МОТИВИ ПО РЕШЕНИЕ № 40/21.03.2019 г. ПО  НАХД №  15/2019 г.

 

          С постановление от 08.02.2019 г. прокурорът при Районна прокуратура – Ямбол предлага обвиняемият И.Д.И. *** да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание по реда на чл. 78 А от НК за извършено престъпление по чл.191, ал.1 от НК.  

        Представителят на Прокуратурата относно наказанието, предлага да бъде наложена глоба около минималния размер – 1000 лева.

          Обвиняемият – редовно призован  явява се лично, признава се за виновен, като се възползва от правото си да не дава обяснения. Относно наказанието моли съда да му бъде наложено минимално наказание.

          От данните по делото и събраните доказателства – писмени и гласни, които съдът кредитира, се установява следното:

          Св.Станка Митева и обв.И.И. се познавали от около пет години. Започнали да общуват във Фейсбук и станали близки. В началото на 2017 г. св.М. избяга от дома си в с.*******, общ.Елхово и от 06.02.2017 г. заживяла на съпружески начала с обвиняемия И. ***, без да са сключили граждански брак. От съвместното им съжителство на 28.08.2018 г. им се родило дете на име М.С.М., което не е припознато от биологичния си баща. Видно от удостоверението за раждане св.С.М. е родена на *** г. и към момента, в който е заживяла на съпружески начала с обв.И. – 06.02.2017 г., същата не е била навършила 16-годишна възраст. Видно от справката за съдимост се установява, че обв.И.Д.И. е неосъждан към момента на извършване на деянието.

          Така изложените фактически обстоятелства са установени по категоричен и несъмнен начин – обясненията на обвиняемия  и  свидетелските показания, които са обективни, безпристрастни и непротиворечиви. В подкрепа на това са и писмените доказателства по делото, които съдът кредитира, тъй като са документи, издадени в съответната форма и ред.

          На основата на така установената фактическа обстановка съдът достигна до следните правни изводи:

          Безспорно по делото се установява, че обв.И. от 06.02.2017 г. до 15.10.2017 г. в с.******, общ.Тополовград, в стая на обор находящ се в бившия стопански двор, като пълнолетно лице, без да е сключило граждански брак заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст, а именно със С.Й.М. от с.*******, родена на *** г. – престъпление по чл.191 ал.1 от НК.

 

От субективна страна деянието е извършено при пряк умисъл. Обвиняемият е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал настъпването на тези последици.

          С оглед на данните по делото и квалификацията на деянието по чл.191 ал.1 от  НК съдът намира, че са налице предпоставките на чл. 78 А от НК, тъй като за извършеното престъпление се предвижда наказание “лишаване от свобода” до 2 години или пробация, както и с обществено порицание, деецът не представлява голяма обществена опасност, не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78 А от НК и с деянието няма нанесени имуществени вреди и целите на наказанието биха могли да се постигнат по този начин. Поради което съдът намира, че обвиняемият И.Д.И. следва да бъде освободен от наказателна отговорност и да му се наложи административно наказание.

          Като взе предвид характера на извършеното деяние, имотното и материално положение на обвиняемия, съдът наложи на обвиняемия наказание  глоба в минимален размер, а именно 1000 лв., предвиден в закона при превес смекчаващи отговорността обстоятелства – признанията на обвиняемия и съдействието му за разкриване на обективната истина по делото. 

Съдът счита, че така наложеното наказание ще въздейства предупредително и възпитателно спрямо обвиняемия и спрямо другите членове на обществото, склонни към извършване на такива деяния.

          Водим от гореизложеното съдът постанови  решението си.

 

 

02.04.2019 г.                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: