Р Е Ш Е Н И Е № 49

 

гр.Тополовград, 30.05.2019 год.

 

В  И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

          ТОПОЛОВГРАДСКИЯТ районен съд в публично заседание на петнадесети май  през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.СЕМЕРДЖИЕВА

 

при участието на секретаря: К.П.

 

като разгледа докладваното от съдията АНД № 32 по описа на 2019 год. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано на основание чл. 59 и сл. от ЗАНН.  

   

           Жалбоподателят твърди, че издаденото против него наказателно постановление е незаконосъобразно, тъй като не е извършил нарушението за което му е ангажирана отговорността и са допуснати съществени нарушения, тъй като в НП и в АУАН описаният имот за която жалбоподателя е обвинен, че е разорал неразрешено е различен. Твърди се, че в публичната карта на ДФЗ, имот с описания номер няма в землището на с.Капитан Петко войвода, поради което е нарушено правото му на защита и се претендира отмяна изцяло на обжалваното НП.

Ответника по жалбата МЗХГ – София не изпраща представител в съдебно заседание, но в писмено становище оспорва жалбата, като твърди, че правилно и законосъобразно е съставен АУАН и е ангажирана наказателната отговорност на жалбоподателя поради което липсват основания за отмяна на обжалваното НП и се претендира да бъде отхвърлена жалбата и да бъде потвърдено НП.

От събраните по делото доказателства съдът приема за установено следното: 

Жалбоподателя Е.А.А. видно от представените в с.з. документи, на 10.05.2018 г. в с.Капитан Петко войвода е сключил договор за наем с наследника на С. Н. К. относно нива в местността „И.“ с площ от 10 дка, шеста категория, съставляваща имот № 33001 за една стопанска година. От приложената скица и карта на землището е видно, че тази нива е разположена в парцел 1 от масив № 33 на землище в с.Капитан Петко войвода с ЕКАТТЕ 24013, като една от границите на нивата е пасище мера-ОКЕ № 1276, след което е границата със землище с.Орешник. Съпоставимо с публичната карта на ДФЗ СЕУ приложена и приета като доказателство по делото, наетия от жалбоподателя имот е с № 24013-033-001, който граничи с имот № 24013-001-276, след който имот е имот с № 53802.0.286.

На 12.12.2018 г. е издадена Заповед от Министъра на ЗХГ относно установяване наличието на извършени нарушения в имоти попадащи в специализирания слой „постоянно затревени площи“ описани в Приложение 1 към заповедта, като се овластяват директорите на Областни Дирекции Земеделие и Началниците на Общински Служби Земеделие да съставят актове за установяване на нарушения по чл.33б, ал.1 от ЗПЗП, ако след теренни проверки установят извършване на такова нарушение. В изпълнение на тази Заповед на 19.02.2019 г., служители на ОС Земеделие – Тополовград – актосъставителя и разпитаните по делото свидетели А. и Н. са извършили теренни проверки на място в землищата на: с.Светлина, с.Синапово, с.Капитан Петко войвода, с.Мрамор и с.Орешник с цел установяване реалното състояние на имотите и са съставили Протокол за извършената проверка. В него е констатирано за землище с.Капитан Петко войвода, че по-голямата част от имот с идентификатор 24013.1.293 с площ от 11,118 дка по КККР/по КВС № 0001293/ представлява пасище мера и в част от имота има разорани площи представляващи угар с площ 4,997 дка. За землището на с.Орешник за което се твърди в с.з. от актосъставителя, че е процесното нарушение в Протокола за проверка е констатирано, че имот с идентификатор № 53802.33.283 към момента на проверката е затревен и не е констатирано нарушение, а по-голямата част от имот с идентификатор № 53802.34.286 с площ 16,492 дка по КККР/по КВС № 000283/ представлява пасище мера и в част от имота има засята люцерна с измерена площ от 2,800 дка.

След извършване на проверката е изготвен Доклад от актосъставителя в качеството й на Началник ОСЗ – Тополовград до МЗХГ в точка 3 за землище с.Капитан Петко войвода с ЕКАТТЕ 24013 за имот с № 0001293 по КВС е констатирано нарушение и на нарушителя е съставен АУАН, в точка 5 за землището на с.Орешник с ЕКАТТЕ 53802 за имот с № 000283 по КВС към момента на проверката не е констатирано нарушение, а за имот № 000286 по КВС е констатирано наличие на нарушение изразяващо се в това, че неправомерно се използва 2,800 дка от имота като обработваема земя засята с люцерна, представляваща част от имот № 000286 по КВС / ПИ 53802.33.286 по КККР/ и на нарушителя е съставен АУАН.

На жалбоподателя е съставен АУАН № 4/19.02.2019 г. за това, че към 19.02.2019 г. е преобразувал/разорал земеделска земя без разрешение, като е използвал неправомерно като обработваема земя, засята с люцерна 0,280 ха, представляваща част от имот № 000286 по КВС/ПИ 53802.33.286 по КККР/, целия с площ 1,649 ха в землището на с.Капитан Петко войвода с НТП-пасище мера, собственост на Община Тополовград. Записано е, че лицето е нарушило чл.33б, ал.1 от ЗПЗП. Акта е подписан от актосъставителя, нарушителя, свидетелите при извършване на нарушението и при съставяне на акта и е връчен препис от него на нарушителя на 22.02.2019 г. Въз основа на този акт е издаден НП № 65/04.04.2019 г. от Министъра на ЗХГ с което на Е.А.А. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лева на основание чл.49а и чл.50, ал.2 от ЗПЗП. В НП е записано, че жалбоподателя е разорал без разрешение площ от 0,28 ха от имот № 53802.0.286/нов номер 53802.34.286 с начин на трайно ползване по КВС/КККР „пасище мера“ с обща площ 1,649 ха собственост „Общинска-публична“, попадаща в специализиран слой „ПЗП“ по чл.33а от ЗПЗП. НП е връчено на жалбоподателя на 12.04.2019 г. с обратна разписка. На 16.04.2019 г. е постъпила директно в съда процесната жалба.

По делото са разпитани актосъставителя и свидетелите  присъствали при установяване на нарушението и при съставяне на акта. Актосъставителя посочва в с.з., че е допусната техническа грешка относно описанието на имота. Има различие в номерацията на имота, в площта дадена като обща такава, също и в землището. Твърди се, че процесния имот в който е извършено нарушението е в землището на с.Орешник, а не в землището на с.Капитан Петко войвода и правилно записано е в Протокола от извършената проверка, а в акта е записано грешно. Освен това на въпрос на съда: как е установено и  кога е извършено нарушението и кой е нарушителя? - актосъставителя посочва, че неможе да посочи точно кога е извършено нарушението, а нарушителя е установен по предположение след като в разговор между актосъставителя и нарушителя той е казал, че ползва имота и когато са му съставили акта, той въобще не е възразил. И понеже не е възразил актосъставителя посочва на лист № 4 от Протокола от съдебно заседание „значи го е извършил“. Свидетелите А. и Н. посочват, че са присъствали на място на теренната проверка и при съставянето на акта и установяват, че е налице разминаване в  номера на имота и землището, като в акта е сгрешен номера на имота и землището и е вярно това, което е записано в Протокола за извършената проверка. И двете свидетелки посочват, че не може да бъде установено точно кога е извършено нарушението, като свидетелката А. посочва, че то може да е извършено преди повече от една година, а свидетелката Н. посочва „още от 2014 г. може да е било разорано, но точно кога не можем да установим“. И двете свидетелки посочват, че конкретния нарушител е посочен от ползвателя на имота М. И., като свидетелката А. казва „той посочи че се съмнява, че е жалбоподателя“, а свидетелката Н. казва „ конкретния нарушител ни е посочен от ползвателя, но дали е така незнаем“.

          Така установената фактическа обстановка се доказва от приложените към делото писмени доказателства, които съдът кредитира, тъй като са издадени в съответната форма и ред, и от показанията на актосъставителя и свидетелите,  на които съдът дава вяра, тъй като са обективни и непротиворечиви и в пълно съответствие с приложените към делото писмени доказателства.

          С оглед на изложеното и като прецени събраните доказателства, съдът достигна до следните правни изводи:

          Жалбата е допустима, тъй като е подадена от лице, имащо правен интерес, в законно установения срок и са спазени всички изисквания за нейното редовно разглеждане.

          Жалбата е основателна и  следва да бъде уважена.

          На жалбоподателя е съставен АУАН и съответно НП за извършено нарушение по чл.33б, ал.1 от ЗПЗП и съответно му е наложено наказание „глоба“ в размер на 500 лева на основание чл.49а от ЗПЗП. Съгласно горепосочените разпоредби административно-наказателна отговорност носи този, който наруши забраната по чл.33б, ал.1 от ЗПЗП или не изпълни задължението си по чл.33б, ал.4 от ЗПЗП. В случая е съставен АУАН и НП за нарушаване забраната на чл.33б, ал.1 от ЗПЗП, а тя се изразява в това, че се забранява преобразуването и разораването на площите включени в слой „постоянно затревени площи“ от техните собственици и ползватели.

Съдът счита с оглед събраните по делото доказателства, че вмененото на жалбоподателя административно нарушение не е доказано по безспорен и категоричен начин, че е извършено от него. От съставения АУАН и обжалваното НП не е ясно първо: какво е изпълнителното деяние за което е ангажирана отговорността. В АУАН е записано, че нарушителя „е преобразувал/разорал земеделска земя без разрешение като е извършил следното – използвал е неправомерно като обработваема земя – засята с люцерна“. В НП като изпълнително деяние е записано „ е разорал без разрешение площ от…….. попадаща в специализиран слой постоянно затревени площи“. Следователно в АУАН изпълнителното деяние е преобразуване и разораване, като изрично е посочено, че преобразуването се изразява в това, че нарушителя е използвал неправомерно площта като обработваема земя засята с люцерна, т.е. преобразувано е начина на трайно ползване от пасище мера в обработваема земя. И в АУАН не е записано, че площта попада в слой „постоянно затревени площи“. Докато в НП такова изпълнително деяние преобразуване не е посочено. Единствено е посочено изпълнителното деяние разорал и тук вече е посочено, че площта попада в слой „ПЗП“. От посоченото може да се направи извода, че АНО не е конкретизирал от обективна страна и по-специално изпълнителното деяние, извършеното нарушение. Поради което не е ясно точно в какво нарушение е обвинен жалбоподателя, дали само за разораване или за преобразуване на площта.

Освен това на второ място: по никакъв начин не се доказва от събраните по делото доказателства субекта на извършеното нарушение. Съгласно чл.33б, ал.1 от ЗПЗП забраната се отнася за собствениците и ползвателите на площите включени в специализирания слой. А от събраните доказателства не е ясно дали действително А. е собственик или ползвател за тази площ за която е обвинен. В Приложение № 1 към Заповед № РД 46-503/12.12.2018 г. на МЗХГ с която е възложено извършването на теренната проверка, като кандидат е записано името на трето лице М. И. И. и актосъставителя и свидетелите А. и Н. посочват, че по негово предположение са установили извършителя, а именно жалбоподателя и поради факта, че той не възразил когато му съставили АУАН. Но по делото липсват доказателства жалбоподателя да е собственик или ползвател на процесната площ. Напротив, последния в с.з. по същество е представил документи от които е видно, че той на 10.05.2018 г. е наел и ползва нива, която обаче не съвпада с процесната описана в АУАН и НП площ и местност. Наетата от жалбоподателя нива, видно от приложената скица и карта на землището е разположена в парцел 1 от масив № 33 на землище в с.Капитан Петко войвода с ЕКАТТЕ 24013, като една от границите на нивата е пасище мера-ОКЕ № 1276, след което е границата със землище с.Орешник. Съпоставимо с публичната карта на ДФЗ СЕУ приложена и приета като доказателство по делото, наетия от жалбоподателя имот е с № 24013-033-001, който граничи с имот № 24013-001-276, след който имот е имот с № 53802.0.286., т.е. имота който е ползвал жалбоподателя дори не граничи с процесната площ която е записана в АУАН с идентификатор 53802.33.286, а в НП с идентификатор 53802.34.286.

На трето място: не е уточнено и по никакъв начин неможе да се идентифицира мястото на извършване на нарушението, респективно площта която е засегната и за която е ангажирана отговорността на жалбоподателя. Съществува абсолютно противоречие между описанието на имота по номер, идентификатор и землище между установеното с протокола за извършената теренна проверка, издадения АУАН и НП, заданието което е дадено и описанието на имота който следва да се проверява в Приложение № 1 към Заповедта на МЗХГ, както и между приложената от процесуалния представител на АНО Кадастрална карта на засегнатата площ.

В Приложение № 1 към заповедта, под № 124 е възложено да се извърши теренна проверка на имот с идентификатор 53802.0.286, с обща площ 16479 кв.м., парцел 24013-603-2-1 с площ в ха 1,29.

В Протокола за извършената проверка от 19.02.2019 г. е записано, че е установено нарушение в част от имот с идентификатор 53802.34.286 с обща площ 16,492 дка по КККР/по КВС № 000283/ в землището на с.Орешник. А в доклада, изготвен в изпълнение на заповедта на МЗХГ и въз основа на извършената теренна проверка от актосъставителя е записано, че в имот № 000283 по КВС към момента на проверката не се констатира наличие на извършено нарушение.

В АУАН е записано, че имота е с идентификатор 53802.33.286 по КККР и по КВС № 000286 в землището на с.Капитан Петко войвода.

В НП е записано, че имота е част от имот с идентификатор 53802.0.286 /нов номер 53802.34.286/.

В Кадастралната карта приложена от процесуалния представител на АНО, процесната площ е с идентификатор 53802.34.286 в с.Орешник.

Установено е също така по делото, от показанията на свидетелите и от протокола за извършената проверка, че землището на с.Орешник е с ЕКАТТЕ 52802, а землището на с.Капитан Петко войвода е с ЕКАТТЕ 24013. Разпитаните по делото свидетели заявяват, че разминаването в землищата се дължи на факта, че се касае за физически блок, който е в с.Капитан Петко войвода, а по КВС и по Кадастъра имота е в землището на с.Орешник. Като свидетелката А. посочва, че в Приложение № 1 към заповедта на МЗХГ, графа 9 парцела който е възложен да се проверява е записан с номер 24013, което е обозначението по ЕКАТТЕ на землището на с.Капитан Петко войвода, следващата цифра е 603, което е номера на физическия блок. Същевременно в Публичната карта на ДФЗ СЕУ представена от жалбоподателя с която той се е домогвал да докаже ползвания от него имот на основание сключения Договор за наем е видно, че физическия блок с № 24013-603, обозначен на тази карта не съвпада, а е в съседство с ползвания от жалбоподателя имот с № 24013-033-001.

С оглед на всичко изложено може да се направи извода, че процесната площ за която е посочено, че е извършено нарушение от жалбоподателя по никакъв начин не е идентифицирана, не е посочен правилният номер на имота и дори и в АУАН и НП съществува разминаване в идентификатора. Не е посочено правилно землището и общата площ на имота, т.е. не са налице достатъчно данни, които да индивидуализират процесния имот, а напротив съществуват множество противоречия в описанието му. Дори актосъставителя и самия процесуален представител на АНО посочват, че е допусната техническа грешка при описването на имота, но тази грешка не може да се приеме за техническа след като съществуват толкова много противоречия изложени по-горе в самото му описание в приложените към делото документи.

На четвърто място: не е уточнено времето на извършване на нарушението, като в АУАН и НП е записано към 19.02.2019 г., но кога точно е извършено нарушението по никакъв начин не е установено и самите разпитани по делото актосъствител и свидетели изрично посочват, че не може да бъде установено. Само се посочват вероятности и то касаещи период преди повече от една година от извършване на проверката и съставяне на акта.

С оглед на всичко изложено съдът счита, че по никакъв начин не е доказано извършване на административното нарушение от жалбоподателя за да бъде ангажирана неговата отговорност. И при съставянето на АУАН и НП са допуснати съществени процесуални нарушения посочени по-горе по чл.42, т.3 и 4 и чл.57, т.5 от ЗАНН, касаещи датата и мястото на извършване на нарушение, както и самото му описание и обстоятелствата при които е извършено, които са съществени такива, тъй като нарушават правото на защита на жалбоподателя и ограничават възможността му последния да организира такава, след като не е ясно в какво точно е обвинен.

С оглед на всичко гореизложено, съдът счита, че процесното НП е напълно незаконосъобразно, издадено в нарушение на материалноправните и процесуалноправните норми и следва да се отмени.

          Водим от гореизложеното и на основание чл.63 от ЗАНН, съдът

 

                                      Р  Е  Ш  И  :

 

          ОТМЕНЯ НП № 65 от 04.04.2019 год. на М.  З. Х. Г., с което на Е.А. *** с ЕГН ********** е наложена „глоба“ в размер на 500,00 лева на основание  чл.49а във вр. с чл.50, ал.2 от ЗПЗП.

 

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Ямбол  в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: