Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 48

 

Гр. Тополовград, 14.06.2019 г.

 

В     И М Е Т О     Н А    Н А Р О Д А

 

          ТОПОЛОВГРАДСКИЯТ районен съд в публично заседание на    четиринадесети май през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: И. ХРИСТОВ

 

СЕКРЕТАР: А.А.

 

Като разгледа докладваното от съдията  АНД    6 по описа за 2019 г.  и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Жалбоподателят И.Д.Б. *** твърди, че издаденото против него наказателно постановление № 18-0358-000228/12.11.2018 г. на Началника на РУ - Тополовград, с което му е наложено наказание глоба в размер на 250 лева, на основание чл.638 ал.1 от КЗ, за извършено от него нарушение по чл.483 ал.1 от КЗ   е  незаконосъобразно, тъй като е издадено при нарушение и противоречие на процесуалния и материалния закон и не съответства на реалната фактическа обстановка. Поради това моли съда да отмени НП на Началника на РУ - Тополовград като незаконосъобразно, противоречащо на материалния и процесуалния закон.

          Жалбоподателят – редовно призован, не се явява в съдебно заседание  и не изпраща представител, като е постъпило писмено становище от процесуалният му представител – адв.В.Т. ***.

Наказващият орган - ОД на МВР – Хасково, редовно призовани,  не изпращат представител в с.з. и не вземат становище по жалбата.

От събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа и правна страна:

На 04.09.2018 г. около 10.00 часа в Тополовград по ул.Васил Левски, в посока гр.Елхово жалбоподателят Б. е управлявал личния си лек автомобил „Фолксваген Голф” с рег.№ ********, който е регистриран на територията на Р България и не е спрян от движение. Същият е управлявал лекия автомобил без да има сключен и действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” за 2018 г. към момента на проверката.Същият е бил спрян за проверка от служителите на полицията акт.Х.П. и С.Д.. При извършената проверка от таблет е установено, че автомобила няма сключена „ГО” към момента на проверката. Св.Х.П. е поискал от водача полицата и е установил, че полицата е от застрахователна компания „Олимпик” и същата е прекратена на 17.08.2018 г. За това нарушение за това, че е управлявал личния си автомобил „Фолксваген Голф” без да има сключена задължителна застраховка”Гражданска отговорност за 2018 г. му е бил съставен АУАН № 169303

Видно от приложените към делото доказателства – справка от интернет страница на Гаранционен фонд към датата на проверката – 04.09.2018 г л.а. рег.№ ******** има сключена застраховка „ГО” в Застрахователна компания”Олимпик” клон България  с покритие от 19.12.2017 г. до 18.12.2018 г. и датата на прекратяване на същата е 17.08.2018 г.

По делото не се спори, че сключените задължителни застраховки „ГО” със ЗК”Олимпик” – клон България са прекратени на 17.08.2018 г.

 Нарушението е било квалифицирано като такова по чл.483 ал.1 т.1 от КЗ. Актът е бил съставен в присъствието на свидетеля С.П.Д. и е бил подписан от актосъставителя, свидетеля и нарушителя. Екземпляр от акта е бил връчен срещу подпис на нарушителя. Същият е подписал акта без да направи възражения.  След това въз основа на съставения АУАН е било издадено НП № 18-0358-000228/12.11.2018 г. на Началника на РУ - Тополовград, с което за описаното в акта нарушение на жалбоподателя на основание чл.  638 ал.1 т.1 от КЗ е била наложена глоба в размер на 250 лв., за извършено нарушение по чл.483 ал.1 т.1 от КЗ. НП е било връчено на жалбоподателя на 28.12.2018 г. и е било обжалвано от същия по пощата на 04.01.2019 г., видно от касова бележка. 

Така установената фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от гласните и писмени доказателства по делото, които съдът кредитира.

С оглед на изложеното и като прецени събраните по делото доказателства, съдът достигна до следните правни изводи:

Производството е образувано на основание чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Жалбата е процесуално допустима, тъй като е подадена от лице, имащо правен интерес от това, и в законоустановения 7-дневен срок – НП е връчено на 28.12.2018 г. и е обжалвано по пощата на 04.01.2019 г.

Разгледана по същество същата се явява основателна и доказана и следва да бъде уважена, а НП на Началника на РУ – Тополовград следва да бъде отменено като незаконосъобразно, поради следните съображения:

По делото не се спори, че сключените задължителни застраховки „Гражданска отговорност” със ЗК”Олимпик” – клон България са прекратени на 17.08.2018 г. Това е така защото лицензът на застрахователя със седалище в Кипър е отнет от надзорния орган върху застраховането в Р Кипър и е назначен предварителен ликвидатор. На 18.08.2018 г. всеки засегнат собственик на МПС да сключи нова застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилите си с друг застраховател. Официална информация за това е публикувана на интернет страницата на Комисията за финансов надзор. Действително в случая полицата сключена със ЗК”Олимпик” – клон България  на управлявания от жалбоподателя автомобил е осигурявала покритие до 23.59 часа на 17.08.2018 г., но не и към датата на проверката. Въпреки това, съдът счита, че макар извършеното деяние да окачествява от обективна страна състав на нарушение по чл.483 ал.1 т.1 от КЗ, то същото се явява несъставомерно от субективна страна. Няма доказателства по делото, които да сочат , че жалбоподателя е знаел за настъпването на обстоятелства свързани с фалита на ЗК”Олимпик” – клон България, които застрахователни услуги е ползвал. Фактът, че информация за това е била обявена в сайтове на съответни институции не обосновава извод в обратната насока, тъй като гражданите нямат задължение да следят данните качвани в интернет сайтовете. Не е без значение, че прекратяването на полицата в срока на действие на същата е по външни на правоотношението между двете страни причини. Липсват данни   обстоятелството  за прекратен преждевременно застрахователен договор да е достигнало до знанието на жалбоподателя в качеството му на собственик на процесното МПС и страна по договора за застраховка. При това положение, съдът счита, че жалбоподателят е бил със съзнанието че е изпълнил задължението си за сключена застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите  и не може да се приеме, че същият е осъществил виновно състава на административното нарушение по чл.483 ал.1 т.1 от КЗ.

Липсата на субективния елемент от състава на визираното нарушение се доказва  и от предприетите непосредствено след проверката действия на жалбоподателя – узнавайки, че сключения с ЗК”Олимпик” – клон България договора за „ГО” е прекратен, той   е сключил договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност”  веднага след проверката.

Отделно от горното с оглед на установената фактическа обстановка прекратяване на полицата в срока на действие на същата по външни за двете страни причини, липсата на доказателства, прекратяването на застрахователния договор на 17.08.2018 г. от 23.59 часа да е сведено до знанието на наказаното лице като страна по същия. Краткият срок след фалита в който е извършено нарушението от жалбоподателя, сключването на нов договор „Гражданска отговорност” с ЗК”Лев Инс”АД още в деня на проверката . Дори да се приеме, че в случая има извършено нарушение същото определено отговаря на условията за маловажност по чл.28 от ЗАНН, поради което жалбоподателя не е следвало да бъде наказан, а само да бъде предупреден, че при повторно нарушение ще бъде санкциониран. Като не е сторил това АНО е издал незаконосъобразно НП.

Предвид на тези причини атакуваното НП следва да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно.

 

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 от ЗАНН, съдът

 

                                    Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление № 18-0358-000228 от 12.11.2018 г.  на Началника на РУ на МВР Тополовград, издадено против И.Д.Б. с ЕГН ********** ***, с което на основание чл.638, ал.1 т.1 КЗ му е наложена глоба в размер на 250 лв. /двеста и петдесет лева/, за извършено от него нарушение по чл. 483 ал.1 т.1 от КЗ

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – гр.ЯМБОЛ в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: