Р Е Ш Е Н И Е № 38

 

гр.Тополовград, 14.03.2019 год.

 

В  И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

          ТОПОЛОВГРАДСКИЯТ районен съд в публично заседание на тринадесети март  през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.СЕМЕРДЖИЕВА

 

при участието на секретаря: К.П.

 

като разгледа докладваното от съдията АНД № 19 по описа на 2019 год. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано на основание чл. 59 и сл. от ЗАНН.  

   

           Жалбоподателят твърди, че издаденото против него наказателно постановление е незаконосъобразно, тъй като не е съобразен размера на глобата с неговото материално и семейно положение. Твърди се, че жалбоподателя е пенсионер и получава минимална пенсия 326 лева, няма други доходи и размера на глобата е твърде голям, несъобразен с доходите му.

 Поради което претендира да бъде изменено, като се намали размера на наложената глоба. В с.з. и по същество, жалбоподателя твърди, че не оспорва извършването на самото административно нарушение и правилно е ангажирана отговорността му.

          ОД на МВР – Хасково не изпращат представител в съдебно заседание и не взема становище по жалбата.

От събраните по делото доказателства съдът приема за установено следното: 

На 26.11.2018 г., жалбоподателя е управлявал влекач с прикачено полуремарке, като се е движил по път II-76, в посока гр.Т.- с.К. и движейки се с несъобразена с атмосферните условия, с релефа на местността и състоянието на пътя скорост, на ляв завой е загубил контрол над МПС-то, завъртял се е и се е ударил в мантинелата в лявата част на пътя от което е последвало ПТП с материални щети. След подаден сигнал на място са дошли съответно полицейските служители – Х.С. актосъставител и Д.П., които са установили обстоятелствата и са съставили АУАН № 168010/26.11.2018 г. на водача, за нарушение на чл.20, ал.2 от ЗДвП. Акта е подписан от актосъставителя, свидетеля и нарушителя без възражения и съответно връчен срещу разписка. Въз  основа на този акт е издадено НП № 18-0358-000267/15.01.2019 г. от Началника на РУ – Тополовград, с което на жалбоподателя е наложено наказание „глоба“ в размер на 200 лева на основание чл.179, ал.2 пр.1-во от ЗДвП. НП е връчено срещу разписка на 06.02.2019 г. На 07.02.2019 г. е входирана жалба в РУ на МВР Тополовград.

По делото са разпитани актосъставителя и свидетеля П., присъствал и при установяване на нарушението и при съставянето на акта. И двамата посочват нарушението за което е бил съставен акт, като описват обстоятелствата при които е извършено.  

          Така установената фактическа обстановка се доказва от приложените към делото писмени доказателства, които съдът кредитира, тъй като са издадени в съответната форма и ред, и от показанията на актосъставителя и свидетеля,  на които съдът дава вяра, тъй като са обективни и непротиворечиви и в пълно съответствие с приложените към делото писмени доказателства.

          С оглед на изложеното и като прецени събраните доказателства, съдът достигна до следните правни изводи:

          Жалбата е допустима, тъй като е подадена от лице, имащо правен интерес, в законно установения срок и са спазени всички изисквания за нейното редовно разглеждане.

          Жалбата е неоснователна и не следва да се уважава.

          На жалбоподателя е съставен АУАН и съответно НП за извършено нарушение по чл. 179, ал.2, пр.1-во от ЗДвП и съответно му е наложено наказание „глоба“ в размер на 200 лева. Съгласно този текст - който поради движение с несъобразена скорост, неспазване на дистанция или нарушение по ал. 1 причини пътнотранспортно произшествие, се наказва с глоба в размер 200 лв., ако деянието не съставлява престъпление.

Съдът счита с оглед събраните по делото доказателства, че вмененото на жалбоподателя административно нарушение е извършено от него, както от обективна, така и от субективна страна и съвсем законосъбразно е ангажирана неговата административнонаказателна отговорност. Извършването на нарушението е доказано по безспорен и категоричен начин от събраните по делото писмени  и гласни доказателства. Самото нарушение и извършването му по никакъв начин не се оспорват от жалбоподателя и той признава всички обстоятелства и факти относно самото нарушение, описани в АУАН и НП.

          Съдът не констатира допуснати материалноправни и процесуални нарушения от АНО, при издаването и връчването на АУАН и НП, спазени са и всички срокове по ЗАНН.

          В случая жалбоподателя единствено оспорва размера на наложеното наказание като твърди, че не е съобразен с неговото тежко материално положение и по-специално с факта, че той е пенсионер с минимална пенсия в размер на 326 лева и няма други доходи. Конкретни доказателства относно твърдените от него обстоятелства, касаещи доходите му не са посочени в хода на съдебното дирене, но дори и да се приеме, че жалбоподателя е с тежко материално положение, в законовия текст размера на наказанието не варира в определени граници, а е точно определен. Изрично е посочено че за процесното нарушение се налага глоба в размер на 200 лева. Няма „от ….до“ за да се приеме, че АНО съобразява размера на наложената глоба при всеки конкретен случай, т.е. АНО няма право на преценка, а след като установи и докаже, че има извършено такова административно нарушение налага конкретно определената за това нарушение глоба. За това няма как да бъде намален размера на глобата, след като в Закона той е строго фиксиран.

С оглед на всичко гореизложено, съдът счита, че процесното НП е напълно законосъобразно и следва да се потвърди.

          Водим от гореизложеното и на основание чл.63 от ЗАНН, съдът

 

                                      Р  Е  Ш  И  :

 

          ПОТВЪРЖДАВА НП № 18-0358-000267 от 15.01.2019 год. на Началника на РУ на МВР – Тополовград, с което на  Х.Т.Г. *** с ЕГН ********** е наложена „глоба“ в размер на 200,00 лева на основание  чл. 179, ал.2, пр.1-во от ЗДвП.

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Ямбол  в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: