П  Р  И  С  Ъ  Д  А

 

№ 66                        11.07.2019 г. гр. ТОПОЛОВГРАД

 

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

          ТОПОЛОВГРАДСКИЯТ районен съд на единадесети юли през две хиляди и деветнадесета година, в открито съдебно заседание в следния състав:

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  И. ХРИСТОВ

                      

при СЕКРЕТАР: К.П.

В присъствието на ПРОКУРОРА:  ХР.ДЖОНДЖОРОВ

 

Като разгледа докладваното от съдията

НЧХД № 8  по описа за 2019  г.

 

                                      П Р И С Ъ Д И :

 

          ПРИЗНАВА Подс.С.Я.С. – роден на *** ***, българин, с българско гражданство, средно-специално образование, женен, земеделски производител, с адрес:***, неосъждан, с ЕГН **********

 

          ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че

 

           На 16.08.2017 г., около 12.30 часа в землището на с.Х., общ.Тополовград, местността „М. б.”, при управление на трактор марка „Д. Д.” с рег № ******* с прикачен към него шредер/мулчър/ марка „З.”, модел „TMR ********” със сериен № *********, без да притежава съответно свидетелство за управление, не съобразил реглажа на регулируемите във височина монтажни пързалки на прикачния инвентар във функция от установения неравен терен, което причинило искри между трактора с прикачения инвентар и камъни, по непредпазливост запалил чужд имот със значителна стойност – 11 бр. кошери на стойност 1220,00 лева, собственост на Д.Д.К. ***, трайни насаждения – орехи и бадеми на обща стойност 9272,86 лева и нанесени щети на стойност 7949,48 лева на „Л. 2.” ООД с управител Л. Л. Т. от гр.София, лозови насаждения на стойност 2782,91 лева и нанесени щети на стойност 483,62 лева собственост на Д.Г.Ч. ***, лозови насаждения на стойност 1483,20 лева и нанесени щети на стойност 307,78 лева, собственост на Т.Я.К. *** и лозови насаждения на стойност 2475,15 лева и нанесени щети на стойност 200,00 лева, собственост на С.И.П. *** причинил щети на обща стойност 10160,88 лева в нарушение на чл.7, ал.1 – „Финансовата помощ се предоставя за спазване забраните за земеделска дейност, включени в издадените от Министъра на околната среда и водите заповеди за обявяване на съответната защитена дейност както следват: т.2 – „забрана за косене на ливадите”, буква „б” – „от периферията към центъра с бързодвижеща се техника и  преди 15 юли” от Наредба № 5/24.02.2015 г. за прилагане на мярка 12 „Плащания по натура 2000 и Рамковата директива за водите” от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

          ПОРАДИ КОЕТО и на основание чл.331 ал.1 във вр. чл.330 от НК и чл.55, ал.1, т.2, буква „б” от НК го ОСЪЖДА на наказание „ПРОБАЦИЯ” по чл.42а, ал.2, т.1 и 2, а именно „задължителна регистрация по настоящ адрес”*** с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично за срок от ЕДНА ГОДИНА, „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ЕДНА ГОДИНА

 

На основание чл.45 от ЗЗД  ОСЪЖДА С.Я.С.

 - да заплати на „Л. 2***”ООД – гр.София сумата 7948,48 лева лв./седем хиляди деветстотин четиридесет и осем лева и 48 стотинки/ съставляваща обезщетение за нанесени имуществени вреди, изразяващи се в запалване и изпепеляване на трайни насаждения – орехи и бадеми, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждане – 16.08.2017 г. до окончателно изплащане на сумата, както и държавна такса  по сметка на ТгРС върху уважения размер на гражданския иск - 300 лв./триста лева/.

           

ОСЪЖДА подс.С.Я.С. със снета по делото самоличност ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР гр.Хасково разноски по делото в размер 1319,13 лв./хиляда триста и деветнадесет лева и 13 стотинки/ - за възнаграждение на вещи лица.

 

ОСЪЖДА подс.С.Я.С. със снета по делото самоличност ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ТгРС – бюджета на съдебната власт разноски по делото в размер 112 лв./сто и дванадесет лева/ - за възнаграждение на вещи лица.

 

          Вещественото доказателство приложено по делото – 1 бр. дървен сап ДА БЪДЕ УНИЩОЖЕН като вещ без стойност.

 

          ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране  пред ЯОС в 15-дневен срок от днес.

 

                  

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: