Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 72

 

Гр. Тополовград         21.08.2019 г.

 

В     И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

          ТОПОЛОВГРАДСКИЯТ районен съд в публично заседание на двадесет и първи август през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МИЛЕНА СЕМЕРДЖИЕВА

 

При секретаря : А.А.

И прокурора: ХР.ДЖОНДЖОРОВ

 

Като разгледа докладваното от съдията НАХД № 67  по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

С постановление от 23.07.2019 г. прокурорът при РП – Ямбол, ТО – Тополовград предлага обвиняемият П.А.Д. *** да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание по реда на чл. 78 А от НК за извършено престъпление по чл.343в, ал.2 от НК.

          Постановлението се поддържа от представителя на прокуратурата с предложение на обвиняемия да се наложи административно наказание глоба в минимален размер. 

          Обвиняемият – редовно призован се явява в с.з., признава се за виновен, дава подробни обяснения по случая, проявява критично отношение към деянието и претендира за минимално наказание. 

          От данните по делото и събраните писмени доказателства, които съдът кредитира, се установява следното:

На 25.05.2019 г. в село Устрем, общ.Тополовград, по ул.”Демокрация” служителите на РУ – Тополовград Х.П. и Р.Д. спрели за проверка обв.Д., който управлявал мотопед „QINGOI QM50QW-E”, зелен на цвят, без поставена табела с регистрационен номер на определените за това места. При проверката водачът заявил, че не притежава СУМПС и от направената справка в ОДЧ при РУ – Тополовград се установило, че е неправоспособен водач, като за същото деяние  е бил наказан с НП № 18-0358-000039 от 26.07.2018 г., в сила от 14.08.2018 г. Бил му е съставен АУАН № 127025 от 28.05.2019 г. за нарушение на чл.150 от ЗДвП.

          От приложената към делото справка за съдимост е видно, че обвиняемият не е осъждан.

          Така изложените фактически положения са установени по категоричен и несъмнен начин от събраните по делото доказателства -  обясненията на обвиняемия, на които съдът дава вяра,  тъй като са обективни и безпротиворечиви, както и от приложените писмени доказателства по делото, на които съдът дава вяра, тъй като са документи, съставени по съответния ред и в съответната форма, неоспорени от обвиняемия.

          При така установената фактическа обстановка и като прецени събраните доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

          Извършеното деяние от обвиняемия  Д. е престъпление по чл.343в, ал.2 от НК. 

                От обективна страна се установи по безспорен начин, че обвиняемият  на 25.05.2019 г. около 15.00 часа в с.Устрем, общ.Тополовград, по ул.”Демокрация” управлявал моторно превозно средство – мотопед марка „QINGOI QM50QW-E”, без да притежава съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство /като неправоспособен/, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление – наказан с НП № 18-0358-000039/26.07.2018 г. на РУ – Тополовград, влязло в законна сила на 14.08.2018 г.  

От субективна страна деянието е извършено при пряк умисъл. Обвиняемият е съзнавал общественоопасния характер, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал настъпването им.

Затова обвиняемият следва да бъде признат за виновен по повдигнатото обвинение. 

          С оглед на данните по делото и квалификацията на деянието по чл. 343в, ал.2 от НК съдът намира, че са налице предпоставките на чл. 78 А от НК, тъй като за извършеното престъпление се предвижда наказание “лишаване от свобода”  от една до  три години и „глоба” от 500 до 1200 лева, деецът не представлява голяма обществена опасност, същият не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност. Освен това установи се, че от престъплението не са  настъпили имуществени вреди и целите на наказанието биха могли да се постигнат по този начин. Поради което съдът намира, че обвиняемият Д. следва да бъде освободен от наказателна отговорност и да му се наложи административно наказание.

          Като взе предвид характера на извършеното деяние, имотното и материално положение на обвиняемия и това, че съдейства за разкриването на обективната истина по делото, проявява критично отношение към деянието и съжалява за извършеното, съдът счита, че следва да се наложи наказание глоба в минималния размер, предвиден в закона - 1000 лв., при превес на изложените по-горе смекчаващи отговорността обстоятелства. Така наложеното наказание би въздействало предупредително и възпитателно спрямо обвиняемия и другите членове на обществото.

          Водим от гореизложеното съдът

 

                                                Р   Е  Ш   И :

 

ПРИЗНАВА  обв.П.А.Д. – роден на *** г. в гр.********, с адрес: ***, българско гражданство, с основно  образование, неженен, тракторист,  неосъждан, с ЕГН **********

 

          ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че

 

          На 25.05.2019 г. около 15.00 часа в с.Устрем, общ.Тополовград, по ул.”Демокрация” управлявал моторно превозно средство – мотопед марка „QINGOI QM50QW-E”, без да притежава съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство /като неправоспособен/, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление – наказан с НП № 18-0358-000039/26.07.2018 г. на РУ – Тополовград, влязло в законна сила на 14.08.2018 г. – престъпление по чл.343в, ал.2 от НК,

 

ПОРАДИ КОЕТО и на основание чл. 78 А от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и МУ НАЛАГА административно наказание “ГЛОБА”  в размер на 1000 лв. /хиляда лева/.

 

          Решението подлежи на обжалване или протестиране пред ЯОС в 15-дневен срок от днес.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: