Р Е Ш Е Н И Е № 58

 

гр.Тополовград, 11.07.2019 год.

 

В  И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

          ТОПОЛОВГРАДСКИЯТ районен съд в публично заседание на двадесет и шести юни  през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.СЕМЕРДЖИЕВА

 

при участието на секретаря: К.П.

 

като разгледа докладваното от съдията АНД № 44 по описа на 2019 год. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано на основание чл. 59 и сл. от ЗАНН.      

          Жалбоподателят твърди, че издаденото против него наказателно постановление е незаконосъобразно, тъй като са нарушени административно-процесуалните правила и материалния закон, като не са спазени разпоредбите на чл.42, т.4 от ЗАНН, тъй като в АУАН и НП не са посочени конкретно фактите и обстоятелствата при които е извършено нарушението, елементите на самото нарушение, като последното не е конкретизирано и индивидуализирано. Освен това твърди се, че не  е спазена разпоредбата на чл.28 от ЗАНН и случаят следва да се приеме за маловажен и санкцията е прекомерно тежка, несъответстваща на Закона.

Поради което се претендира да бъде отменено като не законосъобразно и необосновано обжалваното НП.

В с.з. жалбоподателя не изпраща представител.

          Ответникът по жалбата – Държавна агенция за метрологичен и технически надзор – гр.София не изпраща представител в съдебно заседание, но е представил писмено становище, в което твърди, че обжалваното НП е напълно законосъобразно и обосновано, като са спазени всички законови разпоредби относно издаването и връчването му, има достатъчно данни и доказателства за извършеното административно нарушение и наложената административна санкция е правилна и законосъобразна по вид и размер. Поради което се претендира да бъде потвърдено изцяло обжалваното НП.

От събраните по делото доказателства съдът приема за установено следното от фактическа и правна страна: 

 На 12.02.2019 г. с оглед предоставените правомощия по чл.190 ал.4 т.2 от ЗВ, в присъствието на св.В.К.Г. *** е извършена проверка от представители на Главна дирекция „НЯСС“ при ДАМТН – София за установяване техническата изправност на язовирната стена и съоръженията към нея на язовир „000108“, находящ се в землището на село Каменна река, общ.Тополовград за която проверка е съставен констативен протокол № 08-01-24/12.02.2019 г. При тази проверка е констатирано, че не са изпълнени две от предписанията по констативен протокол № 07-05-422/08.08.2018 г., изразяващи се в това да се извършат ремонтно-възстановителни работи за осигуряване работоспособността на основния изпускател в срок до 19.11.2018 г. и да се понижи водното ниво до кота МО с предвидената в инскрукцията за експлоатация скорост и да се поддържа кота МО до възстановяване експлоатационното състояние на ОИ. Към преписката е приложен и самият констативен протокол от 08.08.2018 г. Констативният протокол е подписан от контролните органи, но не е подписан от присъствалият при проверката свидетел и съответно изпратен до Кмета на Община Тополовград на 13.02.2019 г.

На 18.02.2019 г.  е съставен АУАН № 08-008 от М.Е.О. на длъжност гл.инспектор в РО НЯСС ЮЦБ в ГД НЯСС при ДАМТН – Хасково, като в акта е записано: „в присъствието на нарушителя“ и в присъствието на свидетеля при установяване на нарушението Т.И.Т., като е записан номер на служебна карта на свидетеля. Актът е съставен за нарушение на чл.190а, ал.2 от ЗВ, за това, че в качеството си на собственик на язовир в землището на с.Каменна река на 20.11.2018 г. Община Тополовград не е изпълнила даденото с констативен протокол от 08.08.2018 г. предписание „да се извършат ремонтно-възстановителни работи за осигуряване работоспособността на основния изпускател – срок 19.11.2018 г.„. За другото неизпълнено предписание не е споменато в акта. Актът е подписан от актосъставителя и свидетеля и съответно е подписан от упълномощен представител на Кмета на Община Тополовград и връчен срещу разписка на последния.

На 16.04.2019 г. е издадено НП № НЯСС-100 от Зам.председателя на ДАМТН оправомощен със заповед на Председателя, с което на основание чл.200, ал.1, т.39 от ЗВ е наложена имуществена санкция на Община Тополовград в размер на 7000 лева за неизпълнение на предписание по чл.190а, ал.1, т.3 от ЗВ и извършено нарушение на чл.190а, ал.2 от ЗВ. НП е връчено с обратна разписка на 02.05.2019 г. и подадената жалба е входирана в ДАМТН на 09.05.2019 г., а е подадена видно от пощенското клеймо на 07.05.2019 г.

По делото са разпитани актосъставителя и свидетелите Т. и Г.. Актосъставителката посочва,че нарушението е за неизпълнение на дадено предписание и това неизпълнение е констатирано при последваща проверка. Първия свидетел е присъствал при установяване на нарушението и съставянето на акта и посочва същите обстоятелства както актосъставителката. Втория свидетел Г. като Кметски наместник на с.Каменна река е посочил, че действително е присъствал на проверката, при която се установило, че кранът на ОИ не работи. Този свидетел за разлика от актосъставителя и св.Т. посочва, че язовира се намира на около километър от селото и около него има сгради които не са обитавани и там не живеят хора и няма животни, а дерето на което е построена язовирната стена не преминава през селото както е записано в АУАН.

Така установената фактическа обстановка се доказва от приложените към делото писмени доказателства, които съдът кредитира, тъй като са издадени в съответната форма и ред, и от показанията на свидетелите,  на които съдът дава вяра, тъй като са обективни и непротиворечиви и в съответствие с писмените доказателства по делото.

          С оглед на изложеното и като прецени събраните доказателства, съдът достигна до следните правни изводи:

          Жалбата е допустима, тъй като е подадена от лице, имащо правен интерес, в законно установения срок и са спазени всички изисквания за нейното редовно разглеждане.

          Жалбата е неоснователна и не следва да се уважава и да се отменя изцяло издаденото НП. Единствено съдът намира, че са налице основания за изменение на наложената санкция. Съображенията за това са следните:

На жалбоподателя е съставен АУАН и съответно НП за извършено нарушение по чл.190а, ал.2 от ЗВ. В този текст е регламентирано задължението на собствениците на язовири да изпълняват дадените от контролните органи предписания. От доказателствата по делото писмени и гласни безспорно се установява, че жалбоподателя е извършил визираното нарушение, тъй като в следствие на проверка извършена на процесния язовир, за която е съставен констативен протокол от 12.02.2019 г. е установено, че не е изпълнено от собственика на язовира Община Тополовград задължително предписание дадено в констативен протокол от 08.08.2018 г. да се извършат ремонтни работи за възстановяване експлоатационното състояние на ОИ в указания срок – 19.11.2018 г. и това се потвърждава и от самия Кметски наместник разпитан като свидетел по делото. Законодателят е предвидил, че при осъществяване на обективните признаци на едно конкретно административно нарушение по ЗВ, а именно неизпълнение на задължение по чл.190а ал.1 т.3 от ЗВ, следва да бъде ангажирана отговорността на определен правен субект на основание чл.200, ал.1, т.39 от ЗВ. Жалбоподателя е такъв правен субект и законосъобразно е ангажирана неговата отговорност.

Немогат да се възприемат възраженията на жалбоподателя, че нарушението не е индивидуализирано и конкретизирано и поради това е нарушена разпоредбата на чл.42, т.4 от ЗАНН и НП се явява незаконосъобразно. Напротив нарушението е посочено точно с всички индивидуализиращи го признаци и обстоятелствата при които е извършено. Също така съдът не възприема възражението на жалбоподателя че се касае за маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН, тъй като извършеното нарушение макар и да е с незначителни вредни последици не представлява с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид. Макар, че се установи че язовира се намира на около километър от селото и около него има сгради които не са обитавани и там не живеят хора и няма животни, а дерето на което е построена язовирната стена не преминава през селото както е записано в АУАН този вид нарушения са с висока степен на обществена опасност, тъй като сериозността на евентуалните вредни последици от недоброто техническо състояние на язовирните стени и съоръженията към тях е голяма.

Единствено съдът счита, че последното възражение изложено в жалбата е основателно и доказано и то следва да се уважи, а именно, че наложеното наказание като имуществена санкция в размер на 7000 лева не е съобразено с разпоредбата на чл.27, ал.2 и ал.3 от ЗАНН, тъй като се явява прекомерно тежко и не съответства на тежестта на вмененото нарушение и на целта на Закона. Поради което съдът счита, че следва да се измени обжалваното НП в частта относно наложеното наказание, като същото се намали до минималния размер предвиден в текста на чл.200, ал.1, т.39 от ЗВ – 1000 лева.

          Водим от гореизложеното и на основание чл.63 от ЗАНН, съдът

 

                                       Р  Е  Ш  И  :

 

          ИЗМЕНЯ НП № НЯСС-100 от 16.04.2019 год. на Заместник Председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор – София, с което на О. Т.,  със седалище и адрес на управление - гр. Тополовград, пл.“О.“ № 1, ЕИК *********, представлявана от Б. П. Б. – Кмет на Общината е  наложена имуществена санкция на основание чл.200 ал.1 т.39 от ЗВ  в размер на 7000 лева /седем хиляди лева/, като НАМАЛЯВА наложената санкция на 1000 лева/хиляда лева/.

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Ямбол  в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: