изпращат представител в с.з. и не вземат становище по жалбата.

От събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа и правна страна:

На 13.10.2018 г., служителите на полицията свидетелите С.Л.С. и Д.И.Х. са били изпратени по сигнал за незаконна сеч в землището на с.Срем, общ.Тополовград. Човека който е подал сигнала ги е чакал в центъра на селото и тъй като пътя е бил много лош са тръгнали нагоре към кариерата по черен път. В този момент срещу тях се е задал лек автомобил О. „В.”, с рег. № ********, собственост на Д. С. С., управляван от жалбоподателката Я.А.В.. Служителите на полицията са спрели автомобила и са поискали документи от жалбоподателката, тъй като в ремаркето е имало дърва. Свидетеля С.Л. се е представил на жалбоподателката и е поискал документите. Тя е отговорила, че не притежава такива и след справка от дежурния в полицията се е установило, че жалбоподателката Я.В. не притежава СУМПС. Разпоредил се е да ги изчака, но на връщане жалбоподателката не е била там. Снели са обяснения от нея къде е карала колата с ремаркето които тя  е подписала собственоръчно. За извършеното нарушение за това че на 13.10.2018 г., около 12.20 часа в с.С., общ.Тополовград на ул.”Т.” е управлявала МПС, без да притежава СУМПС. Нарушението е било квалифицирано като такова по чл.150 от ЗДвП. Акта е бил съставен в присъствието на свидетеля Д.И.Х. и е бил подписан от актосъставителя, свидетеля и нарушителя. Екземпляр от акта е бил връчен срещу подпис на нарушителя Я.А.В.. Същата е подписала акта без да направи възражения.  След това въз основа на съставения АУАН е било издадено НП № 18-0358-000178/22.10.2018 г. на Началник група към ОД на МВР Хасково, с което за описаното в акта нарушение на жалбоподателя на основание чл. 177, ал.1, т.2 от ЗДвП е била наложена глоба в размер на 300 лв., за извършено нарушение по чл.150 от ЗДвП. НП е било връчено на жалбоподателя на 14.11.2018 г. и е било обжалвано от същата по пощата на 21.11.2018 г., видно от пощенско клеймо върху пощенски плик. 

Така установената фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от писмените доказателства по делото, които съдът кредитира.

С оглед на изложеното и като прецени събраните по делото доказателства, съдът достигна до следните правни изводи:

Производството е образувано на основание чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Жалбата е процесуално допустима, тъй като е подадена от лице, имащо правен интерес от това, и в законоустановения 7-дневен срок – НП е връчено на 14.11.2018 г. и е обжалвано по пощата на 21.11.2018 г.

Разгледана по същество същата се явява основателна и доказана и следва да бъде уважена, а НП на Началника на РУ – Тополовград следва да бъде отменено като незаконосъобразно, поради следните съображения:

Безспорно по делото се установи, че действително жалбоподателката е управлявала МПС без да има СУМПС. По делото се установява, че същата е управлявала МПС по черен път, а не по ул. „Т.”, както е записано в акта и в НП. Според чл.150 от ЗДвП всяко пътно превозно средство което участва в движението по пътищата отворени за обществено ползване, трябва да се управлява от правоспособен водач. В случая по делото безспорно се установени, че жалбоподателката е управлявала МПС по черен път, а не по път за обществено ползване. По никакъв начин от събраните писмени и гласни доказателства не се установява, че Я.В. е управлявала МПС по пътищата от републиканската пътна мрежа, а по безспорен начин се установява, че е управлявала по черен път. В конкретния случай деянието не бива да се счита за нарушение по чл.150 от ЗДвП, тъй като управлението по поляни и черни пътища не се счита за нарушение по ЗДвП. Освен това видно от показанията на свидетелката Д. С., двете с жалбоподателката са излезли от къщи около 9.30 ч. – 10.00 часа и след 10 - 15 минути са били на мястото където събират дърва. В акта е посочено, че нарушението е извършено в 12.20 часа, а нарушителката Я.В. е била вече в дома си в продължение на повече от 3 часа и е чакала органите на МВР да дойдат да я разпитат и да й съставят акт. Акта е съставен в 16.00 часа като е посочено, че нарушението е извършено в 12.20 часа. По този начин коренно се разминава времето посочено в акта и в НП от времето в което реално е констатирано нарушението. Горепосочените неточности представляват съществено нарушение на материалните и административно-производствени правила и са основания за отмяна на НП като незаконосъобразно.

Поради тези съображения, съдът счита, че НП на Началник група към ОД на МВР Хасково следва да бъде отменено като незаконосъобразно, издадено в нарушение на материалните и процесуални правила.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 от ЗАНН, съдът

 

                                    Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление № 18-0358-000178 от 22.10.2018 г.  на Началник група към ОД на МВР Хасково, издадено против Я.А.В. ***, с ЕГН **********, с което на основание чл. 177 ал.1, т.2 от ЗДвП й е наложена глоба в размер на 300 лв. /триста лева/, за извършено от нея нарушение по чл. 150 от ЗДвП.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – гр.ЯМБОЛ в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: