Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 25

 

Гр. Тополовград, 14.02.2019 г.

 

В     И М Е Т О     Н А    Н А Р О Д А

 

          ТОПОЛОВГРАДСКИЯТ районен съд в публично заседание на    тридесет и първи януари през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН Х.

 

СЕКРЕТАР: А. А.

 

Като разгледа докладваното от съдията  АНД   160 по описа за 2018 г.  и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Жалбоподателят П.К.Б. ***,   твърди, че издаденото против него НП № 99 от 29.10.2018 г. на Началника на РУ – Тополовград, с което му е наложена глоба в размер на 2000 лв. на основание чл.38 ал.1 от Закона национална система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 /ЗНССПЕЕН112/ е неправилно и незаконосъобразно, поради следните съображения:

          Жалбоподателят твърди, че на 22.08.2018 г. около 22.45 часа чул два последователни изстрела, погледнал е през прозореца и е видял въоръжен човек да се качва в една кола. Излязъл на двора и повикал кучето си, но същото не дошло и след това е подал сигнал на тел.112, че в населеното място се стреля и е убито кучето му. Твърди, че бил обезпокоен от факта, че в населеното място се разхожда въоръжено лице и стреля, и твърди че след няколко дни се установило, че е застреляно друго куче. Същият счита, че не е извършил вмененото му нарушение и не е подал неверен сигнал, като твърди че действително е имало въоръжено лице, което е стреляло.

          Поради което моли съда да отмени атакуваното НП на Началника на РУ – Тополовград като неправилно и несъобразно.

 

          Жалбоподателят – редовно призован,   не се явява в съдебно заседание и не изпраща представител.

Наказващият орган - ОД на МВР – Хасково, редовно призовани,  не изпращат представител в с.з. и не вземат становище по жалбата.

От събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа и правна страна:

На 22.08.2018 г. св.Г.Х.Г. *** е бил на работа и е бил авто-патрул. Същият е получил разпореждане от дежурния по ОДЧ авто-патрула да посети сигнал за застреляно куче в с.С. При пристигането на място св.Г.Г. установява, че човекът който е подал сигнала – жалбоподателя си играе с кучето. Жалбоподателят е заявил пред тях, че е изпил около 500 гр.ракия, но му се причуло че някой стреля и видял, че кучето му е застреляно, без да се убеди, че това е така. Направен му бил протокол за предупреждение. След това на 03.09.2018 г. св.Г. заедно със свидетеля П. са посетили жалбоподателя Б. и са му съставили АУАН за подаване на неверен сигнал на тел.112. Актът е съставен в присъствието на св.Д.И.П. за това, че Б. е подал сигнал на ЕЕН112 за застреляно куче в с.С., на ул.”*********” № * след като не се е уверил, че това е извършено действително. Домашното куче е било живо и здраво и нарушението е било квалифицирано в акта като такова по чл.28 ал.1 от ЗНССПЕЕН112. Екземпляр от акта е бил връчен на жалбоподателя срещу подпис и същият го е подписал без да направи възражение. При проведената беседа с него жалбоподателят си е признал, че след като е употребил алкохол не се е убедил в истинността и е подал неверен сигнал.

    След това въз основа на съставения АУАН е било издадено НП № 99/29.10.2018 г. на Началника на РУ – Тополовград, с което за описаните в акта нарушение на жалбоподателя на основание чл.38 ал.1  от ЗНССПЕЕН112 е била наложена глоба в размер на  2000 лв.  

  НП е било връчено на жалбоподателя на 21.11.2018 г. и е било обжалвано от същия по пощата на 28.11.2018 г.,  видно от клеймо върху пощенски плик.

Така установената фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от писмените доказателства по делото, както и от гласните такива – показанията на свидетелите, които съдът кредитира.

С оглед на изложеното и като прецени събраните по делото доказателства, съдът достигна до следните правни изводи:

Производството е образувано на основание чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Жалбата е процесуално допустима, тъй като е подадена от лице, имащо правен интерес от това, и в законоустановения 7-дневен срок – НП е връчено на 21.11.2018 г. и е обжалвано на 28.11.2018 г.

Разгледана по същество същата се явява неоснователна и недоказана и следва да бъде оставена без уважение, а НП на Началника на РУ – Тополовград следва да бъде  потвърдено като правилно и законосъобразно, като съображенията за това са следните:

Безспорно по делото се установи, че жалбоподателят е използван ЕЕН112 не по предназначение, а за предаване на неверни и заблуждаващи съобщения и сигнали за помощ. С тези си действия жалбоподателя е нарушил състава на чл.28 ал.1 от ЗНССПЕЕН112. Същият е признал служителите на полицията, че след като е употребил алкохол му се е причуло, че някой стреля и не се е уверил, че кучето му е застреляно, което всъщност е било живо. Жалбоподателят не представи никакви доказателства относно факта, че е видял въоръжен човек, който да стреля в село Синапово. По този начин същият е предал невярно и заблуждаващо съобщение и сигнал за помощ на тел.112.

При съставянето на АУАН и издаването на НП не са допуснати съществени процесуални нарушения водещи до отмяна на НП. И АУАН и НП съдържат трите имена и длъжността на лицата, които са съставили акта и са издали НП. Посочена е датата на издаването, имат номера, установени са и са посочени трите имена на нарушителя и точния му адрес, съдържат описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, както и доказателствата, които го потвърждават, законните разпоредби, които са били нарушени виновно, вида и размера на наказанието и са подписани от длъжностните лица, които са съставили акта и са издали НП.Актът е съставен в присъствието на един свидетел, същият е подписан от нарушителя, без да направи възражения и екземпляр от същия му е бил връчен. Поради тези съображения, съдът счита, че при съставянето на АУАН и издаването на НП стриктно са спазени процесуалните и материално-правни норми.

Правилно административно-наказващият орган е ангажирал отговорността на жалбоподателя по чл.38 ал.1 от ЗНССПЕЕН112, който гласи, че който предава чрез ЕЕН112 неверни и заблуждаващи съобщения и сигнали за помощ, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лева. В случая АНО правилно е определило наказанието в минимален размер и е наложило глоба в размер на 2000 лева. Съдът счита, че така наложеното наказание ще съдейства да се предупреди и превъзпита нарушителя към спазване на определения правов ред и ще въздейства възпитателно и предупредително върху останалите граждани.

Поради тези съображения съдът счита, че НП на Началника на РУ – Тополовград следва да бъде потвърдено като издадено при стриктно спазване на материалните и процесуалните правила.

 

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 от ЗАНН, съдът

 

                                    Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 99 от 29.10.2018 г.  на Началника на РУ – Тополовград, издадено против П.К.Б. с ЕГН ********** ***, с което на основание чл. 38 ал.1 от ЗНССПЕЕН112  му е наложена глоба в размер на 2000 лв. /две хиляди лева/  за извършено от него нарушение по чл.28, ал.1 от ЗНССПЕЕН112.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – гр.ЯМБОЛ в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: