П Р О Т О К О Л № 74

 

 11.09.2019 г.                                                      гр. ТОПОЛОВГРАД

 

ТОПОЛОВГРАДСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД           

 

На единадесети септември  през две хиляди и деветнадесета година

 

В публично заседание в следния състав:

         

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА СЕМЕРДЖИЕВА

                                     

СЕКРЕТАР: А.А.

ПРОКУРОР:  

 

сложи за разглеждане  докладваното от  съдия М. СЕМЕРДЖИЕВА

АНД № 74  по описа за 2019   година.

 

          На именното повикване в 10.30  часа се явиха:

 

          Жалбоподателят Г.О.Д. – редовно призован – не се явява и не изпраща представител.  

          Административно наказващият орган – ОД на МВР - Хасково – редовно призовани – не изпращат представител.

          Актосъставителят и свидетелите – редовно призовани – явяват се лично, с изключение на св.Г.Х.Г., от когото е постъпила молба за наличие на служебна ангажираност.

          Съдът счита, че няма пречки за даване ход на делото след като страните са редовно призовани, поради което

 

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          ДОКЛАДВА СЕ ЖАЛБАТА

 

          ПРИЕМА:  копие от НП № 18-0358-000123 от 17.08.2018 г. на РУ – Тополовград; копие на АУАН бл.№ 166190 от 02.07.2018 г. на РУ – Тополовград; копие на заповед за принудителна административна мярка № 18-0358-000028 от 02.07.2018 г. на РУ – Тополовград.

          ДОПУСКА до РАЗПИТ актосъставителя и свидетеля, на които се сне самоличността, както следва:

          Актосъст.Р.Н.Д. – 31 г., неосъждан        

          Св.Х.Р.С. – 27 г., неосъждан

          На свидетеля се напомни отговорността по чл.290 от НК и същият се отстрани от залата.

 

          Актосъст.Р.Д. - Работя като  ПИ ПК при РУ – Т. Съставил съм акт на нарушителя още миналата година и мисля,  че случаят е от 2018 г. Когато съставих акта го връчих лично на нарушителя без възражения, знам че НП е връчено на бащата на адрес: гр.********, ул.**** № ** Този адрес е адрес и на сина му, който сме проверили в нашата система за БДС. Знам че това връчване е станало миналата година. Повече от година е минало от тогава.

           

Св. Х.С. – Работя като мл.АК в РУ – Т.  Присъствал съм при установяване на нарушението и съставянето на акта. Нямам данни как е връчено НП, но знам че е съставен акта лично на нарушителя, предявен му е по съответния ред и му е връчен без възражения.

С оглед приетите и приложени към делото писмени доказателства и като взе предвид показанията на разпитаните по делото актосъставител и свидетел, и изготвената служебно справка за постоянен и настоящ адрес на жалбоподателя по реда на Наредба № 14/2009 г., съдът намира, че подадената жалба против НП № 18-0358-000123 от 17.08.2018 г. е просрочена и като такава същата се явява недопустима. Видно от приложеното НП на 05.09.2018 г. последното е връчено на бащата на жалбоподателя, като на разписката е поставен неговия подпис и е изписано собственоръчно името Огнян Д.. Това име фигурира и в самото НП относно собствеността на процесния автомобил, управляван от жалбоподателя. Въпреки че в процесното НП е записан адрес на жалбоподателя гр.******, ж.к.*********, от изготвената по реда на Наредба № 14/2009 г. справка е видно, че настоящият адрес на жалбоподателя е в гр.Т., ул.”********” № ** и в съдебно заседание актосъставителят изрично посочва факта, че на този адрес е връчено НП на бащата. Съгласно разпоредбата на чл.84 от ЗАНН – „Доколкото в този закон няма особени правила за призоваване и връчване на призовки и съобщения, извършване на опис и изземване на вещи, определяне разноски на свидетели и възнаграждения на вещи лица, изчисляване на срокове, както и за производството пред съда по разглеждане на жалби срещу наказателни постановления, на касационни жалби пред административния съд и предложения за възобновяване, се прилагат разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.”, а съгласно чл.180 ал.2 от НПК няма пречка книжата да се връчват на пълнолетен член на семейството, какъвто е процесният случай. Следователно, с оглед на изложеното следва да се направи извода, че процесното НП е връчено законосъобразно, на пълнолетен член на семейството на жалбоподателя, на неговия настоящ адрес на 05.09.2018 г. Съгласно разпоредбата на чл.59 ал.2 от ЗАНН наказателното постановление подлежи на обжалване в 7-дневен срок, т.е. 7-дневния срок е изтекъл на 12.09.2018 г. Жалбата е подадена в РУ – Тополовград към ОД МВР – Хасково на 05.08.2019 г., т.е. близо една година след изтичане на законоустановения срок за обжалване. Поради което съдът счита, че следва да бъде прекратено производството по делото, поради недопустимост на жалбата, с оглед факта, че същата се явява просрочена.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.2 от ЗАНН, съдът

 

                          О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 74/2019 г. по описа на ТгРС, поради недопустимост на жалбата.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – гр.Ямбол.

 

                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Протоколът се написа в съдебно заседание, което приключи в 11.00 часа.

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                    СЕКРЕТАР: