П  Р  И  С  Ъ  Д  А

 

№ 63                      08.07.2019 г.   гр. ТОПОЛОВГРАД

 

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

          ТОПОЛОВГРАДСКИЯТ районен съд на осми юли през две хиляди и деветнадесета  година, в открито съдебно заседание в следния състав:

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МИЛЕНА СЕМЕРДЖИЕВА

 

при СЕКРЕТАР: К.П.

В присъствието на ПРОКУРОРА: Х. ДЖОНДЖОРОВ

 

Като разгледа докладваното от съдията

НОХД-БП № 60 по описа за 2019 г.

 

                                      П Р И С Ъ Д И :

 

ПРИЗНАВА  Подс.П.И.М. – роден на *** ***, постоянен адрес ***, българско гражданство, средно образование,  неженен, строителен работник, осъждан-реабилитиран, с ЕГН **********

          ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че

           На 27.06.2019 г., около 03:00 часа в гр.Тополовград, по ул.”Младежка”, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка „Х.”, модел „С.”, с рег.№ ********, собственост на Б.А. М. от гр.С., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,30 на хиляда, установено по надлежния ред – чрез изпробване с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510” с фабричен № ARDN 0086

 

ПОРАДИ КОЕТО и на основание чл.343б, ал.1от НК и чл.55 ал.1, т.1 от НК  ГО ОСЪЖДА на наказания „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”  за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила и ГЛОБА  в размер на 200 лева /двеста лв./

На основание чл. 343г от НК във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подс.П.И.М. от правото да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като зачита временното отнемане на СУМПС считано от 27.06.2019 г.  до влизане в сила на присъдата.

          ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране  пред ЯОС в 7-дневен срок от днес.

 

                  

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                            

 

МОТИВИ: Наказателното производство от общ характер, образувано по обвинителен акт на РП – Ямбол, ТО – Тополовград против подс.П.И.М. за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. Обвинението се поддържа в съдебно заседание от представителя на прокуратурата с предложение на подсъдимия М. да бъдат наложени наказания „лишаване от свобода” при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК в размер на четири месеца, което да бъде отложено при условията на чл.66, ал.1 от НК за срок от три години и „глоба” в минималния размер. Претендира се и „лишаване от правоуправление” на основание чл.343г от НК за срок от шест месеца.

          Подсъдимия М. се признава за виновен по повдигнатото обвинение, съжалява за извършеното, подробно обяснява механизма на извършеното от него деяние и претендира за минимално наказание.

          От събраните по делото писмени и гласни доказателства съдът приема за установено следното от фактическа страна:

          На 27.06.2019 г., около 02:00 часа, М. е закарал приятелката си в ЦСМП в гр.Тополовград с лек автомобил марка „Х.”, модел „С.” с рег.№ *******. В центъра М. е влязъл в пререкания със медицинския персонал и по този повод са били повикани за съдействие служители на РУ Тополовград, респективно между които и свидетеля К., който още в центъра е видял, че подсъдимия е във видимо нетрезво състояние. По случая е бил съставен акт по Наредба на Общинския съвет Тополовград за нарушаване на обществения ред. След което около 03:00 часа на прибиране от Спешния център, подсъдимия е бил спрян за проверка от полицейските служители, които са били дежурни, сред които и свидетелят К. и след уведомяване на служителя на КАТ – свидетеля Х.С. е бил изпробван за алкохол с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510” с фабричен номер *********. Дрегера е показал концентрация на алкохол в кръвта 1,30 на хиляда. На подсъдимия е бил предложен талон за медицинско изследване № 0027996, който той отказал да получи и посочил, че приема и не оспорва показанията на техническото средство. Свидетеля С. съставил на подсъдимия АУАН с бланков номер 127208/27.06.2019 г., при което като доказателства са били иззети СУМПС и контролния талон. Със Заповед за прилагане на ПАМ № 19-0358-000077/27.06.2019 г. на Началника на РУ на МВР – Тополовград е била наложена ПАМ по чл.177, т.1, буква „б” от ЗДвП – временно отнемане на СУМПС.

          От справката за съдимост е видно, че подсъдимия е осъждан, но реабилитиран.

          Така установената фактическа обстановка се доказва от събраните по делото писмени и гласни доказателства, които съдът кредитира, тъй като са обективни и непротиворечиви, като дава вяра на свидетелските показания в съдебно заседание, тъй като са безпристрастни, непротиворечиви и в съответствие с писмените доказателства по делото.

          С оглед на изложеното и като прецени събраните доказателства, съдът стигна до следните правни изводи:

          Подсъдимия М. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.343в, ал.1 от НК, тъй като се установи по безспорен и категоричен начин, че е управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,30 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство, което не се оспорва от подсъдимия.

          От субективна страна се установи, че подсъдимия е осъзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е последиците и ги е целял, т.е. действал е виновно, при форма на вината пряк умисъл. Въпреки, че се установи, че той е предприел управление на автомобила по уважителна причина – заболяване на приятелката му и отвеждането й в Спешния център, този факт не може да оневини подсъдимия, тъй като той е могъл да намери друг начин за придвижване до Спешния център, а не след като е употребил 200 грама концентрат, както той самия е заявил да предприема управление на лек автомобил.

          Поради което след като е установено и доказано по безспорен начин, съдът призна за виновен подсъдимия за извършено престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

          При определяне вида и размера на наказанието съдът взе предвид високата степен на обществена опасност на този род деяние и от друга страна ниската степен ниската степен на обществена опасност на дееца, който въпреки, че е бил осъждан е реабилитиран, факта, че той  е млад човек с перспективно развитие, признава се за виновен, съжалява за извършеното, съдейства на органите на реда и разследването, както и факта, че концентрацията на алкохол в кръвта е малко над максимално допустимата, а не във високи промили и му определи наказание при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства посочени по-горе и като прецени, че и най-лекото предвидено в Закона наказание би било несъразмерно тежко. За това съдът определи наказание „лишаване от свобода” под минимума предвиден в текста, а именно четири месеца и кумулативно предвидената „глоба” в минимален размер от 200 лева. Тъй като подсъдимия към момента на извършване на деянието не е осъждан след като осъждането му е заличено и за постигане целите на наказанието и за поправяне на осъдения не е наложително да го изтърпи, съдът отложи на основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието „лишаване от свобода” за минималния изпитателен срок от три години.

          Съдът намира, че така наложените наказания биха въздействали предупредително и възпитателно и биха се постигнали целите на чл.36 от НК.

Съдът приложи разпоредбата на чл.343г от НК и постанови „лишаване от право на управление на МПС” по отношение на подсъдимия за срок от шест месеца, като зачете временното отнемане на СУМПС считано от 27.06.2019 г.  до влизане в сила на присъдата.

Причините за извършване на престъплението се съзират в ниската правна култура на подсъдимия и незачитането на Закона и установения в страната правов ред.

          Водим от гореизложеното съдът постанови присъдата си.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: