Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 59

 

 

23.07.2019 г.  гр. ТОПОЛОВГРАД

 

 

         ТОПОЛОВГРАДСКИЯТ районен съд в публично заседание на трети юли  през две хиляди и деветнадесета  година, в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА СЕМЕРДЖИЕВА

 

СЕКРЕТАР: К.П.

 

Като разгледа докладваното от съдията АНД № 48 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Жалбоподателят твърди, че издаденото против него НП е незаконосъобразно, тъй като не е извършил посоченото нарушение, НП е издадено след изтичане на преклузивния едномесечен срок по чл.52, ал.1 от ЗАНН, допуснати са и процесуални нарушения изразяващи се в несъответствието между описаното в АУАН и НП и констатациите направени в констативния протокол при самата проверка. Твърди се също така, че случая е маловажен по смисъла на чл.28 от ЗАНН, а и липсва важен елемент от административната отговорност, а именно вина на лицето. Поради което претендира да бъде отменено изцяло издаденото НП като незаконосъобразно, постановено при съществено нарушение на материалния и процесуалния закон.

         Ответникът по жалбата – Областна дирекция по безопасност на храните – гр. Хасково не изпраща представител в съдебно заседание, но в писмено становище твърди, че издаденото НП е напълно законосъобразно и моли да бъде оставена жалбата без уважение като бъде потвърдено издаденото НП.

         От събраните по делото доказателства съдът приема за установено следното от фактическа страна:

         На 17.04.2019 г. е извършена проверка на обект мини-маркет в гр.Тополовград на ул.“България“ № 37А в присъствието на продавач – П.П. с цел съответствие на обекта с Европейското законодателство в областта на храните. При проверката е установено от проверяващите главни инспектори при ОБДХ – гр.Хасково, че обекта е в добро хигиенно състояние, персонала е с работно облекло и редовно заверени книжки, но са установени две нарушения за които са били съставени два отделни АУАН. Едното е, че е констатиран кашкавал около два килограма без етикетировка за произход и годност, за което е съставен АУАН и ангажирана административнонаказателната отговорност на ЕТ „Ж.-М.-Ж. И.“ Тополовград по реда на Закона за ветеринаромедицинската дейност и е издадено НП № 84-2019/27.05.2019 г. приложено по делото. Другата констатация е, че в плюсова хладилна витрина при четири градуса се съхранява селска кълцана наденица произведена от „Б. 93“, чиято температура на съхранение по етикет е минус 18 градуса, т.е. нарушена хладилна верига. Съставен е констативен протокол № 26018/17.04.2019 г., който е подписан от проверяващите и присъствалия на проверката продавач.

         На 22.04.2019 г. е съставен АУАН № 260182204-2 на фирмата за горепосочената констатация. В АУАН е записано още, че опаковката на хранителния продукт чието съхранение се твърди че е неправилно е с нарушена цялост и липсваща част от съдържанието. Записано е че е нарушена хладилната верига, което води до опасност от развитие на микроорганизми и съдържанието на тарелката е имала явни признаци на развала /променен външен вид и неспецифична миризма/. Посочено е, че е нарушен чл.16а,  ал.1 от ЗХ във вр. с чл.2 от Наредба № 1/26.01.2016 г. за хигиената на храните във връзка с глава IX, т.5 от Приложение II от Регламент /ЕО/ 852 относно хигиената на храните.  Актът е подписан от актосъставителя, от един свидетел присъствал при установяване на нарушението и при съставяне на акта и от нарушителя с възражения и е връчен по съответния ред. На 27.05.2019 г. е издадено НП № 85-2019 от Директора на ОДБХ – гр.Хасково, с което на основание чл.48 ал.2 във вр.ал.1 от ЗХ и чл.53 и 83 от ЗАНН на фирмата-търговец е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева. НП е връчено с обратна разписка на 29.05.2019 г. На 05.06.2019 г. е постъпила жалба директно в съда.

         По делото са разпитани актосъставителят и свидетелите, присъствали при   съставянето на акта и при установяване на нарушението, както и присъствалия на проверката продавач-консултант П.П.. Първите посочват подробно  по какъв начин е извършена проверката, какво е установено при нея и как е съставен акта. Актосъставителят и св.К. – гл.инспектор при ОДБХ – гр.Хасково потвърждават изложените в констативния протокол и в акта констатации, като между техните показания е налице известно противоречие относно факта дали клиентите са имали достъп до фризера в който се съхраняват подобни на процесния продукт. На въпрос на пълномощника на жалбоподателя актосъставителя посочва, че до фризера е имало свободен достъп за клиентите и той е с прозрачно стъкло, а св.К. посочва, че до него нямат достъп клиентите и той е с непрозрачна врата.

         Св.П. посочва в с.з., че действително е имало подобна тарелка с наденица, която е била полу-разопакована, но с рекламна цел. Тя изрично посочва, че другите продукти от този вид се съхраняват във фризер, който е с прозрачно стъкло на вратата и клиентите имат достъп до него и виждат продуктите. Тази свидетелка посочва, че съдържанието на тарелката не е било развалено, както се твърди в съставения АУАН.

Така установената фактическа обстановка се доказва от приложените към делото писмени доказателства, които съдът кредитира, тъй като са документи, съставени по съответния ред и форма, и от показанията на актосъставителя и свидетелите, на които съдът дава вяра, тъй като са обективни и в съответствие с писмените доказателства по делото.

Съдът не дава вяра на показанията на актосъставителя и свидетеля К. относно фактите касаещи достъпа на клиентите до фризера и неговия външен вид, както и относно констатацията за видима развала съдържанието на процесната тарелка, тъй като по отношение на тези факти са налице противоречия, както между показанията на самия актосъставител и свидетелите, така и е налице несъответствие с писмените доказателства по делото. Тази констатация за видима развала на съдържанието на процесната тарелка не е посочена в констативния протокол съставен при самата проверка, а едва в самия съставен по-късно АУАН и НП. Въпреки, че констативния протокол не е елемент от административно-наказателното производство и ангажирането на отговорността започва със съставянето на АУАН, по никакъв начин не се доказа наличието на такава развала, още повече, че показанията на свидетелката П. са в обратна насока, а и тази констатация не е елемент от обективните признаци на административното нарушение за което е ангажирана отговорността на жалбоподателя. Неговата отговорност е ангажирана за това, че неправилно съхранява процесната тарелка, съобразно указаната на етикета температура на съхранение, а не че продава негодна храна за консумация от човека по смисъла на т.34 от ДР към ЗХ.

С оглед на изложеното и като прецени събраните доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

Производството е образувано на основание чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Жалбата е допустима, тъй като е подадена в законоустановения 7-дневен срок от лице, имащо правен интерес и са спазени всички изисквания за нейното редовно разглеждане.

Същата е неоснователна и  недоказана и следва да се отхвърли, а обжалваното НП да се потвърди.

 Административно-наказателната отговорност на фирмата е ангажирана за нарушение разпоредбите на  чл.16а,  ал.1 от ЗХ във вр. с чл.2 от Наредба № 1/26.01.2016 г. за хигиената на храните във връзка с глава IX, т.5 от Приложение II от Регламент /ЕО/ 852 относно хигиената на храните. Съгласно тези текстове търговците, а жалбоподателя несъмнено е такъв осигуряват и контролират спазването на нормативните изисквания към храните, като са длъжни да спазват хигиенните изисквания при търговията с храни регламентирани в посочения по-горе Регламент. Съгласно т.5, глава IX от Регламента готовите продукти, какъвто е процесния, които има вероятност да поддържат репродукцията на патогенни микроорганизми или образуването на токсини, не се държат при температури които могат да доведат до риск за здравето. В случая търговеца  действително не е спазил хигиенните изисквания при търговията с храни и е държал продукт/въпросната тарелка от 1 кг. селска наденица/, при който има вероятност да поддържа репродукцията на патогенни микроорганизми или образуването на токсини, при температура плюсова от 4 или 5 градуса, която може да доведе до риск за здравето, при положение, че е установено, че тази тарелка се съхранява по етикет на производител при температура минус 18 градуса. Т.е. от обективна страна е извършено визираното нарушение, хладилната верига е прекъсната и неправилното съхранение на въпросната тарелка води до риск за здравето на клиентите. Още повече, че в показанията си в с.з. св.П., която е продавач-консултант във фирмата изрично посочва „клиентите си взимаха за в къщи. Вземаха си да го опитват в къщи за да могат след това да купуват от нас“. Т.е. макар, че продукта не е бил предназначен за продажба, от тези показания става ясно, че клиентите са вземали от съдържанието на продукта макар и безплатно за консумация, т.е. налице е риск за здравето им.

Действително в т.5 глава IX от Регламента е посочено, че е позволено да има периоди без контролиране на температурата за да се уредят някой практически ситуации с боравенето по време на транспорт, съхранение, показ и сервиране на храни, при условие, че това не води до риск за здравето. В случая жалбоподателя твърди, а и св.П. потвърждава, че тази тарелка е поставена в плюсова хладилна витрина с рекламна цел, т.е. за показ на клиентите какъвто термин е посочен в Регламента. Но това обстоятелство не може да бъде основание за оневиняване и неангажиране на административнонаказателната отговорност в случая, тъй като се установи, че продукта се предлага безплатно на хората за консумация и при неправилното му съхранение води до риск за здравето им, т.е. не се предлага само за показ да го виждат като артикул, а и се консумира. Освен това установява се и от показанията на П. и от показанията на актосъставителя, че клиентите имат достъп до фризера където се съхраняват подобни продукти при минусова изискуема по етикет температура, могат да ги виждат и не е необходимо въпросната тарелка да бъде поставена на показ на процесното място. Т.е. няма нужда от рекламиране на продукта и излагането му на показ, по начин по който твърди жалбоподателя позовавайки се на горепосочения Регламент.

Съдът не приема и твърденията в жалбата, че е налице маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН, тъй като степента на обществената опасност и обществено-опасните последици в случая не е толкова ниска, след като е установено, че клиентите като потребители на процесния продукт все пак го консумират и има риск за здравето им и това нарушение не може да се счита обществено незначимо и с незначителни последици. Факта, че е констатирано добро хигиенно състояние на обекта не може да бъде единствено и само основание да се приеме, че случаят е с явна незначителност.

Неможе да се приеме като основание за отмяна на обжалваното НП и твърдението в жалбата, че са издадени две НП за всяка констатация по време на проверката, тъй като се установи, че издадените два АУАН и НП са за нарушения и по реда на различни нормативни актове. Единият е по ЗХ и Подзаконовите му актове, а другия е по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Съдът не констатира да са допуснати съществени нарушения на процесуалните норми при издаването и връчването на АУАН и НП. Това, че не е спазен едномесечния срок по чл.52, ал.1 от ЗАНН не може да се счита за съществено процесуално нарушение и единствено основание за отмяна на обжалваното НП. Този срок не е давностен и ако НП не е издадено в този срок АНО не губи възможността това да бъде сторено по-късно.

С оглед на изложеното съдът приема, че нарушението, за което е ангажирана административно-наказателната отговорност на жалбоподателя е извършено от него и това нарушение е безспорно установено.

Напълно законосъобразно в съответствие със степента на извършеното нарушение и обстоятелствата, при които е извършено, наказващият орган е наложил имуществена санкция на основание чл.48 ал.2  вр.ал.1 от ЗХ, която е в минималния размер, отчитайки смекчаващите отговорността обстоятелства и при превес на същите. Съдът намира, че наказанието е правилно определено и са преценени всички обстоятелства, така както изисква ЗАНН.

С оглед на изложеното, съдът намира, че не са налице нарушения на материалния и на процесуалния закон и издаденото НП е напълно законосъобразно, поради което следва да се потвърди.

Водим от гореизложеното съдът

 

                                      Р    Е    Ш   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА  НП № 85-2019/27.05.2019 г. на  Директора на  ОДБХ – гр. Хасково, с което на ЕТ„Ж.-М.-Ж. И.”  с ЕИК ********,  със седалище и адрес на управление:***, П.К. № 10, представлявано от Ж. И. С. на основание чл.48 ал.2, във вр.ал.1 от Закон за храните е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв. / хиляда лева/.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Ямбол в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: