Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 60

 

 

24.07.2019 г.  гр. ТОПОЛОВГРАД

 

 

         ТОПОЛОВГРАДСКИЯТ районен съд в публично заседание на четвърти юли  през две хиляди и деветнадесета  година, в състав:

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ХРИСТОВ

 

СЕКРЕТАР: К.П.

 

Като разгледа докладваното от съдията АНД № 47 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Жалбоподателят твърди, че издаденото против него НП е незаконосъобразно, тъй като не е извършил посоченото нарушение, НП е издадено след изтичане на преклузивния едномесечен срок по чл.52, ал.1 от ЗАНН, допуснати са и процесуални нарушения изразяващи се в несъответствието между описаното в АУАН и НП и констатациите направени в констативния протокол при самата проверка. Твърди се също така, че случая е маловажен по смисъла на чл.28 от ЗАНН, а и липсва важен елемент от административната отговорност, а именно вина на лицето. Поради което претендира да бъде отменено изцяло издаденото НП като незаконосъобразно, постановено при съществено нарушение на материалния и процесуалния закон.

         Ответникът по жалбата – Областна дирекция по безопасност на храните – гр. Хасково не изпраща представител в съдебно заседание, но в писмено становище твърди, че издаденото НП е напълно законосъобразно и моли да бъде оставена жалбата без уважение като бъде потвърдено издаденото НП.

         От събраните по делото доказателства съдът приема за установено следното от фактическа страна:

         На 17.04.2019 г. е извършена проверка на обект мини-маркет в гр.Тополовград на ул.“Б.“ № 37А в присъствието на продавач – П.П. с цел съответствие на обекта с Европейското законодателство в областта на храните. При проверката е установено от проверяващите главни инспектори при ОБДХ – гр.Хасково, че обекта е в добро хигиенно състояние, персонала е с работно облекло и редовно заверени книжки, но са установени две нарушения за които са били съставени два отделни АУАН. Едното е, че в плюсова хладилна витрина при четири градуса се съхранява селска кълцана наденица произведена от „Б. 93“, чиято температура на съхранение по етикет е минус 18 градуса, т.е. нарушена хладилна верига. Другата констатация е, че е констатиран кашкавал около два килограма,  без етикетировка за произход и годност, за което е съставен АУАН № 260182204-1 и ангажирана административнонаказателната отговорност на ЕТ „Ж.-М.-Ж. И.“ Тополовград по реда на Закона за ветеринаромедицинската дейност и е издадено НП № 84-2019/27.05.2019 г. приложено по делото.

Съставен е констативен протокол № 26018/17.04.2019 г., който е подписан от проверяващите и присъствалия на проверката продавач.

         На 22.04.2019 г. е съставен АУАН № 260182204-1 на фирмата за горепосочената констатация. В АУАН е записано, че при извършена проверка в присъствието на св.П.П. – продавач в мини-маркет находящ се в гр.Тополовград на ул.Б.№ 37А, стопанисван от ЕТ”Ж.-М. – Ж. И.” се съхраняват храни от животински произход без идентификационна маркировка за обозначаване на произход. В търговската зала на обекта в плюсова хладилна витрина, при температура от 4 градуса се съхранява с цел продажба кашкавал с количество два килограма, в прозрачна опаковка, без етикет с обозначаване на идентификационна маркировка за произход и годност. Посочено е, че е нарушен чл.58,  ал.1 във вр. § 1, т.41 от ДР на Закон за ветеринарномедицинската дейност. Актът е подписан от актосъставителя, от един свидетел присъствал при установяване на нарушението и при съставяне на акта и от нарушителя с възражения и е връчен по съответния ред. На 27.05.2019 г. е издадено НП № 84-2019 от Директора на ОДБХ – гр.Хасково,  с което на основание чл.437, ал.2 във вр. с ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и чл.53 и чл.83 от ЗАНН на фирмата-търговец е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. НП е връчено с обратна разписка на 29.05.2019 г. На 05.06.2019 г. е постъпила жалба директно в съда.

         В с.з. жалбоподателя ЕТ „Ж.-М.-Ж. И.“ Тополовград, чрез процесуалния си представител адв.К. пледира за отмяна на обжалвания акт предвид приложението на чл.28 от ЗАНН. Навежда доводи в тази насока.

По делото са разпитани актосъставителят и свидетелите, присъствали при съставянето на акта и при установяване на нарушението, както и присъствалия на проверката продавач-консултант П.П.. Първите посочват подробно  по какъв начин е извършена проверката, какво е установено при нея и как е съставен акта.

Актосъставителят и св.К. – гл.инспектор при ОДБХ – гр.Хасково потвърждават изложените в констативния протокол и в акта констатации, като между техните показания не съществуват противоречия. Същите са потвърдили констатациите по АУАН, като и двамата са посочили, че описаните в акта храни от животински произход не са имали каквато и да било идентификационна маркировка, като липсвали етикети, указания относно срок на годност, състав, годност за консумация.

         Св.П. посочва в с.з., че действително е имало кашкавал във витрината, който е имал табелка с името и цената на килограм, но по никакъв начин не се доказа наличието на идентификационна маркировка за обозначаване на произход, каквато се изисква по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

         Съдът кредитира показанията на свидетелите А. и К. като логични, последователни, съответни помежду си и с писмените доказателства по делото. Показанията на свидетелката П. се разглеждат критично, доколкото в частта им относно наличието на какъвто и да било етикет по проверените храни те са напълно дискредитирани от показанията на другите двама свидетели, които са категорични, че върху кашкавала който са проверили липсвала идентификационна маркировка отговаряща на нормативните изисквания. Освен това свидетелката П. в качеството й на продавач на проверения обект мини-маркет, се явява и заинтересована от изхода на делото свидетел.

Така установената фактическа обстановка се доказва от приложените към делото писмени доказателства, които съдът кредитира, тъй като са документи, съставени по съответния ред и форма, и от показанията на актосъставителя и свидетелите, на които съдът дава вяра, тъй като са обективни и в съответствие с писмените доказателства по делото.

С оглед на изложеното и като прецени събраните доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

Производството е образувано на основание чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Жалбата е допустима, тъй като е подадена в законоустановения 7-дневен срок от лице, имащо правен интерес и са спазени всички изисквания за нейното редовно разглеждане.

Същата е неоснователна и  недоказана и следва да се отхвърли, а обжалваното НП да се потвърди.

 Административно-наказателната отговорност на фирмата е ангажирана за нарушение разпоредбите на чл.58,  ал.1 във вр. § 1, т.41 от ДР на Закон за ветеринарномедицинската дейност. Съгласно тези текстове „предназначените за пускане на пазара суровини и храни от животински произход се маркират със здравна или идентификационна маркировка за обозначаване на техния произход” и "идентификационна маркировка" е маркировка, която се поставя върху суровините и храните от животински произход или върху техните опаковки от производителите на суровини и храни от животински произход, с която се гарантира, че суровините и храните са произведени при спазване на нормативните изисквания, каквато в конкретния случай липсва. Т.е. на предназначените за пускане на пазара /търгуване/ и съхранявани в обекта храни от животински произход не може да се установи произхода поради липса на печати, маркировки, етикети или каквито и да било индикации указващи произход. За това нарушение на основание чл.437, ал.2 вр. ал.1 от ЗВмД на  ЕТ „Ж.-М.-Ж. И.“ Тополовград е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 500 лева. Според тази разпоредба който в нарушение на чл.58, ал.1 пусне на пазара суровини и храни от животински произход, който няма здравна или идентификационна маркировка се наказва с глоба от 50 до 150 лева, а при повторно нарушение от 150 до 300 лева. Когато нарушението по ал.1 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец се налага имуществена санкция от 500 до 1000 лева, а при повторно нарушение от 1000 до 3000 лева.

Съдът не приема и твърденията в жалбата, че е налице маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН, тъй като степента на обществената опасност и обществено-опасните последици в случая не е толкова ниска, след като е установено, че клиентите като потребители на процесния продукт все пак го консумират и има риск за здравето им и това нарушение не може да се счита обществено незначимо и с незначителни последици. Факта, че е констатирано добро хигиенно състояние на обекта не може да бъде единствено и само основание да се приеме, че случаят е с явна незначителност.

Неможе да се приеме като основание за отмяна на обжалваното НП и твърдението в жалбата, че са издадени две НП за всяка констатация по време на проверката, тъй като се установи, че издадените два АУАН и НП са за нарушения и по реда на различни нормативни актове. Единият е по ЗХ и Подзаконовите му актове, а другия е по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Съдът не констатира да са допуснати съществени нарушения на процесуалните норми при издаването и връчването на АУАН и НП. Това, че не е спазен едномесечния срок по чл.52, ал.1 от ЗАНН не може да се счита за съществено процесуално нарушение и единствено основание за отмяна на обжалваното НП. Този срок не е давностен и ако НП не е издадено в този срок АНО не губи възможността това да бъде сторено по-късно.

С оглед на изложеното съдът приема, че нарушението, за което е ангажирана административно-наказателната отговорност на жалбоподателя е извършено от него и това нарушение е безспорно установено.

Напълно законосъобразно в съответствие със степента на извършеното нарушение и обстоятелствата, при които е извършено, наказващият орган е наложил имуществена санкция на основание чл.437, ал.2 вр. ал.1 от ЗВмД, която е в минималния размер, отчитайки смекчаващите отговорността обстоятелства и при превес на същите. Съдът намира, че наказанието е правилно определено и са преценени всички обстоятелства, така както изисква ЗАНН.

С оглед на изложеното, съдът намира, че не са налице нарушения на материалния и на процесуалния закон и издаденото НП е напълно законосъобразно, поради което следва да се потвърди.

Водим от гореизложеното съдът

 

                                      Р    Е    Ш   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА  НП № 84-2019/27.05.2019 г. на  Директора на  ОДБХ – гр. Хасково, с което на ЕТ„Ж.-М.-Ж. И.”  с ЕИК ********,  със седалище и адрес на управление:***, П.К.№ 10, представлявано от Ж. И. С. на основание чл.437, ал.2, във вр.ал.1 от Закон за ветеринарномедицинската дейност е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. / петстотин лева/ за извършено нарушение по чл.58, ал.1 вр. § 1, т.41 от ДР на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Ямбол в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: