Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е     51

 

Гр. Тополовград, 01.07.2019 г.

 

В     И М Е Т О     Н А    Н А Р О Д А

 

          ТОПОЛОВГРАДСКИЯТ районен съд в публично заседание на    тридесети май през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ХРИСТОВ

 

СЕКРЕТАР: А.А.

 

Като разгледа докладваното от съдията  АНД   18 по описа за 2019 г.  и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Жалбоподателят В.Й.Н. *** твърди, че издаденото против него наказателно постановление № 19-0358-000017/15.01.2019 г. на Началник РУ – Тополовград към ОД на МВР Хасково, с което му е наложено наказание глоба в размер на 500 лева за извършено от него нарушение по чл.70, ал.3 от ЗДвП е  незаконосъобразно, тъй като е издадено при нарушение и противоречие на процесуалния и материалния закон и не съответства на реалната фактическа обстановка. Жалбоподателя твърди, че е установена концентрация на алкохол 0,60 промила в издишания от него въздух чрез техническо средство. Така е записано в акта и в обстоятелствената част на НП. В диспозитива на НП обаче е записано че това е било концентрация на алкохол в кръвта, което обстоятелство според жалбоподателя не е вярно и не констатирано поради факта, че жалбоподателя е отказал пълно медицинско изследване на кръвта. Според жалбоподателя това разминаване между обстоятелствената част – мотиви в диспозитива на НП е достатъчно основание за отмяна на НП. Според жалбоподателя концентрацията на алкохола в издишания въздух е много гранична с границата на наказуемост и е в рамките на техническата грешка. Според него, ако се пресметне писмената грешка на техническото средство би се указало, че не е налице административно нарушение. И понеже административната отговорност следва да бъде категорично установена какъвто не е този случай се създава съмнение за законосъобразността на НП, а това не е в духа на Закона.

Поради това моли съда да отмени НП на Началника на РУ - Тополовград към ОД на МВР Хасково като незаконосъобразно, противоречащо на материалния и процесуалния Закон.

          Жалбоподателят – редовно призован, явява се лично в съдебно заседание заедно с упълномощения от него адвокат М.К. от АК Ямбол.

Наказващият орган - ОД на МВР – Хасково, редовно призовани,  не изпращат представител в с.з. и не вземат становище по жалбата.

От събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа и правна страна:

На 07.01.2019 г., служителите на полицията актосъставителя Х.П. и св.Н.П. са били на работа като са изпълнявали задачи по КАТ в с.Б. поляна и са извършвали проверка по документи. Около 15:45 часа същите са спрели за проверка лек автомобил „Ф. П.” с рег.№ *******, управляван от жалбоподателя. Жалбоподателя е бил спрян за проверка в с.Българска поляна на ул.” А. Г.”като се е движил в посока с.Хлябово. При извършената проверка с техническо средство за употреба на алкохол, същото е отчело 0,60 промила алкохол в издишания въздух. Техническото средство е било „Алкотест Дрегер” с фабр. № ****, като показанието му на 07.01.2019 г. в 15:48 часа е било 0,60 промила. Жалбоподателя е заявил пред служителите на полицията, че е бил в с.Черепово и там е пил вино и се е прибирал  към с.Хлябово. Жлбоподателя не е оспорил показанията и на същия е бил предложен талон за медицинско изследване № 0049057, който талон водача е отказал. След това на водача е бил съставен АУАН № 168237/ 07.01.2019 г. за това , че на 07.01.2010 г. около 15:45 часа в с.Българска поляна на ул.”Андрей Галяшкин” е управлявал личния си лек автомобил „Ф* П*” с рег.№ Х 0116 ВН като при извършената проверка за употреба на алкохол с техническо средство „Алкотест Дрегер ****” с фабр.№ *** показанието му е било 0,60 промила в издишания въздух. На водача е бил предложен талон за медицинско изследване който той отказва. Това нарушение е било квалифицирано като такова по чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП. Било е иззето СУМПС и свидетелството за регистрация на МПС и два броя регистрационни табели с № Х0116 ВН.

Акта е бил съставен в присъствието на свидетеля Н.И.П. и е бил подписан от актосъставителя, свидетеля и нарушителя. Екземпляр от акта е бил връчен срещу подпис на нарушителя В.Й.Н.. Същият е подписала акта без да направи възражения.  След това въз основа на съставения АУАН е било издадено НП № 19-0358-000017/15.01.2019 г. на Началник на РУ - Тополовград към ОД на МВР Хасково, с което за описаното в акта нарушение на жалбоподателя на основание чл. 174, ал.1, т.1 от ЗДвП е била наложена глоба в размер на 500 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца за извършено нарушение по чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП. НП е било връчено на жалбоподателя срещу разписка на 31.01.2019 г. и същото е било обжалвано на 06.02.2019 г., чрез жалба в деловодството на РУ – Тополовград.

Така установената фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от гласните и писмени доказателства по делото, които съдът кредитира.

С оглед на изложеното и като прецени събраните по делото доказателства, съдът достигна до следните правни изводи:

Производството е образувано на основание чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Жалбата е процесуално допустима, тъй като е подадена от лице, имащо правен интерес от това, и в законоустановения 7-дневен срок – НП е връчено на 31.01.2019 г. и е обжалвано на 06.02.2019 г.

Разгледана по същество същата се явява основателна и доказана и следва да бъде уважена, а НП на Началника на РУ – Тополовград следва да бъде отменено като незаконосъобразно, поради следните съображения:

Безспорно по делото се установи, че действително жалбоподателя е управлявал МПС с концентрация на алкохол 0,6 промила в издишания от него въздух. От изисканата справка от ОД на МВР се установява, че действително техническото средство е проверявано и калибровано и може да измерва концентрацията на алкохол. По-важното обстоятелство в случая обаче е  поисканата справка свързана с допустимата грешка на това техническо средство, тъй като установената концентрация на алкохол е 0,6 и е гранична с границата на 0,5 която е ненаказуема. Тава справка е изискана на два пъти от органа на МВР но така и непостъпила от административно наказващия орган. По този начин административно наказващия орган създаде пречка за събиране на основно доказателство, а именно справка относно характеристичните данни и техническите отклонения които съществуват за техническото средство с което е тестван жалбоподателя. Видно от НП стойността която е отчетена на това устройство е много близка до ненаказуемата такава и поради тази причина тази справка е била изискана от ОД на МВР Хасково. Според разпоредбата на чл.144 от АПК при обжалване в процеса следва да се прилага ца неуредените въпроси субсидиарно ГПК. А в ГПК в чл.161 изрично е записано че с оглед обстоятелствата по делото съдът може да приеме за доказани факти относно които страната е създала пречки за тяхното събиране. Съдът счита че в случая сме изправени точно пред такава хипотеза и констатациите както в акта, така и в НП не са категорични и доказани. По доказателствената тежест в този процес е за административно наказващия орган. В случая в заключение съдът счита че констатациите на АНО не са доказани и поради тази причина НП следва да бъде отменено в обжалваната му част.

Поради тези съображения съдът счита, че НП на Началник на РУ - Тополовград към ОД на МВР Хасково следва да бъде отменено като незаконосъобразно, издадено в нарушение на материалните и процесуални правила.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 от ЗАНН, съдът

 

                                    Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление № 19-0358-000017 от 15.01.2019 г.  на Началник на РУ - Тополовград към ОД на МВР Хасково, издадено против В.Й.Н. ***, с ЕГН **********, в частта му с която на основание чл. 174 ал.1, т.1 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 500 лв. /петстотин лева/, и лишаване от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА за извършено от него нарушение по чл. 5, ал.3, т.1 от ЗДвП.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – гр.ЯМБОЛ в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: