Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 23

 

Гр. Тополовград, 14.02.2019 г.

 

В     И М Е Т О     Н А    Н А Р О Д А

 

          ТОПОЛОВГРАДСКИЯТ районен съд в публично заседание на    двадесет и девети януари през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ХРИСТОВ

 

СЕКРЕТАР: А. А.

 

Като разгледа докладваното от съдията  АНД   1 по описа за 2019 г.  и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Жалбоподателят И.К.З. ***,   твърди, че издаденото против него НП № 18-0358-000212/26.11.2018 г. на Началника на РУ – Тополовград, с което му е наложена глоба в размер на 300 лева, лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца на основание чл.175 ал.3 предл.1-во от ЗДвП  е неправилно и незаконосъобразно, поради следните съображения:

          Жалбоподателят твърди, че проверката е извършена на 04.10.2018 г., а НП е издадено на 26.11.2018 г. т.е. след изтичане на преклузивния едномесечен срок по чл.52 ал.1 от ЗАНН. Жалбоподателят твърди че тази норма е императивна и ако НП не е издадено в срока се губи възможността това да бъде сторено по-късно и издаденото НП е порочно и не може да повлече правни последици.  Според жалбоподателя е допуснато и друго съществено нарушение, което може да се разглежда както на плоскостта на процесуално-правните, така и на материално-правните такива. Същият твърди, че нарушението което е допуснал според наказващият орган е затова че е управлявал МПС със служебно прекратена регистрация, което е установено чрез справка с ОДЧ. При такова описание на нарушението съдът е в невъзможност да провери тези констатации, които не се ползват с доказателствена сила, а трябва да се доказват изрично. Според жалбоподателя е недопустимо да не е посочена датата, от която тази регистрация е прекратена и съдът няма как да прецени дали е налице нарушението. Според жалбоподателя ако МПС е било спряно от движение или пък със снета регистрация е следвало регистрационните табели със заповед за ПАМ, както и да има залепен стикер на предното стъкло на автомобила. Нито едно от тези две обстоятелства не е било констатирано от проверяващите и не е било налично. Жалбоподателят твърди, че е взел този автомобил от свой приятел за ползване 4-5 дни за да свърши конкретна работа, след което му го е върнал. Проверката е била извършена точно в този период, като жалбоподателя твърди, че преди да предприеме управление на автомобила е проверил всички негови документи - валиден винетен стикер, застраховка, годишен технически преглед и след като се уверил, че всичко е наред, тогава е предприел управление, а и собственикът го е уверил, че това е така. Според жалбоподателят собственик на автомобила не е той, а друго лице и той няма как да узнае, че автомобила е спрян от движение и е със снета регистрация, ако липсва стикер и има регистрационни табели на автомобила.

          Жалбоподателят – редовно призован,   явява се лично в съдебно заседание и поддържа жалбата.

Наказващият орган - ОД на МВР – Хасково, редовно призовани,  не изпращат представител в с.з. и не вземат становище по жалбата.

От събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа и правна страна:

На 04.10.2018 г. служителите на полицията св.Х.П. и Д.Д. са спрели за проверка лек автомобил „Мерцедес” сив на цвят, с рег.№ ********* в с.Р., общ.Т. Водач на автомобила е бил жалбоподателя И.К.З. ***. Водачът е представил на проверяващите неговите документи и документите на автомобила, след което проверяващите са въвели в таблет данните и компютърът е изписал, че няма данни за проверяваното МПС. Била е извършена справка с дежурния при РУ – Тополовград и се установило, че автомобилът е с прекратена регистрация от 26.06.2018 г. Тези неща са били съобщени на водача и същият е заявил пред проверяващите, че автомобилът не е негов, а е на негов приятел. Представил им е договор за покупко-продажба на автомобила от 24.10.2017 г. , след което му е бил съставен АУАН № 169322 от 04.10.2018 г., че същия ден около 12.30 часа в с.Р., общ.Т., на ул.”**********”, в посока центъра е управлявал лек автомобил „Мерцедес” с № ********** , собственост на М.Г. от гр.С., като при направена справка с ОДЧ се установило, че МПС е със служебно прекратена регистрация по чл.143 ал.15 от ЗДвП като нерегистрирано по надлежния ред. Нарушението е било квалифицирано като такова по чл.140, ал.1 от ЗДвП. Бил е иззет контролния талон на автомобила и екземпляр от акта е бил връчен на нарушителя срещу подпис, като същият е подписал акта без да направи възражение. Актът е бил съставен в присъствието на св.Д.Д..

    След това въз основа на съставения АУАН е било издадено НП № 18-0358-000212/26.11.2018 г. на Началника на РУ – Тополовград, с което за описаните в акта нарушения на жалбоподателя на основание чл. 175 ал.3 предл.1-во от ЗДвП е била наложена глоба в размер на 300 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца.  

  НП е било връчено на жалбоподателя на 11.12.2018 г. и е било обжалвано от същия на 27.12.2018 г., чрез жалба входирана в деловодството на РУ – Тополовград.

Така установената фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от писмените доказателства по делото, както и от гласните такива – показанията на свидетелите, които съдът кредитира.

С оглед на изложеното и като прецени събраните по делото доказателства, съдът достигна до следните правни изводи:

Производството е образувано на основание чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Жалбата е процесуално допустима, тъй като е подадена от лице, имащо правен интерес от това, и в законоустановения 7-дневен срок – НП е връчено на 11.12.2018 г. и е обжалвано на 17.12.2018 г.

Разгледана по същество същата се явява основателна и доказана и следва да бъде уважена, а НП на Началника на РУ – Тополовград следва да бъде  отменено като неправилно и незаконосъобразно, като съображенията за това са следните:

Безспорно по делото се установява, че жалбоподателят е управлявал МПС със служебно прекратена регистрация по чл.143 ал.15 от ЗДвП. Видно от справка за лек автомобил СН 3774 АС  регистрацията на процесното МПС е била прекратена на 24.10.2017 г.

Съдът не споделя становището на жалбоподателя, че НП е издадено след изтичане на преклузивния едномесечен срок по чл.52 ал.1 от ЗАНН, тъй като видно от доказателствата по делото постановлението на Районна прокуратура – Тополовград за отказ да се образува наказателно производство е от 25.10.2018 г. и препис от това постановление ведно с материалите по преписката са били изпратени на Началника на РУ – Тополовград за окомплектоване с оригиналния АУАН за търсене на административно-наказателна отговорност от жалбоподателя. НП е било издадено на 26.11.2018 г., т.е. е бил спазен едномесечния срок за неговото издаване. Освен това, съдът счита, че този срок по чл.52 ал.1 от ЗАНН е указателен, а не преклузивен и НП може да бъде издадено и след неговото изтичане.

 Съдът счита, че е допуснато съществено нарушение което може да се разглежда както на плоскостта на процесуално правните, така също и на материално-правните. Нарушението което е допуснал жалбоподателя според наказващият орган е за това, че управлявал МПС със служебно прекратена регистрация, което е установено чрез справка с ОДЧ. При такова описание на нарушението съдът е в невъзможност да провери достоверността на тези констатации, които не се ползват с доказателствена сила, а трябва да се доказват изрично. Недопустимо е в НП да не е посочена датата, от която тази регистрация е прекратена и съдът няма как да прецени дали е налице нарушението. Този порок е съществен и няма как да бъде саниран с последващи действия на наказващия орган, тъй като датата е задължителен реквизит от описанието на нарушението в АУАН и НП. Това нарушение е самостоятелно основание за отмяна на НП.

Отделно от това, ако МПС е било спряно от движение или пък със снета регистрация е следвало регистрационните табели да са снети със заповед за ПАМ, както и да има залепен стикер на предното стъкло на автомобила. Нито едно от тези две обстоятелства обаче не е констатирано от проверяващите и не е било налично. Жалбоподателят е взел този автомобил от свой приятел за ползване за 4-5 дни за да свърши конкретна работа, след което му го е върнал. Проверката е извършена точно в този период, като жалбоподателят преди да предприеме управление на автомобила е проверил всички негови документи – винетен стикер, застраховка, годишен технически преглед и след като се е уверил, че всичко е наред, тогава е предприел управление, а и собственикът го е уверил, че това е така. Проверяващите също са установили, че всички тези документи, които са били в автомобила са били валидни и редовни. Тук следва да се има предвид и субективната страна на фактическия състав на административната отговорност. Видно от договора за покупко-продажба собственик на автомобила не е жалбоподателя, а е бил лицето М. М.Г. и жалбоподателя няма как да узнае, че автомобила е бил спрян от движение или е със снета регистрация ако липсва стикер и ако има регистрационни табели на автомобила. Още по-малко е могъл да знае какви административни нарушения е допуснал собственика, които да са довели до дерегистрацията. В случая липсва вина при извършването на нарушението, а административното нарушение винаги следва да бъде извършено виновно.

          Това нарушение само по себе си също е самостоятелно основание за отмяна на НП, тъй като не е налице умисъл за извършването му.

Поради тези съображения, съдът счита, че НП на Началника на РУ- Тополовград следва да бъде отменено като незаконосъобразно, издадено в нарушение на процесуалните  и материалните правила.

 

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 от ЗАНН, съдът

 

                                    Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление № 18-0358-000212 от 26.11.2018 г.  на Началника на РУ – Тополовград, издадено против И.К.З. с ЕГН ********** ***, с което на основание чл. 175 ал.3, предл.1-во от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 300 лв. /триста лева/ и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца, за извършено от него нарушение по чл.140 ал.1 от ЗДвП.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – гр.ЯМБОЛ в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: