О П Р Е Д Е Л Е  Н  И  Е № 78

 

Гр. Тополовград, 02.10.2019 г.

 

         ТОПОЛОВГРАДСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на втори октомври през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА СЕМЕРДЖИЕВА

 

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. А.А.

 

                                                                    2. М.Н.

 

При секретаря А.А.

ПРОКУРОР: ХРИСТО ДЖОНДЖОРОВ

 

Като разгледа докладваното от съдията М.Семерджиева ЧНД № 73 по описа за 2019 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството по настоящото дело е образувано по молба на Ф.Х.Ф. – ЕГН ********** ***, за съдебна реабилитация.    

В молбата се твърди, че са налице всички законови основания на чл. 87 от НК за допускане на съдебна реабилитация.  

          Молителят не се явява в съдебно заседание и не изпраща представител.

Представителят на Районна прокуратура – Ямбол, ТО - Тополовград счита, че молбата е неоснователна и молителят не следва да бъде реабилитиран.

         От събраните по делото писмени  доказателства, съдът приема  за установено следното от фактическа и правна страна:

         Молителят Ф.Х.Ф., видно от приложената справка за съдимост, е осъждан, както следва:

1. С Присъда от 16.04.2002 г. по НОХД № 155/2001 г. на РС- Тополовград, в сила от 16.05.2002 г., с която на основание чл.280, ал.2, т.3, вр. с ал.1 чл.54 от НК му е наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 2 години и 10 месеца, глоба 1000 лева и конфискация на ¼ идеални части от имуществото. На основание чл.66 от НК отлага изпълнението на наказанието за срок от 5 години.

2. Със споразумение от 21.06.2007 г. по НОХД №  647/2007 г. на РС- Кърджали, в сила от 21.06.2007 г., с което на основание чл.343в, ал.2,вр. с ал.1, вр.чл.55 ал.1 т.1 б”б” от НК го осъжда на наказание „Пробация” със следните пробационни мерки: „Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 6 месеца и „Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца. С писмо № Р.№105/09.01.2008 г. РП – Кърджали уведомява, че наказанието е изтърпяно на 06.01.2008 г.

3.  С Присъда № 196/27.10.2008 г. по НОХД № 214/2008 г., на ОС – Хасково, в сила от 11.11.2008 г., за деяние по чл.189 ал.1 от ЗДвП, на основание чл.304, ал.1, вр.чл.55 ал.1 т.2 б”б” от НК го осъжда  на наказание „Пробация” със следните пробационни мерки: „Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 8 месеца; „Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 месеца”, както и Глоба в размер на 300 лева.

4. Със споразумение от 11.03.2009 г., по НОХД № 163/2009 г. на РС – Кърджали, в сила от .03.2009 г. на основание чл.308, ал.7, вр. с ал.2, вр. с ал.1, вр. с  чл.55, ал.1, т.2 б”б”  от НК го осъжда на наказание  „Пробация”, като на основание чл.42а Нк определя следните пробационни мерки:”Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 18 месеца, „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 18 месеца”, „Безвъзмезден труд в полза на обществото от 100 часа годишно за две последователни години”.

5. С Присъда № 145/06.11.2009 г. по НОХД № 2656/2009 г. на ОС - Пловдив, в сила 24.11.2009 г., за деяние извършено през месец май 2008 г. до 06.11.2008 г., на основание чл.321, ал.2, вр. с чл.93 т.20 и чл.58а, вр.с чл.55, ал.1, т.1 от НК го осъжда на наказание „лишаване от свобода“ в размер на 11 месеца и 29 дни. На основание чл.61 т.2 от ЗИНЗС така наложеното наказание в размер на 11 месеца и 20 дни да се изтърпи при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

За деяние извършено през периода от месец май до 06.11.2008 г. на основание чл.308, ал.5, изр.2, пр.1, вр.чл.308 ал.3 вр.ал.2 вр.ал.1 и чл.58а, вр.чл.55 ал.1 н.2 б”б” от НК го осъжда на „Пробация за срок от седем месеца при следните пробационни мерки: по чл.42а ал.2 т.1 и 2 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител.

За деяние извършено в периода месец май 2008 г до 06.11.2008 г. на основание чл.308 ал.3 вр.ал.2, вр.ал.1, чл.58а, вр.чл.55 ал.1 т.2 б”б” от НК го осъжда на „Пробация” за срок от осем месеца при следните пробационни мерки по чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК . задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител.

За извършено престъпление на 06.11.2008 г. на основание чл.308 ал.7, вр.ал.3, вр.ал.2, вр.ал.1 и чл.58а вр.чл.55 ал.1 т.2 б”б” от НК го осъжда на ПРОБАЦИЯ за срок от седем месеца при следните пробационни мерки: чл.42а ал.2 т.1 и 2 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител.

За извършено престъпление в периода месец май 2008 г. до 06.11.2008 г. на основание чл.276 ал.4, чл.58а от НК го осъжда на ПРОБАЦИЯ за срок от шест месеца при следните пробационни мерки по чл.42а ал.2 т.1 и 2 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител.

На основание чл.23 ал.1 от НК определя едно общо най-тежко наказание за изтърпяване в размер на единадесет месеца и двадесет и девет дни „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, изтърпяно на основание чл.61 т.2 от ЗИНЗС при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл.59 ал.1 от НК приспада от така наложеното наказание „Лишаване от свобода” времето, през което е бил задържан под стража, считано от 06.11.2008 г. до 06.11.2009 г.

С определение № 222 от 08.03.2010 г. по ЧНД № 393/2010  г. по описа на ОС – Пловдив  ГРУПИРА наказанията наложени на осъдения Ф.Ф. по НОХД № 214/2008 г. на Хасковски окръжен съд, по НОХД № 163/2009 г. на Районен съд – Кърджали и по НОХД № 2656/2009 г. по описа на Окръжен съд – Пловдив, като определя едно ОБЩО най-тежко наказание на основание чл.23 вр.чл.25 от НК от 11 месеца и 29 дни „Лишаване от свобода” , което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл.25 ал.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо най-тежко наказание времето на задържане от 06.11.2008 г. до 06.11.2009 г.

На основание чл.23 ал.3 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло към така определеното общо най-тежко наказание и наказанието глоба в размер на 300 лева наложена по НОХД № 214/2008 г. на Хасковски окръжен съд. Определението влязло в законна сила на 24.03.2010 г.

6. С присъда № 6/21.01.2016 г. по НОХД № 1158/2015 г. на Районен съд – Кърджали, в законна сила от 06.02.2016 г. за това, че не изпълнил заповед за защита от домашно насилие, на основание чл.296 ал.1 и чл.54 от НК го осъжда на наказание ГЛОБА в размер на 2000 лева.

Въз основа на разпореждане на съдията-докладчик от Окръжен съд – Пловдив към делата са приложени документи: писмо от Окръжна прокуратура – Пловдив, от което е видно, че спрямо молителя не са образувани досъдебни производства и писмо от Частен съдебен изпълнител рег.№ 741 – Хриса Пурнарова, район на действие ОС – Кърджали, че по изпълнителен лист издаден по НОХД № 1158/2015 г. на РС – Кърджали е образувано изпълнително дело № 134/2016 г. и по делото са постъпили 675 лв. от банкова сметка *** Ф.Х.Ф..

Към ЧНД образувано в РС – Кърджали е приложено удостоверение от 20.02.2019 г. на ТД – Пловдив, офис Кърджали към НАП, от което е видно, че молителят няма задължения. 

Приложена е и характеристика от длъжностно лице на Кметство с.Жиндзифово за молителя, в която е описано негово семейно положение, гражданско състояние и е записано че за лицето няма постъпили жалби в кметството, няма писмени оплаквания от съседи и съселяни и последният не е бил в конфликт с тях.

 С оглед противоречивите доказателства относно наличието или не на задължения на името на молителя и с оглед на това, че последната постановена спрямо него присъда е с определено наказание глоба в размер на 2000 лева, съдът е изискал служебно отново от НАП справка за наличие на изпълнителен лист при тях и съответно неизплатени задължения и от ЧСИ Хриса Пурнарова информация за движението на изпълнително дело № 134/2016 г. По делото са представени съответно писма: от НАП – ТД Пловдив, офис Кърджали от 18.09.2019 г., от което е видно, че при тях не е налице изпълнителен лист по НОХД 1158/2016 г. на РС – Кърджали срещу молителя и съответно писмо от ЧСИ Хриса Пурнарова  с вх. № 820/ 10.09.2019 г., от което е видно, че по образуваното при нея изпълнително дело № 134/2016 г. срещу молителя са постъпили от запор 675 лв., от които 300 лв. са приведени на РС – Кърджали, а останалите за погасяване на такси и разноски по изпълнението, като изрично в това писмо е записано, че Ф.Х.Ф. не е изплатил наложената му глоба в размер на 2005 лв.

         Въпреки че с протоколно определение от съдебно заседание съдът е задължил лицето да представи доказателства относно това дали е платена глобата по присъдата по НОХД № 1158:2015 г. на РС – Кърджали и това е вписано в призовката му, получена от него на  24.09.2019 г., последният не се явява в съдебно заседание и не представя никакви доказателства относно този факт.

         Съдът кредитира приложените към делото писмени доказателства като обективни и непротиворечиви и като документи съставени по съответния ред и в съответната форма, не оспорени от страните.

         С оглед на изложеното и като прецени събраните доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

         Производството е образувано на основание чл. 433 и сл. от НПК, във връзка с чл. 87 ал. 1 и 3 от НК.

         Съдът счита, че молбата е допустима, тъй като е подадено от лице имащо правен интерес и са спазени всички изисквания за нейното редовно разглеждане, но същата се явява неоснователна и  недоказана и не следва да се уважава. Съображенията за това са следните:

         Видно от справката за съдимост, лицето е осъждано шест пъти, като в молбата за съдебна реабилитация се претендира такава по отношение на всички присъди, не са посочени и конкретизирани отделни такива.  

         От събраните по делото доказателства и предвид разпоредбата на чл. 87, ал. 1 от НК се установява по безспорен начин, че в течение на три години от изтичане срока на определените с присъдите наказания,    молителят не е извършил друго престъпление, наказуемо с „лишаване от свобода” и е имал добро поведение, видно от приложената към делата характеристика.

         Но по делото са налице доказателства, от които е видно, че молителят с последната присъда, постановена от РС – Кърджали по НОХД № 1158/2015 г. е осъден на наказание глоба в размер на 2000 лева и по това НОХД е издаден изпълнителен лист и е образувано изпълнително дело № 134/2016 г. при ЧСИ Хриса Пурнарова. От изпратеното от ЧСИ писмо с вх.номер от 10.09.2019 г., е видно, че делото не е приключило и така определената глоба не е изплатена от молителя. Поради което не са изпълнени предпоставките на чл.87, ал.3, предложение последно от НК, съгласно което  когато е наложено наказание глоба, тя трябва да е изплатена за да бъде постановена съдебна реабилитация. В случая по безспорен начин се установява, че това не е така. Поради което, съдът счита, че не са налице всички законови предпоставки за да се постанови исканата реабилитация и молбата следва да се остави без уважение.

        

Водим от гореизложеното и на основание чл. 436 от НПК, съдът

 

                            О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  молбата на  Ф.Х.Ф. с ЕГН ********** *** и настоящ адрес:*** за допускане на съдебна реабилитация по всички осъждания.

Определението подлежи на обжалване или протестиране пред Ямболския окръжен съд в 7-дневен срок от днес за РП – Ямбол, ТО – Тополовград и от съобщението за молителя.

 

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                            2.